Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

9. KOAaM - Zápis ze dne 17.5.2010

 
 
Z Á P I S
z  9. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 17. 5. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                                  5                                              
Omluveno:                                7
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Program na 9. KOAaM byl schválen. KOAaM nebyla usnášeníschopná.
Č Á S T    MAJETKOVÁ
 
9/01/2010
Žádost:  OOA MHMP žádá RMČ P 2 o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemků parc. č. 3916/2 a 4841/4 , k.ú. Smíchov.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem pronájmu a následným prodejem pozemku parc. č. 3916/2, k.ú. Smíchov o výměře 166 m2 a pozemku parc. č. 4841/4, k.ú. Smíchov o výměře 91 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Ing. P. Bartoňovi, vlastníkovi sousední nemovitosti č.p. 413.
2/0/1
 
 
 
 
 
9/02/2010
Žádost: Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci předkládá každoročně Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace – stav k 31.12.2009.
Žadatel: OSM
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí.  Jiřina Zavadilová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
1.        Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 5, státního podniku v likvidaci – k 31.12.2009.
3/0/0
 
9/03/2010
Žádost: Firma T-Systems Czech Republic a.s., žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/14, 1796/2, 1798/109, 1798/110, 1798/111, 1798/156, 1798/351, 1798/352, 1798/77 a 1798/84, vše v k.ú. Hlubočepy.     
Žadatel: T-Systems Czech Republic a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.       uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/14, 1796/2, 1798/109, 1798/110, 1798/111, 1798/156, 1798/351, 1798/352, 1798/77 a 1798/84, vše v k.ú. Hlubočepy (uložení telekomunikačního kabelu) pro firmu T-Systems Czech Republic a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
3/0/0
 
9/04/2010
Žádost: Žádost o vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 374/45, 374/50, k.ú. Motol z vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE a.s..     
Žadatel: PRE a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.       smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 374/45, 374/50, k.ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5.
3/0/0
 
9/05/2010
Žádost: Žádost o vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2056/11, parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice z vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost PRE a.s.     
Žadatel: PRE a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.       smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2056/11 a 1236/1, k.ú. Jinonice ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost PREdistribuce  a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5.
3/0/0
9/06/2010
Žádost: Žádost o vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4966, k.ú. Smíchov z vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost PRE a.s.     
Žadatel: PRE a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.       smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4966 k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5.
3/0/0
 
 
9/07/2010
Žádost: OOA MHMP žádá o stanoviskok pronájmu pozemku parc. č. 564/1 a částí pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice.     
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 564/1, k.ú. Radlice o výměře 195 m2 a částí pozemku parc. č. 562 o výměře cca  600 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Radlická cihelna s.r.o.
3/0/0
 
9/08/2010
Žádost: Příkazní smlouva o správě objektu – Štefánikova 41/338, k.ú. Smíchov.     
Žadatel: spoluvlastníci domu
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Jiřina Zavadilová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       s Příkazní smlouvou  o správě  objektu – Štefánikova 41/338, k.ú. Smíchov.
3/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ČÁST  OBCHODNÍCH   AKTIVIT
OA  9/01/2010
Žádost: Odpis pohledávek do výše 5.000,- Kč na základě směrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky – nájemné za užívání nebytových prostor.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – sl. Mgr. Veronika Šmerglová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.  s odpisem pohledávky na úrocích z prodlení a smluvních pokutách u jednotlivých nájemců ve výši dle přílohy, v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 5 Směrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky.  
3/0/0
OA  9/02/2010
Žádost:  Klikatá 90c/1238 – pronájem NP č. 104 o celkové výměře 9,9 m2 umístěného v přízemí administrativní budovy pro společnost ISCO spol. s r.o., Střešovická 906/66, Praha 6, IČ 64946126 za roční nájemné ve výši 10.890,- Kč bez DPH.
Žadatel:  ISCO s.r.o.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.      Schválit:
     1.     záměr pronájmu NP č. 104 o celkové výměře 9,9 m2 umístěného v přízemí administrativní budovy areálu Klikatá 90/1238, Praha 5 pro společnost ISCO spol. s r.o., Střešovická 906/66, Praha 6, IČ 64946126, za roční nájemné ve výši 10.890,- Kč bez DPH s účinností od 1.7.2010.
3/0/0
OA  9/03/2010
Žádost:  Medifin a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5, č. 50/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006.
Žadatel:   Medifin a.s.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit:
1.   uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5, k.ú. Smíchov, č. 50/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006, uzavřené se společností Medifin a.s., Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ 62416804, kterým se mění Příloha č. 2 smlouvy o správě v bodě 4., písm. d) – zpracování účetních a evidenčních dat v modulech IS GINIS EKO.
3/0/0
OA  9/04/2010
Žádost:  Odpis pohledávky do výše 5.000,- Kč na základě směrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.  s odpisem pohledávky dlužného nájemného ve výši 1,395,- Kč za užívání části objektu č.p. 442, Plzeňská 211, Praha 5 , k umístění satelitní antény, sdružením Hnutí občanské solidarity a tolerance, v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 5 měrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky.
3/0/0
OA  9/05/2010
Žádost: Návrh na odpis promlčených pohledávek za dlužníky MČ Praha 5.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit :
1.   odpisy promlčených pohledávek dlužníků MČ Praha 5, které jsou evidovány k 30.4.2010 u níže uvedených dlužníků:
        a) Karel Šeba, Slivenecká 92/7, Praha 5, pohledávka ve výši 34.284,20 Kč,
        b) Studio ESTHETICA s.r.o., Svobodova 135/11, Praha 2, Lucia Petříková, pohledávka ve výši 22.474,40 Kč,
        c) Rembrand Group s.r.o., Průchova 690/58, Prasha 5, pohledávka ve výši 84.767,50 Kč.
3/0/0
OA  9/06/2010
Žádost: Návrhy na podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut za užívání NP, vč. případných žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným užíváním cizí věci.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – sl. Mgr. Veronika Šmerglová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.   podání žalob na uhrazení pohledávek a smluvních pokut vůči dřívějším, příp. i současným nájemcům NP dle seznamu v příloze.
2.    podání žalob vůči bývalým nájemcům NP na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným užíváním NP po skončení doby nájmu.
II.      Zmocnit:
1.     AK JUDr. Ilju Lamprechta, AK Janstová, Smetana § Partneři, AK JUDr. Jana Kopáčková, JUDr. Lenka Lamprechtová k podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut a k podání žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným užíváním NP po skončení doby nájmu, k zastupování MČ Praha 5 při jednání u příslušných soudů v těchto žalobách a k provádění nezbytných právních úkonů souvisejících s těmito žalobami za stranu žalobce. 
3/0/0
OA  9/07/2010
Žádost: Odpis pohledávky do výše 5.000,- Kč na základě směrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit :
1.   odpisy promlčených pohledávek MČ Praha 5, které jsou evidovány k 30.4.2010 :
        a) Martin Dusík, bytem Praha 5, Ovčí Hájek 2157/12 ve výši 4.385,50 Kč
        b) ČR Consulting Group, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 66 ve výši 5.000,- Kč.
3/0/0
 
 
OA  9/08/2010
Žádost:  Uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. HJ/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 ve znění dodatků č. 1-4 se společností T-Mobil Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681.
Žadatel:   T-MOBIL Czech Republic, a.s.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit :
1.   uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. HJ/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 ve znění dodatků č. 1-4, k umístění telekomunikačního zařízení na části objektu č.p. 980, Vltavská 12, Praha 5, k.ú. Smíchov se společností T-Mobil Czech Republic, a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a zvyšuje nájem.
3/0/0
 
OA  9/09/2010
Žádost: Rekonstrukce budovy A v areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5 – přesud nájemců MČ Praha 5 a podnájemců společnosti Medifin a.s.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit :
1.   uzavření Dodatku č. 15 k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené se společností Medifin a.s., IČ 62416804, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje se nájemné, a to s účinností od 1.6.2010.
II.     Schválit:
1.     uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.5.2006, uzavřené se společností A.S.O.P. s.r.o., IČ 65409710, kterým se zúží předmět nájmu a sníží nájemné, a to s účinností od 1.6.2010
2.       ukončení nájemní smlouvy ze dne 18.11.1998, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s prof. MUDr. Vladimírem Vondrou, CSc., IČ 68404042, a to dohodou ke dni 31.5.2010.
 
 
 
III.      Vzít na vědomí:
1.       ukončení podnájemní smlouvy ze dne 31.5.2006, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi společností Medifin a.s., IČ 62416804 a MUDr. Věrou Pospíšilovou, IČ 64934241, a to k 31.5.2010.
2.       uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Medifin a.s., IČ 62416804 a MUDr. Věrou Pospíšilovou, IČ 64934241, a to s účinností od 1.6.2010.
3.       uzavření Dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě ze dne 27.8.2008, uzavřené mezi společností Medifin a.s., IČ 62416804 a MUDr. Janou Klichovou – TORRENT, IČ 45723940, a to s účinností od 1.6.2010.
4.    ukončení podnájemní smlouvy ze dne 9.4.2008 uzavřené mezi společností Medifin a.s., IČ 62416804 a společností CHIRURGIE KARTOUZSKÁ s.r.o., IČ 27161838, a to k 31.5.2010.
5.       uzavření Dodatku č. 4 k podnájemní smlouvě ze dne 12.12.2006, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi společností Medifin a.s., IČ 62416804 a společností IMUMED s.r.o., IČ 61250538, a to s účinností od 1.6.2010.
6.       uzavření Dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě ze dne 3.12.2009 uzavřené mezi společností Medifin a.s., IČ 62416804 a společností ALERGOLOGIE – PNEUMOLOGIE prof. Vondra s.r.o., IČ 28373634 a to s účinností od 1.6.2010.
7.      uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Medifin a.s., IČ 62416804 a společností A.S.O.P s.r.o., IČ 65409710, a to s účinností od 1.6.2010.
3/0/0
NP  9/01/2010
Žádost: Změna v osobě nájemce NP prádelny v nemovitosti č.p. 836, Holečkova ul. č. 69, Praha 5 – Smíchov na základě uzavřené smlouvy o prodeji podniku p. Šusty na podikatelky pí. Ludmilu Šťastnou, IČ 67382479 a pí. Elišku Čislákovou, IČ 41748077.
Žadatel:  p. Šusta
Předkládá:  Odbor obchodních  aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.           uzavření  smlouvy o prodeji podniku mezi nájemcem NP v nemovitosti č.p. 836, Holečkova 69, Praha 5 – Smíchov p. Šustou a podnikatelkami pí. Ludmilou Šťastnou a pí. Eliškou Čislákovou podnikajícími jako sdružení fyzických osob pod společným názvem „Pradlenka ELLI“ k datu 4.3.2010.
II.          Schválit:
       uzavření Dodatku k NS na pronájem NP prádelny v nemovitosti č.p. 836, holečkova 69, k.ú. Smíchov, Praha 5, ve kterém bude jako nájemce od data 4.3.2010 označena: Ludmila Šťastná, IČ 67382479 a Eliška Čisláková, IČ 41748077, které podnikají jako sdružení fyzických osob pod společným názvem „Pradlenka ELLI“ s tím, že ostatní ujednání v původní NS se nemění.   3/0/0
NP  9/02/2010
Žádost: Uzavření NS s firmou Dermatex, spol. s r.o. na užívání NP v nemovitosti č.p. 338, k.ú. Smíchov, Štěfánikova č.or. 41, Praha 5 za spolevlastnický podíl MČ Praha 5 id. 29/72.
Žadatel:  spoluvlastníci domu
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.                           Vzít na vědomí:
1.                      schválení nájemní smlouvy na pronájem NP v nemovitosti č.p. 338, k.ú. Smíchov,    Štefánikova 41, Praha 5 ostatními spoluvlastníky s podílem id. 43/72 pro firmu Dermatex, spol. s r.o., IČ 16192648, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 53.847,- Kč měsíčně.
I.         Schválit:
1.          za spoluvlastnický podíl MČ Praha 5 id. 29/72 podepsání nájemní smlouvy na užívání NP v nemovitosti č.p. 338, k.ú. Smíchov, Štefánikova č. 41, Praha 5 pro firmu Dermatex, spol. s r.o. , IČ 16192648, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 53.847,- Kč měsíčně obchodní  firmě  Dermatex, spol. s r.o.       
3/0/0  
NP  9/03/2010
Žádost: Dodatek k souhlasu s instalací satelitní antény – K Vodojemu 201/3, k.ú. Smíchov se změnou v označení plátce poplatku.   
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
   1.        vystavení Dodatku k souhlasu s instalací satelitní antény K Vodojemu 201/3, k.ú. Smíchov, kterým bude provedena změna v osobě plátce z p. Ing. Zdeňka Knytla na manžele Veroniku a Pavla Kotlíkovi.
3/0/0
 
 
 
NP  9/04/2010
Žádost: NP – Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, Jitka Pavlíčková, žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru dohodou.  
Žadatel:  p. Jitka Pavlíčková
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
      1.        ukončení nájmu nebytového prostoru ev. č. 902 o výměře 72,05 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 796, Plzeňská č.o. 82, Praha 5 – Košíře s nájemcem Jitkou Pavlíčkovou, IČ 67987796, dohodou k datu 31.5.2010
       2.        podání žaloby na úhradu dlužné částky včetně přísl. i smluvní pokuty vůči nájemci Jitce Pavlíčkové, IČ  67987796, v případě, že nájemce neuhradí tuto pohledávku do data ukončení nájmu uvedeného v Dohodě o skončení nájmu NP.
    II.         Zmocnit:
1.       JUDr. Lenku Lamprechtovou k podání žalob na úhradu pohledávky + smluvní pokuty a k podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého za případné neoprávněné užívání cizí věci po skončení nájmu, a k zastupování MČ Praha 5 při jednání příslušných soudů v této žalobě.
3/0/0
 
NP  9/05/2010
Žádost: NP Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov, nájemce Josef Tříska, IČ 40826902, ukončení nájmu dohodou ke dni 30.6.2010, podání žaloby na úhradu dlužného nájemného včetně příslušenství v případě neuhrazení pohledávky do data ukončení nájmu Dohodou.  
Žadatel:  p. Josef Tříska
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        ukončení nájmu NP Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov s nájemcem panem Josefem Třískou, IČ 40826902 dohodou ke dni 30.6.2010.
       2.        podání žaloby na úhradu dlužné částky včetně příslušenství i smluvní pokuty ( v upravené výši) vůči nájemci panu Josefu Třískovi, IČ 40826902 v případě, že nájemce neuhradí tuto pohledávku do data ukončení nájmu uvedeného v Dohodě o skončení nájmu NP.
     II.        Zmocnit:
1.       JUDr. Lenku Lamprechtovou k podání žalob na úhradu dlužného nájemného včetně příslušenství i smluvní pokuty (v upravené výši) a k podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého za případné neoprávněné užívání cizí věci po skončení nájmu, a k zastupování MČ Praha 5 při jednání příslušných soudů v této žalobě.
3/0/0
NP  9/06/2010
Žádost: NP Nádražní 20, č.p. 286, Praha 5 – k.ú. Smíchov, zveřejnění záměru pronájmu NP společnosti DC Real, a.s. IČ 27663442.  
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Janko Lukáš
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.        zveřejnění záměru pronájmu NP – skladu ev. č. 902 o velikosti 47,20 m2 v přízemí budovy č.p. 286 Nádražní 20, Praha 5 – k.ú. Smíchov společnosti DC Real, a.s., IČ 27663442 za nájemné ve výši 3.933,- Kč měsíčně.
3/0/0
 
Na stůl:
NP  9/07/2010
Žádost: Uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a Dohody o výstavbě mezi MČ Praha 5 a Informačním centrem Praha 5m o.p.s. k realizaci projektu podle podmínek Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
   1.        uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností vyplývajících ze staveb. povolení a Dohody o výstavbě s Informačním střediskem Praha 5, o.p.s. na stavební změny v NP Štefánikova 249/30, Praha 5 – Smíchov k realizaci projektu podle podmínek Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
2/1/0
NP  9/08/2010
Žádost: Uzavření Dohody o provedení změny stavby v domě Stroupežnického 2326/24, Praha 5 u NP s nájemcem p. L. Kotalem a pí. J. Kotalovou na plynofikaci prodejny rychlého občerstvení a opravy elektroinstalace.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
   1.        uzavření  Dohody o provedení změny stavby s nájemcem NP prodejny rychlého občerstvení p. L. Kotalem a pí. J. Kotalovou v nemovitosti č.p. 2326, Stroupežnického č.or. 24, Praha 5 – Smíchov na plynofikaci NP a opravy elektroinstalace.
3/0/0
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
 
 
 
10. KOAaM se koná dne : 31.5. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                                           Ověřil:                                             V Praze dne: 18.4.2010
Jiřina Zavadilová                    Bc. Lukáš HEROLD
                                                        zástupce starosty
Přečteno: 3533x
Publikováno: 20.05.2010, poslední změna: 20.05.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout