Zápis č. 4 sociálně zdravotní komise konané dne 3.4.2003

                 Zápis č. 4 sociálně zdravotní komise konané dne 3.4.2003

Přítomni: Mgr. L. Vávrová, J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová, Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

Omluveni: Bc. D. Stecher, Doc. Dr. E.Jelínková , CSc 

 Program:          1)   Zahájení

2)      Kontrola zápisu komise č. 3  ze dne 6.3.2003

3)      Odsouhlasení programu

4)      Žadatelé o byt v DPD

5)      Smlouva o poskytnutí lůžek občanům MČ Prahy 13

6)      Odměna ředitelky CSOP

7)      Návrh na odpis pohledávek na odd. OPD

8)      Různé

ad 1)  Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová

ad 2)  Zápis odsouhlasen: v bodě 3) snížení počtu lůžek o dvě v CSOP

                                           hlasování:7/0/0

                                           v bodě 4) –granty projednány bez připomínek                                          

                                                                                      

ad 3)  Program jednání byl jednomyslně schválen

ad 4)  Komise bere na vědomí seznam žadatelů o byt v domě DPS a souhlasí s akutním             

           pořadníkem

hlasování: 7/0/0 

                    

ad 5)  Komise doporučuje uzavřít smlouvu o poskytnutí lůžek občanům MČ Praha 13

          o 1 lůžko

hlasování: 7/0/0  

           

         

ad 6)  Komise souhlasí s odměnou pro pí. Bosákovou, ředitelku CSOP

          ve výši 20.000,- Kč

hlasování: 7/0/0  

         

ad 7)  odd. péče o dítě –návrh na odpis nevymahatelných pohledávek:komise souhlasí

          s návrhem na odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 77.232,-Kč

hlasování: 7/0/0 

            

ad 8)   Komise pro vyhodnocení žádosti v CSOP je rozšířena o 1 člena zdravotní komise

            p. B.Altnera

hlasování: 7/0/0

             Komise soc.zdravotní bere na vědomí sdělení praktických lékařů pro oblast

             ZZ Barrandov, Slivenec, Hlubočepy, ze dne 18.3.2003 vedené pod č.j. 1004/012617,

             O ukončení ordinačních hodin v pátek v 15.30 hod.

             Ing. L. Svobodová z odboru OSZ byla pověřena odpovědí ve smyslu, že pacienti

             budou od 17.00 hod. ošetřeni ve Zdravotnickém zařízení Smíchov, Kartouzská 6

Zapsala: J.Kvapilová

Ověřila: Mgr. L.Vávrová                                           Mgr. L. V á v r o v á

                                                                                    předsedkyně KoSZ

    

                        

        

                            

 

       Příští schůze je 15. května  2003 v 15.00 hod. nám.14.října 11 v Centru CSOP

        

                 

                     

                                          

                   

  

 

Přečteno: 9785x
Publikováno: 21.05.2003, poslední změna: 21.05.2003