Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

13. KOAaM - zápis ze dne 12.7.2010

 

Z Á P I S

z  13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne : 12.7. 2010

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                    

Omluveno:                             3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel  se 

12.  zápis ze dne 28.6.2010 a program na 13. KOAaM schválen.

 

Č Á S T     MAJETKOVÁ

13/01/2010

Žádost:  Souhlas  se vstupem na poz. parc. č. 1591, 1592/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 ke stavbě přeložky NTL plynového řadu v rámci plánované výstavby bytových domů Na Pláni.

Žadatel:  A+R System

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        souhlas se vstupem na pozemky

           parc. č. 1591, 1592/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou Plynárenskou Distribuce a.s. ke stavbě uložení přeložky NTL plynového řadu mezi ulicemi Na Pláni a K Vodojemu v rámci plánované „Výstavby obytných domů Na Pláni“.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

                                             

                                             ČÁST   OBCHODNÍCH   AKTIVIT

 

NP  13/01/2010

Žádost:  Zrušení usn. RMČ P5 čís. 12/378/2010 ze dne 30.3.2010 na pronájem NP ev. č. 901 o výměře 27,88 m2  v přízemí domu č.p. 259, Štefánikova ul. č. or. 51.   

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Zrušit:

   1.        usn. RMČ Praha 5 čís. 12/378/2010 ze dne 30.3.2010, kterým byl schválen jako budoucí nájemce NP ev. č. 901 v nemovitosti č.p. 259, Štefánikova č. or. 51, Praha 5 pan Mgr. Roman  Kelbich.

 II.         Schválit:

1.             zveřejnění záměru pronájmu NP ev. č. 901 v 1nadzemním podlaží nemovitosti č.p. 259, Štefánikova č. or. 51, Praha 5, Smíchov o velikosti 27,88 m2 za nájemné ve výši 10.000,- Kč měsíčně + zálohy na poskytované služby + DPH (jen v případě, že nájemce je plátcem DPH).

5/0/0

 

NP  13/02/2010

Žádost:  Nabídkové  řízení č. 25/2010 na pronájem NP v 1. suterénu nemov. č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5,  kosmetického  salonu o velikosti 42,25 m2.  

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.        odstoupení vybraného žadatele o pronájem p. Milana Dřímala od záměru pronájmu NP kadeřnického salónu v 1.sut. nemov. č.p. 259, Štefánikova č. or. 51, Praha 5, Smíchov.

      II.        Zrušit:

       1.       usn. RMČ Praha 5 čís. 25/800/2010 ze dne 22.6.2010 na pronájem NP p. Dřímalovi.

 

  III.        Schválit:

   1.         zveřejnění záměru pronájmu NP v 1. suterenu nemovitosti č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5, kosmetického salonu o velikosti 42,25 m2 za nájemné ve výši: minimálně 4.000,- Kč měs. + zálohy na poskytované služby + DPH v případě, že nájemce je plátcem DPH.

5/0/0

 

NP  13/03/2010

Žádost:  Jan Písecký – Tenis Cibulka, V Stráni 11, Praha 5 – uzavření Dodatku č. 3 k Opční nájemní smlouvě  ze  dne 23.3.2004.   

Žadatel:  p. Jan Písecký

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření Dodatku č. 3 k  Opční nájemní smlouvě č. 15/0/OOA/04, ve znění pozdějších dodatků,  ze dne 23.3.2004 uzavřené s Janem Píseckým, V Cibulkách 57/366, Praha 5, IČ 62607561, na pronájem sportovního areálu Tenis Cibulka, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.6.2020 s možností prodloužení smlouvy  za nezměněných podmínek o dalších 5 let.

4/0/1

 

NP  13/04/2010

Žádost:  Marcela Vosyková, Magic  Movement, IČ 48018503 – podání žaloby na vyklizení objektu Záhorského 886/4, Praha 5, k.ú. Hlubočepy a žaloby na zaplacení bezdůvodného obohacení.  

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Schválit:

       1.        podání žaloby na vyklizení nemovitosti: objekt Záhorského 4, Praha 5 – budova č.p. 886 postavená na pozemku parc. č. 939/20 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, proti Marcele Vosykové, IČ 48018503, provozující v objektu pohybové a taneční studio Magic Movement.

      2.        podání žaloby na zaplacení bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s užíváním objektu Záhorského 4, Praha 5 – budovy č.p. 886 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, ve výši 97.177,50 Kč s příslušenstvím proti Marcele Vosykové, IČ 48018503, provozující v objektu pohybové a taneční studio Magic Movement.

II.           Zmocnit:

1.           AK Janstová, Smetana a Partneři k podání obou výše uvedených žalob, k zastupování MČ Praha 5 při jednání u příslušných soudů v těchto žalobách a k provádění nezbytných právních úkonů souvisejících s těmito žalobami za stranu žalobce.

5/0/0

 

NP  13/05/2010

Žádost:  NP –   Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Milan Ficenc, žádost o schválení Dohody o uznání a úhradě dluhu.

Žadatel:  p.  Milan Ficenc

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu s nájemcem Milanem Ficencem, IČ 16184998,  za užívání NP – Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov.

        II.      Souhlasit:

        1.      s tím,  že podmínka ukončení NP Dohodou ke dni 30.6.2010 v usnesení č. 25/802/2010 ze dne 22.6.2010 je dostatečně naplněna schválením uzavření Dohody o uznání a úhradě dluhu s nájemcem Milanem Ficencem, IČ 16184998, nájem tak končí ke dni 30.6.2010.

5/0/0

 

 

 

NP  13/06/2010

Žádost:     Nájemce T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, žádost o prodloužení doby nájmu.

Žadatel:  T-Mobile Czech Republic, a.s.  

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        prodloužení nájemní smlouvy č. 10763 ze dne 27.6.2000 na dobu 10 let, tj. do 27.8.2020.

5/0/0

 

Na stůl:

OA  13/01/2010

Žádost:     Výběrové řízení na prodej majetku státu – odkoupení domu č.p. 530 se stavebním pozemkem č. parc. 461 v k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

5/0/0

 

NP  13/07/2010

Žádost:     Prominutí pohledávky za dlužné nájemné a zastavení soudních sporů o úhradu dlužného nájemného se sdružením pro pomoc tělesně postiženým REHATOM – bývalým nájemcem NP v č.p. 296 a 296 Pod Kavalírkou 12 a 10, k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – sl. Mgr. Veronika  Šmerglová

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        prominutí pohledávky za  občanským sdružením REHATOM sdružení pro pomoc tělesně postiženým, IČ: 48159972, se sídlem Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou 297/10, ve výši 15.888,- Kč a veškerým příslušenstvím k této pohledávce, jež je dlužným nájemným za období od 1.6.2007 do 16.6.2009 za užívání nebytového prostoru v přízemí budovy č.p. 297 postavené na pozemku parc. č. 825 v katrastrálním území Košíře, obec Praha, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 029700903, č.j. 11/02/97/NP/SB/297 ze dne 18.2.1997,

       2.       prominutí pohledávky za občanským sdružením  REHATOM sdružení pro pomoc tělesně postiženým, IČ: 48159972, se sídlem Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou 297/10, ve výši 16.010,- Kč a veškerého příslušenství k této pohledávce, jež je dlužným nájemným za období od 6.1.2007 do 16.6.2009 za užívání nebytového prostoru č. 901 a nebytového prostoru č. 903 v budově č.p. 296 postavené na pozemku parc. č. 824 v katastrálním území ošíře, obec Praha, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 029600901 ze dne 22.10.2001 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 029600903, č.j. 11/02/97/NP/SB/297 ze dne 18.2.1997.

II.           Zmocnit:

1.            Mgr. Tomáše Kaplana, advokáta Advokátní kanceláře Janstová, Smetana a Partneři, k zpětvzetí všech žalob podaných proti občanskému sdružení REHATOM sdružení pro pomoc tělesně postiženým, IČ: 48159972, se sídlem Praha 5, Košíře, Pod Kavalírkou 297/10, o nichž nebylo do dnešního dne pravomocně rozhodnuto, a k ukončení veškerých probíhajících soudních sporů, které nebyly  dosud pravomocně ukončeny.

5/0/0

Začátek jednání KOAaM v 16 hod.

Konec jednání KOAaM v 17 hod.

 

14. KOAaM se koná dne :  16. 8. 2010  od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.

 

 

Za KOAaM:                                         Ověřil:                                                             V Praze dne: 12.7.2010

 J. Zavadilová                                 Michal   ŠESTÁK

                                                          zástupce starosty

Přečteno: 3225x
Publikováno: 16.07.2010, poslední změna: 16.07.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout