Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2010

 
 
 

2.2.2010 (1)

Z á p i s
z I. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 2. 2. 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni:
p. Aleš Kohout, pí Jitka Matoušková, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová - ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Petr Horák, pí Ing. Angela Morávková
Hosté:
pí Ing. arch. Elena Lacinová - KAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
I.        Vyhledávací studie umístění plavební komory Praha - Staré Město
II.       Návrh úpravy ÚPn U0842 k. ú. Motol - Kudrnova
III.      „Dům Pod Habrovou“ - DÚR
IV.      „Dům sociálních služeb Na Cihlářce“ na pozemcích č. parc. 2586 a 2587/1-4 k. ú. Smíchov - DÚR
V.       „BD Terasy Na Hřebenkách“ - DÚR
VI.      Informace o změnách Z/06 - SEA a Z/07
VII.     Návrh smlouvy na likvidaci rostlin křídlatky a bolševníku velkolepého na plochách MČ Prahy 5
VIII. Vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu programu č. I
----------------------------
Vyhledávací studie umístění plavební komory Praha - Staré Město
Návrh usnesení:
Výbor žádá o doplnění variant jedna a pět předložené studie tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem by byl ovlivněn provoz Dětského ostrova v průběhu stavby a následně v době provozu plavební komory.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. II
-----------------------------
Návrh úpravy ÚPn U0842 k. ú. Motol – Kudrnova
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje úpravu míry využití U0842 k. ú. Motol podle předložené studie dat. 9/2009 varianta B, tj. z kódu „C“ na kód „I“.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. III
------------------------------
„Dům Pod Habrovou“ - DÚR
Návrh usnesení:
Výbor souhlasí se stavbou bytového domu na pozemcích č. parc. 678/1-3, 679 a 1641 k. ú. Hlubočepy, Pod Habrovou 22, Praha 5 podle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí dat. 09/2009.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. IV
------------------------------
„Dům sociálních služeb Na Cihlářce“ na pozemcích č. parc. 2586 a 2587/1-4 k. ú. Smíchov - DÚR
Návrh usnesení:
Výbor požaduje výklad (projektant, investor) na následující schůzce VŽP.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. V
-----------------------------
„BD Terasy Na Hřebenkách“ - DÚR
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje snížení stavby o jedno podlaží „BD Terasy Na Hřebenkách“ na pozemku č. parc. 3179/1 k. ú. Smíchov, Praha 5 podle předložené dokumentace, stupeň dokumentace DÚR, dat. 02/2009.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. VI
------------------------------
Informace o změnách Z/06 SEA a Z/07
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. VII
-------------------------------
Návrh smlouvy na likvidaci rostlin křídlatky a bolševníku velkolepého na plochách MČ Prahy 5
Návrh usnesení:
Výbor doporučuje návrh smlouvy o dílo na likvidaci velkoplošných plevelů na plochách ve vlastnictví či správě MČ Prahy 5.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. VIII
--------------------------------
Vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009
Podklady týkající se čerpání grantů včetně požadovaných dokladů předali žadatelé ve stanoveném termínu Odboru dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5. Zde byla provedena kontrola čerpání. V předaných dokladech nebyly shledány žádné nedostatky. Projekty, na něž získali žadatelé granty, byly dodrženy.
Vyúčtování grantů za rok 2009 - příloha nahoře.
Návrh usnesení:
Výbor bere na vědomí vyúčtování grantů „Místo pro život a ekologické programy“ za rok 2009.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
V Praze dne 2. 2. 2010
Zapsala: Věra Křikavová - 257 000 264
Zápis schválila: Jitka Matoušková
Přečteno: 15101x
Publikováno: 26.03.2010, poslední změna: 30.04.2012
Vytisknout