Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne 9.1.2003

                 Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne 9.1.2003

Přítomni: Mgr. L. Vávrová, J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová, Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

                bc. D. Stecher, Mudr. Karpetová

Nepřítomni: pí. Kameníčková , p.Prof. Mudr. J.Knobloch

Omluveni:    doc. E.Jelínková

 Program:          1)   Zahájení

2)      Odsouhlasení programu

3)      Jednací řád komise

4)      Návrh místopředsedy komise

5)      Výběr žadatele o byt v DPS

6)      Různé

 

1)      Mgr. Vávrová zahájila sociálně-zdravotní komisi.

2)      Program soc.-zdravotní komise byl jednomyslně schválen.

3)      Jednací řád bere komise na vědomí.

4)      Návrh na místopředsedu komise:

pí.Peterková –hlasování: 1 hlas pro

                                        4 hlasy proti

                                              2 zdržel se hlasování

     pí.Matoušková-hlasování: 4 hlasy pro

                                                / nebyl proti

                                                3 zdržel se hlasování

    Místopředsedkyní soc.- zdravotní komise byla zvolena pí. Matoušková

5)      Komise doporučuje navrhnout přidělení bytu DPS Zubatého 10 v přízemí

0+1 I.kat. po ing. Hemerkovi v tomto pořadí:

       - Jan Jakubec

       - Irena Janošová

        -manž. Zlesovi

        hlasování: 7 hlasů pro

                         /nebyl proti                                          

                         / zdržel se hlasování

6)      Rekonstrukce plaveckého bazénu v ZŠ Weberova

informace o průběhu stavby a bezbariérového přístupu podá Mgr. Vávrová na

       příštím jednání soc.-zdravotní komise

Zapsala: Balážová

Ověřila: Mgr. L.Vávrová                                     Mgr. Lucie  V á v r o v á

                                                                                Předsedkyně KoSZ

                                 Příští schůze je 6.2.2003 v 15.00 hod.

                                                                              

  

                  

                        

      

                         

                 

                     

                                          

                   

  

 

Přečteno: 12651x
Publikováno: 21.05.2003, poslední změna: 21.05.2003