Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

16. KOAaM - zápis ze dne 20.9.2010

 
Z Á P I S
ze  16. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 20.9. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               9                                                  
Omluveno:                             3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Č Á S T    MAJETKOVÁ
16/01/2010
Žádost:  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene na pozemku parc. č. 1103 a 1105/14, k.ú. Smíchov ve vlastnictví  MČ Praha 5, PREdistribuce a.s.
Žadatel:  PRE a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích  parc. č. 1103 a 1105/14, k.ú. Smíchov ve vlastnictví  MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s.,  Svornosti 3199/19a, Praha 5.
6/0/0
16/02/2010
Žádost:   OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1529/4, k.ú. Košíře.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1529/4, k.ú. Košíře o výměře 361 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodů zachování  komunikace a dopravního napojení sousedního pozemku parc. č. 1530/1, k.ú. Košíře.    
6/0/0 
 
 
16/03/2010
Žádost:   Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 606/1, 610/4, 606/9 a 610/1, k.ú. Košíře.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 606/1, 610/4, 606/9 a 610/1, k.ú. Košíře o výměře  cca 30.000 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy právnické osobě za účelem převážně bytové výstavby.
   6/0/0       
 
16/04/2010
Žádost:   Žádost paní PhDr. Marie Halatové o prominutí smluvní pokuty ve výši 645,- Kč.
Žadatel: pí. PhDr. Halatová Marie
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Neschválit:
1.        prominutí smluvní pokuty paní PhDr. Marii Halatové, bytem Janáčkovo nábř. 43, Praha 5 za pronájem části pozemku parc. č. 215, k.ú. Smíchov (parkování ve vnitrobloku Janáčkovo nábřeží 43) ve výši 645,- Kč z důvodů nárazové finanční tísně.
 6/0/0        
 
 
 
 
 
 
16/05/2010
Žádost:   Žádost firmy SUPRAPHON a.s. o prodloužení trvání dočasné stavby umístěné na pozemku parc. č. 1376, k.ú. Smíchov, ul. Pechlátova.
Žadatel: SUPRAPHON a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        prodloužení doby trvání dočasné stavby ve vlastnictví firmy SUPRAPHON a.s. umístěné na pozemku parc. č. 1376, k.ú. Smíchov, ul. Pechlátova – do 31.12.2012.
 6/0/0         
16/06/2010
Žádost: Žádost o trvalý průjezd parkem Mrázovka ke garáži u rodinného domu v ulici U Mrázovky 6, přes pozemky parc. č. 2389, 2390 a 4889/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5.
Žadatel: p. Václav Šebka
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        trvalý průjezd přes pozemky parc. č. 2389, 2390 a 4889/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 ke garáži na pozemku parc. č. 2736, k.ú. Smíchov ve vlastnictví žadatele Václava Šebka za dodržení podmínek  ODŽ, OMZ ÚMČ Praha 5 a OOP MHMP.
6/0/0
 
   
 
 
 
 
 
 
                          
      
                                                ČÁST  OBCHODNÍCH   AKTIVIT
 
OA  16/01/2010
Žádost:   Pronájem části pozemku č. parc. 2043/201, k.ú. Hlubočepy pro reklamní zařízení firmy euroAWK, s.r.o.
Žadatel:   euroAWK, s.r.o. 
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        přechod nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 2043/201 v k.ú. Hlubočepy pro umístění a provozování reklamního zařízení o velikosti reklamní plochy 5,1 x 2,4 m firmy euroAWK, s.r.o., se sídlem Praha 10, Konopišťská 739/16, IČ 43965717 za cenu 21.172,- (reklamní zařízení) rok z hl. m. Prahy na MČ Praha 5 (NS A/39/5285/01 včetně dodatků).
     II.         Schválit:
     1.        uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 19/0/OSM/01 uzavřené mezi MČ Praha 5 a euroAWK, s.r.o. z důvodu změny sídla firmy.
     2.         uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 218/0/OSM/99 včetně dodatků č. 1 a 2 uzavřené mezi MČ Praha 5 a euroAWK, s.r.o. z důvodu změny sídla firmy a úpravou č. parc. 4532/1 v k.ú. Smíchov.
6/0/0
 
OA  16/02/2010
Žádost:   Pronájem části pozemku č. parc. 2043/201, k.ú. Hlubočepy pro reklamní zařízení firmy EUROPLAKAT spol. s r.o.
Žadatel:  EUROPLAKAT spol. s r.o. 
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        přechod nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 2043/201 v k.ú. Hlubočepy pro umístění a provozování reklamního zařízení ve tvaru „V“ o velikosti reklamní plochy 2x5,1x2,4 m firmy EUROPLAKAT, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, IČ 40614832 za cenu 21.172,- Kč/reklamní zařízení/rok tj. 42.344,- Kč/rok z hl. m. Prahy na MČ Praha 5 (NS – A/58/5289/01), tj. z důvodů změny pronajímatele.
        2.     uzavření  dodatku k nájemní smlouvě č. 213/0/OSM/02 mezi MČ Praha 5 a EUROPLAKAT, spol. s r.o. z důvodu změny sídla firmy nájemce.
6/0/0
 
OA  16/03/2010
Žádost:   Majetkoprávní vypořádání k pozemkům v ul. Jenišovská, k.ú. Košíře.
Žadatel:  OOA. 
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Nesouhlasit:
       1.        s prodejem pozemku č. parc. 1484/9 v k.ú. Košíře o výměře 98 m2 MUDr. Haně Olehlové a Mgr. Richardu Olehlovi, bytem Praha 5, Jenišovská 1161/6.
      II.       Změnit:
       1.       usnesení RMČ č. 1/24/2002 v bodě I.1 týkající se převodu původního pozemku č. parc. 1484/9 v k.ú. Košíře takto:
                 souhlasit se záměrem převodu pozemků č. parc. 1484/38 o výměře 140 m2 (zastavěný domem č.p. 1178) a č. parc. 1484/9 (zahradu u domu) o výměře 98 m2 manželům Touškovým, bytem Praha 5, Jenišovská 1178/9 dohodou o narovnání.
6/0/0
 
OA  16/04/2010
Žádost:   Záměr prodeje pozemku č. parc. 1731, k.ú. Košíře vlastníkům stavby garáže.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
       1.        se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1731 v k.ú. Košíře o výměře 6 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2010, tj. 6.020,- Kč/m2 tj. celkem 36.120,- Kč vlastníkům stavby garáže manželům Slepičkovým, bytem Praha 5, Karenova 1039/4.
6/0/0
OA  16/05/2010
Žádost:   Záměr prodeje pozemku parcel. č. 1812/5, k.ú. Smíchov.
Žadatel:   OOA 
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Revokovat:
       1.        usnesení RMČ č. 25/793/2010 ze dne 22.6.2010 takto:
                  RMČ Praha 5 souhlasí
                  se záměrem prodeje pozemku parcel. č. 1812/5, k.ú. Smíchov, Společenství vlastníků jednotek Na Václavce 2626/31, 150 00 Praha 5, za kupní cenu 10,- Kč/m2, to je celkem za cenu  710,- Kč.
6/0/0
 
OA  16/06/2010
Žádost:   Dodatek k nájemní smlouvě č. 58/OOA//06 – firma ORIS Praha, s.r.o. – změna sídla firmy.
Žadatel:    OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření  dodatku k nájemní smlouvě č. 58/0/OOA/06 mezi MČ Praha 5 a ORIS Praha , s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, IČ 43004474 z důvodu změny sídla firmy nájemce.
6/0/0
 
OA  16/07/2010
Žádost:    Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 94/0/OOA/06 s firmou GEOSAN SIGMA, s.r.o. na část č. parc. 1593/1 a pozemek č. parc. 1593/4 včetně stavby č.p. 3186 pro realizaci projektu výstavby bytových domů  Na Pláni.
Žadatel:    GEOSAN SIGMA, s.r.o.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        pronájem nemovitostí v k.ú. Smíchov – části pozemku č. parc. 1593/1 o výměře 606 m2 za 3.030,- Kč/rok tj. 5,- Kč/m2/rok a stavbu č.p. 3186 se zastavěným pozemkem č. parc. 1593/4 o výměře 421 m2 (dříve část č. parc. 1593/1) za cenu 84.200,- Kč/rok tj. 200,- Kč/m2/rok firmě GEOSAN SIGMA, s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 28/559, IČ 62414704.
       2.       předání stavby č.p. 3186 stojící na pozemku č. parc. 1593/4 a části pozemku č. parc. 1593/1 v k.ú. Smíchov v souvislosti s realizovanou výstavbou firmy v lokalitě Na Pláni.
       3.      pronájem pozemku č. parc. 1593/4 o výměře 421 m2 po demolici budovy č.p. 3186 v k.ú.Smíchov za cenu 5,- Kč/m2/rok tj. 2.105,- Kč/m2/rok firmě GEOSAN SIGMA, s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 28/559, IČ 62414704.
5/0/1
 
NP  16/01/2010
Žádost:    Žádost nájemce NP ve Švédské ul. č. 37 a 39 MAXIMA s.r.o. o souhlas se změnami užívání     obou pronajatých NP.
Žadatel:  MAXIMA s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – sl. Mgr. Veronika Šmerglová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
      I.        Schválit:
       1.       zmocnění pro Ing. Josefa Jamrišku a pro ing. Petra Davida k zastupování vlastníka objektu při jednání s odborem památkové péče MHMP a dalšími účastníky řízení ve věci změny užívání NP a k vydání stavebního povolení pro investora MAXIMA s.r.o. 
6/0/0
 
NP  16/02/2010
Žádost:    NP – Lidická 34, č.p. 251, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce MUDr. Eva Sládková, bytem Švédská 37, Praha 5, žádost o prodloužení nájemní smlouvy.
Žadatel:   MUDr. Eva Sládková
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – sl. Mgr. Veronika Šmerglová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        prodloužení nájemní smlouvy č. 477/96/56 ze dne 6.6.1996 na dobu určitou 5 let, tj. do 31.5.2016, za předpokladu změny výše základního nájemného na částku:
                  1.800,-Kč/m2/rok + zálohy na poskytované služby.
6/0/0
NP  16/03/2010
Žádost:   Nabídkové řízení čís. 32/2010 na pronájem NP kanceláře 66,12 m2 ,Štefánikova 216/21, Praha 5
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu .
NP  16/04/2010
Žádost:    Nabídkové řízení čís. 33/2010 na pronájem NP kosmetického salonu 42,25 m2, Štefánikova 259/51, Praha 5.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
       1.        zveřejnění záměru pronájmu NP kosmetického salonu (bez vnitřního vybavení) 42,25 m2 v nemovitosti č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova čís. or. 51, v 1. suterénu, za minimální nájemné ve výši: 3.000,- Kč měsíčně + zálohy na poskytované služby + alt. DPH.
6/0/0
NP  16/05/2010
Žádost:  NP Štefánikova 249/28, LECTON, a.s., návrhy na podání výpovědí z nájmu NP ev. čís. 903 a 906.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        podání výpovědi smluv o nájmu NP čís. 9/2009 a čís. 8/2009 uzavřených s nájemcem LECTON, a.s., IČ 28219155, na užívání NP ev. čís. 903 a 906 a to pro zvlášť hrubé porušení povinností nájemce sjednaných v NS s tím, že výpovědní lhůta je v tomto případě jeden měsíc.
      2.       podání žalob na úhradu dlužného nájemného s úroky z prodlení a smluvních pokut, žalob na vyklizení a případných žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku neoprávněného užívání cizích věcí po skončení výpovědních lhůt, které budou evidovány MČ Praha 5 vůči obch. firmě LECTON, a.s., IČ 28219155, k datu předání NP zástupci pronajímatele.
 II.      Zmocnit:
        1.      JUDr. Janu Kopáčkovou, advokátku, čís. osvědčení ČAK 10061, AK Štefánikova 65, 150 00 Praha 5, k podání žalob na úhradu pohledávek, žalob na vyklizení a příp. žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého z užívání cizího majetku po uplynutí výpovědní lhůty, které budou evidovány MČ Praha 5 vůči obch. firmě LECTON, a.s., IČ 28219155.
6/0/0
 
NP  16/06/2010
Žádost:    VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., IČ 26479800 – žádost o uzavření podnájemní  smlouvy  se společností  DIGI Akademie, s.r.o. a umístění sídla společnosti DIGI Akademie, s.r.o. na adrese Vltavská 585/14, Praha 5.
Žadatel:    VŠ
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pi. Hana Červenková
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
       1.        s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Vltavská 585/14, Praha 5, IČ 26479800 a společností DIGI Akademie, s.r.o., Na Cihlářce 30/3177, Praha 5, IČ 24729531, na pronájem nebytového prostoru umístěného v 2. NP objektu Vltavská 585/14 o celkové výměře 22,75 m2 za účelem provozování vzdělávací a školící činnosti.
  II.     Schválit:
        1.      umístění sídla společnosti DIGI Akademie s.r.o., Na Cihlářce 30/3177, Praha 5, IČ 24729531 na adrese Vltavská 585/14, Praha 5, 150 00.
5/0/1
 
NP  16/07/2010
Žádost:   Okrouhlík spol. s.r.o., IČ 49612565 – žádost o uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 1.11.1993 a souhlas s uzavřením podnájemních smluv.
Žadatel:    OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí.  Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 276520901 ze dne 1.11.1993, na pronájem objektu č.p. 2765, Na Hřebenkách 3, Praha 5, k.ú. Smíchov, za účelem provozování zdravotnického zařízení, kterým se mění jednatelka společnosti na MUDr. Irenu Deylovou a  výše smluvní pokuty na 0,025 % z dlužné částky denně.
     II.         Souhlasit:
      1.        s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Okrouhlík spol. s.r.o., IČ 49612565 a Martinou Albertovou, Brodská 103, 261 01 Příbram, na pronájem NP umístěných v objektu Na Hřebenkách 3, Praha 5, o celkové výměře 72,93 m2, za účelem provozování soukromé praxe v oboru fyzioterapie.
      2.        s uazvřením podnájemní smlouvy mezi společností Okrouhlík spol. s.r.o., IČ 49612565 a MUDr. Zuzanou Hroššovou, Hennerova 17, Praha 5, na pronájem NP umístěných v objektu Na Hřebenkách 3, Praha 5, o celkové výměře 57,35 m2, za účelem provozování soukromé praxe v oboru praktického lékaře pro dospělé.
6/0/0
 
NP  16/08/2010
Žádost:   Danilo Česal, IČ 15315118 – uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 55/0/OOA/08 ze dne 15.7.2008.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 55/0/OOA/08 ze dne 15.7.2008, uzavřené s Danilo Česalem – Restaurátorská huť Dantik, IČ 15315118, na pronájem tzv. Kubánského pavilonu umístěného v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, kterým se mění číslo účtu pro úhradu nájemného a výše smluvní pokuty na 0,025 % z dlužné denně.
6/0/0
 
NP  16/09/2010
Žádost:   NP – Plzeňská 127/950, Praha 5, k.ú. Košíře, Alice Hráčková, IČ 45325600, žádost o schválení Dohody o uznání a úhradě dluhu a o prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení.
Žadatel:  p. Alice Hráčková 
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Neschválit:
       1.        prominutí smluvní pokuty ve výši 269,- Kč a úroku z prodlení ve výši 229,- Kč vyčíslené za dlužné nájemné za 7. a 8./2010 nájemci Alici Hráčkové, IČ 45325600, za NP Plzeňská 127/950, Praha 5, k.ú. Košíře.
      II.       Schválit:
       1.       uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu na celkovou částku 33.830,- Kč (vč. smluv. pokuty a úroku z prodlení) s nájemcem Alicí Hráčkovou, IČ 45325600, za užívání NP – Plzeňská 127/950, Praha 5, k.ú. Košíře.
6/0/0
 
 
 
NP  16/10/2010
Žádost:   NP – Janáčkovo  nábřeží 45/474, Praha 5, k.ú. Smíchov, neplacení nájemného za NP s použitím § 673 OBČZ.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
Materiál odložen.
  
NP  16/11/2010
Žádost:   Dočasný pronájem dvou parkovacích míst ve dvoře domů K Vodojemu 5 a 7, Praha 5.
Žadatel:  p. Omar Farghali 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        dočasný pronájem dvou parkovacích míst na ploše dvora mezi domy K Vodojemu 5 a 7, na části parc. čís. 1408/8, k.ú. Smíchov, Praha 5 za podmínek:
                 - v období od 1.10.2010 do 30.11.2010
                - výše nájemného á 500,- Kč měsíčně/stání.
6/0/0
NP  16/12/2010
Žádost:   NP – Hlubočepská 33, č.p. 2, Praha 5 – Hlubočepy, Vinař spol. s r.o., návrh na změny v osobě nájemce vč. úhrady dluhu, alt. podání výpovědi z nájmu NP.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing.Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
 
 
 
 
NP  16/13/2010
Žádost:   MUDr. Zuzana Zábrodská, IČ 49278282 – žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 5.6.1997, na pronájem NP umístěných v budově D v areálu Polikliniky Kartouzská 6/204, Praha 5, dohodou ke dni 1.10.2010.
Žadatel:  MUDr. Zuzana Zábrodská 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
 1.        ukončení nájemní smlouvy ze dne 5.6.1997, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Zuzanou Zábrodskou, Kartouzská 6, Praha 5, IČ 49278282, na pronájem NP umístěných v budově D v areálu Polikliniky Kartouzská 6/204, Praha 5, k.ú. Smíchov, o celkové výměře 23,87 m2, za účelem provozování lékařské praxe – stomatologie, na žádost nájemce dohodou ke dni 1.10.2010.
5/0/0
 
NP  16/14/2010
Žádost:   NP – Újezd 7/597, Praha 5, k.ú. Malá Strana, změna nájemní smlouvy v osobě nájemce ze společností SPECTATA, spol. s r.o., IČ 226139791, na společnost Cocoon hair, spol. s r.o., IČ 29033586.
Žadatel:  spol. Cocoon hair, s.r.o. 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        žádost nájemce obch. firmy SPECTATA, spol. s r.o., IČ 226139791, na změnu nájemní smlouvy v osobě nájemce na firmu Cocoon hair, spol. s r.o., IČ 29033586, v nebytovém prostoru v přízemí nemovitosti Újezd 7/597, Praha 5, k.ú. Malá Strana.
5/0/0
 
 
 
 
 
Na stůl:
NP  16/15/2010
Žádost:   Dohoda  o skončení nájmu části pozemku pro parkování osobního vozidla pí. Kristýny Kvasničkové, Stroupežnického 24, k.ú. Smíchov.
Žadatel:    p. K. Kvasničková
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 2648/2, k.ú. Smíchov, ev. čís. 6 o výměře cca 12,5 m2 pronajaté pro parkování osobního vozidla dne NS čís. 18/0/OOA/08 ze dne 25.2.2008 s pí. Kristýnou Kvasničkovou, bytem Stroupežnického 24, Praha 5 a to ke dni 1.10.2010.
 5/0/0                             
OA  16/08/2010
Žádost:   Žádost o pronájem částí pozemků pro umístění a provozování reklamních zařízení – News Outdoor CR, s.r.o.
Žadatel:    News Outdoor CR, s.r.o.
Předkládá:  Odbor  obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Nesouhlasit:
       1.         se záměrem pronájmu částí pozemků č. parc. 554, 3071/1, 2908 vše v k.ú. Smíchov pro umístění reklamních zařízení firmy News Outdoor CR, s.r.o., se sídlem Praha 3, K Červenému dvoru 25a.
        II.       Souhlasit:
        1.        se záměrem pronájmu částí pozemků:
                   - č. parc. 57/2 pro umístění a provozování jednostranného reklamního zařízení o velikosti 6 x 3 m, typu prizma za 60.000,- Kč/rekl. zařízení/rok
                   - č. parc. 4966 vše v k.ú. Smíchov pro umístění oboustranného reklamního zařízení o velikosti 2 x 6 x 3 m, typu prizma za 120.000,- Kč/rekl. zařízení/rok firmě News Outdoor CR, s.r.o., se sídlem Praha 3, K Červenému dvoru 25a za celkovou cenu 180.000,- Kč/rok.
5/0/0
 
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
 
 
 
17. KOAaM se koná dne : 4.10. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                                              Ověřil:                                                 V Praze dne: 21.9.2010
Jiřina Zavadilová                            ing. Pert HORÁK
                                                               zástupce starosty
Přečteno: 3393x
Publikováno: 22.09.2010, poslední změna: 22.09.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout