Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

11. KOAaM - zápis ze dne 14.6.2010

 

Z Á P I S

z 11.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 14. 6. 2010

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                 8                                                    

Omluveno:                               4

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel  se 

 

Č Á S T     MAJETKOVÁ

11/01/2010

Žádost:  Stanovisko k prodeji (eventuálně pronájmu) části pozemku parc. č. 1627/1, k.ú. Hlubočepy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.    s prodejem části pozemku parc. č. 1627/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 5 m2 vlastníku sousedních pozemků, paní Bartlové, za účelem opravení a dostavby opěrné zdi.

4/0/0

11/02/2010

Žádost: Souhlas  se vstupem na pozemek parc. č. 719/7 a 719/6, k.ú. Jinonice za účelem výstavby lešení pro zateplení objektů ul. Polívkova č.p. 539-541, k.ú. Jinonice a mezideponie stavební suti.

Žadatel:  Firma Dessier s.r.o.

Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.      souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 719/7 a 719/6, k.ú. Jinonice za účelem výstavby lešení pro zateplení objektů ul. Polívkova č.p. 539-541, k.ú. Jinonice a mezidepinie stavební suti.

5/0/0

 

11/03/2010

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 2483/4, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ   Praha 5 pro – Systém Czech republic a.s.

Žadatel:  T-Systém  Czech republic a.s.

Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.      smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2483/4, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost T-Systém Czech republic a.s. se sídlem Na Pankráci 1585/19, Praha 4.

5/0/0

 

11/04/2010

Žádost: MHMP, odd. pozemkový servis, požádal o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Letňany, Dolní Chabry za pozemky v k.ú. Košíře, Radotín, Zbraslav, Troja a Michle.

Žadatel:  OSM MHMP

Předkládá:  Odbor správy  majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Nesouhlasit s revokací:

1.       usnesení RMČ Praha 5 ze dne 30.3.2010 č. 12/356/2010

3/0/2

 

 

 

 

                                                   ČÁST   OBCHODNÍCH   AKTIVIT

OA  11/01/2010

Žádost: Záměr prodeje pozemku parcel. č. 1812/5, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.   se záměrem prodeje pozemku parcel. č. 1812/5, k.ú. Smíchov za kupní cenu : 100,- Kč/m2 to je celkem za cenu: 7.100,- Kč.

4/0/1

 

OA  11/02/2010

Žádost:  Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku č. parc. 4532/1, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Geosan Alfa, s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.     s uzavřením podnájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 4532/1 v k.ú. Smíchov o výměře cca 200 m2 mezi ZEVYP a.s. se sídlem Praha 3, Novovysočanská 1/2746 a nájemcem pozemku firmou GEOSAN ALFA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 559/28 s tím, že se jedná o dočasný podnájem v souvislosti s rekonstrukcí TT Plzeňská.

5/0/0

 

NP  11/01/2010

Žádost: Europharm a.s.,  IČ 49621173 – poskytnutí slevy z nájemného za užívání NP v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.   

Žadatel:   Europharm a.s.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu s tím, že komise do příšího zasedání žádá doplnit informaci o termínu ukončení stavby.

5/0/0

 

NP  11/02/2010

Žádost:  NP – Zahradníčkova 20, č.p. 1127, Praha 5 – Košíře, nájemce MUDr. Snježana Stjepanovič, IČ 68404271, žádost o změnu nájemní smlouvy v označení nájemce.  

Žadatel:  MUDr. S. Stjepanovič

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.    změnu nájemní smlouvy v označení nájemce z původního označení MUDr. Macháček a MUDr. Stjepanovič  pouze na MUDr.  Stjepanovič z důvodu odchodu spolunájemce MUDr. Jaroslava Macháčka do starobního důchodu, ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.

5/0/0

 

NP  11/03/2010

Žádost:  NP – Lidická 36, č.p. 276, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce pan Alloh Mohsen, IČ 61252565, žádost o snížení nájmu.  

Žadatel:  p. Alloh Mohsen

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

       1.    nájemci NP Lidická 36, č.p. 276, Praha 5 – k.ú. Smíchov panu Allohu Mohsenovi, IČ 61252565 snížení nájmu.

5/0/0

 

NP  11/04/2010

Žádost:  NP – Na Bělidle 36, č.p. 297, Praha 5 – k.ú. Smíchov, žádost nájemce pana Tomáše Kocourka, IČ 66899575 o slevu z nájemného.  

Žadatel:  p. Tomáš  Kocourek

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Schválit:

       1.       poskytnutí slevy z nájemného za období od 15.1.2010 do 28.2.2010 ve výši 100% předpisu nájemného tj. 50.167,- Kč pro nájemce pana Tomáše Kocourka, IČ 66899575 za NP Na Bělidle 36, č.p. 297,Praha 5 – k.ú. Smíchov.

4/0/1

 

NP  11/05/2010

Žádost:  NP – Nádražní 24, č.p. 1301, Praha 5 – k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru č. 21/2010.  

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.     pronájem  NP – restaurace (ev.č. 901) o výměře 138 m2 v ulici Nádražní 24, č.p. 1301, Praha 5 – k.ú. Smíchov žadateli:

                1) Martin Jirout, IČ 49999460, 543 75 Horní Olešnice 65.

                     za nájemné ve výši: 70.000,- Kč měsíčně.

                2) Náhradník:  Martin Prokš, IČ 86606018, Werichova 1/947, 152 00 Praha 5

                     za nájemné ve výši: 65.000,- Kč měsíčně

5/0/0

 

NP  11/06/2010

Žádost:  Uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě  na provedení stavebních prací čís. 16/0/OOA/NP/09 o změně termínu sjednaného v bodu 6, čl. III., která je uzavřena s budoucím nájemcem NP v č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova č. or. 51, Praha 5 panem M. Dřímalem.  

Žadatel:  p. M. Dřímal

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p.  ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavebních prací v NP Štefánikova 259/51, k.ú. Smíchov s tím, že:

                 1.1. termín sjednaný v bodu 6. čl. III, pro bezplatné užívání NP stavebníkem se prodlužuje až do 30.9.2010,

                 1.2. budoucí nájemce p. Dřímal podá žádost o kolaudaci nejpozději do 1.9.2010.

5/0/0

 

NP  11/07/2010

Žádost:  Výsledek nabídkového  řízení čís. 20/2010 na pronájem NP v 1. suterénu nemov. č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5, kosmetického salonu o velikosti 42,25 m2.  

Žadatel:  p. M. Dřímal

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p.  ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.     uzavření  NS na pronájem NP v 1. suterénu domu č.p. 259, Štefánikova č. or. 51, k.ú. Smíchov s žadatelem Milanem Dřímalem, IČ: 49726072, za měsíční nájemné ve výši 7.555,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby s dobou trvání nájmu na dobu neurčitou.

    II.         Souhlasit:

     1.     se změnou způsobu užívání uvedeného NP jako příruční sklad a zázemí pro čajovnu a obchod s podmínkou, že p. Dřímal zajistí změnu užívání nejpozději do 2 měsíců od uzavření NS.

5/0/0

 

NP  11/08/2010

Žádost:  Uzavření dodatku č. 1 k NS č. 168/OSM/00 ze dne 21.9.2010 se společností GTS NOVERA s.r.o., IČ 28492170 k pronájmu části střechy pro umístění antenního systému na nemovitosti č.p. 247/17, Štefánikova ul., Praha 5.  

Žadatel:  GTS NOVERA s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p.  ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.      společnost GTS NOVERA s.r.o., se sídlem  Přemyslovská 2845/43,PSČ 130 00, IČ 284 92 170 převzala jmění zanikající společnosti GTS NOVERA a.s., IČ: 61058904 v důsledku schválení projektu fúze sloučením.

    II.         Schválit:

     1.        uzavření dodatku č. 1 k NS č. 168/OSM/00 obsahujícího tyto změny:

                1. prodloužení doby trvání nájmu na dobu určitou do 20.9.2015

                2. změnu v označení nájemce na společnost GTS NOVERA s.r.o., IČ 28492170

                  3. v čl. 3. Platební podmínky bude sjednáno, že předpis nájemného a paušálu za služby spojenými s užíváním předmětu nájmu bude prováděn jednou fakturou, která bude předepisována v úhrnné výši součtu obou částek.

5/0/0

 

NP  11/09/2010

Žádost: Zveřejnění nabídky pronájmu volného NP kanceláří o velikosti 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, k.ú. Smíchov, Štefánikova č.o.21.  

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p.  ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.      zveřejnění nabídky pronájmu NP kanceláří o velikosti 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, k.ú. Smíchov, Štefánikova ul. č. o. 21 za nájemné ve výši min. 1.000,- Kč/m2/rok + DPH + zálohy na poskytované služby.

5/0/0

 

NP  11/10/2010

Žádost: NP – Zborovská č.o. 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Milan Ficenc, IČ 16184998,  ukončení nájmu dohodou ke dni 30.6.2010.  

Žadatel:  p. Milan Ficenc

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.       ukončení nájmu NP – Zborovská č.o. 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov s nájemcem panem Milanem Ficencem, IČ: 16184998 dohodou ke dni 30.6.2010 v případě uhrazení dlužného nájemného včetně příslušenství.       

5/0/0       

NP  11/11/2010

Žádost:  NP – Zborovská č.o. 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov,  nájemce  UNIQA pojišťovna, žádost o ukončení nájemní smlouvy 106/OSM/01 na umístění 1 ks reklamního štítu, dohodou ke dni 30.6.2010.  

Žadatel:  UNIQA pojišťovna

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

       1.    výpověď NS nájemcem na pronájem NP v ulici Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov, ze dne  29.3.2010 – nájem končí ke dni 30.6.2010.

       II.        Schválit:

       1.      ukončení nájemní smlouvy 106/OSM/01 ze dne 17.8.2001 na umístění l ks reklamního   štítu UNIQA na fasádě domu Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5, dohodou ke dni 30.6.2010.

5/0/0

 

 Začátek KOAaM v  16.00. hod.,  konec zasedání KOAaM v 17.30 hod.              

 

12. KOAaM se koná dne:  28. 6. 2010  od 16.oo hodin, 6. patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.

 

 

V Praze dne: 14.6.2010              

                      

                           Za KOAaM:                                                                     Ověřil:                          

              Jiřina Zavadilová - OSM                                              Ing. Petr HORÁK

               Lenka Holubová - OOA                                              zástupce starosty

Přečteno: 3749x
Publikováno: 23.06.2010, poslední změna: 23.06.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout