Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče) šipka doprava Zápisy z jednání r. 2008

 
 
 

Zápis ze 12. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 25.3. 2008

Z Á P I S
 
z  12. zasedání
 
Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 25. 3. 2008 od 15 hodin.
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
Zahájení. Schválení zápisu z 11. jednání komise. Schválení programu. Program regenerace – informace z MK a OŠK. Kaple Panny Marie Bolestné – informace o vlastnictví. Návrhy menších památkových zón. Informace o stanovisku orgánů památkové péče – osada Buďánka Informace o požáru domu Štefánikova 59. Různé.
 
 
 
Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné zahájil jednání a konstatoval neusnášeníschopnost komise.
Ad 4) Dr. Ebel informoval o své návštěvě MK ČR, kde měl možnost prostudovat koncepce regenerace památkových zón u menších měst. Struktura těchto koncepcí bude komisi předložena na příštím jednání. OŠK již zaslalo návrh svých priorit pro památkovou péči. Dle Dr. Ebela by bylo dobré na jaře provést místní šetření u těchto staveb, aby byl konkrétně posouzen jejich stav.
Ad 5) M. Jiroudková informovala o exekučním příkazu vydaném FÚ pro Prahu 5 v minulém roce na majetek výrobního družstva Unimax – vlastníka kapličky. Dle informací finančního úřadu  bude budova kapličky, nedaleká vyhořelá ubytovna pro dělníky a přilehlé pozemky prodávány jako celek. Cenu ani přibližné datum prodeje není možné sdělit kvůli možnému zvýhodnění úřadu.
Ad 6) Mapa současných památkových zón a kulturních památek je k nahlédnutí v kanceláři radního Kohouta. Dr. Ebel vyzval přítomné k zamyšlení se nad vznikem nových památkových zón malého rozsahu. Dle jeho názoru je lepší při zpracovávání koncepce regenerace začít u takto malých celků.
Ad 7) Dr. Ebel seznámil přítomné s nejnovějším rozhodnutím památkářů z MHMP ve věci osady Buďánka. Jmenovaní souhlasili s plány předloženými Geosanem. Dr. Ebel navrhl pozvat na některé z dalších jednání i hl. architekta Buďánek – Ing. Arch. Šestáka, aby komisi seznámil s novinkami v této věci.
 
Ad 8) M. Jiroudková informovala o požáru domu Štefánikova 59, při kterém zahynul jeden člověk. Na domu samotném nevznikly žádné větší škody.
Ad 9) V. Zapletal seznámil komisi s rozsáhlým plánem na rekonstrukci chodníků v centrální části Smíchova. Týká se ulic Staropramenná, Na Bělidle, Jindřicha Plachty, Lesnická, Janáčkovo nábřeží, Klicperova, Lidická a Pecháčkova. Bude požit klasický vzor z přírodního kamene.
Zapsala: Marta Jiroudková
PhDr. Daniel Ebel
předseda Komise pro regeneraci RMČ Praha 5
Přečteno: 4004x
Publikováno: 28.03.2008, poslední změna: 28.03.2008
Vytisknout