Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

17. KOAaM - zápis ze dne 4.10.2010

 

Z Á P I S

ze  17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 4.10. 2010

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                7                                                   

Omluveno:                              5

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel  se 

Zápis ze 16. KOAaM a program na 17. KOAaM schválen.

 

Č Á S T     MAJETKOVÁ

 

17/01/2010

Žádost:  Vyhotovení  souhlasu se vstupem na pozemek parc. č. 1882/1, k.ú. Košíře a parc. č. 484/3, k.ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem vybudování provizorního vjezdu ke stavbě VSA Motol.

Žadatel:  OSM

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        souhlas se vstupem na pozemek  parc. č. 1882/1, k.ú. Košíře a parc. č. 484/3, k.ú. Motol za účelem vybudování provizorního vjezdu ke stavbě „Víceúčelového sportovního areálu Motol“ z ulice Nad Hliníkem dle přiložených podkladů, za podmínky kompletní revitalizace po zapůjčení pozemku po ukončení stavby a  souhlasného stanoviska odboru dopravy.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

17/02/2010

Žádost:   Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 954/1 a 954/11, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové  řízení.

Žadatel:   OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolvá

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Nesouhlasit:

1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 954/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 10.385 m2 a parc. č. 954/11, k.ú. Hlubočepy o výměře 2.633 m2  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.

  4/0/0    

 

 

17/03/2010

Žádost:   Žádost  o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3067/6, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónicu 02 Czech Republic a.s.

Žadatel:  Telefónica 02 Czech Republic a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3067/6, k.ú. Smíchov  ve  vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónicu 02 Czech Republic a.s.

4/0/0          

          

 

 

 

 

 

                                                ČÁST   OBCHODNÍCH   AKTIVIT

NP  17/01/2010

Žádost:     REGIOS a.s., IČ 46356487 – záměr pronájmu skladové haly včetně provozních místností, sociálního zařízení a zpevněné venkovní plochy, umístěných v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        záměr pronájmu skladové haly včetně provozních místností, sociálního zařízení a zpevněné venkovní plochy, na pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře, umístěných v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, pro společnost REGIOS a.s., zastoupenou Mgr. Petrem Antalem, IČ 46356487, Úholičky 215, Velké Přílepy, za účelem uskladnění techniky potřebné k úklidu komunikací v rámci zimní a letní údržby, za roční nájemné 645.800,- Kč bez DPH, na dobu určitou 8 let.

3/0/1  

NP  17/02/2010

Žádost:     Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5, k.ú. Smíchov, neplacení nájemného za NP s použitím § 673 OBČZ. 

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        neplacení náíjemného v plné výši za NP Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5, k.ú. Smíchov za období květen až červenec 2010 těmto nájemcům:

                  NPč. 901 Petr Fiala, bytem Janáčkovo nábř. 45/474, Praha 5

                  NP č. 902 WORLD a BOHEMIA GROUP, a.s. IČ 265 09 377

                  NP č. 905 Ing. Petr Skála, bytem Janáčkovo nábř. 45/474, Praha 5

                  NP č. 906 Ing. Ctirad Chlumský, bytem Janáčkovo nábřeží. 45/474, Praha 5

                 a to pro vady na pronajaté věci, které nezpůsobili a pro které nemohli užívat NP dohodnutým způsobem podle znění § 673 OBČZ.                         1/0/3

 

Na stůl:

NP  17/03/2010

Žádost:    NP – Staropramenná 9/547, Praha 5, k.ú. Smíchov, Autoservis PEGAS, s.r.o., žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru a pozemku dohodou.

Žadatel:  Autoservis PEGAS, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        ukončení nájmu nebytového prostoru ev. č. 903 sjednaného na základě NS č. 96/97 ze dne 5.5.1997 ve znění pozdějších dodatků ve dvorním traktu nemovitosti č.p. 547, Staropramenná č.o. 9, Praha 5, k.ú. Smíchov s nájemcem Autoservis PEGAS, s.r.o., IČ 63676222, dohodou k datu 31.10.2010.

       2.       ukončení nájmu pozemku ev. č. 903 sjednaného na zákl. NS č. 276/95/53 ze dne 21.5.1995 ve znění pozdějších dodatků parc. č. 439, k.ú. Smíchov u domu čp. 547, Staropramenná č.o. 9, s nájemcem Autoservis PEGAS, s.r.o., IČ 63676222, dohodou k datu 31.10.2010.

3/0/0

 

NP  17/04/2010

Žádost:    NP Újezd 7/597, Praha 5, k.ú. Malá Strana, revokace usn. RMČ č. 34/1080/2010 z  24.8.2010 – změna nájemní smlouvy v osobě nájemce ze společností TYLA, s.r.o., na společnost TYLA CZ, s.r.o., IČ 29018595.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Revokovat:

       1.        usn. RMČ č. 34/1080/2010 z 24.8.2010 v bodu 1. takto:.

      II.        Schválit:

       1.       zveřejnění záměru pronájmu NP č. 902 o výměře 80,60 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 597, Újezd 7, Praha 5, k.ú. Malá Strana, obchodní firmě TYLA CZ, s.r.o., IČ 29018595, za nájemné ve výši 30.966,- Kč měsíčně + DPH na dobu neurčitou. 

3/0/0

 

NP  17/05/2010

Žádost:    NP – Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Regina Kolandová, IČ 61052621 – žádost o poskytnutí slevy z nájemného zohledňující i náklady účelně vynaložené nájemcem na opravy závad na NP .

Žadatel:  pí. Regina Kolandová

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

      I.        Schválit:

poskytnutí slevy z nájemného jen za letošní rok tj. období od 1.1.2010 do 30.9.2010 ve výši: 20% tj.  28.248,33 Kč celkem s tím, že poskytnutá sleva bude započtena proti pohledávce MČ Praha 5 vůči nájemci. poskytnutí slevy ve výši dle bodu I.1. z nájemného za období od 1.10.2010 do doby odstranění závad na pronajaté věci.

II.         Souhlasit:

       s vyrovnáním zbylé dlužné částky /po započtení slevy z bodu I.1. proti dlužné částce) formou splátkového kalendáře. 

3/0/0

NP  17/06/2010

Žádost:    Nabídka NP k pronajmutí čís. 28/2010 – prodejna 27,88 m2 ve Štefánikově ul. č. or. 51, č.p. 259, k.ú. Smíchov – odstoupení vybraného žadatele.

Žadatel:  BYTYIHNED, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.        odstoupení vybraného žadatele BYTYIHNED, spol. s.r.o. od uzavření NS na pronájem NP prodejny v přízemí nemovitosti Štefánikova 259/51, k.ú. Smíchov.

      II.        Zrušit:

       1.       své usn. čís. 34/1038/2010 ze dne 24.8.2010 v plném znění.

     III.       Schválit:

       1.       nové zveřejnění záměru pronájmu NP prodejny 27,88 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 259, ul. Štefánikova č.or. 51, Praha 5 – Smíchov za min. nájemné ve výši 17.000,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby, s trváním doby nájmu na dobu neurčitou.    3/0/0

NP  17/07/2010

Žádost:    NP Újezd 7/597, Praha 5, k.ú. Malá Strana, TYLA, s.r.o., žádost o vrácení nájemného .

Žadatel:  TYLA, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

       1.         žádost nájemce TYLA s.r.o., IČ 29018595, na vrácení části zaplaceného nájemného z titulu menší výměry NP ev. č. 902 v přízemí nemovistosti č.p. 597, Újezd č.o. 7, Praha 5, k.ú. Malá Strana.

3/0/0

 

NP  17/08/2010

Žádost:   VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., IČ 26479800 – vynaložení nákladů na stavební úpravy a opravy dle znaleckého posudku č. 3203-111.10. vyhotoveného Ing. Věrou Kadlecovou, dne 23.7.2010.

Žadatel:  VŠ

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.        znalecký posudek č. 3203-111.10, vypracovaný Ing. Verou Kadlecovou, ze dne 23.7.2010, o vynaložení nákladů na stavební úpravy a opravy objektu č.p. 585 postaveném na pozemku parc. č. 468, nacházejícího se na adrese Vltavská 14, Praha 5, k.ú. Smíchov, provedené nájemcem objektu – Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., IČ 26479800.

      II.        Schválit:

     1.          částečnou úpravu vynaložených nákladů na úpravy a opravy v objektu č.p. 585 postaveném na pozemku  parc. č. 468, nacházejícího se na adrese Vltavská 14, k.ú. Smíchov, ve výši: ……………… Kč vč. HPH, které byly provedeny ze strany Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., IČ 26479800, formou zápočtu nájemného, a to až do celkového započtení (vyrovnání) výše uvedené schválené částečné úhrady nákladů vůči nájemnému.

1/0/2

 

NP  17/09/2010

Žádost:   Zpráva o investicích společnosti Medifin a.s., do areálu polikliniky Kartouzská do 30.9.2010 a přehled předpokládaných budoucích investic.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.        zprávu společnosti Medifin a.s., IČ 62416804, doručenou dne 29.9.2010 MČ Praha 5 obsahující specifikaci investic společnosti Medifin a.s. do areálu Polikliniky Kartouzská, Praha 5, do 31.12.2009 a do 30.9.2010 a přehled předpokládaných budoucích investic, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

2/0/1

 

NP  17/10/2010

Žádost:     MUDr. Vladimír Remeš a MUDr. Irena Remešová – uzavření Dodatku č. 3 k nájemním smlouvám na pronájem NP polikliniky Krškova 807, Praha 5.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 6.8.1996, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Vladimírem Remešem, Lamačova 839, Praha 5, IČ 60164026, na pronájem NP o celkové výměře 57,7 m2, umístěných v budově A polikliniky Krškova 807, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, za účelem provozování gynekologické praxe, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.9.2016 s účinností od 1.10.2011.

       2.      uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7.8.1996, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Irenou Remešovou, Lamačova 839, Praha 5, IČ 60164042, na pronájem NP o celkové výměře  46,77 m2, umístěných v budově A polikliniky Krškova 807, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, za účelem provozování praktického lékaře pro dospělé, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.9.2016 s účinností od 1.10.2011.

3/0/0

 

 

 

NP  17/11/2010

Žádost:   NP – Ostrovského 2, č.p. 33, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce TRADE JASMIN, IČ 28214480, uzavření Dodatku k NS.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření Dodatku č. 2/2010 k nájemní smlouvě č. 19/2006 ze dne 17.7.2010, kterým se  mění  Čl. XII odst. 1, odst. 2. (ukončení nájemního poměru).

3/0/0

 

 NP  17/12/2010

Žádost:   Zveřejnění záměru pronájmu NP v nemovitosti č.p. 493, ul. Stroupežnického č. or. 10, P5 – Smíchov žadateli Mgr. Ivan Doležal-DOLMAT, IČ: 65460201.

Žadatel:  Mgr. Ivan Doležal

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

Materiál stažen z  programu jednání.

 

 

Různé:

Komise  KOAaM doporučuje, aby  při jednání  RADY byl přítomen ředitel správy nemovitostí p. Roman Ulč k projednávání těchto bodů:

č. 40/36

Jednací řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – podklady pro výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na opravu domů  Stroupežnického 22, 24, 26 a 28, Praha 5.

 

 

 

č. 40/37

Jednací řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – podklady pro výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na opravu domu  Janáčkovo nábř. 9/84, Praha 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek  jednání KOAaM  v 16 hod.

Konec  jednání KOAaM  v 18 hod.                    

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                       Ověřil:

 Jiřina  Zavadilová                 Ing. Petr  HORÁK                                                V Praze dne: 5.10.2010

                                          zástupce starosty

Přečteno: 8306x
Publikováno: 06.10.2010, poslední změna: 06.10.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout