Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

12. KOAaM zápis ze dne 28.6.2010

 
Z Á P I S
z  12. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konaného dne : 28.6. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                                8                                                  
Omluveno:                               4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Č Á S T    MAJETKOVÁ
12/01/2010
Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 175/1, 177, 188/1, 188/5 a 190/11, k.ú. Jinonice dle přiložených variant – přístupová cesta k pozemku ve vlastnictví žadatele.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
Materiál odložen, provést místní šetření.
5/0/0
12/02/2010
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 5043/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a směně části pozemku parc. č. 1753/2 ve vlastnictví Prague Business Property a.s. a části pozemku parc. č. 5043/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem směny části pozemku parc. č. 1753/2, k.ú. Smíchov označeného v příloze jako část „A“ o výměře 267 m2 ve vlastnictví Prague Business Property a.s. a části pozemku parc. č. 5043/1, k.ú. Smíchov označeného v příloze jako část „B“ o výměře 267 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a následného prodeje části pozemku parc. č. 5043/1, k.ú. Smíchov označeného v příloze jako část „C“ o výměře 807 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy za podmínky dodržení stanoviska dopravy ODŽ ÚMČ Praha 5.
3/0/2
 
 
12/03/2010
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4185/11, 4185/14 a části pozemku parc. č. 5097, vše v k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4185/11, k.ú. Smíchov o výměře 10 m2, pozemku parc. č. 4185/14 (oddělen GP č. 3224-105/2009 z pozemku parc. č. 4185/9), k.ú. Smíchov o výměře 10 m2 a části pozemku parc. č. 5097, k.ú. Smíchov o výměře 1 m2 vše ve vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Fišerovým, vlastníkům nemovitosti č.p. 2995, Pod Hybšmankou 38, Praha 5, z důvodů sjednocení vlastnických vztahů.
5/0/0
 
12/04/2010
Žádost: Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 972, 973, 977/2, 977/3, k.ú. Hlubočepy za pozemky parc. č. 2043/88 a 2043/89.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem směny části pozemku parc. č. 972, 973, 977/2 a 977/3, vše v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví společnosti K+Devonská, s.r.o., za pozemek parc. č. 2043/88 a část pozemku parc. č. 2043/89, na které není zrealizovaná stavba komunikace ani stávající těleso komunikace ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
 
 
 
 
12/05/2010
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 942/14, k.ú. Hlubočepy.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku parc. č. 942/14, k.ú. Hlubočepy o výměře 247 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy Společenství vlastníků Borského 667, Praha 5.
5/0/0
 
12/06/2010
Žádost: Žádost  správní firmy CENTRA, a.s. o proplacení náhrady škod způsobených sněhovou kalamitou na vozidlech  zaparkovaných  u domů MČ Praha 5.
Žadatel: CENTRA a.s.
Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.       proplacení náhrady škod ve výši 110.498,- Kč za škody majitelům vozidel zaparkovaných u domů MČ Praha 5 a spravovaných firmou CENTRA a.s. způsobených sněhovou kalamitou dle seznamu poškozených vozidel uvedených v příloze.
2/0/3
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                             ČÁST  OBCHODNÍCH   AKTIVIT
 
NP  12/01/2010
Žádost: AquaDream a.s. – uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 63/0/OOA/07 ze dne 11.9.2007, na pronájem Sportovního centra Barrandov, Praha 5.   
Žadatel:   AquaDream a.s.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
   1.        uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 63/0/OOA/07 ze dne 11.9.2007, uzavřené se společností AquaDream a.s., Melodická 1380/3, Praha 5, IČ: 27457125, zastoupené Mgr. Andrejem Svítkem, předsedou představenstva.
4/1/0
 
NP  12/02/2010
Žádost: Europharm a.s., IČ: 49621173 – poskytnutí slevy z nájemného za užívání NP v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807,Praha 5.  
Žadatel:  Europharm a.s.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        poskytnutí slevy z nájemného ve výši 24.118,40 Kč/měsíc, nájemci nebytového prostoru umístěného v objektu polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, společnosti EUROPHARM a.s., IČ: 49621173, provozovatele Lékárny Pharmaland, s účinností od 1.2.2010 do doby dokončení opravy přístupového vchodu do lékárny.
5/0/0
 
 
 
 
NP  12/03/2010
Žádost: NP – Lidická  40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce pan Martin Stibor, IČ 86632167, žádost o slevu z nájemného z důvodu pozdějšího předání NP k užívání.  
Žadatel:  p. Martin Stibor
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        poskytnutí slevy z nájemného za období od 1.6.2010 do 21.6.2010 ve výši 30.240,- Kč pro nájemce pana Martina Stibora, IČ 86632167 za NP – Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov.
5/0/0
 
NP  12/04/2010
Žádost: NP – Musílkova 1, č.p. 302, Praha 5 – Košíře, nájemce Lékárna Melissa Košíře, s.r.o., IČ 25616862, žádost o prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2017.  
Žadatel:  nájemce lékárny
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Nesouhlasit:
       1.        s prodloužením  nájemní smlouvy č. 030200902 ze dne 30.12.1997 na dobu určitou do 31.12.2017.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
NP  12/05/2010
Žádost: NP – Ostrovského 2, č.p. 33, Praha 5, Josef Koudela, návrh na uzavření Dohody o způsobu vypořádání technického zhodnocení.  
Žadatel:  p. J. Koudela
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.        uzavření Dohody o způsobu vypořádání technického  zhodnocení  s panem Josefem     Koudelou, IČ 41207408, NP – Ostrovského 2, č.p. 33, Praha 5.
5/0/0
 
NP  12/06/2010
Žádost: Milan Kadlec, IČ 67278710 – žádost o umístění prodejního pultu ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.  
Žadatel:  p. Milan Kadlec
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        umístění prodejního pultu k prezentaci a prodeji přírodní kanadské vlasové kosmetiky s maximální plochou záboru 2 m2, každou středu v týdnu, za nájemné ve výši 450,- Kč/prodejní den, s účinností od 1.8.2010, ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro Milana Kadlece, Renoirova 59/9, Praha 5, IČ 67278710, s tím, že prodejní pult bude umístěn na viditelném místě tak, aby nedošlo k narušení provozu polikliniky a omezení pohybu osob v objektu.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
NP  12/07/2010
Žádost: ISCO spol. s r.o. – uzavření Dodatku č. 7 k NS č. 85/0/OOA/06 ze dne 20.10.2006 ve znění pozdějších dodatků, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje nájemné.  
Žadatel:  ISCO spol. s r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření  Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 85/0/OOA/06 ze dne 20.10.2006 ve znění pozdějších dodatků na pronájem části areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, uzavřené se společností ISCO spol. s r.o., Střešovická 906/66, Praha 6, IČ 64946126, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o kancelář č. 104 o výměře 9,9 m2 a navyšuje roční nájemné na částku 156.901,- Kč bez DPH s účinností od 1.7.2010.
5/0/0
 
NP  12/08/2010
Žádost: Uzavření  Dohody o provedení změny stavby v domě Stroupežnického 2326/24, Praha 5 u NP s nájemcem L. Kotalem a J. Kotalovou na výměnu výkladců prodejny rychlého občerstvení.  
Žadatel:   L. Kotal
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření Dohody o provedení změny stavby s nájemcem NP prodejny rychlého občerstvení L. Kotalem aj. Kotalovou v nemovitosti č.p. 2326, Stroupežnického č.o. 24, Praha 5 – Smíchov na výměnu výkladců.
5/0/0
 
 
 
 
 
NP  12/09/2010
Žádost: Zrušení NS 11/2010, ev. č. 21/0/OOA/NP/10 uzavřené s p. Jaroslavem Kolandou na užívání 1 stání ve spol. garáži ev. č. 902 ve dvoře nem. č.p. 2326, Stroupežnického 24, Praha 5.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
       1.        přeměření 2 garážových stání ve Stroupežnického 2326/24 správní firmou Centra, a.s., SSN 374.
      II.         Schválit:
      1.         uzavření dohody o zrušení NS 11/2010, ev. č. 21/0/OOA/NP/10 ze dne 21.4.2010 uzavřené s nájemcem Jaroslavem Kolandou a to s účinností k datu 15.4.2010.
5/0/0
 
NP  12/10/2010
Žádost: Marcela Vosyková, Magic Movement, IČ 48018503 – podání žaloby na vyklizení objektu Záhorského 886/4, Praha 5, k.ú. Hlubočepy a žaloby na zaplacení bezdůvodného obohacení.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
NP  12/11/2010
Žádost: Poliklinika Kartouzská, Praha 5 – poskytnutí slevy z nájmu pro nájemce NP, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s MČ Praha 5.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        slevu z nájemného ve výši : 30%/měsíc pro nájemce nebytových prostor  v areálu Polikliniky Kartouzská, Praha 5, k.ú. Smíchov, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s MČ Praha 5, s účinností od 1.7.2010 do doby dokončení stavebních úprav v budově A a B v areálu Polikliniky Katrouzská.     
5/0/0   
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
 
13. KOAaM  se koná dne : 12.7. 2010 od 16 hodin,  6 patro –
velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
 
 
Za KOAaM:                              Ověřil:
Jiřina  Zavadilová             ing. Petr HORÁK                                                  V Praze dne: 29.6.2010
                                                 zástupce starosty
Přečteno: 4019x
Publikováno: 30.06.2010, poslední změna: 30.06.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout