Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

21.2.2011 (7)

7. zápis schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 21.2.2011

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek,, Jaroslav Knap, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka

Omluven: Jaroslav Nedvěd, Ing. Bohumil Dvořák, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

Tajemnice VŽP: Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

Hosté: Mgr. Radka Havlínová , Ing. Arch. Elena Lacinová – Kancelář architekta, Ing. Miroslav Kučera - vedoucí Odboru životního prostředí , Architekt projektu BD  HELLBOY ,  jednatel projektu  BD Prokopské údolí, Petr Lopour (Případ 26 BD Pod Stadiony,  26b - nebezpečné staveniště na Hřebenkách)

Výbor neusnášeníschopný – navržené body  pouze projednány .

Podklady  jednání na Souborovém serveru \\p5mssrv01\vybor_zp

K 6. zápisu VŽP z 7.2.2011 nebyly připomínky

6. zápis vystaven na  http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-z-vzp-jednani---2011/)

 

1/ PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR

BD Pod Stadiony, změna DUR  (souvisí s Případem  26 - podnět občana BD Pod Stadiony)

BD Prokopské údolí, změna DUR

Multifunkční budova HELLBOY, přerušené UŘ

Bylo dohodnuto, že na dalším VŽP bude diskutován návrh metodik hodnocení DUR z pohledu VŽP, s návrhem kritérií, seznamem (checklistem) otázek.  Metodika by měla omezit přeryv práce/argumentů/výroků výboru a stanovisky z KAR, odboru ŽP, odboru dopravy a komisí dopravy a územního plánování.  Předseda VŽP  připraví k diskusi  základní návrh otázek  hodnocení DUR z pohledu VŽP  (v příloze 1).

 

2/ AD HOC PŘÍPADY  - (dokumenty jsou ve skladu VZP).

VŽP  obdržel nové podněty:

Případ 27 – výhrady občanů k DUR REZIDENCE ZATLANKA

Případ  3   - nesouhlas občanů s návštěvnickými místy Viladomů Na Farkáně na pozemku MČ

Případ 13 – žádost občanů o zachování a zlepšení Parku Kavalírka

Případ 26b  - nebezpečné staveniště na Hřebenkách

Dokumenty jsou ve skladu VZP   \\P5mssrv01\vybor_zp\!PRIPADY_ad_hoc

Aktualizovaný ní seznam případů  k 21.2.2011 na http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Pozice MČ P5 k Případu 8- VKP Spiritka je zveřejněna  na http://www.praha5.cz/cs/sekce/vkp-spiritka/

Na příštím výboru proběhne diskuse o výběru prioritních ad-hoc případů k projednání  ve VŽP

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

Diskuse struktury střednědobé strategie udržitelného rozvoje  (pilíře strategie, akční programy resp. plány),  a zadání odborných dílčích studií  a jejich financování,  byla odložena .

Bylo dohodnuto, že na dalším VŽP bude diskutován  návrh  struktury „strategie udržitelného rozvoje“,  a dílcích „programů“ a  návrh vhodných procesů  (např. přihlášení  MČ Prahy 5 do procesu Lokální Agendy 21 - viz www.ma21.cz ). (úvod v příloze 2 )

4/ RŮZNÉ

Odbor ŽP předložil VŽP  na vědomí návrh smlouvy na likvidaci velkoplošných plevelů na r. 2011 (bez  přílohy lokalit) za 120 tis. Kč  s firmou  Ing. Marek Hamata.

Vyúčtování grantů Místo pro život a ekologické programy r. 2010. Přítomní členové VŽP vzali na vědomí informaci  o vyúčtování  grantů Místo pro život a ekologické programy r. 2010.

Granty na rok 2011 - Nový rozpočet 2011 předpokládá  částku  na granty  ŽP  cca 700 tis.  Na dalším VŽP  by měla proběhnout diskuse  k grantovému programu ŽP 2011 (o termínech a nastavení  grantového programu,  využití odvodů  z herních automatů pro studie a granty, koordinaci pravidel a termínů grantového programu ŽP s dalšími grantovými programy, pravidlech uznatelných nákladů, kritériích hodnocení žádostí apod.)

Zprávu o činnosti VŽP připraví  pro ZMČ 24.2.2011  předseda VŽP  (v příloze 3 ).

Akce pro veřejnost - předseda VŽP navrhl uspořádat  ve spolupráci s Informačním střediskem OSN  u příležitosti Dne Země 22.4.,  Dne ŽP 5.6. apod.   Na dalším  VŽP bude diskutován  návrh akcí (témata, záštita, náklady, lektoři  apod.).

Zveřejněn  práce VŽP -  občané a experti komisí RMČ zaslali do březnového čísla  zpravodaje PĚTKA návrhy článků k případu  12 (ochrana parku zámečku Hlubočepy) a  případu 13 (ochrana parku Kavalírka). Další mediální  komise bude 4.3. a nastaví téma pro dubnovou  PĚTKU, která má uzávěrku  24.3.

Statut VŽP na webu - Diskuse odložena na další VŽP.

 

Zapsala: Věra Křikavová tajemnice VŽP  257 000 264 vera.krikavova@praha5.cz

Ověřil:  Ing. Ondrej Velek  257 000 272 ondrej.velek@praha5.cz

 

Přílohy:

1/ K diskusi - návrh metodik hodnocení DUR z pohledu VŽP

2/ K diskusi – návrh procesů,  struktury Strategie udržitelného rozvoje a Akčních programů

3/ Zpráva  předsedy VŽP  o činnosti VŽP  12/2010-2/2011na ZMČ  24.2.2011

=================================================

Příloha 1 návrh metodik hodnocení DUR z pohledu VŽP  (kritéria, checklist otázek)

pozice  KAR

pozice  odboru ŽP

pozice  odboru dopravy

pozice  komise dopravy

pozice  komise územního rozvoje

-          Situace v „hostitelské“ lokalitě? ( limity, přetížení,  …)

-          Rizikové faktory  projektu a stavby?  (příspěvek emisí, hluku, indukce dopravy…)

-          Program minimalizace rizik? (omezení hluku, omezení  emisí, kompenzační opatření….)

-          Tlak na veřejný prostor? (úbytek/přírůstek zeleně, zvýšení/snížení  nabídky vnitroměstské  rekreace,  kompenzace ..   výsadba, zelené  střechy…)

-          Vytváří  projekt  novou občanskou vybavenost?  (komunitní centra, kulturní veřejné prostory, komunitní  školy, sportovní  prostor..)

-          Přispívá projekt k udržitelnosti (program sociální, podnikatelský, environmentální)?

-          Energetika stavby? (pasivní dům,  nízkoenergetický, jiné progresivní řešení, solární  střecha

-          Nakládání s vodou  v objektu ?  (úspory, dešťová, šedá / černá)

-          Nakládání s odpady  z objektu?  (podpora separace TKO a nebezpečných složek ,  prostor pro veřejné kontejnery, komunitní  kompostování)

-          Postoj  ke stavbě od okolní komunity? (vliv na  sociální kohesi -   pozitivní, neutrální, negativní)

-          … další

=========================================================

Příloha 2

(k diskusi) –návrh Strategie udržitelného rozvoje a některých programů

VŽP navrhne  ZMČ  schválit

.. obecnou deklaraci  (Aalborgská charta,  spolupráci s www.ICLEI.org, apod.)

.. přistoupení k MA21 (www.MA21.cz , www.NSZM.cz apod.)

…plán Akčních programů

…plán osvětových akcí

..financování  odborných studií  potřebných  pro vybrané  programy Strategie UR

… strukturu  „piliřů“ Strategie udržitelného rozvoje

… profily  některých Akčních programů  jednotlivých piliřů

….

(bude doplněno po brainstormingu....)

 

===========================================

Příloha 3

Informace z Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5

(ZMČ Praha 5  - 24. 2. 2011)

Výbor pro životní prostředí (VŽP) pracuje ve složení Ing. Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda), Ing. Bohumil Dvořák (místopředseda), Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, Jaroslav Nedvěd. Tajemnice VŽP je Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz) z odboru životního prostředí.

 

1 – 30.11.

2 - 6.12.

3 – 20.12.

4 – 10.1.

5  - 24.1.

6 –  7.2.

7 – 21.2

Účast

Dvořák

x

 

 

X

 

x

x

3/7

Knap

 

 

 

X

 

X

 

5/7

Kopáček

 

 

 

 

 

 

 

7/7

Kukrle

 

 

 

x

 

 

X

5/7

Martinec

 

 

x

 

 

 

X

5/7

Nedvěd

 

x

x

x

x

 

x

2/7

Vejmelka

 

 

 

 

 

 

 

7/7

Velek

 

 

 

 

 

 

 

7/7

Zapletal

 

 

 

 

 

 

x

6/7

Schůze VŽP na 1. pololetí 2011 jsou vždy v pondělí od 16:00 v zasedací místnosti č. 330, Nám 14. října 4)  čtrnáctidenně:

7. a 21. března., 4. a 18. dubna, 2. a 30. května, 13. a 27. června.

VŽP žádal KMČ o koordinovaný kalendář a včasné zasílání pozvánek dalších poradních orgánů (komisí a výborů).

VŽP zpřístupňuje podklady jednání VŽP (např. od občanů, KAR, OŽP, OMZ, OSÚ apod.) a také všem zastupitelům na INTRANETU ve skladu materiálů \\P5mssrv01\vybor_zp .

VŽP zveřejňuje zápisy, přehled případů a případně pozici VŽP k vybraným případům na http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-komise-pracovni-skupiny/24664-vybor-pro-zivotni-prostredi

VŽP shromáždil cca 28 aktuálních podnětů občanů a stížností se vztahem k ŽP. Tento „zásobník případů“ je zveřejněn a průběžně aktualizován.

VŽP posoudil ex-ante dokumentaci 8 projektů před územním řízením (DUR) a dále diskutuje kritéria environmentálního posuzování DUR.

VŽP připravil a předložil do RMČ inovovaný návrh Grantového programu na rok 2011. VŽP dále diskutuje zlepšení kritérií posuzování grantů a jejich zveřejňování.

VŽP navrhl Mediální komisi pro radniční zpravodaj/web/TVP5 stálé rubriky případů, ankety, informace o progresivních environmentálních řešeních.

VŽP diskutuje strukturu koncepčních dokumentů (Agendy 21, strategií, generelů, akčních plánů, projektů…) a potřebný mandát od ZMČ (např. pro financování studií a zakázek).

VŽP diskutuje pořádání odborných akcí pro zastupitele, pracovníky úřadu a odbornou veřejnost (Den Země, Den ŽP OSN, Evropský den Mobility atd.).

Přečteno: 8153x
Publikováno: 03.03.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout