Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče) šipka doprava Zápisy z jednání r. 2008

 
 
 

Zápis ze 14. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 21.10. 2008

Z Á P I S

 

ze  14. zasedání

 

Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 21. 10.  2008 od 14,30 hodin.

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)

 

Program:

 

Zahájení. Schválení zápisu z 13. jednání komise. Schválení programu. Informace o domě U Okrouhlíku 908. Informace o kapličce U Nesypky Informace o Salla Terreně Na Popelce Informace o kapličce u Plzeňské ulice, parc. č. 6/1. Informace o výběru lokalit pro přípravu koncepce regenerace Různé.

 

 

 

Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné a konstatoval, že je komise neusnášeníschopná, a proto není možné hlasovat v bodech 2 a 3.

Ad 4) Předseda komise Dr. Ebel informoval o dopise odboru výstavby ve věci vybydlování domu U Okrouhlíku 908. Bylo provedeno místní šetření a majitel domu byl vyzván k nápravě stávajícího stavu. Zároveň OVÝ sdělil, že je zpracováván projekt na celkovou rekonstrukci stavby. Na domě je umístěna pamětní deska Jaroslavu Haškovi, která je v majetku MČ Praha 5.

Ad 5) Dr. Ebel informoval, že v bezprostředním okolí kapličky vyrostl nevzhledný tvárnicový plot. Dle sdělení odboru výstavy byla tato stavba povolena v rámci akce „Přístavba vily U Nesypky 2“. Přítomní se jednomyslně shodli na zaslání žádosti na OVÝ, aby vždy informoval o chystaných stavbách v bezprostředním okolí památkově chráněných objektů.

Ad 6) Dr. Ebel sdělil, že v letošním roce probíhala úprava vnější fasády Salla Terreny (minulý rok bylo provedeno zpevnění stavby a ochrana proti vlhkosti), v další etapě bude následovat zpevnění přilehlého svahu. Objekt je v tuto chvíli uzavřen, stavební otvory jsou zazděny tak, aby vevnitř nedocházelo ke kumulaci vlhkosti. Vyskytují se však problémy se sprejery, bude třeba použít ochranného nátěru.

Ad 7) Dr. Ebel seznámil v květnu členy komise s obsahem dopisu z Odboru správy majetku MHMP, ve kterém jeho ředitel sděluje, že kaplička na parc. č. 6/1, k. ú. Motol, bude na náklady hlavního města opravena a následně svěřena městské části. Restaurátorské práce již byly zahájeny.

 

Ad 8) Dr. Ebel informoval, že vstoupil do jednání s Ing. Blankou Košatkovou, bývalou dlouholetou zaměstnankyní ministerstva kultury v oblasti regenerace. Společní s ní byly vytipovány dvě lokality, u kterých by měla být v příštím roce zpracována koncepce regenerace. Jedná se o lokalitu: od jinonického zámečku po kostel sv. Vavřince a o Janáčkovo nábřeží (domy v majetku obce). V návrhu rozpočtu na příští rok je s výdaji na vypracování koncepce již počítáno. Na podzim 2009 by již mělo být možné žádat o granty na tyto oblasti.

Ad 9) V návrhu rozpočtu pro příští rok je v tuto chvíli navrženo i vypracování koncepce revitalizace Malostranského hřbitova.

Zapsala: Marta Jiroudková

PhDr. Daniel Ebel

předseda  Komise pro regeneraci RMČ Praha 5

Přečteno: 3064x
Publikováno: 23.10.2008, poslední změna: 23.10.2008
Vytisknout