Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče) šipka doprava Zápisy z jednání r. 2009

 
 
 

Zápis z 18. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 28. 4. 2009

Z Á P I S
 
z  18. zasedání
 
Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 28. 4. 2009 od 15,00 hodin.
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
Zahájení Schválení zápisu ze 13., 14. , 16. a 17. jednání komise Schválení programu. Informace o pracích na Sala Terreně v ulici Na Popelce Návrh na rekonstrukci váhy v Jinonicích Návrh na ošetření pomníku manželů Duškových na Malostranském hř. Různé
 
 
 
Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné a konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Dále přítomným oznámil, že na dnešním jednání Rady MČ Praha 5 byla komise regenerace sloučena s komisí kultury a památkové péče. Zároveň byli z komise odvoláni p. Tuček a p. Rygl.
Ad 3) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje program jednání komise konané dne 29. 4. 2009.
4/0/0
 
Ad 2) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje zápisy z 13., 14., 16. a 17. jednání komise.
4/0/0
Ad 4) Dr. Ebel ukázal přítomným fotografie opravené Sala Terreny. Nyní je nutné dodělat ještě zábradlí a uzavřít arkády (nejlépe nerozbitným sklem). Na objekt bude následně umístěna popisná cedule.
Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje zařazení Sala Terreny do Programu regenerace.
4/0/0
Ad 5) Příští týden bude RMČ předložen návrh realizátora koncepcí regenerace Janáčkova nábř. a „starých“ Jinonic. Dr. Ebel by rád do těchto koncepcí zařadil i opravu váhy v Jinonicích (Butovická ul.). O užití domku jednal už s ředitelem nedaleké Waldorfské školy, která by jej upotřebila při pořádání tradičních poutí a trhů. Dr. Ebel již zprostředkoval kontakt architekta, který opravu objektu vč. okolí navrhne, a ředitele školy. Je však nutné vyřešit vlastnické vztahy (budova není zapsána na listu vlastnictví, ale stojí na magistrátním pozemku). Pí. Matoušková sdělila, že se řešením tohoto problému zabývá a mj. zadala zastupujícímu vedoucímu OVÝ úkol najít plány váhy. Dle Ing. Dvořáka patřil objekt dříve Státnímu statku Praha – závod 2. Více informací by se určitě našlo v archivu z 90. let. Dr. Ebel dále informoval o možnosti opravy rybníčka prostřednictví kontaktu Waldorfské školy na Povodí Vltavy.
Ad 6) Pomník manželů Duškových není dle Dr Ebela v dezolátním stavu, ale potřebuje provést odstranění mechů a jiné drobné restaurační práce.
Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje provedení drobných oprav pomníku manželů Duškových na Malostranském hřbitově.
4/0/0
Ad 7)  Pí. Matoušková informovala o vyjádření zast. ved. OVÝ, že majitelé památek v havarijním stavu jsou pravidelně obesíláni, aby zjednali nápravu. Dr. Ebel přislíbil pozvat na jednání Komise kultury a regenerace zástupce firmy Geosan, která má připraven projekt výstavby v lokalitě Buďánka.
Zapsala: Marta Jiroudková
PhDr. Daniel Ebel
předseda Komise pro regeneraci RMČ Praha 5
Přečteno: 3240x
Publikováno: 29.04.2009, poslední změna: 29.04.2009
Vytisknout