Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

7.2.2011 (6)

Zápis ze 6. schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 7.2.2011

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

Omluven: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček, Ing. Herbert Heissler, Mgr. Viktor Najmon, Ing. Jiří Vitha

 

Úřad: Ing. Arch. Elena Lacinová - vedoucí KAR, Ing. Miroslav Kučera - OŽP,

tajemnice VŽP: Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

Připomínky k 5. Zápisu VŽP z 24.1.2010:

K Případu 24 - Záchranná stanice Jinonice doplnit hlasování VŽP o zmocnění Jaroslava Knapa.

Návrh programu 6. Schůze VŽP

1/ PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR

2/ AD HOC PŘÍPADY

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

4/ RŮZNÉ

 

1/ PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR

Podkladové dokumenty z KAR byly doplněny do adresáře \\p5mssrv01\vybor_zp

Bytový dům Vila Děvín, DÚR na pozemcích parc. č. 442/5, 442/6, 442/23, 442/24, 442/27, 4442/28, 442/29, k.ú. Radlice

OŽP neměl k DUR připomínky. Proběhla diskuse.

VŽP bere DUR na vědomí a doporučuje investorovi doplnění náhrady za zanikající prodejny a ozelenění plochy nad garážemi. (6/0/0 -  přítomno 6 členů VŽP)

Rezidence Zatlanka, DÚR č. parc. 2308, 2309/2,3, 2010/2,6,7,8,9,10,11,12,13, k.ú. Smíchov

OŽP neměl k DUR připomínky. KAR doplnil do skladu dokumentů pohledy chybějící pohled od Ženských domovů. DUR projektu byla předložena v roce 2007, MHMP schválilo změnu územního plánu na čistě obytné území – viz  zjišťovací řízení r.2007

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA402&file=zjistovaciDOC

Návrh změny ÚPn http://www.skaloud.net/obvod/zmeny-uzemniho-planu-navrhy-2004/z18_06-na-zatlance/ Zahájení řízení http://praguewatch.cz/reports/view/194

Nový projekt má nižší počet bytů. Komise UR doporučuje upravit vzhled budovy A.  Proběhla diskuse k odhadu hybnosti vozidel z domu (dle projektanta cca 80% z 186 parkujících aut vyjíždí ráno  - cca 29 aut/hodinu, resp. 58 aut během tří hodin).

VŽP bere DUR vědomí s připomínkami z Komise územního rozvoje. (5/0/1 - přítomno 6 členů VŽP)

 

Sportovní areál Hlubočepy - Bowling Centrum, Praha 5 Hlubočepy – změna DÚR

OŽP neměl připomínky.

VŽP bere DUR na vědomí (6/0/0 -  přítomno 6 členů VŽP)

 

 

Rehabilitační klinika Malvazinky – přístavba pavilonu D

VŽP požaduje k dalšímu projednání doložit parkování pro pacienty, doložit náhradní parkové úpravy po výstavbě v parku, zachování plochy zeleně pro rehabilitující pacienty.

 

2/ AD HOC PŘÍPADY

Případ 8- VKP Spiritka

Na základě doporučení VŽP radní Ing. Vejmelka odeslal na MHMP dopis s požadavkem registrace VKP v původním rozsahu při vyhlášení roku 2000.  Dopis společně s usneseními MČ bude zveřejněn na webu MČ.

 

Případ 10- Šalamounka

ODŽ podal informace o zrušení rozhodnutí ke stavbě hospodářské budovy. (Poznámka: OSÚ po urgenci předal archeologický posudek -  je uložen ve skladu dokumentů VŽP). VŽP nadále považuje za vhodné zadat právní rozbor případu.

 

Případ 22- BD Do Klukovic

Porušení územního rozhodnutí - dokumentace je ve skladu dokumentů VŽP

 

Případ 24 - Záchranná stanice pro zvířata Praha 5 – Jinonice

Ing. Vejmelka podal informace o jednání na OOP MHMP dne 27.1.2011, kdy nebyla dobrá koordinace pozic zástupce VŽP na jednání. (Poznámka: do 5. zápisu bude doplněna chybějící informace o hlasování VŽP „VŽP zmocňuje k jednání na MHMP Jaroslava Knapa (5/0/0 - přítomno 5 členů VŽP“). Ing. Velek informoval o neformálním jednání na MHMP s Ing. Polákem.

 

Případ 25 - žádost MČ prahy Slivenec o zlepšení spojení

VŽP obdržel žádost starostky MČ Praha Slivenec o zlepšení pěšího a cyklistického spojení Slivence s Barrandovem s nástinem nákladů variant. Financování uprav podchodu a vybudování nového chodníku by údajně mohlo být z OPPK oblast podpory 1 (kolejová doprava a cyklodoprava), který administruje odbor EU na MHMP (vedoucí Mgr. Ferulíková). Dopisy a fotografie jsou ve skladu dokumentů.

 

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

Ing. Velek informoval o diskusi na MHMP s koordinátorem Ing. Polákem, a o záměru společného jednání MHMP, VŽP, komise dopravy a odborníky na cyklodopravu z Prahy 5.

 

Podrobnější diskuse Programu rozvoje Prahy 5 (struktury programu "pilířů", dílčích akčních plánů, zadání odborných studií a jejich financování apod.) je odložena na další jednání VŽP.

 

4/ RŮZNÉ

Uzávěrky zpravodaje Pětky (pro články z VŽP) jsou 17.2., 24.3., 21.4., 19.5. a 16.6.

 

Další diskuse ke grantovému programu ŽP (koordinaci s dalšími grantovými programy radnice, pravidlech uznatelných nákladů, kritériích hodnocení žádostí apod.) je odložena na další jednání.

 

VŽP se shodl, že jednání VŽP musí být pro objem práce častější - předběžné termíny schůzí VŽP jsou

(7.) a 21. února,  7. a 21. března, 4. a 18. dubna, 16. a 30. května a 13.a 27.června.

 

Následující schůze VŽP bude dne 21.2. 2011 s navrženým programem.

1/ PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR

Diskuse metodiky hodnocení DUR z pohledu VŽP (kriteria, checklist otázek)

Dokumenty z KAR budou ve skladu \\p5mssrv01\vybor_zp

2/ AD HOC PŘÍPADY

Diskuse o výběru prioritních případů ze seznamu k projednání.

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

Diskuse struktury koncepce ("pilíře") a akčních planu/programů

Diskuse zadání odborných dílčích studií (financování)

4/ RŮZNÉ

Diskuse statutu VŽP, kontrola úkolů, kalendář

Diskuse ke grantovému programu ŽP (koordinace rozpočtu s dalšími grantovými programy, pravidla uznatelných nákladů, kritéria hodnocení žádostí apod.),

Diskuse mediálních výstupů a akcí pro veřejnost

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek 10.2.2011

Přečteno: 7899x
Publikováno: 11.02.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout