Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2010

 
 
 

6.12.2010 (2)

Zápis ze schůze Výboru pro  životní prostředí (VŽP) 6.12. 2010

Začátek jednání 17:00, konec jednání 19:00

 

Přítomni: Ing Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda), Ing. Bohumil Dvořák (místopředseda), Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal

Omluven: Jaroslav Nedvěd

Hosté:  Mgr. Jan Hlaváček

KAR: Ing. arch. Elena Lacinová, Ing. arch. Dita Lampová, ODŽ Ing. Miroslav Kučera

 

Tajemnice VŽP:  Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

 

Program schůze:

 

1. Diskuse Organizace práce VŽP (informace z VŽP pro ZMČ 16.12.2010)

2. Vyjádření VŽP k ad hoc případům se vztahem k ŽP

3. Diskuse k přípravě Programu udržitelného rozvoje MČ Praha 5

4. Různé (příprava vyhlášení grantového programu  na rok 2011)

 

AD  1 - Organizace práce VŽP

 

Předběžně byly schůze VŽP na 1.pololetí 2011  navrženy na termíny 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6.2011,  vždy od 16:00 (zasedací místnost č. 330, Nám 14. října č. 4.)

Další  schůze VŽP k diskusi práce, seznámení s případy,  návrhu struktury „Programu  a

 

Byla diskutována možnost podle potřeby svolat schůze VŽP čtrnáctidenně resp. využít doplňkové termíny pro pořádání odborných diskusí s veřejností. např. VKP, přírodní parky, národní přírodní památky, přírodní památky, přírodní rezervace, památné stromy, studánky, prameny atd.

 

Předseda a tajemnice zajistí rezervaci místností a dohodnou s KMČ koordinaci s dalšími poradními orgány (zejména komisí pro UR, komisí dopravy atd.).

 

Předseda a tajemnice zajistí zpřístupnění podkladů pro jednání VŽP na INTRANETU a zveřejnění zápisu na INTERNETU co nejdříve (po odstranění technických a organizačních překážek).

 

AD 2 - Vyjádření VŽP k ad hoc případům se vztahem k ŽP

Seznam momentálně výborem evidovaných případů je uveden v příloze zápisu a bude průběžně aktualizován na internetu.

Hluk z provozu sportovní haly floorbalového klubu SSK-FUTURE PRAHA v areálu základní školy Chaplinovo náměstí, Praha 5 – Hlubočepy, stěžovatel pan Pavel Pinta.

VŽP bere stížnost na vědomí.

Předseda a tajemnice předseda vyvolá jednání s majitelem sportovní haly.

Tajemnice VŽP požádá OSÚ ÚMČ Praha 5 o dokumenty (předběžného) kolaudačního rozhodnutí a odpovědi MČ Praha 5 na petici občanů.

Pro      7          proti    0          zdržel se     0     (přítomno 7 členů)

 

Novostavba bytového domu Libínská, č. parc. 4261/170, k.ú. Smíchov

Pracovnice KAR seznámily VŽP se studií bytového domu. VŽP bere studii na vědomí.

Pro   7          proti    0          zdržel se     0      (přítomno 7 členů)

Významný krajinný prvek Spiritka parc. č.4221/1, k.ú. Košíře, obnovení registrace

VŽP diskutoval naplnění usnesení ZMČ 16.9.2010 k obnovení registrace VKP Spiritka.

Předseda a tajemnice VŽP ve spolupráci s KMČ zajistí zveřejnění dokumentů k VKP Spiritka (s využitím materiálů NNO .

Předseda a tajemnice VŽP navrhnou NNO, zainteresovaným odborníkům, úředníkům MHMP a ÚMČ P5, diskusi o obnovení registrace.

Předseda s radním pro ŽP zašlou dopis na MHMP se stanoviskem ZMČ a žádostí o obnovení registrace VKP Spiritka (termín 31.12.2010)

Pro   6          proti    0          zdržel se     0     (přítomno 6 členů)

4. Různé (příprava vyhlášení grantového programu  na rok 2011)

 

VŽP na dalších schůzích prodiskutuje výsledky minulých grantů a navrhne RMČ resp. ZMČ nové zadání a harmonogram ekologických grantů na rok 2011.

 

Další schůzí VŽP bude v pondělí 20.12. od 16:00 v zasedací místnost č. 330, ÚMČ, Nám. 14 října 4. s předběžným programem:

1/ Organizační záležitosti (Plán schůzí/akcí VŽP na 1. pololetí 2011, Dostupnost dokumentů na Intranetu, Zveřejňování informací na Internetu www.praha5.cz, Příprava zadání pro granty v odborné gesci VŽP aj.)

2/ Diskuse přípravy Programu udržitelného rozvoje MČ Praha 5 (návrhy do Programového prohlášení RMČ aj.)

3/ Projednání aktuálních případů evidovaných VŽP

4/ Různé

 

Zapsala Věra Křikavová dne  6.12.2010

Verifikoval Ing. Ondřej Velek

Přílohy:

seznam (zásobník) případů k projednání ve VŽP

podklad k diskusi vyhlášení grantů Městskou částí Praha 5 na r. 2010 "Místo pro život a ekologické programy pro návrh

 

 

 

Příloha 1: seznam (zásobník) případů k projednání ve VŽP

No

Název

Popis

Dokumentace na INTRANETU

Zpravodaj za VŽP

Pozice VŽP

1

Bytové domy Na Pláni v oblasti mezi ulicemi K vodojemu a Na Pláni

Investor Geosan Sigma? Alfa, s.r.o.

Výstavba 10 domů místo zelené plochy při údajné startovací byty, (nyní zřejmě klasické bytovky

 

Protest NNO ČSOP 2006  proti prodeji a výstavbě

 

 

Prověření stavu

 

Prověření smlouvy na „startovací byty“

2

Zahrady Hřebenka Bytový dům

Výstavba domu v prudkém svahu, který není stabilní
Probíhá řízení o výjimce na odstupovou vzdálenost a údajně může ohrozit okolní budovy

 

Vejmelka

 

3

Viladomy Na Farkáně

 

 

 

 

4

Výstavba dvou domů v ulici K Dalejím (za 2.semmeringem do Prokopského údolí

Nevhodný objekt na hraně  pozemku – stížnost sousedů na zastínění

Pravděpodobné zhoršení kolizí aut z objetu s pěší a cyklistickou dopravou

Ztráta veřejného prostoru (dětského hřiště)

 

Velek

 

5

Revitalizace osady Buďánka

 

 

Velek

 

6

Nový dvojdům v ul. Pod ateliéry (památková zóna)

Výstavba nadměrného objektu po zbourané vile z 1. republiky

 

Vejmelka

 

7

Hluk haly SSK Future

Stížnost občana Pavla Pinty na hluk z nezkolaudované stavby

 

Velek

 

8

Obnoveni registrace VKP Spiritka

VKP Spiritka … Obnovení registrace

Pokus o „zprivatizovani“  (změnu ÚP) mokřadu, nezdůvodněné zrušení registrace VKP, nezveřejnení vkp na webu MHMP

Velek

Navázání na Usnesení ZMČ  16.9.2010

 

 

9

Černá stavba Antonie Černé na lesním pozemku  1431/1 k.u Košíře

 

 

Velek

Dle ÚMČ (Ing. Plecháčková)  plocha vyjmute z funce lesa a MHMP uzavítrá nájemní smlouvu na dobu neurčitou

10

Černá stavba na lesním pozemku „Šalamounka“  1436/1 k.ú. Košíře

 

 

Velek

Prověření dokumentace UMČ/MHMP

11

Projekt revitalizace areálu WALTER

 

 

Vejmelka

 

12

Ochrana parku zámečku Hlubočepy

Sdružení „Hlubočepští“ proti projektu přístupové cesty  k uvažované  zástavbě hřiště SK Hlubočepy

 

Velek

 

13

Námitka proti kácení dubu letního na  parc. č. 734, k.ú. Košíře (park Kavalírka)

Námitka Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře proti žadateli o kácení Central Group a.s., Na Strži 65, Praha 4)

 

Velek

 

14

Zklidnění dopravy v ulici Zdíkovká (zpomalovaci pruhy)

Ing. Jan Rollo, Zdíkovská 74

 

Velek

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Příloha 2:  podklad k diskusi o vyhlášení grantů Městskou částí Praha 5 na r. 2011 "Místo pro život a ekologické programy" se zaměřením na ochranu veřejného rostoru, péči o zeleň,  ekologickou výchovu, ochranu zvířat, rozvoj pěší a cyklistické dopravy na MČ Praha 5, informatiku a  propagaci témat ŽP

(návrh usnesení) Rada městské části Praha 5

Souhlasí s vyhlášením grantů MČ Praha 5 pro r. 2011 "Místo pro život a ekologické programy", s návrhem harmonogramu a kritérii hodnocení podaných projektů

Ukládá předložit návrh na vyhlášení grantů MČ Praha 5 na r. 2011 "Místo pro život a ekologické programy" na zasedání ZMČ Praha 5 Termín plnění: 31.1.2011

Důvodová zpráva

VŽP předkládá návrh na vypsání grantů pro r. 2010 na téma „ Místo pro život a ekologické programy“ na programy směřující ke zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 např. přes akce  na:

  • výsadbu a péči o zeleň (péče o neudržované plochy, vzrostlou zeleň, výsadbu stromů apod.)
  • podporu ekologické výchovy na území Městské části Praha 5
  • ochranu zvířat (podpora NNO pečujících o odložená, zraněná, či hendikepovaná zvířata)
  • zklidňování dopravy (podpora MHD, pěší a cyklo dopravy)
  • informatiku pro environmentální NNO Prahy 5

 

 

Údaje týkající se žadatele (název žadatele, jméno, jeho adresa, popis projektu, rozpočet projektu atd.) budou uvedeny v žádosti o grant, kterou žadatel obdrží v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5.

 

Termín pro podání žádosti do 31.3.2011

Na program (??? V souladu s kapitolou 02, § 3741, rozpočtu ODŽ ?? Informatiky?)  bude  vyčleněna částka XXX tis. Kc.

 

Místo pro život a ekologické programy - vyhlašované podprogramy:

Výsadba a péče o zeleň

Cíl programu: podpora péče o zeleň a programů, směřujících ke zkvalitnění životního prostředí Prahy 5 – výsadba stromů a keřů, ozelenění vnitrobloků a neudržovaných ploch, péče o vzrostlou zeleň, péče o napadené stromy (jírovce).

Určení: na krytí nákladů spojených s realizací akcí v terénu.

Ekologické

Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na ekologickou výchovu občanů Prahy 5

Určení: na krytí části nákladů přípravy programů a provedení osvětových akcí ekologické výchovy a vzdělávání (EVVO)

Ochrana zvířat

Cíl programu: podpora nevýdělečných organizací, jejichž činnost je zaměřena na péči o odložená, zdivočelá či zraněná zvířata

Určení: na krytí nákladů na krmivo, na budování terárií, kójí apod.

Podpora bezpečné pěší a cyklistické dopravy

Cíl programu: vypracování návrhů (studií) úprav území pro zkvalitnění cyklistických tras a stezek na území Městské části Praha 5 včetně doplnění této sítě a její dovybavení (odpočivadla, informační tabule.) v návaznosti na celoměstský systém vedení těchto tras a stezek.

 

Žadatel  předloží žádost v elektronické ai papirové smlouvě se všemi požadovanými přílphami  (rozpočet popis využití přidělených finančních prostředků včetně jejich položkového vyčíslení,doklad o svém zřizovateli. Podmínkou  prjekdnávíání je, že žadatel souhlasí se zveřejněním anotace  projektu, zavazuje se včas informovat o akcích projektu pro veřejnost, podá do 15.12. závěrečnou  zprávu a dokumentaci v paírové i elektornické podobě pro zveřejnění.

Místo a lhůta podání žádostí:

žadatelé podají žádosti o udělení grantů přílohami papírové formě (a v elektronické formě na CD) v zalepené obálce označené názvem tématu grantu a poznámkou „Neotvírat“, osobně v informačním středisku Úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15.

Termín podání žádostí: do 31.3.2011

Specifikace údajů v žádosti:

Dle formuláře žádosti a obecných pravidel pro udělování grantů MČ Praha 5, které je možno obdržet v informačním středisku Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 (přízemí), nebo na webových stránkách Městské části Praha 5 adresa www.praha5.cz

 

Kritéria hodnocení žádostí:

1)     Obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu

2)     Reálnost aktivit projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického

3)     Zkušenost s již uskutečněnými akcemi (odkazy na předešlé granty)

4)     Úplnost požadovaných dokladů (též vyúčtování předešlých grantů)

 

Rozdělení grantů žadatelům bude zveřejněno do 30.5.2011.

Přečteno: 19248x
Publikováno: 23.12.2010, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Volen� orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout