Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

8. KOAaM - Zápis ze dne 3.5.2010

 
 
Z Á P I S
z  8. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konaného dne : 3. 5. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               9                                                  
Omluveno:                              3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Zápis ze 7. KOAaM a program na 8. KOAaM schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
8/01/2010
Žádost:  Žádost  paní Petry Karasové o proplacení náhrady škody za poškozené vozidlo při    sněhové kalamitě ve výši 5.698,- Kč z titulu spoluúčasti na pojistné události u pojišťovny UNIQA a.s.
Žadatel:  p. Petra  Karasová
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        proplacení náhrady škody paní Petře Karasové ve výši 5.698,- Kč z titulu spoluúčasti na pojistné události u pojišťovny UNIQA, a.s. při sněhové kalamitě za poškozené vozidlo Suzuki Swift 1,3 GL RZ: 5T7 36 93 (škoda před domem Zborovská 1188/8).
5/0/0
 
 
 
 
 
8/02/2010
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji event. pronájmu pozemku parc. č. 1637/3, k.ú. Hlubočepy.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí.  Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1637/3, k.ú. Hlubočepy o výměře 60 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti C/D Media s.r.o.
II.       Nesouhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1637/3, k.ú. Hlubočepy o výměře 60 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti C/D Media s.r.o.
5/0/0
 
8/03/2010
Žádost: OOA MHMP  žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 564/1 a části pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice.     
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Nesouhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku  parc. č. 564/1 a části pozemku parc. č. 562 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Radlická cihelna s.r.o.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
                                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  8/01/2010
Žádost: Odpis pohledávek do výše 5.000,- Kč na základě směrnice č. 3/2008 o hospodaření s finančními prostředky – nájemné za užívání nebytových prostor.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – sl. Mgr. Veronika Šmerglová
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
 
OA  8/02/2010
Žádost:  Štěpařská č.o. 10, záměr prodeje domů č.p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemkem parc. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, třetí osobě.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Zrušit:
     1.    usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1132/2009 ze dne 27.10.2009, bod II.
      II.     Souhlasit:
1.       se záměrem společného prodeje domů č.p. 969, 970, 971, 972, se zast. pozemky parcel. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvisejícím pozemkem parcel. č. 891/10, k.ú. hlubočepy, Štěpařská č.o. 10, třetí osobě za minimální kupní cenu: 12, 500.000,- Kč .
5/0/0
 
 
 
 
OA  8/03/2010
Žádost:  Žádost o pronájem částí pozemků pro umístění a provozování reklamních zařízení – News Outdoor ČR, s.r.o.
Žadatel:   News Outdoor ČR, s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Nesouhlasit:
1.   s pronájmem částí pozemků č. parc. 2364/3, 554, 57/2, 3071/1, 2908, 4966 vše v k.ú. Smíchov pro umístění reklamních zařízení firmy News Outdoor ČR, s.r.o., se sídlem Praha 3, K Červenému dvoru 25a.
4/0/1
 
OA  8/04/2010
Žádost: Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Motol pro umístění a provozování reklamního zařízení – outdoor akzent, s.r.o.
Žadatel:   Outdoor akzent s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.  se záměrem pronájmu částí pozemků č. parc. 386/14, 406/3, 408/2 v k.ú. Motol pro umístění a provozování reklamního zařízení – outdoor akzent, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, IČ 00545911, za předpoladu souhlasného stanoviska silničního správního úřadu a policie ČR.
3/1/2
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  8/05/2010
Žádost: Záměr prodeje řadových garáží na pozemku parcel. č. 1475/94, k.ú. Košíře.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Revokovat :
1.  usnesení RMČ Praha 5 č. 5/107/2010 ze dne 2.2.2010 takto:
      souhlasí se záměrem prodeje řadových garáží na cizím pozemku parcel. č. 1475/94, k.ú. Košíře, Mikšovského, Prof. Ing. Ivanu Procházkovi, DrSc., za kupní cenu: 1, 600.000,-Kč.
4/0/2
 
NP  8/01/2010
Žádost: NP  prodejna potravin v budově bez č.p. postavený na pozemku parc. č. 3361 na adrese Švédská ulice před. or. č. 39, Praha 5, část západního křídla této budovy v k.ú. Smíchov, Žabka a.s. – uzavření Dohody o provedení změny stavby.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních  aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.           uzavření Dohody o provedení změny stavby nebytového prostoru umístěného v přízemí budovy bez č.p. postaveného na pozemku parc. č. 3361 na adrese Praha 5, Švédská ulice před. or. č. 39, část západního křídla této budovy v k.ú. Smíchov s Žabka a.s., IČ 27625761, nájemcem nebytového prostoru.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
NP  8/02/2010
Žádost: NP Holubova  2, č.p. 2518, Praha 5 – k.ú. Smíchov, žádost o slevu z nájemného.
Žadatel:  p. J.Fr. Mičkal
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.           poskytnutí slevy z nájemného za období od 1.12.2009 do 9.4.2010 pro nájemce pana Josefa Františka Mičkala, datum narození 13.9.1968, bytem Za Strahovem 29, Praha 6, ve výši 8.703,- Kč za NP Holubova 2, č.p. 2518, Praha 5 – k.ú. Smíchov.   
6/0/0      
 
NP  8/03/2010
Žádost: NP Na Neklance 30/1299, Praha 5 Smíchov, Stanislav Mečíř – uzavření Dohody o provedení změny stavby.   
Žadatel:   p. Stanislav Mečíř
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
   1.        uzavření Dohody o provedení změny stavby nebytového prostoru umístěného v suterénu nemovitosti č.p. 1299, k.ú. Smíchov, Na Neklance 30 s nájemcem NP Stanislavem Mečířem, IČ 65709250.
6/0/0
NP  8/04/2010
Žádost: T-Mobile Czech Republic, a.s., uzavření Dodatku č. 3 k NS č. 175/OSM/01 ze dne 29.11.2001 ve znění pozdějších dodatků, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje roční nájemné.  
Žadatel:  T-Mobile Czech Republic, a.s.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
      1.        uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 175/OSM/01 ze dne 29.11.2001 ve znění pozdějších dodatků se společností T-Mobile a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681, kterým se na základě úpravy a rozšíření základnové stanice na objektu Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5, k.ú. Smíchov rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje roční nájemné o částku 20.000,- Kč ročně.
6/0/0
 
Na stůl:
NP  8/05/2010
Žádost: NP Na Hutmance, Praha 5 – Jinonice,  pronájem na základě oznámení záměru.  
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
   1.         pronájem NP – garáže ev. č. 913 o výměře 15,00 m2 v objektu řadových garáží v ulici Na Hutmance, k.ú. Jinonice, Praha 5, žadateli:
               Jindřich Bouša, Křejpského 1527/7, 149 00 Praha 4
               za nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně (tj. včetně DPH).
6/0/0
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17 hod.
9. KOAaM se koná dne : 17.5. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
Za KOAaM:                                            Ověřil:                                            V Praze dne: 4.5.2010
Jiřina Zavadilová                    ing. Petr HORÁK
                                                      zástupce starosty
Přečteno: 3232x
Publikováno: 05.05.2010, poslední změna: 05.05.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout