Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2010

 
 
 

30.11.2010 (1)

Zápis ze schůze Výboru pro životní prostředí (VŽP) 30.11. 2010

Začátek jednání 16:00, konec jednání 18:00

 

Přítomni: Ing Ondřej Velek (předseda), Jaroslav Knap (místopředseda) , Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec, CSc., Jaroslav Nedvěd, Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal (omluven Ing. Bohumil Dvořák - místopředseda)

 

Hosté: Mgr. Radka Havlinová, Ing. Herbert Hessler, Mgr. Jan Hlaváček, Mgr. Viktor Najmon , vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Ing. M. Kučera,

 

Tajemnice výboru Věra Křikavová (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

 

Schválen program schůze:

Představení členů výboru ŽP Diskuse organizace práce výboru ŽP Diskuse vymezení témat výboru ŽP Různé

 

Ad 1: Představení členů výboru

Přítomní členové a hosté vysvětlili svůj zájem o práci a své dovednosti využitelné pro VŽP.

 

Ad2: Organizace práce výboru ŽP

 

Proběhla diskuse o termínech a frekvenci schůzí výboru a případných edukačních akcích pod patronací výboru. Majorita členů výboru prozatím souhlasila se schůzemi v pondělí od 16:00 jednou měsíčně. Výbor posoudí podle objemu práce pořádání schůzí resp. akcí čtrnáctidenně. Plán schůzí a akcí VŽP pro 1.pololetí 2011 bude projednán na další schůzi.

 

Předseda byl požádán vyjednat na KMČ nekolizní harmonogram schůzí s dalšími poradními orgány, minimálně těmi, které mají věcný vztah s VŽP (např. Komise dopravy, Komise pro ÚR apod.) a případně s jejich předsedy dojednat formy odborné komunikace a spolupráce (sdílení dokumentů na Intranetu, společná jednání, společná garance edukačních akcí apod.).

 

Předseda a tajemnice zajistí zaslání pozvánky na jednání VŽP podle možností cca 5 dní předem a zveřejnění dokumentů k jednání cca 3 dny před jednáním na Intranetu ÚMČ, dále zveřejnění zápisů na internetu a rozesláni cca 3 dny po jednání VŽP (dosud neupravuje jednací řád ZMČ).

 

Předseda požádá KMČ o zajištění včasného zasílání pozvánek na jednání jiných výborů a komisí a kontrolu dostupnosti podkladů pro jednání poradních orgánů na Intranetu

 

Předseda VŽP požádá KMČ o zajištění semináře o Geografickém informačním systému MYSIS pro zastupitele resp. dotčené úředníky a odbornou veřejnost.

 

Předseda VŽP požádá přes KMČ o včasné zveřejnění materiálů na intranetu UMČ které se budou vztahovat k případům projednávaným VŽP, připravovaných pracovníky ÚMČ (např. Kanceláří architekta, OŽP, OMZ apod.)

 

Ad 3 - Diskuse k vymezení témat  v kompetenci výboru ŽP

 

Přítomní diskutovali klíčová témata pro koncepční práci VŽP, typy urgentních úkolů (stanovisko pro ZMČ, stížnosti, formulaci zadání a kritérií posuzování grantů, studií, zakázek a pod. Proběhla diskuse nad vymezením dělby práce a spolupráce VŽP s dalšími poradními orgány.

 

Předseda VŽP uvedl některé důvody pro schválení přípravy dosud chybějících koncepčních dokumentů (strategii, generelů) a jejich možnou konkretizaci do podrobnějších akčních plánů, projektů a zakázek. Rámcově byly v diskusi zmíněny např. „Plán udržitelného rozvoje obce“ (se vztahem k §89 g)zákona 131/2000 Sb., např. podle metodiky a indikátorů tzv. Agendy 21  www.ma21.cz ), Generel cyklistické a pěší dopravy na Praze 5, Generel ochrany a rozvoje veřejných prostor pro vnitroměstskou rekreaci, zavedeni pravidel a kriterii pro environmentální chování a nakupování úřadů a škol, podpora odbytu  lokálních biopotravin, apod. Diskuse bude pokračovat na dalších schůzích.

 

Byl diskutován způsob projednání aktuálních podnětů občanů a stížností se vztahem k ŽP -  některé konkrétní případy budou připraveny pro další schůzi.  Přítomní byli požádáni poslat do 2.12. tajemnici a předsedovi VŽP konkrétní podněty a problémy s návrhem intervence.

 

Ad 4 - Různé

 

ZMČ je plánováno na čtvrtek 16.12. a předseda VŽP by měl po projednání ve VŽP podat informaci o plánované práci VŽP.

 

Další schůzí VŽP bude v  pondělí 6.12. mimořádně až od 17:00 (pro časovou kolizi s jednáním jiných orgánů v 16 hod.) zasedací místnost č. 330, 3. poschodí, ÚMČ, Nám. 14 října 4. s předběžným programem:

1/ Organizační  záležitosti

Plán schůzí (akcí) VŽP na 1. pololetí 2011

Zlepšení informací z VŽP na internetu www.praha5.cz

Dostupnost dokumentů na Intranetu

Příprava zadání pro granty v odborné gesci VŽP

2/ Zpráva VŽP o činnosti  pro ZMČ 16.12.

Příprava koncepčních návrhů do Programového prohlášení RMČ

3/ Projednání aktuálních případů (např.

Stížnost na hluk  ze sportovní haly SSK Future na Barrandově

Podnět majitelů sousedního domu na zlepšení projektu nového domu v Prokopském údolí

Informace o černé stavbě (oplocení louky) v  PP Košíře -Motol

..apod).

4/ Různé

 

Zapsala Věra Křikavová dne  1.12.2010

Verifikoval Ing. Ondřej Velek

 

Příloha:  kontakty na členy VŽP  - presenční listina

Prezenční listina Výboru životního prostředí  ZMČ Praha 5

začátek jednání  dne       .     .  2011........konec jednání :

 

Tajemnice výboru  Věra Křikavová  (257 000 264, vera.krikavova@praha5.cz)

jméno

podpis

telefon

e-mail

Ing. Ondřej Velek

(místnost 434)

257000272, 604334424

ondrej.velek@praha5.cz

Ing. Bohumil Dvořák

731628108,2

bohumil.dvorak@praha5.cz

Jaroslav Knap

602129429

jaroslav.knap@praha5.cz

Ing. Richard Kopáček

774369394

richard.kopacek@praha5.cz

Ing. Jiří Vejmelka

724504848

jiri.vejmelka@praha5.cz

Marek Kukrle

602143447

marek.kukrle@praha5.cz

Jaroslav Nedvěd

731620962

jaroslav.nedved@praha5.cz

RNDr. Jan Martinec, CSc.

776629209

jan.martinec@praha5.cz

Vojtěch Zapletal

607874653

vojtech.zapletal@praha5.cz

hosté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 18435x
Publikováno: 23.12.2010, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Volen� orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout