Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

14. KOAaM - zápis ze dne 16.8.2010

 

Z Á P I S

z  14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného  dne : 16.8. 2010

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                7                                                  

Omluveno:                              5

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel  se 

Č Á S T     MAJETKOVÁ

14/01/2010

Žádost:  Informace  o udělených souhlasech v OSM od dubna 2010 do června 2010.

Žadatel:  RMČ

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Vzít na vědomí:

1.        informace  dle  Přílohy č. 1 o souhlasech dle kompetencí.

3/0/0

14/02/2010

Žádost:  Souhlas  se vstupem na poz. parc. č. 1103, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 ke stavbě přípojky plynu, kanalizace a vody v rámci plánované opravy objektu č.p. 2556, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  RILA, s.r.o.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        souhlas se vstupem na pozemek

        parc. č. 1103, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost MATANA a.s., se sídlem  Malá Štupartská 1/646, Praha 1 za účelem vybudování přípojek vody, kanalizace a plynu spojeného s výstavbou anglického dvorka jako přístupu k rekonstruovanému hřbitovnímu domku č.p. 2556, k.ú. Smíchov.

3/0/0

14/03/2010

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1591, 1592/1, 1592/6, 1592/9, 1592/10, 1592/11, 1592/12, 1592/13, 1592/14, 1592/18 a 1594/7, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s.

Žadatel:  ELPO s.r.o.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1591, 1592/1, 1592/6, 1592/9, 1592/10, 1592/11, 1592/12, 1592/13, 1592/14, 1592/18 a 1594/7, k.ú. Smíchov ve  vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s.

3/0/0

14/04/2010

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3112/2, 3067/6 a 3066/3, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s.

Žadatel:  VOLTCOM s.r.o.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3112/2, 3067/6 a 3066/3, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s.

3/0/0

14/05/2010

Žádost:  Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemku parc. č. 1280/1, k.ú. Hlubočepy  za část pozemku parc. č. 1688, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:  OSM MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.        se záměrem směny  části pozemku parc. č. 1280/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 50 m2 a 30 m2 ve vlastnictví paní Romany Jarovské, bytem Karmelitská 298, Praha 1 za část pozemku parc. č. 1688, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 70 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 3/0/0          

 

14/06/2010

Žádost:  Firma T-Systems Czech Republic a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 942/100, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:  Firma T-Systems a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 942/100, k.ú. Hlubočepy (uložení optického kabelu) pro firmu T-Systems Czech Republic a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.

3/0/0

 

14/07/2010

Žádost:  Stanovisko  k prodeji části pozemků parc. č. 175/1, 177, 188/1, 188/5 a 190/11, k.ú. Jinonice dle přiložených variant – přístupová cesta k pozemku ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Nesouhlasit:

1.        se záměrem pronájmu případně prodeje části pozemků parc. č. 175/1, 177, 188/1, 188/5 a 190/11, 175/1, k.ú. Jinonice dle přiložených variant – přístupová cesta k pozemku ve vlastnictví  žadatele.

4/0/0

 

    

                    

        

                                                     ČÁST   OBCHODNÍCH   AKTIVIT

 

OA  14/01/2010

Žádost:    Žádost nájemce  firmy RS development, s.r.o. o souhlas s podnájmem částí pozemků č. parc. 1161/1 a 1168 v k.ú. Košíře.

Žadatel:  RS  development, s.r.o. 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ :

I.         Souhlasit:

       1.        s vybudováním oplocených parkovacích ploch pod uzamčením s pevným režimem na části pozemků č. parc. 1161/1 a 1168 v k.ú. Košíře nájemcem pozemků firmou RS development, s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, IČ 26775468.

       2.         s podnájmem částí pozemků parc. č. 1161/1 a 1168 v k.ú. Košíře jako parkoviště do 30.8.2012.

4/0/0

 

OA  14/02/2010

Žádost:    Záměr prodeje id. 31497/51747 pozemku č. parc. 3887 v k.ú. Smíchov vlastníkovi bytu v domě U Okrouhlíku 1535/7.

Žadatel:  OOA 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Souhlasit:

       1.        se záměrem prodeje id. 31497/51747 pozemku č. parc. 3887 v k.ú. Smíchov Mgr. Jakubovi Vavruškovi, bytem Praha 5, U Okrouhlíku 1535/7 za celkovou cenu 250.000,- Kč.

  4/0/0    

 

OA  14/03/2010

Žádost:     Pronájem id. 129/216 pozemku č. parc. 5/1 a pozemku č. parc. 6 v k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření nájemní smlouvy na id. 129/216 pozemku č. parc. 5/1 v k.ú. Košíře o celkové výměře 320 m2 tj. 191 m2 a část pozemku č. parc. 6 o výměře 294 m2 tj. 175 m2 – celkem 366 m2 za cenu 200,- Kč/m2/rok, tj. 73.200,- Kč se spoluvlastníky ing. Janem Boháčem a spol. zastoupených JUDr. Zorkou Černohorskou.

4/0/0

OA  14/04/2010

Žádost:    Žádost o prodej id. 1/5 pozemku č. parc. 1192 v k.ú. Košíře od spoluvlastníka id. 4/5 pozemku.

Žadatel:  p. Martin Passer

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Nesouhlasit:

       1.        se záměrem  prodeje id. 1/5 pozemku č. parc. 1192 v k.ú. Košíře o celkové výměře 170 m2, tj. 34 m2 spoluvlastníku Martinu Passerovi, bytem Všenory, Nad Rozcestím 329 za cenu 8.000,- Kč/m2 tj. 272.000,- Kč.

4/0/0

 

 

 

 

 

NP  14/01/2010

Žádost:  Nájemce T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, žádost o prodloužení doby nájmu.   

Žadatel:   T-Mobile CZ a.s.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

   1.        prodloužení nájemní smlouvy č. 10747 (142/OSM/OO) ze dne 30.6.2000 na dobu určitou do 1.9.2020.

4/0/0

NP  14/02/2010

Žádost:  NP – Na Bělidle 36, č.p. 297, Praha 5 – k.ú. Smíchov, oznámení dokončení stavebních prací v NP, doložení znaleckého posudku, žádost nájemce o snížení nájmu.  

Žadatel:  p. Tomáš Kocourek

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu .

NP  14/03/2010

Žádost:  NP – Lesnická 8, č.p. 1155, Praha 5 – k.ú. Smíchov, návrh na podání výpovědi z nájmu obch. firmě SEMNER, s.r.o.  

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        podání výpovědi z nájemní smlouvy na NP firmě SEMNER s.r.o., IČ 62584847, v nemovitosti č.p. 1155, ulice Lesnická 8, Praha 5.

       2.        podání žaloby na firmu SEMNER s.r.o., IČ 62584847, na vyklizení NP Lesnická 8, č.p. 1155, Praha 5 v případě, že nájemce NP nevyklidí a nepředá zástupci pronajímatele po skončení 3 měsíční výpovědní lhůty.

       3.        podání žaloby na firmu SEMNER s.r.o., IČ 62584847, na úhradu dlužné částky včetně příslušenství i smluvní pokuty (v upravené výši) zjištěné k datu předání NP Lesnická 8, č.p. 1155, Praha 5.

 

II.             Zmocnit:

JUDr. Janu Kopáčkovou k podání výše uvedených žalob na nájemce NP Lesnická 8, č.p. 1155, Praha 5 firmu SEMNER s.r.o., IČ 62584847 a k zastupování MČ Praha 5 při jednání příslušných soudů v této žalobě.

4/0/0

 

NP  14/04/2010

Žádost:  NP – Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Josef Tříska, IČ 40826902, žádost o schválení Dohody o uznání a úhradě dluhu.  

Žadatel:  p. Josef  Tříska

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Souhlasit:

       1.        s uzavřením Dohody o uznání a úhradě dluhu na celkovou částku Kč 1,005.552,- s nájemcem Josefem Třískou, IČ 40826902, za užívání NP – Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov.

4/0/0

 

NP  14/05/2010

Žádost:  NP –   Hlubočepská 33, č.p. 2, Praha 5 – Hlubočepy, Vinař spol. s r.o., návrh na podání výpovědi  z nájmu.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

NP  14/06/2010

Žádost:     NP Újezd 7/597, Praha 5, k.ú. Malá Strana, změna  nájemní smlouvy  v osobě nájemce ze   společnosti TYLA s.r.o., IČ 27097692, na společnost TYLA CZ s.r.o., IČ 29018595.

Žadatel:  TYLA s.r.o.  

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        zveřejnění záměru pronájmu NP č. 902 o výměře 101,00 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 597, Újezd 7, Praha 5, k.ú. Malá Strana obchodní firmě TYLA CZ s.r.o., IČ 29018595, za nájemné ve výši 30.966,- Kč měsíčně + DPH na dobu neurčitou.

        2.       ukončení nájmu NP č. 902 v nemovitosti č.p. 597, Újezd 7, Praha 5, k.ú. Malá Strana s obchodní firmou TYLA s.r.o., IČ 27097692, dohodou k datu uzavření NS se spol. TYLA CZ s.r.o.

4/0/0

 

NP  14/07/2010

Žádost:     NP Plzeňská 127/950, Praha 5, k.ú. Košíře, Alice Hráčková, žádost o slevu z nájemného z důvodu prováděné rekonstrukce TT v ul. Plzeňská.

Žadatel:  p. Alice Hráčková 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

       1.        poskytnutí slevy z nájemného za dobu od 1.7.2010 do 31.8.2010 nájemci Alici Hráčkové, IČ 45325600, ve výši …..,- Kč za NP Plzeňská 127/950, Praha 5, k.ú. Košíře.

 4/0/0

 

 

 

 

NP  14/08/2010

Žádost:     NP Plzeňská 129/949, Praha 5, k.ú. Košíře,  Pavel Tuhý, žádost o slevu z nájemného z důvodu prováděné rekonstrukce TT v ul. Plzeňská.

Žadatel:  p. Pavel Tuhý 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

       1.        poskytnutí slevy z nájemného za dobu od 1.7.2010 do 31.8.2010 nájemci  Pavlu Tuhému, IČ 43125492, ve výši …..,- Kč za NP Plzeňská 129/949, Praha 5, k.ú. Košíře.

4/0/0

 

NP  14/09/2010

Žádost:     Výsledek NŘ čís. 30/2010 na pronájem NP prodejny 73,60 m2 v ul. Lumiérů 238/19+21, Praha 5, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:  OOA 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP prodejny 73,60 m2 v ulici Lumiérů 19+21, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 s žadatelem obchodní firmou DRACO servis s.r.o., IČ 27441211, se sídlem Praha 4, Podolí, Levá ul. č. 481/13, PSČ 147 00 za měsíční nájemné ve výši 6.010,- Kč + DPH + zálohy na poskytované služby na dobu neurčitou.

4/0/0

 

NP  14/10/2010

Žádost:     Nabídka NP k pronajmutí čís. 28/2010 – prodejna 27,88 m2 ve Štefánikově ul. č. or. 51, č.p. 259, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Ing. Ludvík Stejskal

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP prodejna 27,88 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 259, ul. Štefánikova č. or. 51, Praha 5 Smíchov, žadatelům v tomto pořadí:

           1. BYTYIHNED, spol. s r.o. Reichlova 1, Praha 6, za měsíční nájemné : 21.500,-Kč

               + DPH + zálohy na poskytované služby na dobu neurčitou.

           2.    Věra Mrázová, Valašské Klobouky, za měsíční nájemné: 20.000,-Kč

               + DPH + zálohy na poskytované služby na dobu neurčitou.

 4/0/0  

NP  14/11/2010

Žádost:     Souhlas s podnájemní smlouvou k NP Arbesovo náměstí 782/13 mezi nájemcem ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB a pí. Martinou Reichelovou.

Žadatel:  OOA  

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Souhlasit:

       1.        s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání části NP na adrese Arbesovo náměstí 782/13 o velikosti 6,33 m2 sjednané mezi nájemcem ČSOB pojišťovna, A:S:, člen holdingu ČSOB a paní Martinou Reichelovou jako podnájemcem podle podmínek v podnájemní smlouvě čís. 8440000656 a s účinností od 1.7.2010.

4/0/0

 

NP  14/12/2010

Žádost:     Medifin a.s., IČ 62416804 – sleva z nájmu za předané NP umístěné v budově A polikliniky Kartouzská 6, Praha 5 z důvodu prováděných stavebních prací – výstavba výtahu a nového schodiště.

Žadatel:  Medifin a.s. 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        poskytnutí slevy z nájemného ve výši 19.537,- Kč/čtvrtletí pro společnost Medifin a.s., Plaňanská 1, Praha 10, IČ 62416804, nájemci částku areálu polikliniky Kartouzská 6, Praha 5, dle nájemní smlouvy č. 49/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, s účinností od 1.7.2010 do dokončení stavebních oprací prováděných v budově A areálu polikliniky Kartouzská 6.

4/0/0

NP  14/13/2010

Žádost:     MUDr. Petr Labohý, Krškova 807, Praha 5, IČ 63111152 – uzavření Dodatku č. 3 k náíjemní smlouvě ze dne 28.11.2005 ve znění pozdějších dodatků, na pronájem NP umístěných v I. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

Žadatel:  MUDr. Petr Labohý 

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28.11.2005, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Petrem Labohým, Krškova 807, Praha 5, IČ 63111152, na pronájem NP umístěných v I. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, kterým se zúží předmět nájmu o místnost A133 o výměře 16,8 m2 a sníží roční nájemné na částku 146.480,- Kč.

       2.       záměr pronájmu nebytového prostoru A 133 o výměře 16,8 m2, umístěného v I. patře budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, za roční nájemné 1.800,- Kč/m2/rok pro PhDr. Marii Valouškovou, Krškova 807, Praha 5, za účelem probvozování praxe klinického psychologa.

4/0/0

NP  14/14/2010

Žádost:  NP – Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Regina Kolandová, IČ 61052621 – žádost o náhradu nákladů účelně vynaložených na opravu NP.  

Žadatel:  p. Regina Kolandová

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

 

Začátek zasedání  KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17 hod.

 

 

 

15. KOAaM se koná dne :  6. 9. 2010  od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.

 

 

 

 

Za KOAaM:                                    Ověřil:

J. Zavadilová                            Michal Šesták                                                   V Praze dne: 17.8.2010                                                                zástupce starosty

Přečteno: 4244x
Publikováno: 18.08.2010, poslední změna: 18.08.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout