Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče) šipka doprava Zápisy z jednání r. 2008

 
 
 

Zápis z 13. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 27. 5. 2008

Z Á P I S
 
z  13. zasedání
 
Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 27. 5. 2008 od 15 hodin.
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
Zahájení. Schválení zápisu z 12. jednání komise. Schválení programu. Informace o vývoji schvalování projektu Buďánka – host Ing. Arch. Šesták. Informace o domě U Okrouhlíku 908. Informace o jednání se spolkem Svatobor o Malostranském hřbitově. Informace o kapličce u Plzeňské ulice, parc. č. 6/1. Schválení termínů na II. pololetí roku 2008. Různé.
 
 
 
Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné i hosta Ing. Arch Jana Šestáka a zahájil jednání.
Ad 2) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje zápis z 12. jednání komise konaného dne 25. 3. 2008.
5/0/0
Ad 3) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje program jednání komise konané dne 27. 5. 2008.
5/0/0
Ad 4) Ing. Arch. Jan Šesták informoval o připravovaných průzkumech lokality osada Buďánka a o odpovědi na odvolání p. Kužvarta, který namítal, že nebyl jako účastník řízení obeslán. Ředitel OKP MHMP Kněžínek předložil současný návrh revitalizace lokality zastupitelské komisi při výboru kultury a cestovního ruchu, která s návrhem souhlasila. Geosan již také zorganizoval krátkou tiskovou konferenci, na které media informoval o současném stavu a harmonogramu výstavby. NPÚ nyní se svým stanoviskem vyčkává, ale Ing. Arch. Šesták nepředpokládá, že by se v tomto směru měl vyskytnout nějaký problém. Jinak je tomu v případě ÚRM, neboť budou pravděpodobně překročeny koeficienty zastavěnosti území a bude muset dojít ke změně kódu území v územním plánu. V tuto dobu však velikost změny není možné určit, neboť zatím ještě nebyla vypracována architektonická studie. Pan radní Zapletal namítl, že tato informace chybí v na tiskové konferenci prezentované technicko-ekonomické studii a že o překročení koeficientu dosud nejednaly orgány městské části. Architekt dále uvedl, že vypracování architektonické studie bude trvat cca. ¾ roku (je nutné detailně rozkreslit jednotlivé domy). Geosan však v této věci nespěchá. Vzhledem k této informaci pak zatím není nutné jednat o změně koeficientu zastavěnosti území. Geosan jedná s majitelem části pozemků p. Hradílkem o směně části pozemků a v blízké době by se měl sejít i se zástupci místní občanské iniciativy proti výstavbě. Radní Zapletal upozornil, že ZMČ Praha 5 konané dne 19. června 2008 musí přijmout ve věci Buďánek nějaké stanovisko, tj. konstatovat splnění podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí. Přílohou materiálu bude Technicko-ekonomická studie, kterou by ještě osobně doplnil o další materiály např. usnesení komise zastupitelů při Výboru pro kulturu a cestovní ruch ZHMP. Radní Zapletal po té pozval Ing. Arch. Jana Šestáka na jednání KÚR.
Ad 5) Dr. Ebel informoval o domě U Okrouhlíku 908, resp. o skutečnosti, že je dům postupně vybydlován. Na domě je umístěna pamětní deska Jaroslavu Haškovi, která je v majetku MČ Praha 5. Tento týden byl zaslán dopis OVÝ, aby situaci prošetřil a v případě potřeby informoval OŠK.
Ad 6) Dr. Ebel informoval o své schůzce s předsedou o. s. Svatobor Dr. Liškou ve věci opravy Malostranského hřbitova a navázání spolupráce v této věci. Spolek chystá vydání knihy o hřbitovu. Na základě domluvy s Dr. Ebelem podají žádost o finanční podporu ze strany MČ Praha 5 ve výši 35.000,- Kč. Součástí knihy bude i pojednání o škodlivých účincích břečťanu na pískovcové náhrobky. Dále byla zmíněna žádost komise regenerace směřovaná na vlastníka hřbitova – MHMP o umožnění provedení průzkumu hřbitova. Odpověď obdržela komise kultury s tím, že MHMP by hřbitov rád svěřil městské části. Je nutné vyzvat pana Kněžínka, aby odpověděl na původní dopis komise regenerace. Pí. Matoušková zmínila, že je možné na rekonstrukci a revitalizaci žádat prostředky z EU. Dr. Ebelby však ještě předtím považoval za vhodné vydat výše zmíněnou knihu.
Ad 7) Dr. Ebel seznámil přítomné s obsahem dopisu z Odboru správy majetku MHMP, ve kterém jeho ředitel sděluje, že kaplička na parc. č. 6/1, k. ú. Motol, bude na náklady hlavního města opravena a následně svěřena městské části.  
 
Ad 8) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje termíny jednání komise na II. pololetí roku 2008.
5/0/0
Ad 9) Paní Matoušková informovala o článku v Lidových novinách na téma usedlost Cibulka a poukázala na jeho zmatečnost. Dále bylo diskutováno umístění poutačů a rozcestníků ukazujících cestu k usedlosti Bertramka. Bylo by také vhodné u hlavních vrat umístit záchytný háček tak, aby nebyly zajištěny dlažební kostkou, která dveře poškozuje
Zapsala: Marta Jiroudková
PhDr. Daniel Ebel
předseda Komise pro regeneraci RMČ Praha 5
Přečteno: 3126x
Publikováno: 04.06.2008, poslední změna: 25.06.2008
Vytisknout