Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče) šipka doprava Zápisy z jednání r. 2008

 
 
 

Zápis z 11. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 26. 2. 2008

Z Á P I S
 
z  11. zasedání
 
Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 26. 2. 2008 od 15 hodin.
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
Zahájení. Schválení zápisu z 10. jednání komise. Schválení programu. Kaplička u č. p. 4, k. ú. Motol. Rekonstrukce stodoly u usedlosti Bertramka. Informace o jednání s majiteli garáží v ul. Na Popelce u Sala Terreny. Vyjádření Památkové inspekce ke stížnosti na OKP MHMP - dům č. p. 162, Skalní 19. Různé.
 
 
 
Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné včetně hostů a zahájil jednání.
Ad 2) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje zápis z 10. jednání komise konaného dne 29. 1. 2008.
5/0/0
Ad 3) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje program jednání komise konané dne 26. 2. 2008.
5/0/0
 
Ad 4) Dr. Ebel informoval o dopisu občana p. Valenčíka, který upozorňuje na velmi špatný stav kapličky u č. p. 4, k. ú. Motol (u Plzeňské ulice nedaleko Krematoria Motol). Kaplička byla v 70. letech vyjmuta z památkové ochrany. Na stěnách jsou patrné zbytky maleb: nápis, barokní oko a výzdoba z 19. století. Rekonstrukce dle Dr. Ebela nebude nákladná, měla by se skládat ze dvou etap: zdokumentování malby a následně by měla být opravena střecha. Dále se diskutovalo o možnosti prohlásit kapličku za památku. Stavba není samostatně zapsaná v KN a stojí na pozemku MHMP. Je tedy nutné získat souhlas vlastníka a zkusit ho požádat o finanční příspěvek na rekonstrukci. Radní Aleš Kohout informoval o možnosti získat prostředky na opravy památek prostřednictvím Sdružení historických sídel ČMS, jehož členem Praha 5 je. I když většina finanční podpory míří mimo Prahu, A. Kohout se coby zástupce městské části v této organizaci může pokusit nějaké prostředky získat. Následně pak vyzval komisi k určení dvou staveb.
Usnesení  
 
Komise regenerace RMČ Praha 5 žádá paní Jitku Matouškovou o zajištění ořezu dřevin v okolí kapličky u č. p. 4, k. ú. Motol a pověřuje Dr. Daniela Ebela předložením dvou staveb, na jejichž opravu by byly žádání prostředky ze SHS ČMS.
6/0/0
Ad 5) Pí. Matoušková seznámila přítomné s návrhem rekonstrukce a přestavby stodoly u usedlosti Bertramka, ze které by měl vzniknout koncertní a divadelní sál. Stávající koncertní síň v Sala Terreně nevyhovuje. Plán přestavby vznikl již před mnoha lety, ale kvůli soudnímu sporu ve věci vlastnictví usedlosti dosud nebyl realizován. Poslední stání vyhrála Praha 5, která je jako vlastník zapsaná i v KN. Celková cena investice činí cca 42 mil. Kč. V následující diskusi bylo navrženo, aby byla podána žádost o grant na MK ČR. Vzhledem k nutnosti kofinancování projektu p. V. Zapletal a J. Hlaváček navrhli vyčkat do ukončení soudního sporu.
Usnesení 
 
Komise regenerace RMČ Praha 5 souhlasí se záměrem obnovy a úpravy stodoly u usedlosti Bertramka a žádá OŠK, aby připravil podklady pro podání žádosti o grant MK ČR – Program regenerace památkových zón.
6/0/0
Ad 6) Minulý týden proběhlo jednání s majiteli garáží u Sala Terreny Na Popelce, kterého se zúčastnili za MČ Praha 5 zaměstnanci OIV. Jedním z výstupů jednání je nutnost osazení příjezdové komunikace sloupy nebo závorou proti neoprávněnému vstupu třetích osob zejména za účelem vytvoření černé skládky. Pan Zapletal informoval, že žádost o instalaci silniční uzávěry posuzuje ODŽ, kam by se měli majitelé garáží obrátit se svou žádostí. Majitele garáží také chystají úklid okolí a žádají MČ Praha 5 o poskytnutí kontejneru.
Ad 7) Památková inspekce MK ČR obdržela stížnost p. Ing. Jiljího Frühaufa na rozhodnutí MHMP ve věci demolice vily na adrese Skalní 19. PI konstatuje, že při povolovacím procesu došlo k porušení zákona i dalších předpisů. Je nutné zjistit právní závaznost tohoto dokumentu.
 
Ad 8) V diskusi nezazněly žádné příspěvky. Schůze byla předsedou ukončena v 16,00 hod. Další jednání se uskuteční dne 25. 3. 2008.
Zapsala: Marta Jiroudková
PhDr. Daniel Ebel
předseda Komise pro regeneraci RMČ Praha 5
Přečteno: 3328x
Publikováno: 17.03.2008, poslední změna: 17.03.2008
Vytisknout