17. KOAaM - zápis ze dne 4.10.2010

 

Z Á P I S

ze  17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 4.10. 2010

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                7                                                   

Omluveno:                              5

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel  se 

Zápis ze 16. KOAaM a program na 17. KOAaM schválen.

 

Č Á S T     MAJETKOVÁ

 

17/01/2010

Žádost:  Vyhotovení  souhlasu se vstupem na pozemek parc. č. 1882/1, k.ú. Košíře a parc. č. 484/3, k.ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem vybudování provizorního vjezdu ke stavbě VSA Motol.

Žadatel:  OSM

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        souhlas se vstupem na pozemek  parc. č. 1882/1, k.ú. Košíře a parc. č. 484/3, k.ú. Motol za účelem vybudování provizorního vjezdu ke stavbě „Víceúčelového sportovního areálu Motol“ z ulice Nad Hliníkem dle přiložených podkladů, za podmínky kompletní revitalizace po zapůjčení pozemku po ukončení stavby a  souhlasného stanoviska odboru dopravy.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

17/02/2010

Žádost:   Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 954/1 a 954/11, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové  řízení.

Žadatel:   OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolvá

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Nesouhlasit:

1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 954/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 10.385 m2 a parc. č. 954/11, k.ú. Hlubočepy o výměře 2.633 m2  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.

  4/0/0    

 

 

17/03/2010

Žádost:   Žádost  o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3067/6, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónicu 02 Czech Republic a.s.

Žadatel:  Telefónica 02 Czech Republic a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3067/6, k.ú. Smíchov  ve  vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónicu 02 Czech Republic a.s.

4/0/0          

          

 

 

 

 

 

                                                ČÁST   OBCHODNÍCH   AKTIVIT

NP  17/01/2010

Žádost:     REGIOS a.s., IČ 46356487 – záměr pronájmu skladové haly včetně provozních místností, sociálního zařízení a zpevněné venkovní plochy, umístěných v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        záměr pronájmu skladové haly včetně provozních místností, sociálního zařízení a zpevněné venkovní plochy, na pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře, umístěných v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, pro společnost REGIOS a.s., zastoupenou Mgr. Petrem Antalem, IČ 46356487, Úholičky 215, Velké Přílepy, za účelem uskladnění techniky potřebné k úklidu komunikací v rámci zimní a letní údržby, za roční nájemné 645.800,- Kč bez DPH, na dobu určitou 8 let.

3/0/1  

NP  17/02/2010

Žádost:     Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5, k.ú. Smíchov, neplacení nájemného za NP s použitím § 673 OBČZ. 

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        neplacení náíjemného v plné výši za NP Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5, k.ú. Smíchov za období květen až červenec 2010 těmto nájemcům:

                  NPč. 901 Petr Fiala, bytem Janáčkovo nábř. 45/474, Praha 5

                  NP č. 902 WORLD a BOHEMIA GROUP, a.s. IČ 265 09 377

                  NP č. 905 Ing. Petr Skála, bytem Janáčkovo nábř. 45/474, Praha 5

                  NP č. 906 Ing. Ctirad Chlumský, bytem Janáčkovo nábřeží. 45/474, Praha 5

                 a to pro vady na pronajaté věci, které nezpůsobili a pro které nemohli užívat NP dohodnutým způsobem podle znění § 673 OBČZ.                         1/0/3

 

Na stůl:

NP  17/03/2010

Žádost:    NP – Staropramenná 9/547, Praha 5, k.ú. Smíchov, Autoservis PEGAS, s.r.o., žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru a pozemku dohodou.

Žadatel:  Autoservis PEGAS, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        ukončení nájmu nebytového prostoru ev. č. 903 sjednaného na základě NS č. 96/97 ze dne 5.5.1997 ve znění pozdějších dodatků ve dvorním traktu nemovitosti č.p. 547, Staropramenná č.o. 9, Praha 5, k.ú. Smíchov s nájemcem Autoservis PEGAS, s.r.o., IČ 63676222, dohodou k datu 31.10.2010.

       2.       ukončení nájmu pozemku ev. č. 903 sjednaného na zákl. NS č. 276/95/53 ze dne 21.5.1995 ve znění pozdějších dodatků parc. č. 439, k.ú. Smíchov u domu čp. 547, Staropramenná č.o. 9, s nájemcem Autoservis PEGAS, s.r.o., IČ 63676222, dohodou k datu 31.10.2010.

3/0/0

 

NP  17/04/2010

Žádost:    NP Újezd 7/597, Praha 5, k.ú. Malá Strana, revokace usn. RMČ č. 34/1080/2010 z  24.8.2010 – změna nájemní smlouvy v osobě nájemce ze společností TYLA, s.r.o., na společnost TYLA CZ, s.r.o., IČ 29018595.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Revokovat:

       1.        usn. RMČ č. 34/1080/2010 z 24.8.2010 v bodu 1. takto:.

      II.        Schválit:

       1.       zveřejnění záměru pronájmu NP č. 902 o výměře 80,60 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 597, Újezd 7, Praha 5, k.ú. Malá Strana, obchodní firmě TYLA CZ, s.r.o., IČ 29018595, za nájemné ve výši 30.966,- Kč měsíčně + DPH na dobu neurčitou. 

3/0/0

 

NP  17/05/2010

Žádost:    NP – Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Regina Kolandová, IČ 61052621 – žádost o poskytnutí slevy z nájemného zohledňující i náklady účelně vynaložené nájemcem na opravy závad na NP .

Žadatel:  pí. Regina Kolandová

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

      I.        Schválit:

poskytnutí slevy z nájemného jen za letošní rok tj. období od 1.1.2010 do 30.9.2010 ve výši: 20% tj.  28.248,33 Kč celkem s tím, že poskytnutá sleva bude započtena proti pohledávce MČ Praha 5 vůči nájemci. poskytnutí slevy ve výši dle bodu I.1. z nájemného za období od 1.10.2010 do doby odstranění závad na pronajaté věci.

II.         Souhlasit:

       s vyrovnáním zbylé dlužné částky /po započtení slevy z bodu I.1. proti dlužné částce) formou splátkového kalendáře. 

3/0/0

NP  17/06/2010

Žádost:    Nabídka NP k pronajmutí čís. 28/2010 – prodejna 27,88 m2 ve Štefánikově ul. č. or. 51, č.p. 259, k.ú. Smíchov – odstoupení vybraného žadatele.

Žadatel:  BYTYIHNED, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.        odstoupení vybraného žadatele BYTYIHNED, spol. s.r.o. od uzavření NS na pronájem NP prodejny v přízemí nemovitosti Štefánikova 259/51, k.ú. Smíchov.

      II.        Zrušit:

       1.       své usn. čís. 34/1038/2010 ze dne 24.8.2010 v plném znění.

     III.       Schválit:

       1.       nové zveřejnění záměru pronájmu NP prodejny 27,88 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 259, ul. Štefánikova č.or. 51, Praha 5 – Smíchov za min. nájemné ve výši 17.000,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby, s trváním doby nájmu na dobu neurčitou.    3/0/0

NP  17/07/2010

Žádost:    NP Újezd 7/597, Praha 5, k.ú. Malá Strana, TYLA, s.r.o., žádost o vrácení nájemného .

Žadatel:  TYLA, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

       1.         žádost nájemce TYLA s.r.o., IČ 29018595, na vrácení části zaplaceného nájemného z titulu menší výměry NP ev. č. 902 v přízemí nemovistosti č.p. 597, Újezd č.o. 7, Praha 5, k.ú. Malá Strana.

3/0/0

 

NP  17/08/2010

Žádost:   VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., IČ 26479800 – vynaložení nákladů na stavební úpravy a opravy dle znaleckého posudku č. 3203-111.10. vyhotoveného Ing. Věrou Kadlecovou, dne 23.7.2010.

Žadatel:  VŠ

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.        znalecký posudek č. 3203-111.10, vypracovaný Ing. Verou Kadlecovou, ze dne 23.7.2010, o vynaložení nákladů na stavební úpravy a opravy objektu č.p. 585 postaveném na pozemku parc. č. 468, nacházejícího se na adrese Vltavská 14, Praha 5, k.ú. Smíchov, provedené nájemcem objektu – Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., IČ 26479800.

      II.        Schválit:

     1.          částečnou úpravu vynaložených nákladů na úpravy a opravy v objektu č.p. 585 postaveném na pozemku  parc. č. 468, nacházejícího se na adrese Vltavská 14, k.ú. Smíchov, ve výši: ……………… Kč vč. HPH, které byly provedeny ze strany Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., IČ 26479800, formou zápočtu nájemného, a to až do celkového započtení (vyrovnání) výše uvedené schválené částečné úhrady nákladů vůči nájemnému.

1/0/2

 

NP  17/09/2010

Žádost:   Zpráva o investicích společnosti Medifin a.s., do areálu polikliniky Kartouzská do 30.9.2010 a přehled předpokládaných budoucích investic.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.        zprávu společnosti Medifin a.s., IČ 62416804, doručenou dne 29.9.2010 MČ Praha 5 obsahující specifikaci investic společnosti Medifin a.s. do areálu Polikliniky Kartouzská, Praha 5, do 31.12.2009 a do 30.9.2010 a přehled předpokládaných budoucích investic, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

2/0/1

 

NP  17/10/2010

Žádost:     MUDr. Vladimír Remeš a MUDr. Irena Remešová – uzavření Dodatku č. 3 k nájemním smlouvám na pronájem NP polikliniky Krškova 807, Praha 5.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 6.8.1996, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Vladimírem Remešem, Lamačova 839, Praha 5, IČ 60164026, na pronájem NP o celkové výměře 57,7 m2, umístěných v budově A polikliniky Krškova 807, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, za účelem provozování gynekologické praxe, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.9.2016 s účinností od 1.10.2011.

       2.      uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7.8.1996, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Irenou Remešovou, Lamačova 839, Praha 5, IČ 60164042, na pronájem NP o celkové výměře  46,77 m2, umístěných v budově A polikliniky Krškova 807, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, za účelem provozování praktického lékaře pro dospělé, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.9.2016 s účinností od 1.10.2011.

3/0/0

 

 

 

NP  17/11/2010

Žádost:   NP – Ostrovského 2, č.p. 33, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce TRADE JASMIN, IČ 28214480, uzavření Dodatku k NS.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření Dodatku č. 2/2010 k nájemní smlouvě č. 19/2006 ze dne 17.7.2010, kterým se  mění  Čl. XII odst. 1, odst. 2. (ukončení nájemního poměru).

3/0/0

 

 NP  17/12/2010

Žádost:   Zveřejnění záměru pronájmu NP v nemovitosti č.p. 493, ul. Stroupežnického č. or. 10, P5 – Smíchov žadateli Mgr. Ivan Doležal-DOLMAT, IČ: 65460201.

Žadatel:  Mgr. Ivan Doležal

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

Materiál stažen z  programu jednání.

 

 

Různé:

Komise  KOAaM doporučuje, aby  při jednání  RADY byl přítomen ředitel správy nemovitostí p. Roman Ulč k projednávání těchto bodů:

č. 40/36

Jednací řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – podklady pro výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na opravu domů  Stroupežnického 22, 24, 26 a 28, Praha 5.

 

 

 

č. 40/37

Jednací řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – podklady pro výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na opravu domu  Janáčkovo nábř. 9/84, Praha 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek  jednání KOAaM  v 16 hod.

Konec  jednání KOAaM  v 18 hod.                    

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                       Ověřil:

 Jiřina  Zavadilová                 Ing. Petr  HORÁK                                                V Praze dne: 5.10.2010

                                          zástupce starosty

Přečteno: 8328x
Publikováno: 06.10.2010, poslední změna: 06.10.2010
Autor: Odbor správy majetku