24.1.2011 (5)

5. zápis schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 24.1.2011

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

Omluven: Jaroslav Nedvěd

 

Hosté: Mgr. Radka Havlínová, Mgr. Viktor Najmon, Bc. Miroslav Mrštík,

Ing. Arch. Elena Lacinová – Kancelář architekta, Ing. Arch. Eva Čechová – vedoucí Odboru stavební úřad, Ing. Miroslav Kučera - vedoucí Odboru ochrany životního prostředí

Projekt Nová Koulka - Arch. Milan Kopeček – SD-ENGINEERING, s.r.o.,

VKP Spiritka - Michal Hromada, Jarmila Slavíková, Karel Nejdl

 

Tajemnice VŽP: Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

 

K zápisu VŽP 10.1.2011 nebyly připomínky.

 

Schválen rozšířený program 5. schůze VŽP

 

1/ AD HOC PŘÍPADY

Případ 8 -  VKP Spiritka

Případ 13 – Šalamounka

Nové případy a dokumenty

2/Informace a projednání DUR (Arch. Lacinová)

Nová Koulka, polyfunkční dům, DUR

Polyfunkční dům pod Koulkou

Bytový dům Vila Děvín

Rezidence Zatlanka

Sportovní areál Hlubočepy

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

4/ Různé

 

1/ AD HOC PŘÍPADY

Případ 8 - obnovení registrace VKP Spiritka

Rozhodnutí MHMP SZn.: S-MHMP-0843417/2010/OOP-V650/R-229/Kaf ze dne 6.1.2011 nebylo ke dni 24.1.2011 zveřejněno na úřední desce MHMP.

Radní pro ŽP Ing. Vejmelka a předseda VŽP projednají na MHMP nesouhlasné stanovisko zastupitelstva z 16.9.2010 proti případné zástavbě a pro obnovení registrace VKP Spiritka v původním rozsahu vyhlášení VKP v roce 2000.

 

Případ 13 - oplocení lesních pozemků u Šalamounky

Ing. Arch. E. Čechová poskytla informace k černé stavbě oplocení lesního pozemku a hospodářské stavbě. Majitel nemovitosti požádal o dodatečné stavební povolení ke stavbě údajně hospodářské budovy s bytem správce.

 

VŽP žádá Ing. Arch. Čechovou o přehled kroků OSÚ ve věci černých staveb Šalamounka a předání kopie archeologického průzkumu, kterým zdůvodňuje změny účelu pozemků.

VŽP doporučuje RMČ Praha 5 zvážit možnost zadání nezávislého právního rozboru postupu OSÚ v případu Šalamounka. (Pro 6 proti  0 zdržel se  0 - přítomno 6 členů VŽP)

 

Na VŽP přišly nové podněty resp. doplňující dokumenty k případům

(aktualizovaný seznam v příloze).

 

2  - Zahrady Hřebenka – dopis občana zastupitelům k ochraně Hřebenek

22- BD Do Klukovic - podnět občana na „černou“ stavbu

 

23- BD U Pernikářky –  připomínky a petice občanů

24 – Záchranná stanice Jinonice – žádost o půjčku a pomoc.

Jaroslav Knap se osobně seznámil s aktuální situací ve stanici a je přizván k jednání 27.1.2011 na MHMP.  VŽP zmocňuje k jednání na MHMP Jaroslava Knapa (5/0/0 - přítomno 5 členů VŽP).

 

25 – pěší a cyklistické spojení Slivenec-Barrandov - žádost starostky MČ Slivenec o bezpečné spojení ekoduktem/lávkou/podchodem a chodníkem.

 

2/ Informace a projednání DUR (Arch. Lacinová)

 

Nová Koulka, polyfunkční dům, DUR na pozemku č. parc. 1210, k.ú. Smíchov

VŽP bere na vědomí umístění stavby Polyfunkční dům Nová Koulka na pozemku č. parc. 1210, k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace k územnímu řízení (Pro 6 proti 0 zdržel se 0  - přítomno 6 členů VŽP)

 

Bytový dům Vila Děvín, DUR na pozemcích 442/5, 442/6, 442/23, 442/24, 442/27, 4442/28, 442/29, k.ú. Radlice

VŽP požaduje k DUR informace o infrastruktuře (stanice hromadné dopravy, prodejna potravin apod.).

VŽP projedná DUR na následující schůzi VŽP 7.2.2011.

 

Rezidence Zatlanka, č. parc. 2308, 2309/2,3, 2010/2,6,7,8,9,10,11,12,13, k.ú. Smíchov

VŽP požaduje k DUR podrobnější podklady a odhad vlivu dopravy a parkování v rezidenci na dopravu v okolí rezidence.

VŽP projedná DUR na následující schůzi VŽP 7.2.2011.

Sportovní areál Hlubočepy č. parc. …… k.ú. Hlubočepy

VŽP požaduje k posouzení podrobnější podklady.

VŽP projedná DUR na následující schůzi VŽP 7.2.2011.

 

3/ PROGRAM (UDRŽITELNÉHO) ROZVOJE PRAHY 5

Diskuse struktury Programu, financování studií (např. z Ekologického fondu apod.)

Odloženo na další schůze.

 

Jaroslav Knap připravuje k diskusi Koncept využití Hořejšího nábřeží – doporučuje neinstalovat zpět t.č. rozebranou budovu „První pražské pláže na Smíchově“..  Návrh revitalizace Hořejšího nábřeží představí na dalších schůzích VŽP.

 

4/Různé

Diskuse možných mediálních výstupů VŽP do PĚTKY (číslo 2/2011 - uzávěrka 27.2.)

Diskuse o vzdělávání a akcích VŽP pro veřejnost (např. o MYSIS,  připomínkách  k novému ÚP, studiích např. k Smichov City, cyklodopravě  apod.)

Diskuse o interní komunikaci VŽP, organizaci skladu dokumentů \\p5mssrv01\vybor_zp, webové stránce VŽP atd.

Bude dále diskutováno na dalších schůzích a seminářích VŽP.

 

VŽP žádá Kancelář městské části o návrh sdíleného kalendáře komisí a výborů (např. na Google) zejména pro koordinaci projednávání dokumentace (DUR).

 

Pro nutnost projednat doplněné DUR bude svolána 6. Schůze VŽP na 7.2.2011 od 16:00 do místnosti 330.

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek 2. 2. 2011

 

Příloha: aktualizovaný seznam případů a podnětů na VŽP

No

Název případu

Popis případu

Předkladatel, zpravodaj za VŽP

Pozice VŽP

Dokumenty INTRANET

1

Bytové domy Na Pláni v oblasti mezi ulicemi K vodojemu a Na Pláni

Investor Geosan Alfa, s.r.o.

Od 2006 protesty a občanů a ČSOP proti prodeji a výstavbě 10 domů místo zelené plochy údajně pro startovací byty (nyní zřejmě klasické bytovky)

?Velek

?Vejmelka

Prověření stavu

 

Prověření smlouvy na „startovací byty“

 

2

Zahrady Hřebenka Bytový dům

Výstavba domu v prudkém svahu, který není pravděpodobně stabilní - probíhá řízení o výjimce na odstupovou vzdálenost

?Vejmelka

 

ANO

3

Viladomy Na Farkáně

??

?Vejmelka

 

 

4

Výstavba dvou domů v ulici K Dalejím (za 2.semmeringem do Prokopského údolí)

UMČ připravuje uzemní rozhodnutí na umístění objektu na hraně  pozemku – stížnost sousedů na zastínění, pravděpodobné kolize výjezdu aut z objektu s intenzivní pěší a cyklistickou dopravou, ztráta veřejného prostoru („veřejné“ dětského hřiště na pozemku)

Velek

 

ANO

5

Revitalizace osady Buďánka

Pozemek kolonie v roce 2007 nabídnut firmě GEOSAN Alfa  pro revitalizaci osady a výstavbu  bytových domů při ulici Plzeňská. Výstavba by omezila stávající zeleň. ÚMC P5 a minulý VŽP souhlasil s navýšením koeficientů zástavby. Existuje alternativní návrh minimalistické zástavby, veřejný park a komunitní centrum

Velek

 

 

6

Nový dvojdům v ul. Pod ateliéry (památková zóna)

Výstavba nadměrného objektu po zbourané vile z 1. republiky

Vejmelka

 

 

7

Hluk z haly SSK Future

Stížnost občana Pavla Pinty na hluk z nezkolaudované stavby

Velek

Prověřeno -  (UMČ dočasně) zastavil provoz nezkolaudované haly)

 

8

Obnoveni registrace významného krajinného prvku (VKP) Spiritka – parcela 4222/1

Navázání na Usnesení ZMČ  16.9.2010 a žádost o obnovení registrace Žádost zveřejnění VKP na webu MHMP…

Velek

Prověřeno

Připravené žádosti o obnovení registrace VKP Spiritka

 

9

Černá stavba Antonie Černé na lesním pozemku 1862 a 1863/5 k.u. Košíře v majetku Hl.m.Prahy.

(podnět občana z prosince 2009) Dle ČIŽP a ÚMČ P5 majitelka vedlejších pozemků zasáhla

Od září 2010 MČ OSU vede řízení o odstranění stavby.

Velek

Majitelka následně požádala MHMP o vyjmutí zabraných ploch z funkce lesa a o uzavření nájemní smlouvy na pozemky na dobu neurčitou.

 

10

Černá stavba na lesním pozemku „Šalamounka“ 1436/1 k.ú. Košíře

Podnět NNO: nesouhlas s omezením veřejného užívání  (prostupnosti) soukromého lesního pozemku PP Motol plotem, nesouhlas s dělením pozemku (návrh prověření pochybení  při souhlasu ÚMČ s účelovým dělením pozemku)

Velek

Probíhá prověření dokumentace UMČ/MHMP

 

11

Ekologické aspekty revitalizace areálu fy. WALTER

Proveření dokumentace k územnímu řízení. z hlediska rozvoje zeleně, veřejného  prostoru, indukované  IAD/MHD při etapizaci projektu

Vejmelka, Velek

 

 

12

Ochrana parku zámečku Hlubočepy

NNO „Hlubočepští“ proti projektu přístupové cesty k uvažované zástavbě hřiště SK Hlubočepy  fy. CENTRAL GROUP Žádost o respektovaní památkové ochrany parku zámečku, nesouhlas se změnou ÚP

Velek

 

 

13

Námitka proti kácení dubu letního na  parc. č. 734, k.ú. Košíře (park Kavalírka)

Námitka Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře proti žadateli o kácení Central Group a.s., Na Strži 65, Praha 4)

Velek

 

 

14

Zklidnění dopravy v ulici Zdíkovká

Žádost (Ing. Jan Rollo, Zdíkovská 74) o zpomalovaci pruhy

Velek

VŽP si vyžádal stanoviska  ÚMČ

 

16

Skladování odpadů v Motole

 

Vejmelka

 

 

17

Skládka firmy Svoboda v Puchmajerově ulici

Stížnosti obyvatel na prach/hluk z provozu skládky stavební suti

Vejmelka

 

 

18

Holubi

Obecný podnět na omezení zdravotních rizik holubů

Heissler

 

 

19

Potkani

Obecný podnět na omezení zdravotních rizik potkanů

Heissler

 

 

20

Rozvoj areálu Golf Motol

Zájem Golf Motol o rozvoj areálu

 

 

 

21

Zklidnění IAD v ulicích Zahradníčkova, VÚvalu, Weberova, Roentgenova Pod Kotlářkou

Žádost občanky o zneprůjezdnění (zklidnění) daných ulic

Velek

Posouzení alternativ (jednosměrná ulice, Tempo30, šikany)

 

22

BD Do Klukovic

podnět občana na „černou“ stavbu

Velek

 

 

23

BD U Pernikářky

připomínky a petice občanů proti projektu

Velek

 

 

24

Záchranná stanice Jinonice

žádost o půjčku a pomoc pro stanici

Vejmelka, Knap, Velek

 

 

25

pěší a cyklistické spojení Slivenec-Barrandov

žádost starostky MČ Slivenec o bezpečné spojení ekoduktem/lávkou/podchodem a chodníkem

Velek

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 8859x
Publikováno: 07.02.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)