Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

15. KOAaM - zápis ze dne 6.9.2010

 
Z Á P I S
z  15. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 6.9. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               7                                                  
Omluveno:                              5
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Zápisze 14. KOAaM a program na 15. KOAaM byl schválen.
Č Á S T    MAJETKOVÁ
 
15/01/2010
Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu, případnému prodeji části pozemku parc. č. 4805, k.ú. Smíchov.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 4805, k.ú. Smíchov o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy paní Ing. Haně dočkalové, bytem Pod Kotlářkou 28 z důvodů využití jako zahrádky.
II.       Nesouhlasit:
1.        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4805, k.ú. Smíchov o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
 
 
 
 
 
15/02/2010
Žádost: Návrh na podání výpovědi z nájmu – pronájem parkovacího stání ve vnitrobloku domu Vltavská 28, Praha 5 – Smíchov, nájemce Miroslav Hůša.
Žadatel: p. Miroslav Hůša
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 147/1/OSM/02 uzavřené dne 11.3.2002 s Miroslavem Hůšou, bytem Vltavská 28, Praha 5 na užívání parkovacího stání na pozemku parc. č. 445/3, k.ú. Smíchov vnitroblok domu Vltavská 28 s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro hrubé porušení NS (prodlení nájemného po dobu delší než 1 měsíc).
 5/0/0        
 
15/03/2010
Žádost: Žádost  pana Petra Nováka o pronájem druhého parkovacího místa ve vnitrobloku domu č.p. 277, Vltavská 28.
Žadatel: p. Petr Novák
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 149/1/OSM/02 ze dne 11.3.2002 na druhé parkovací místo v rodině ve vnitrobloku obytného domu Vltavská 28/277 pro pana Petra Nováka, bytem Vltavská 28, Praha 5 za částku 4.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.
 5/0/0        
                                         
            
 
 
 
 
  
                              
    
                                                ČÁST  OBCHODNÍCH   AKTIVIT
 
NP  15/01/2010
Žádost: Býv. nájemce  NP čís. 901 a 902 U Královské louky 819/5, Praha 5 –Smíchov ATHINGANOI – občanské sdružení požádal o prominutí dlužného nájemného vč. příslušenství úroků z prodlení a smluvních pokut.   
Žadatel:  ATHINGANOI
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu na žádost předkladatele.
 
NP  15/02/2010
Žádost: Žádost nájemce NP Ing. Michala Lauricha o souhlas s uváděním sídla nově zřizované společnosti Rockster Music s.r.o. v nemovitosti č.p. 249, k.ú. Smíchov, ulice Štefánikova č. or. 30, Praha 5.  
Žadatel:  Ing. Michal Laurich
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
       1.        s uváděním sídla nově zakládané společnosti Rockster Music s.r.o., dosud nezaspsané v obch. rejstříku, na adrese nemovitosti č.p. 249, k.ú. Smíchov, Štefánikova č. or. 30, Praha 5.
5/0/0
 
 
 
 
NP  15/03/2010
Žádost: Zrušení volného parkovacího místa ve vnitrobloku Stroupežnického 24.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        ponechání jednoho uvolněného místa pro parkování os. automobilu po sl. roubíkové bez dalších pronájmu pro přemístění kontejnerů pro směsný odpad z prostoru veřejné komunikace do vnitrobloku domů Stroupežnického 24, Praha 5.
5/0/0
NP  15/04/2010
Žádost: Žádost o slevu na nájemném předepisovaném za užívání NP Radlická 2070/112, Praha 5, Smíchov, nájemce VM PUB s.r.o.  
Žadatel:  VM PUB s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Neschválit:
       1.        snížení výše předepisovaného měsíčního nájemného za užívání NP restaurace v nemovitosti č.p. 2070, k.ú. Smíchov, nájemci VM PUB s.r.o.
4/0/1
NP  15/05/2010
Žádost: Žádost nájemce NP ve Švédské ul. 37 a 39 MAXIMA s.r.o. o souhlas se změnami užívání obou pronajatých NP.
Žadatel:  MAXIMA s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu na žádost předkladatele.
 
 
NP  15/06/2010
Žádost:     FZŠ Drtinova 1/1861 – uzavření nájemní smlouvy s PhDr. Milošem Strnadem, na pronájem části pozemku parc. č. 3066/1 a 3063, k.ú. Smíchov k umístění dočasné stavby tenisové haly.
Žadatel:  PhDr. Miloš Strnad  
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pi. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření nájemní smlouvy mezi FZŠ Drtinova 1/1861, Praha 5, IČ 69781869 a PHdr. Milošem Strnadem, CSc., IČ 12624675, na pronájem části pozemku parc. č. 3066/1 a č. 3063, k.ú. Smíchov k umístění a využívání dočasné stavby tenisové haly na dobu neurčitou.
   5/0/0      
NP  15/07/2010
Žádost:   Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 297, vnitroblok domu Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov.
Žadatel:  p. Luboš Kočí 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        záměr pronájmu části pozemku parc. č. 297, vnitroblok domu Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov panu Luboši Kočímu, bytem Lidická 40/291, Praha 5 za nájemné ve výši 4.500,- Kč/rok/parkovací místo.
5/0/0
 
NP  15/08/2010
Žádost:    Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 296, vnitroblok domu Lidická 38, č.p. 292, Praha 5 – k.ú. Smíchov.
Žadatel:  p. Zdeněk Červenka 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        záměr pronájmu části pozemku parc. č. 296, vnitroblok domu Lidická 38, č.p. 292, Praha 5 – k.ú. Smíchov panu Zdeňku Červenkovi, bytem Lidická 38/292, Praha 5 za nájemné ve výši 4.500,- Kč/rok/parkovací místo.
5/0/0
NP  15/09/2010
Žádost:   NP – Zborovská 68, č.p. 124, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce PROSTORA s.r.o., IČ 25660101, žádost o slevu z nájmu.
Žadatel:  PROSTORA s.r.o. 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        poskytnutí slevy z nájemného ve výši : 20% tj. 15.757,- Kč za dobu od 30.4.2010 do 5.10.2010 nájemci společnosti PROSTORA s.r.o., IČ 25660101 za NP – Zborovská 68, č.p. 124, Praha 5 – k.ú. Smíchov.
5/0/0
NP  15/10/2010
Žádost:   NP – Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        pronájem NP – kancelářské prostory (ev. č. 902) o výměře 158,30 m2 v přízemí domu, Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov žadateli TANALAN s.r.o., IČ 28945409 za nájemné ve výši 49.000,- Kč měsíčně.
      2.      schvaluje vyvěšení záměru za cenu 65.000,- Kč.
5/0/0
 
 
NP  15/11/2010
Žádost:   NP – Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Nechválit:
       1.        vybraného žadatele na pronájem NP – obchodní prostory (ev. č. 901) o výměře 85,37 m2 v přízemí domu č.p. 291,Lidická 40, Praha 5 – k.ú. Smíchov za nájemné ve výši ……Kč měsíčně.
     II.         Zrušit záměr a prodat dle Statutu
5/0/0
 
NP  15/12/2010
Žádost:   NP – Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        vybraného žadatele paní Lucii Bláhovou, IČ 61294292 na pronájem NP – obchodní prostory na adrese Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov, za nájemné ve výši 27.500,-Kč měsíčně.
     II.         Souhlasit:
1.       s  uzavřením smlouvy stavební s paní Lucií Bláhovou, IČ 61294292, v případě, že bude potvrzena jako nájemce NP – Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov s tím, že po dobu provádění stavebních úprav, nejdéle však po dobu 6ti měsíců od podpisu smlouvy stavební, bude užívat upravovaný NP bezplatně.
2.       se změnou užívání NP – Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov na kadeřnický a kosmetický salón , kterou zajistí a provede vlastním nákladem paní Lucie Bláhová, IČ 61294292.
3.       s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem NP – Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov s paní Lucií Bláhovou, IČ 61294292, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 27.500,- Kč měsíčně a s účinností od data vystavení kolaudačního souhlasu. 
5/0/0
 
NP  15/13/2010
Žádost:   NP Plzeňská 174/2076, Praha 5 – Smíchov, ALFA SUPER, s.r.o., žádost o snížení nájemného a prodloužení doby trvání nájmu.
Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o. 
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        uzavření nájemce ALFA SUPER, s.r.o., IČ 25607570, na úpravu nájemního vztahu v předloženém návrhu v NP na adrese Plzeňská č.o. 174, č.p. 2076, Praha, k.ú. Smíchov.
     II.         Neschválit:
1.       uzavření Dodatku k NS č. 20760901 ze dne 28.3.2007, ve znění pozdějších dodatků, se společností ALFA SUPER, s.r.o., IČ 25607570, na NP v 1. NP ev. č. 901 na adrese Plzeňská č.o. 174, č.p. 2076, Praha 5, k.ú. Smíchov, kterým se
-          upraví výše zákl. nájemného na částku ……,- Kč měsíčně + zál. na služby s účinností od 1.10.2010
-          změní doba trvání nájmu v NS na dobu určitou do ……. s právem opce na prodloužení doby nájmu o další 3 roky
-          nájemce vzdá práva na protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci dle ust. § 667 obč. zák.
-          nájemce souhlasí s prováděním odepisování provedeného zhodnocení NP v účetnictví pronajímatele
-          ostatní ujednání NS se nemění.      
5/0/0  
 
 
 
 
 
 
NP  15/14/2010
Žádost: Zveřejnění záměru pronájmu NP Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov spol. WORLD a BOHEMIA GROUP, a.s.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
       1.        zveřejnění záměru přisloučení volného prostoru v 1. PP k NP ev. č. 902 na adrese Janáčkovo nábřeží č.o. 45, č.p. 474, Praha 5, k.ú. Smíchov o velikosti 93,97 m2 k předmětu nájmu podle NS čís. 11/2002 uzavřené se spol. WORLD a BOHEMIA GROUP, a.s., IČ 26509377
      2.         podmínky pro přisloučení prostroru k NP Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5, k.ú.Smíchov budou zveřejněny takto:
                 - výše základního nájemného bude po kolaudaci přisloučených prostor předepsána v částce 10.325,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby
                - po dobu stavebních úprav prováděných nájemcem, nejdéle po dobu 6 měsíců, nebude pronajímatel stávající nájemné měnit a zůstane tak na původní výši 5.438,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby
               - stavebník provede potřebné stavební opravy a úpravy v předpokládaném rozsahu cca 250 tis. Kč výhradně svým nákladem.
 2/0/3
     II.        Doporučuje:
     1.         zveřejnění prostoru standartním způsobem.
    2/0/3
 
 
 
 
 
 
 
 
NP  15/15/2010
Žádost:   Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 296, vnitroblok domu Lidická 38, č.p. 292, Praha 5 – k.ú. Smíchov.
Žadatel:  OOA 
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        záměr pronájemu části pozemku parc. č. 296, vnitroblok domu Lidická 38, č.p. 292, Praha 5, k.ú. Smíchov paní Nadě Müllerové, bytem Lidická 38/292, Praha 5 za nájemné ve výši 4.500,- Kč/rok/parkovací místo.
   5/0/0
Začátek zasedání komise od 16 hod.
Konec zasedání komise v 17,00 hod.
 
 
 
16. KOAaM se koná dne : 20.9. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                              Ověřil:
 J. Zavadilová                      ing. Petr HORÁK  
                                                 zástupce starosty                                                  V Praze dne: 7.9.2010
Přečteno: 3372x
Publikováno: 08.09.2010, poslední změna: 08.09.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout