Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

10.1.2011 (4)

Zápis ze 4. schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 10.1.2011

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

Omluven: Jaroslav Knap, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, Bohumil Dvořák

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček K. Novotný Mgr. Radka Havlinová, Ing. Jan Formánek – občanské Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku, Mgr. František Gemperle – občanské Sdružení za krajinu kolem nás, Michal Kalina, Ivana Dziedzicová, Ing. M. Kučera - vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Tajemnice VŽP: Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

 

Navržený program:

 

1/  ad hoc případy – případ 13 Šalamounka

2/  příprava grantového programu životní prostředí na rok 2011

3/ různé (intranet, termíny schůzí VŽP a seminářů VŽP)

 

1/  ad hoc případy

Případ č. 13 – oplocení lesních pozemků u Šalamounky, parc. č. 1436/1, k.ú. Košíře K projednání byli přizvání zástupci občanských sdružení a pracovníci ÚMČ Praha 5.

 

Vedoucí OŽP ÚMČ Praha 5 informoval, že správní řízení ve věci porušení lesního zákona týkající se neoprávněného oplocení a terénních úprav na lesním pozemku parc. č. 1436/1 v k.ú. Košíře na území přírodního parku Košíře-Motol vede Česká inspekce životního prostředí (Oblastní inspektorát Praha, Oddělení ochrany lesa) a řízení bylo do 20.1.2011 přerušeno.

Zástupci OS upozornili VŽP na nestandardní, sporné a účelové dělení parc. č. 1436/1 k.ú. Košíře, na nové pozemky parc. č. 1436/24, 1436/25, 1436/26 a 1436/27 podle geometrického plánu 1732-110/2010. Změna byla do katastru nemovitostí zapsána na základě souhlasu Odboru Stavebního úřad MČ Praha 5 (datum?). Pro provedení změny funkce využití území, dělení a scelování pozemků neproběhlo územní řízení dle stavebního zákona, ani si stavební úřad nezajistil stanoviska dotčených orgánů státní správy. Nově vzniklé pozemky parc. č. 1436/24 a 1436/27, k.ú. Košíře již nejsou kvalifikovány jako pozemky plnící funkci lesa, ale jako trvalý travní porost (1436/24) a ostatní plocha (1436/27). K projednání této změny nebyla doložena stanoviska orgánu státní správy lesů a orgánu ochrany přírody, případně též dalších dotčených orgánů státní správy. Dále zástupci OS upozornili na neoprávněné umístní budovy na pozemku č. 1436/1, k.ú. Košíře. Po stížnostech majitel v prosinci 2010 oplocení podstatné části pozemku 1436/1  na několika místech přerušil a umožnil pohyb po veřejných cestách.

VŽP konstatoval, že minulé orgány samosprávy případ „černé stavby a oplocení lesa“ v roce 2010 neprojednaly- úřad nepředložil orgánům samosprávy MČ Praha 5 ani žádost vlastníka o účelovou změnu funkce využití pozemku.

 

Předseda VŽP a tajemnice soustředí na Intranet podklady k danému případu z KAR, OSÚ MČ Prahy 5 a OOP MHMP.

VŽP požádá OSÚ MČ Praha 5 o vyjádření a vysvětlení postupu ve zmíněném případu.

 

Ing. Vejmelka z podkladů ing. Formánka sestaví do 21.1. pro VŽP chronologický přehled akcí a úředních rozhodnutí případu.

Usnesení - VŽP nesouhlasí se změnou využití pozemku parc. č. 1436/1, k.ú. Košíře a doporučuje Radě městské části Praha 5 se případem zabývat (Pro 5 / proti 0 / zdržel se 0)

2/  ad příprava grantového programu životní prostředí na rok 2011

VŽP prodiskutoval a upřesnil návrh témat grantového programu (v příloze).

 

VŽP schvaluje vyhlášení grantového programu a ukládá předsedovi a tajemnici VŽP předložit návrh na jednání RMČ 18.1.2011 (Pro 5 / proti 0 / zdržel se 0)

 

VŽP diskutoval možnosti využití Ekologického fondu pro financování malých studií a ad hoc zakázek VŽP. Podle informací z ÚMČ je v Ekologickém fondu cca 250 tis. Kč a fond je definován vnitřním předpisem (viz příloha).

 

Tajemnice a předseda VŽP sestaví přehled čerpání Fondu v minulých letech.

3/ Různé:

Sklad informací VŽP na INTRANTETU - Předseda VŽP  nechal vytvořit jako sdílený adresář \\p5mssrv01\vybor_zp , přístupný všem zastupitelům na čtení (zápis nových souborů zajišťuje tajemnice VŽP, předseda a místopředseda VŽP).

ZMĚNY TERMÍNŮ VŽP -  Pro kolizi tří termínů schůzí VŽP s termíny schůzí školské komise byla na VŽP dohodnuta změna termínů schůzí VŽP. Dále VŽP rezervuje termíny v místnosti 330 pro případné semináře VŽP. Návrh společných seminářů bude prodiskutován ve VŽP a dalších poradních orgánech.

AKCE

leden

únor

březen

duben

květen

Červen

Schůze VŽP (16:00, místnost 330, UMČ, Nám. 14.října 4)

(10.) 24.

21.

21.

18.

30.

27.

Semináře VŽP (cca 17-20:00)

7.

7.

4.

16.

13.

Příští schůze VŽP je 24. ledna od 16 hod v zasedací místnost č. 330 UMČ.

Zapsala 12.1.2011 Křikavová

Verifikoval 13.1.2011 Velek

 

Přílohy:

schválený grantový program VŽP na rok 2011

Ekologicky  fond MČ prahy 5 (vnitřní předpis)

Informace o grantovém řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012)

Příloha: schválený grantový program VŽP na rok 2011

Vyhlášení grantového programu MČ Praha 5 na r. 2011 "Místo pro život a ekologické programy" na podporu projektů se zaměřením na ochranu veřejného prostoru, péči o zeleň, ekologickou výchovu, informatiku a propagaci témat ŽP, péči o faunu a floru a ohrožená zvířata, rozvoj pěší a cyklistické dopravy na MČ Praha 5, podporu šetrného chování institucí

 

(návrh usnesení)

Rada městské části Praha 5

Souhlasí s vyhlášením grantového programu MČ Praha 5 pro r. 2011 "Místo pro život a ekologické programy", s návrhem harmonogramu vyhlášení programu, s návrhem kritérii hodnocení podaných projektů, s formou podávání projektů v elektronické a papírové podobě.

 

Ukládá KMČ ve spolupráci s předsedou VŽP zveřejnit předběžnou informaci o programu environmentálních grantů MČ Praha 5 na r. 2011 "Místo pro život a ekologické programy" na webu www.praha.cz Termín plnění: 31.1.2011

Žádá předsedu VŽP o předložení bodu  schválení programu  environmentálních grantů MČ Praha 5 na r. 2011 "Místo pro život a ekologické programy"  na jednání ZMČ.  (T: 28.2.2011)

 

(návrh usnesení)

Zastupitelstvo městské části Praha 5

Schvaluje vyhlášení programu environmentálních grantů MČ Praha 5 pro r. 2011, s návrhem harmonogramu a kritérii hodnocení podaných projektů

Ukládá předsedovi VŽP ve spolupráci s KMČ zveřejnit vyhlášení programu environmentálních grantů MČ Praha 5 na r. 2011 na zasedání ZMČ Praha 5 Termín plnění: 28.2.2011

 

Důvodová zpráva grantového  programu "Místo pro život a ekologické programy" na rok 2011

 

Po diskusi a schválení ve Výboru ŽP (6.1.2011) předkládá VŽP návrh programu environmentálních grantů MČ Praha 5 na podporu konkrétních aktivit (včetně pilotních studií) na zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 v tematických oblastech:

ochrany a rozvoje veřejného prostoru Prahy 5 (přírodní parky, přírodní hřiště, areály out-door sportů, lesní školky apod.) péče o zeleň  Prahy 5 na náklady spojených s realizací terénních akcí (např. rehabilitaci neudržovaných ploch, péči o vzácné a napadené stromy a vzrostlou zeleň, výsadbu nových stromů a keřů, ozelenění a úpravu vnitrobloků, apod.) environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na Praze 5 tj. na přípravu a provedení konkrétních osvětových akcí směřované na území MČ Praha 5. Podpořeny mohou být i vzorové a realizovatelné aktivity neziskových organizací a škol s efektem konkrétního zlepšení informační politiky radnice MČ Prahy 5 v oblasti EVVO na Praze 5. Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podporu volně žijících živočichů, vzácnou flóru na MČ Prahy 5 (např. podpora neziskových organizací na krytí části nákladů na krmivo, budování terárií a kójí, ochrany hnízdišť, reintrodukce živočichů, ochrany migračních koridorů apod.). zklidňování dopravy, podporu pěší a cyklo dopravy (např. přes návrhy změny IAD a MHD, podpory šetrné dopravy do škol, rekreační a turistické dopravy, vypracování návrhů (studií) úprav území pro zkvalitnění cyklistických tras a stezek včetně dovybavení této sítě (odpočivadla, informační tabule.) na území Praha 5 v návaznosti na celoměstský systém cyklodopravy apod.). Podpora účasti lokálních sdružení v rozhodovacích procesech s vlivem na životní prostředí Prahy 5 (např. podpora účasti veřejnosti v přípravě nového územního plánu Prahy, vytváření odborných pozic veřejnosti v územních a stavebních řízeních, posuzování urbanistických studií na Praze 5 apod.) vzorové iniciativy a návrhy šetrného chování institucí např. veřejné správy, škol a školek, v mimořádných případech i privátního sektoru na MČ Praha 5, např. v oblasti lokálního odpovědného nakupování, lokálního environmentálního podnikání, návrhů úsporného provozu budov veřejné správy (spotřeba energií a vody, odpadové hospodářství), podpory šetrné dopravy (pěší, cyklo, zavádění elektromobilů) a vzorové komunikace institucí s veřejností.

 

Na program bude předběžně vyčleněna částka XXX

Poznámka: výběrová komise vhodné nepodpořené projekty umístí do „zásobníku“ grantového programu a v případě získání dalších zdrojů v průběhu roku bude u projektů ze „zásobníku“ vyhodnocena možnost podpory vhodných realizovatelných aktivit těchto projektů.

 

Termín podání žádosti do 31.3.2011

Forma, místo podání a proces hodnocení žádostí:

Žadatel předloží žádost v papírové formě a elektronické formě (na CD/DVD) se všemi požadovanými přílohami v zalepené obálce označené názvem programu "Místo pro život a ekologické programy" a poznámkou „Neotvírat“, osobně do informačního střediska Úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13/15..

Žádost bude obsahovat údaje o žadateli (název, jméno, adresa, doklad o svém zřizovateli) anotaci projektu (cca 2000 znaků), podrobný popis aktivit projektu, harmonogram konkrétních akcí, rozpočet projektu včetně podrobného položkového rozpisu financování a spolufinancování, přílohy.

 

Formulář žádosti obdrží žadatel v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5 resp. stáhne ze stránek MČ Praha 5 www.praha5.cz.

Podmínkou projednání žádosti je, že žadatel v žádosti souhlasí se zveřejněním anotace svého projektu, zaváže se včas veřejně informovat poskytovatele o akcích projektu určených pro veřejnost, a do 15.12.2011 podá závěrečnou zprávu a dokumentaci projektu (fotodokumentaci) v elektronické formě pro zveřejnění na portálu www.praha5.cz .

Kritéria hodnocení žádostí:

1)     Obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu a měřitelnost výsledků

2)     Reálnost aktivit projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

3)     Zkušenost řešitele s již uskutečněnými akcemi (odkazy na předešlé granty)

4)     Úplnost požadovaných dokladů (včetně vyúčtování předešlých grantů)

 

Výběr grantů bude zveřejněn do 30.4.2011 na webu www.praha5.cz a žadatelé budou aktivně vyrozuměni.

 

Příloha 2 : informace o Fondu ekologie MČ Praha 5

 

Vedoucí oddělení plánu a rozpočtu informovala, že ve Fondu ekologie je k 31.12.2010 zůstatek ve výši 250.933,70 Kč. Příkazcem operací a správcem rozpočtu tohoto fondu je stanoven  ing. M. Kučera, ved. Odboru životního prostředí.  Čerpání z Fondu v roce 2011 zatím není plánovaný výdaj v návrhu rozpočtu na rok 2011.

 

Směrnice 2/2010 MČ Praha 5 uvádí

Článek 29 Fond ekologie

(1) Fond je určen k financování nerozpočtovaných výdajů souvisejících s ochranou životního prostředí.

(2) Fond je naplňován sponzorskými dary od fyzických a právnických osob a dále podle ustanovení zvláštního předpisu*.

(3) Správcem fondu je vedoucí odboru městské zeleně.

 

Zdroje financí do fondu ekologie,  upravuje §5 odst. 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

§ 5 Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí

(1) Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.
(2) Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména
a) přebytky hospodaření z minulých let,

b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce,

c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů.

 

Příloha 3

OZNÁMENÍ

Hlavní město Praha vyhlašuje

grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí

hl. m. Prahy pro rok  2011

(s ukončením realizace v roce 2012)

 

Vyhlášení grantů:                                                         do 21. 12. 2010

Ukončení přijímání žádostí:                               24. 1. 2011

Zpracování a posouzení žádostí:                                  do 8. 4. 2011

Předložení ke schválení orgánem hl.m.P.           do 10. 5. 2011

Oznámení výsledků:                                                     do 14 dnů po schválení

Uzavření smluv:                                                                       do 13. 8. 2011

 

TÉMATICKÉ OBLASTI

Oblast veřejné zeleně Obhospodařování zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIO-certifikace Oblast lesů Oblast ochrany přírody Ekologická výchova Specifické projekty

 

Text vyhlášení grantového řízení a přihláškových formulářů lze stáhnout na webu Magistrátu hl. m. Prahy  na http://magistrat.praha-mesto.cz; sekce „Dotace a granty“ – „Životní prostředí a energetika“ – „Grantové řízení pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012)“.

 

Bližší informace získají zájemci na Odboru ochrany prostředí MHMP, tel. 236004264.

Přečteno: 7223x
Publikováno: 14.01.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout