Zápis ze 16. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 16. 12. 2008

Z Á P I S
 
ze  16. zasedání[1]ze  16. zasedání[1]
 
Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 16. 12. 2008 od 14,00 hodin.
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
Schválení zápisu ze 13. a 14. jednání komise a schválení programu. Informace o jednání MK ČR ve věci stavebních záměrů v lokalitě Barrandov Informace o Malostranském hřbitově – souhlas vlastníka, návrhy revitalizace Žádost spolku Svatobor o finanční příspěvek na průvodce Mal. hřbitovem Návrh na digitalizaci plánů architektonicky významných staveb Prahy 5 Termíny jednání komise na I. pololetí roku 2009 Různé
 
 
 
Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné a konstatoval, že je komise neusnášeníschopná a není proto možné hlasovat v bodu 1.
Ad 2) Předseda komise seznámil přítomné s dopisem ministra kultury V. Jehličky pro veřejného ochránce práv ve věci vyřešení rozporu v názorech památkové inspekce a výkonných orgánů státní památkové péče na stavební záměry v lokalitě Barrandovských teras. Ze schůzky dotčených orgánů vyplynulo, že MHMP bude iniciovat vydání Plánu ochrany památkové zóny Barrandov. MHMP ve spolupráci s MK ČR a orgánem územního plánování MČ Praha 5 vydá opatření obecné povahy o ochraně památkové zóny.
Ad 3) Dr. Ebel informoval o získání souhlasu vlastníka Malostranského hřbitova – MHMP s provedením restaurátorského průzkumu lokality. Navrhuje prozkoumat a zrestaurovat zatím jen část hřbitova. Dále předložil návrh spolku Svatobor na záchranu Malostranského hřbitova.
Ad 4) Přítomní členové komise se jednomyslně shodli na podpoře vydání publikace o Malostranském hřbitově ze strany MČ Praha 5. Žádost spolku bude předána Dr. Drmotové, vedoucí OŠK, aby navrhla nejvhodnější způsob podpory – např. grant. Tento materiál bude předložen i na příštím jednání komise.
Ad 5) Dr. Ebel přednesl svůj návrh na digitalizaci plánů architektonicky hodnotných staveb na území Prahy 5. Plány, obvykle na pauzírovacím papíře, v archivu velmi trpí a rozpadají se. Digitalizaci by provedlo Národní technické muzeum s 50% slevou uplatňovanou pro municipality, tj. 500,- Kč/hod. (za 1 hod. je naskenováno 5 – 8 plánů, přičemž archivní složka obsahuje průměrně 3 – 5 plánů). Digitalizované plány by byly vytištěny a založeny do složek místo originálů, které by byly zakonzervovány. Též by bylo možné např. uspořádat výstavu v Portheimce. Nejprve by byly digitalizovány plány bloků domů podél Vltavy. Dr. Ebel provede výběr a cenovou kalkulaci, kterou předloží komisi ke schválení. Tento materiál bude též přeložen na příštím jednání komise.
Ad 6) Komise vzala na vědomí informace o termínech zasedání v I. pololetí roku 2009.
Ad 7)  Přítomní diskutovali o bourání vily v ulici Pod Ateliéry, které bylo zahájeno v sobotu 13. 12. 2008.
Zapsala: Marta Jiroudková
PhDr. Daniel Ebel
předseda Komise pro regeneraci RMČ Praha 5

[1][1] Vzhledem k přechodu na tvorbu materiálů v Intranetu došlo k přeskočení číslování komise o 1 číslo, tj. z 15. zasedání na 16.
Přečteno: 2933x
Publikováno: 30.12.2008, poslední změna: 30.12.2008