Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2010

 
 
 

4.5.2010 (3)

Z á p i s
ze III. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 4. 5. 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Mgr. Jan Hlaváček, p. Ing. Petr Horák, p. Aleš Kohout, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., pí Jitka Matoušková, pí Ing. Angela Morávková, p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová - ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
p. Ing. Herbert Heissler
Hosté:
p. Mgr. L. Budín, p. Mgr. J. Smetana
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválení zápisu z II. schůzky VŽP konané dne 8. 3. 2010
Hlasování: (přítomno 5 členů) pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
Schválení programu III. schůzky VŽP
Hlasování: (přítomno 7 členů) pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1
Program:
I. Změny ÚPn Z/06 - SEA
II. „BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice - architektonická studie
III. „Viladomy Lučištníků“ na pozemcích č. parc. 434/1,4,5 k. ú. Radlice - DÚR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu programu č. I
----------------------------
Změny ÚPn Z/06 - SEA
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí.
K bodu programu č. II
-----------------------------
„BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice - architektonická studie
Návrh usnesení:
Výbor požaduje zachování stávající cesty podél pole a rovněž zachování zeleně.
Doplnění studie bude projednáno na následující schůzce VŽP.
K bodu programu č. III
------------------------------
„Viladomy Lučištníků“ na pozemcích č. parc. 434/1,4,5 k. ú. Radlice - DÚR
Návrh usnesení:
Výbor souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby „Viladomy Lučištníků“ na pozemcích č. parc. 434/1,4,5 k. ú. Radlice podle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí dat. 03/2010.
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdržel se - 1
Různé:
ODŽ předloží na následující schůzce VŽP zprávu o nepovoleném kácení Na Žvahově.
Rovněž bude na příští schůzce projednána (doplnění informace) dokumentace novostavby domu sociálních služeb na Cihlářce, bývalého zdravotnického zařízení SANOPZ.
V Praze dne 4. 5. 2010
Zapsala: Věra Křikavová - 257 000 264
Zápis schválila: Ing. Angela Morávková
Přečteno: 15478x
Publikováno: 07.06.2010, poslední změna: 30.04.2012
Vytisknout