2.2.2010 (1)

Z á p i s
z I. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 2. 2. 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni:
p. Aleš Kohout, pí Jitka Matoušková, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová - ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Petr Horák, pí Ing. Angela Morávková
Hosté:
pí Ing. arch. Elena Lacinová - KAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
I.        Vyhledávací studie umístění plavební komory Praha - Staré Město
II.       Návrh úpravy ÚPn U0842 k. ú. Motol - Kudrnova
III.      „Dům Pod Habrovou“ - DÚR
IV.      „Dům sociálních služeb Na Cihlářce“ na pozemcích č. parc. 2586 a 2587/1-4 k. ú. Smíchov - DÚR
V.       „BD Terasy Na Hřebenkách“ - DÚR
VI.      Informace o změnách Z/06 - SEA a Z/07
VII.     Návrh smlouvy na likvidaci rostlin křídlatky a bolševníku velkolepého na plochách MČ Prahy 5
VIII. Vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu programu č. I
----------------------------
Vyhledávací studie umístění plavební komory Praha - Staré Město
Návrh usnesení:
Výbor žádá o doplnění variant jedna a pět předložené studie tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem by byl ovlivněn provoz Dětského ostrova v průběhu stavby a následně v době provozu plavební komory.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. II
-----------------------------
Návrh úpravy ÚPn U0842 k. ú. Motol – Kudrnova
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje úpravu míry využití U0842 k. ú. Motol podle předložené studie dat. 9/2009 varianta B, tj. z kódu „C“ na kód „I“.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. III
------------------------------
„Dům Pod Habrovou“ - DÚR
Návrh usnesení:
Výbor souhlasí se stavbou bytového domu na pozemcích č. parc. 678/1-3, 679 a 1641 k. ú. Hlubočepy, Pod Habrovou 22, Praha 5 podle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí dat. 09/2009.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. IV
------------------------------
„Dům sociálních služeb Na Cihlářce“ na pozemcích č. parc. 2586 a 2587/1-4 k. ú. Smíchov - DÚR
Návrh usnesení:
Výbor požaduje výklad (projektant, investor) na následující schůzce VŽP.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. V
-----------------------------
„BD Terasy Na Hřebenkách“ - DÚR
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje snížení stavby o jedno podlaží „BD Terasy Na Hřebenkách“ na pozemku č. parc. 3179/1 k. ú. Smíchov, Praha 5 podle předložené dokumentace, stupeň dokumentace DÚR, dat. 02/2009.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. VI
------------------------------
Informace o změnách Z/06 SEA a Z/07
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. VII
-------------------------------
Návrh smlouvy na likvidaci rostlin křídlatky a bolševníku velkolepého na plochách MČ Prahy 5
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje návrh smlouvy o dílo na likvidaci velkoplošných plevelů na plochách ve vlastnictví či správě MČ Prahy 5.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. VIII
--------------------------------
Vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009
Podklady týkající se čerpání grantů včetně požadovaných dokladů předali žadatelé ve stanoveném termínu Odboru dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5. Zde byla provedena kontrola čerpání. V předaných dokladech nebyly shledány žádné nedostatky. Projekty, na něž získali žadatelé granty, byly dodrženy.
Vyúčtování grantů za rok 2009 - příloha nahoře.
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
V Praze dne 2. 2. 2010
Zapsala: Věra Křikavová - 257 000 264
Zápis schválila: Jitka Matoušková

Přílohy

Přečteno: 15228x
Publikováno: 26.03.2010, poslední změna: 30.04.2012