7.2.2011 (6)

Zápis ze 6. schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 7.2.2011

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

Omluven: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček, Ing. Herbert Heissler, Mgr. Viktor Najmon, Ing. Jiří Vitha

 

Úřad: Ing. Arch. Elena Lacinová - vedoucí KAR, Ing. Miroslav Kučera - OŽP,

tajemnice VŽP: Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

Připomínky k 5. Zápisu VŽP z 24.1.2010:

K Případu 24 - Záchranná stanice Jinonice doplnit hlasování VŽP o zmocnění Jaroslava Knapa.

Návrh programu 6. Schůze VŽP

1/ PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR

2/ AD HOC PŘÍPADY

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

4/ RŮZNÉ

 

1/ PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR

Podkladové dokumenty z KAR byly doplněny do adresáře \\p5mssrv01\vybor_zp

Bytový dům Vila Děvín, DÚR na pozemcích parc. č. 442/5, 442/6, 442/23, 442/24, 442/27, 4442/28, 442/29, k.ú. Radlice

OŽP neměl k DUR připomínky. Proběhla diskuse.

VŽP bere DUR na vědomí a doporučuje investorovi doplnění náhrady za zanikající prodejny a ozelenění plochy nad garážemi. (6/0/0 -  přítomno 6 členů VŽP)

Rezidence Zatlanka, DÚR č. parc. 2308, 2309/2,3, 2010/2,6,7,8,9,10,11,12,13, k.ú. Smíchov

OŽP neměl k DUR připomínky. KAR doplnil do skladu dokumentů pohledy chybějící pohled od Ženských domovů. DUR projektu byla předložena v roce 2007, MHMP schválilo změnu územního plánu na čistě obytné území – viz  zjišťovací řízení r.2007

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA402&file=zjistovaciDOC

Návrh změny ÚPn http://www.skaloud.net/obvod/zmeny-uzemniho-planu-navrhy-2004/z18_06-na-zatlance/ Zahájení řízení http://praguewatch.cz/reports/view/194

Nový projekt má nižší počet bytů. Komise UR doporučuje upravit vzhled budovy A.  Proběhla diskuse k odhadu hybnosti vozidel z domu (dle projektanta cca 80% z 186 parkujících aut vyjíždí ráno  - cca 29 aut/hodinu, resp. 58 aut během tří hodin).

VŽP bere DUR vědomí s připomínkami z Komise územního rozvoje. (5/0/1 - přítomno 6 členů VŽP)

 

Sportovní areál Hlubočepy - Bowling Centrum, Praha 5 Hlubočepy – změna DÚR

OŽP neměl připomínky.

VŽP bere DUR na vědomí (6/0/0 -  přítomno 6 členů VŽP)

 

 

Rehabilitační klinika Malvazinky – přístavba pavilonu D

VŽP požaduje k dalšímu projednání doložit parkování pro pacienty, doložit náhradní parkové úpravy po výstavbě v parku, zachování plochy zeleně pro rehabilitující pacienty.

 

2/ AD HOC PŘÍPADY

Případ 8- VKP Spiritka

Na základě doporučení VŽP radní Ing. Vejmelka odeslal na MHMP dopis s požadavkem registrace VKP v původním rozsahu při vyhlášení roku 2000.  Dopis společně s usneseními MČ bude zveřejněn na webu MČ.

 

Případ 10- Šalamounka

ODŽ podal informace o zrušení rozhodnutí ke stavbě hospodářské budovy. (Poznámka: OSÚ po urgenci předal archeologický posudek -  je uložen ve skladu dokumentů VŽP). VŽP nadále považuje za vhodné zadat právní rozbor případu.

 

Případ 22- BD Do Klukovic

Porušení územního rozhodnutí - dokumentace je ve skladu dokumentů VŽP

 

Případ 24 - Záchranná stanice pro zvířata Praha 5 – Jinonice

Ing. Vejmelka podal informace o jednání na OOP MHMP dne 27.1.2011, kdy nebyla dobrá koordinace pozic zástupce VŽP na jednání. (Poznámka: do 5. zápisu bude doplněna chybějící informace o hlasování VŽP „VŽP zmocňuje k jednání na MHMP Jaroslava Knapa (5/0/0 - přítomno 5 členů VŽP“). Ing. Velek informoval o neformálním jednání na MHMP s Ing. Polákem.

 

Případ 25 - žádost MČ prahy Slivenec o zlepšení spojení

VŽP obdržel žádost starostky MČ Praha Slivenec o zlepšení pěšího a cyklistického spojení Slivence s Barrandovem s nástinem nákladů variant. Financování uprav podchodu a vybudování nového chodníku by údajně mohlo být z OPPK oblast podpory 1 (kolejová doprava a cyklodoprava), který administruje odbor EU na MHMP (vedoucí Mgr. Ferulíková). Dopisy a fotografie jsou ve skladu dokumentů.

 

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

Ing. Velek informoval o diskusi na MHMP s koordinátorem Ing. Polákem, a o záměru společného jednání MHMP, VŽP, komise dopravy a odborníky na cyklodopravu z Prahy 5.

 

Podrobnější diskuse Programu rozvoje Prahy 5 (struktury programu "pilířů", dílčích akčních plánů, zadání odborných studií a jejich financování apod.) je odložena na další jednání VŽP.

 

4/ RŮZNÉ

Uzávěrky zpravodaje Pětky (pro články z VŽP) jsou 17.2., 24.3., 21.4., 19.5. a 16.6.

 

Další diskuse ke grantovému programu ŽP (koordinaci s dalšími grantovými programy radnice, pravidlech uznatelných nákladů, kritériích hodnocení žádostí apod.) je odložena na další jednání.

 

VŽP se shodl, že jednání VŽP musí být pro objem práce častější - předběžné termíny schůzí VŽP jsou

(7.) a 21. února,  7. a 21. března, 4. a 18. dubna, 16. a 30. května a 13.a 27.června.

 

Následující schůze VŽP bude dne 21.2. 2011 s navrženým programem.

1/ PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR

Diskuse metodiky hodnocení DUR z pohledu VŽP (kriteria, checklist otázek)

Dokumenty z KAR budou ve skladu \\p5mssrv01\vybor_zp

2/ AD HOC PŘÍPADY

Diskuse o výběru prioritních případů ze seznamu k projednání.

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

Diskuse struktury koncepce ("pilíře") a akčních planu/programů

Diskuse zadání odborných dílčích studií (financování)

4/ RŮZNÉ

Diskuse statutu VŽP, kontrola úkolů, kalendář

Diskuse ke grantovému programu ŽP (koordinace rozpočtu s dalšími grantovými programy, pravidla uznatelných nákladů, kritéria hodnocení žádostí apod.),

Diskuse mediálních výstupů a akcí pro veřejnost

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek 10.2.2011

Přečteno: 7815x
Publikováno: 11.02.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)