Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

10. KOAaM - zápis ze dne 31.5.2010

 
Z Á P I S
z  10. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 31. 5. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                                 8                                                
Omluveno:                               4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Zápis z 9. KOAaM a program na 10. KOAaM schválen.
 
Č Á S T    MAJETKOVÁ
 
10/01/2010
Žádost:  OOA MHMP  žádá  o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1556/1, k.ú. Košíře a parc. č. 908, k.ú. Jinonice.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1556/1, k.ú. Košíře o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 908, k.ú. Jinonice o výměře cca 8 m2 společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19, Praha 5 z důvodu výstavby nové trafostanice.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
10/02/2010
Žádost: Žádost  Ing. Dany Nacházelové,  JUDr. Diany Kubrové  a  ing. Petra Nacházela  o odbydlení vložených  investic  do rekonstrukce bytu na adrese Praha 5 – Smíchov,  Janáčkovo nábřeží 729/31.
Žadatel: Ing. Dana Nacházelová
Předkládá:  Odbor správy  bytů – pí. Žaneta Kadlecová
Stanovisko KOAa M:
Materiál odložen.
5/0/0
 
 
                                                     ČÁST  OBCHODNÍCH   AKTIVIT
OA  10/01/2010
Žádost: Strakonická 1b, záměr prodeje domu č.p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k.ú. Smíchov.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Zrušit::
1.  usnesení RMČ Praha 5 č. 31/968/2009 ze dne 15.9.2009 a usnesení RMČ Praha 5 č. 9/236/2010 ze dne 2.3.2010
II.       Souhlasit:
1.     se záměrem prodeje domu č.p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k.ú. Smíchov, Strakonická 1b,    dle Statutu …. třetí osobě za  minimální  kupní cenu: 4, 669.600,-Kč.   
5/0/0
 
 
 
 
 
NP  10/01/2010
Žádost: Dohoda o skončení nájmu části pozemku pro parkování osobního vozidla pí. Kristýny Kvasničkové, Stroupežnického 24, Smíchov.   
Žadatel:   pí. Kristina Kvasničková
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
   1.        uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 2648/2, k.ú. Smíchov, ev. číslo 6 o výměře cca 12,5 m2 pro parkování osobního vozidla dle NS čís. 18/0/OOA/08 ze dne 25.2.2008 s pí. Kristýnou Kvasničkovou, bytem Stroupežnického 24, Praha 5 a to ke dni 31.5.2010.
5/0/0
NP  10/02/2010
Žádost: Žádost nájemce NP p. O. Juránka o potvrzení souhlasu s umístěním sídla společnosti Atango s.r.o. v nemovitosti č.p. 2054, k.ú. Smíchov, Radlická č. or. 47, P-5 za podíl MČ Praha 5 ve výši id. 4/10.  
Žadatel:  p. O. Juránek
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
       1.        za spoluvlastnický podíl id. 4/10 s umístěním sídla společnosti Atango s.r.o., dosud nezapsané v obchodním rejstříku, v nemovitosti čp. 2054, k.ú. Smíchov, Radlická 47, Praha 5.
5/0/0
NP  10/03/2010
Žádost: Žádost nájemce NP prodejny v čp. 249, k.ú. Smíchov, Štefánikova 28, Praha 5 firmy DIANA COMPANY, spol. s r.o. o snížení nájmu.  
Žadatel:  DIANA COMPANY
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
       1.        nájemci NP prodejny v čp. 249, k.ú. Smíchov, ul. Štefánikova č.or. 28, Praha 5 obchodní firmě DIANA COMPANY, spol. s r.o., IČ 60469463 snížení nájmu.
                 5/0/0
NP  10/07/2010
Žádost: NP Ostrovského 2, č.p. 33, Praha 5 – k.ú. Smíchov, TRADE JASMIN spol. s fr.o., IČ: 28214480, návrh na podání výpovědi z nájmu, návrh na podání žaloby na úhradu dlužného nájemného včetně příslušenství v případě neuhrazení pohledávky do data ukončení nájmu.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 19/2006 uzavřené dne 17.7.2006, ve znění pozdějších dodatků se společností TRADE JASMIN spol. s r.o., IČ 28214480 na užívání NP Ostrovského 2, č.p. 33, Praha 5 – k.ú. Smíchov z důvodu hrubého porušení NS s jednoměsíční výpovědní lhůtou
      2.        podání žaloby na úhradu dlužné částky včetně příslušenství i smluvní pokuty (v upravené výši) vůči nájemci TRADE JASMIN spol. s r.o.., IČ 28214480 v případě, že nájemce neuhradí tuto pohledávku do data ukončení nájmu.
II.           Zmocnit:
1.           JUDr. Lamprechta k podání žalob na úhradu dlužného nájemného včetně příslušenství i smluvní pokuty (v upravené výši) a k podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého za případné neoprávněné užívání cizí věci po skončení nájmu, a k zastupování MČ Praha 5 při jednání příslušných soudů v této žalobě.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
NP  10/08/2010
Žádost: Pronájem části objektu  Smíchovská  tržnice – č.p. 83, Nám. 14. října 15, Praha 5 – pronájem na základě oznámení záměru.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
       1.        nabídky společnosti Billa, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy a
                   Tesco Stores ČR, a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 10.
       2.       KOAaM doporučuje dopracování obou nabídek, co do obsahu, délky nájmu, investic, odbydlení a technického zhodnocení.
5/0/0
NP  10/10/2010
Žádost: Uzavření Dohody o užívání střešních prostor v budově č.p. 720, k.ú. Smíchov k umístění telekomunikačního zařízení mezi ZŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvkovou organizací a společností T-Mobil Czech Republic a.s., za účasti MČ Praha 5.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí.  Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        uzavření Dohody o užívání střešních prostor v budově č.p. 720, Podbělohorská 26, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění telekomunikačního zařízení mezi Základní školou Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvkovou organizací, společností T-Mobil Czech Republic a.s. a Městskou částí Praha 5.
5/0/0
Začátek KOAaM v 16 hod, konce zasedání KOAaM v 17,30 hod.
11. KOAaM se koná dne : 14.6. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
Za KOAaM:                                 Ověřil:                                             V Praze dne: 1.6.2010
Jiřina Zavadilová             ing. Petr HORÁK
                                                zástupce starosty
Přečteno: 3593x
Publikováno: 02.06.2010, poslední změna: 02.06.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout