Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče) šipka doprava Zápisy z jednání r. 2008

 
 
 

Zápis z 10. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 29. 1. 2008

Z Á P I S
 
z  10. zasedání
 
Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 29. 1. 2008 od 16 hodin.
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
Zahájení. Schválení zápisu z 9. jednání komise. Schválení programu. Koncepce regenerace – představení Ing. Arch. Maryšky. Výsledky jednání s radním hl. m. Prahy M. Richterem. Nové informace o výstavě bytového domu Pod Ateliéry Diskuse. Závěr.
 
 
 
Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné včetně hostů a zahájil jednání. Vzhledem k neusnášeníschopnosti komise bylo přikročeno k bodu 4)
Ad 4) Předseda komise představil Ing. Arch. Miliče Maryšku, který byl bývalým členem komise Ing. Remlem doporučen jako zpracovatel Koncepce regenerace. Ing. Arch. Maryška pracoval 7 let v SÚRPMO Praha – projekty rekonstrukcí památkově chráněných objektů v městských památkových rezervacích Praha, Český Krumlov a České Budějovice. Nyní pracuje v architektonicko urbanistickém ateliéru jako projektant podnikající na ŽL a s autorizací od České komory architektů. Soustředí se na zpracování územně plánovacích dokumentací pro města a obce (i hl. m. Praha). Na Koncepci regenerace by rád spolupracoval s zaměstnancem NPÚ, který na Praze 5 bydlí. Nyní je však třeba určit rozsah, resp. určit přesné zadání Koncepce regenerace (vytipovat památky aj.). Dr. Ebel navrhl obrátit se v této věci na příslušné odbory MČ Praha 5 s žádostí o specifikaci jejich požadavků. Ing. Lacinová přislíbila vznést dotaz na NPÚ, zda existují nějaké požadavky na tuto koncepci. Během projednávání tohoto bodu se komise stala usnášeníschopnou.
Ad 2) Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje zápis ze 9. jednání komise ze dne 18. 12. 2007.
6/0/0
Ad 3) Předseda navrhl změny v programu vzhledem k předchozí neusnášeníschopnosti a to předřazení přestavení Ing. Arch. Maryšky z bodu 4) na bod č. 2).
 
Usnesení:
Komise regenerace RMČ Praha 5 schvaluje upravený program 10. jednání komise konaného dne 29. 1. 2008.
6/0/0
Ad 5) Dr. Ebel a pí. Matoušková referovali o svém nepřijetí radním hl. m. Prahy Richterem, který za sebe poslal svého zástupce Ing. Vinše. Tento však nebyl o problematice památek Prahy 5 vůbec informován. Pí. Matoušková se proto v této věci obrátila na pana starostu Jančíka s žádostí o zprostředkování setkání s panem radním Richterem.
Ad 6)  Ing. Lacinová informovala o jednání OÚR ve věci výstavby na Barrandově – vydáno územní rozhodnutí.
 
Usnesení:
Komise regenerace RMČ Praha 5 bere na vědomí informace Ing. Lacinové.
6/0/0
 
Ad 6) V diskusi nezazněly žádné příspěvky.
 
Ad 7)
Závěr
Schůze byla předsedou ukončena v 16,45 hod. Další jednání se uskuteční dne 26. 2. 2008.
Zapsala: Marta Jiroudková
PhDr. Daniel Ebel
předseda Komise pro regeneraci RMČ Praha 5
Přečteno: 3052x
Publikováno: 05.02.2008, poslední změna: 05.02.2008
Vytisknout