Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

7. Zápis z KOAaM ze dne 21.4.2010

 

Z Á P I S

ze  7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 21. 4. 2010

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                9                                                  

Omluveno:                               3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel  se 

Zápis ze 6. KOAaM a program na 7. KOAaM schválen.

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2010

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu případně prodeji částí pozemků parc. č. 4261/192, 4261/197, 4261/178, k.ú. Smíchov  ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemky již využívány soukromými vlastníky, dořešení majetkoprávních vztahů.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM  doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.        se záměrem sloučení jednotlivých částí původních pozemků č. parc. 4261/192, 4261/197, 4261/178, k.ú. Smíchov s pozemky ve vlastnictví žadatelů dle přiložené situace následně:

            - jednotlivé části původního pozemku č. parc. 4261/197, k.ú. Smíchov mimo č. parc. 4261/179, 4261/289, 4261/300, k.ú. Smíchov

           - jednotlivé části původního pozemku č. parc. 4261/192, k.ú. Smíchov mimo č. parc. 4261/192 – západ, 4261/334, 4261/344, k.ú. Smíchov

           - jednotlivé části původního pozemku č. parc. 4261/178, k.ú. Smíchov (tj. č. parc. 4261/345-355 a 4261/178 – východ, k.ú. Smíchov).

5/0/0

 

 

7/02/2010

Žádost:  Smlouva  o věcném břemeni na pozemek parc. č. 4875/8, k.ú. Smíchov  ve  vlastnictví MČ Praha 5 pro T – Systém Czech republic a.s.

Žadatel:  T – Systém Czech republic a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí.  Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 4875/8, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost T-systém Czech republic a.s. se sídlem Na Pankráci 1585/19, Praha 4.

5/0/0

 

7/03/2010

Žádost:  Žádost  o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1040/137 a 1040/151, k.ú.      Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

Žadatel:  Arcipiskupství Pražské

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje částí pozemků parc. č. 1040/137 a 1040/151, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy Arcibiskupství Pražskému, Hradčanské nám. 16, Praha 1.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

7/04/2010

Žádost:   Firma CentroNet a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1020/80, 1020/84, 1020/114 a 1020/120, vše v k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:  Ing. Václav Bláha

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.       uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1020/80, 1020/84, 1020/114 a 1020/120, vše v k.ú. Hlubočepy (uložení telekomunikačního vedení) pro firmu CentroNet a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.

6/0/0

7/05/2010

Žádost:   Stanovisko ke krátkodobému pronájmu pozemků 939/5, 942/2, 954/1, 1671, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – zařízení staveniště.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.       se záměrem krátkodobého pronájmu  částí pozemků parc. č. 939/5, o výměře 3 m2, parc. č. 942/2 o výměře 100 m2, parc. č. 954/1 o výměře 540 m2, parc. č. 1671 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, jako zařízení staveniště při realizaci stavby Bytová výstavba Barrandov, Štěpařská ulice – Bytový dům B“. 

6/0/0

7/06/2010

Žádost:   Ing. Dana Nacházelová, JUDr. Diana Kubrová a ing. arch. Petr Nacházel, Janáčkovo nábřeží 31, Praha 5 – žádost o odbydlení vložených investic.

Žadatel:  Ing. Dana Nacházelová

Předkládá:  Odbor správy bytů – pí. Žaneta Kadlecová

Stanovisko KOAa M:

Materiál vyřazen z programu jednání KOAaM.

 

7/07/2010

Žádost:   Žádost České podnikatelské pojišťovny, a.s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 11.690,- Kč.

Žadatel:  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.      proplacení  poměrné části náhrady škody ( za id. 3/5 nemovitosti) za pojistnou událost způsobenou pádem římsy u domu č.p. 451, Smíchov, Na Valentince 5 za poškozené vozidlo V W Golf RZ 6 A3 2112 pana Romana Mayera v poměrné výši 7.014,- Kč, kdy pojišťovna zaplatila na základě pojistné smlouvy poškozenému celkovou škodu ve výši 11.690,- Kč.

7/0/0

7/08/2010

Žádost:   Žádost České pojišťovny, a.s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 29.774,- Kč.

Žadatel:  Česká  pojišťovna, a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.      proplacení   náhrady škody  České pojišťovně, a.s. za pojistnou událost při sněhové kalamitě za poškozené vozidlo VW Passat RZ: 9A5 2607 pana Typla ve výši 29.774,- Kč, kterou  pojišťovna zaplatila  poškozenému  na základě pojistné smlouvy ( škoda u domu Zborovská 40).

7/0/0

7/09/2010

Žádost:   Žádost České pojišťovny, a.s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši 22.518,- Kč.

Žadatel:  Česká  pojišťovna, a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.      proplacení   náhrady škody  České pojišťovně, a.s. za pojistnou událost při sněhové kalamitě za poškozené vozidlo RENAULT MEGAN RZ: 2A5 2054 společnosti I.S.A – CAR, s.r.o. ve výši 22.518,- Kč, kterou  pojišťovna zaplatila  poškozené společnosti  na základě pojistné smlouvy ( škoda u domu  Zborovská  1188/8).

7/0/0

7/10/2010

Žádost:   Souhlas se vstupem na pozemky

                   parc. č. 1591, 1592/1, 1592/2, 1592/6, 1592/9, 1592/10, 1592/11, 1592/12, 1592/13, 1592/14, 1592/18, 1593/1, 1593/2, 1594/1, 1594/7, 1594/8, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 ke stavbě přeložky k VN, SDK, nová kNN v rámci plánované výstavby.

Žadatel:  ELPO kabelové sítě VN a NN s.r.o.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.      souhlas se vstupem na pozemky

         parc. č. 1591, 1592/1, 1592/2, 1592/6, 1592/9, 1592/10, 1592/11, 1592/12,

         1592/13, 1592/14, 1592/18, 1593/1, 15923/2, 1594/1, 1594/7, 1594/8, k.ú. Smíchov ve    vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s. ke stavbě „ Na Pláni přeložky k VN, SDK, nový kNN“ v rámci plánované výstavby obytných domů.

7/0/0

7/11/2010

Žádost:   Informace o udělených souhlasech v OSM od ledna 2010 do března 2010.

Žadatel:  OSM

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Vzít na vědomí:

1.      informace dle Přílohy č. 1 o souhlasech dle kompetencí.

7/0/0

7/12/2010

Žádost:   Umístění výdechu vzduchotechniky podzemních garáží S a n t é Modřany s.r.o. na budově č.p. 760, k.ú. Smíchov, Kořenského 10 ve svěřené správě MČ P5.

Žadatel:  S a n t é Modřany s.r.o.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.      předkládaný souhlas s umístěním výdechu vzduchotechniky podzemních garáží S a n t é Modřany s.r.o. na severní štít budovy č.p. 760, k.ú. Smíchov, Kořenského 10, ve svěřené správě MČ Praha 5.

II.     Souhlasit:

1.      se záměrem s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene spočívajícího v umístění výdechu VZT podzemních garáží oprávněného (S a n t é Modřany s.r.o.) na budově povinného a strpění oprav a údržby tohoto výdechu.

7/0/0

 

7/13/2010

Žádost:   Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – část pozemku parc. č. 2008/1 a pozemek parc. č. 2014, vše v k.ú. Jinonice.

Žadatel:  OSM

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen, doplnit o stanovisko ochrany životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA  7/01/2010

Žádost: Superboard s.r.o. – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 89/0/OOA/09 ze dne 4.11.2009 na pronájem části objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5 k umístění reklamního zařízení, kterým se mění sídlo společnosti.

Žadatel:  Superboard s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.   uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 89/0/OOA/09 ze dne 4.11.2009 uzavřené se  společností Superboard s.r.o., Milíčova 9, Praha 3, IČ 28477227, na pronájem části objektu  Aquaparku Barrandov, č.p. 1173, K Barrandovu 8, Praha 5, k.ú.  Hlubočepy k umístění reklamního zařízení kterým se mění sídlo společnosti na adresu: Na Folimance 17/2154, PSČ 120 00, Praha 2.

6/0/0

 

OA  7/02/2010

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – záměr pronájmu NP č. 201 o výměře 23,9 m2 a části čekárny č. 205 o výměře 12,3 m2 umístěných ve 2. patře budovy A pro MUDr. Marcelu Szabó, Na Neklance 3232/36, Praha 5.

Žadatel:  MUDr. Marcela Szabó

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

     1.    záměr pronájmu NP č. 201 o výměře 23,9 m2 za roční nájemné ve výši 43.020,- Kč a části čekárny č. 205 o výměře 12,3 m2 za roční nájemné 10.578,- Kč, umístěných ve 2. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro MUDr. Marcelu Szabó, Na Neklance 3232/36, Praha 5, za účelem provozování diabetologické praxe.

6/0/0

 

 

OA  7/03/2010

Žádost:  Záměr pronájmu části objektu Smíchovské tržnice – č.p. 83, Nám. 14. října 15, Praha 5, k.ú. Smíchov.

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.     Schválit::

1.   záměr pronájmu části objektu Smíchovské tržnice – č.p. 83, nám. 14. října 15, Praha 5, k.ú. Smíchov o celkové výměře 2048,80 m2 za účelem provozování prodejny potravin, za minimální roční nájemné ve výši 1,500.000,- Kč.

6/0/0

 

OA  7/04/2010

Žádost: Jan Písecký ml., nájemce sportovního areálu č.p. 485, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře – schválení uzavření podnájemních smluv.

Žadatel:   zájemci o podnájem

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.     Schválit:

1.   uzavření podnájemní smlouvy mezi Janem Píseckým ml., a společností Milim s.r.o., se sídlem Skaláků 1405/2, Praha 4, IČ  27597601, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 100 m2 umístěných v 2. NP budovy ve sportovním areálu č.p. 485, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře, k provozování mateřské školky, za měsíční nájemné 21.000,- Kč, na dobu určitou, a to od její účinnosti do 31.12.2011.

2.  uzavření podnájemní smlouvy mezi Janem Píseckým ml. a společností Czech Tennis Agency, s.r.o., se sídlem Poupětova 1211/4, Olomouc, IČ 26227304, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 30 m2 umístěných v 2. NP budovy ve sportovním areálu č.p. 485, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře, k provozování tenisové marketingové agentury, za měsíční nájemné 8.000,- Kč, na dobu určitou, a to od její účinnosti do 31.12.2011.

3.   uzavření podnájemní smlouvy mezi Janem Píseckým ml. a Janou Kubíkovou – Půjčovna motorových vozidel, se sídlem Wolfova 7/105, Praha 5, IČ 41820916, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 20 m2 umístěných v 1. NP budovy ve sportovním areálu č.p. 485, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře, k provozování autopůjčovny, za měsíční nájemné 3.500,- Kč, na dobu určitou, a to od její účinnosti do 31.12.2011.

4.    uzavření podnáíjemní smlouvy mezi Janem Píseckým ml. a Stanislavem Němečkem, se sídlem B. Němcové 23A, Jablonec nad Nisou, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 13 m2 umístěných v 2. NP budovy ve sportovním areálu č.p. 485, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře, k provozování tenisového obchodu, za měsíční nájemné 2.000,- Kč, na dobu určitou, a to od její účinnosti do 31.12.2011.

6/0/0

 

OA  7/05/2010

Žádost: Organizace spojených národů, se sídlem Nám. Kinských 6, Praha 5 – záměr pronájmu objektu Nám. Kinských 6, Praha 56.

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.     Schválit:

1.   záměr pronájmu části objektu Nám. Kinských 6, Praha 5, k.ú. Smíchov, o celkové výměře 1.355,10 m2, za roční nájemné ve výši 3. 000.000,- Kč pro Organizaci spojených národů, zastoupenou Michaelem Brožou, se sídlem Nám. Kinských 6, Praha 5, na dobu určitou do 31.12.2020 s účinností od 30.7.2011.

5/0/0

 

OA  7/06/2010

Žádost: Č.p. 980, Vltavská 12 – uzavření  Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 7.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s., Estonská 500, Praha 10, IČ 26138077.

Žadatel:   Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.     Schválit:

1.   uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 3070/OSM/02 ze dne 7.10.2002 ve znění pozdějších dodatků s VŠ finanční a správní o.p.s., Estonská 500, Praha 10, IČ: 26138077 z důvodu provádění stavebních úprav na objektu č.p. 980, Vltavská 12, k.ú. Smíchov.

2/1/2

 

OA  7/07/2010

Žádost: Žádost o prodej části pozemku č. parc. 468/1 v k.ú. Hlubočepy pro vybudování parkovacích míst.

Žadatel:   ing. Jiří Kordule

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.     Nesouhlasit:

1.   se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 468/1 v k.ú. Hlubočepy o výměře cca 45 m2 ing. Jiřímu Kordule, bytem Praha 5, Pod Žvahovem 167/38 pro parkování osobních vozidel.

5/0/0

OA  7/08/2010

Žádost: Uzavření dodatku k NS – změna statutu firmy z FaJ, s.r.o. na Arbes Gastro, s.r.o.

Žadatel:   FaJ, s.r.o.

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.     Schválit:

1.   uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 21/0/OOA/09 ve smyslu změny statutu firmy z FaJ, s.r.o., se sídlem Josefův Důl 356, PSČ 468 44 na Arbes Gastro, s.r.o., se sídlem Praha, Arbesovo náměstí 71/5, PSČ 150 00.

5/0/0

OA  7/09/2010

Žádost: Vltavská 26, záměr prodeje domu č.p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k.ú. Smíchov.

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

 

 

OA  7/10/2010

Žádost:  Vltavská 28, záměr prodeje domu č.p. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3, k.ú. Smíchov.

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

OA  7/11/2010

Žádost:  Žádost FS Českobratrské církve evangelické o pronájem části pozemku č. parc. 2123 v k.ú. Smíchov – umístění sochy JUDr. Milady Horákové.

Žadatel:   FS Českobratrská církev evangelická

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.     Schválit:

1.    záměr výpůjčky části pozemku č. parc. 2123 v k.ú. Smíchov za účelem umístění sochy k uctění památky JUDr. Milady Horákové pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické, se sídlem Praha 5, Na Doubkové 2040/8 s podmínkou údržby celého pozemku.

5/0/0

NP  7/01/2010

Žádost:  NP  Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, Alexej Rudnev, žádost o ukončení nájmu spol. domovního prostoru dohodou.

Žadatel:  p. Alexej Rudnev

Předkládá:  Odbor obchodních  aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

1.        ukončení nájmu společného domovního prostoru (býv. prádelny s WC užívané jako pracovna) ev. č. 903 o výměře 20,14 m2 ve 2. suterénu nemovitosti č.p. 1211, Janáčkovo nábřeží č.o. 11, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Alexejem Rudnevem, bytem Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 dohodou k datu 30.4.2010.

4/0/0

 

NP  7/02/2010

Žádost:  NP  Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře, návrh na podání výpovědi  z nájmu nájemci Jiřímu Veseckému.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.        podání výpovědi z nájmu NP nájemci Jiřímu Veseckému, IČ 63661047, v nemovitosti č.p. 198, ul. Plzeňská 49, Praha 5 – Košíře s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro porušení NS (prodlení nájemce s úhradou nájemného po dobu delší než 15 pracovních dnů)

2.         podání žaloby na nájemce Jiřího Veseckého, IČ 63661047, na vyklizení NP Plzeňská 49, č.p. 198, Praha 5 v případě, že nájemce NP nevyklidí a nepředá zástupci pronajímatele po skončení 1 měsíční výpovědní lhůty

3.         podání žaloby na nájemce Jiřího Veseckého, IČ 63661047, na úhradu dlužné částky zjištěné k datu předání NP Plzeňská 49, č.p. 198, Praha 5.  

4/0/0        

NP  7/03/2010

Žádost:  NP  Garážové  stání K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov, Radka Střelcová, pronájem na základě zveřejnění nabídky číslo 16/2010.   

Žadatel:   žadatelé o pronájem

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

   1.        pronájem NP – garážové stání (ev.č. 903) o výměře 12,0 m2 ve společné garáži pro 4 osobní automobily v nemovitosti č.p. 208, K Vodojemu 7, Praha 5 – Smíchov žadatelce pí. Radce Střelcové, K Vodojemu 208/7 za nájemné ve výši 650,- Kč měsíčně /tj. vč. DPH) + záloha na poskytované služby.

4/0/0

 

 

 

 

NP  7/04/2010

Žádost:  Zveřejnění nabídky volného NP kanceláří o velikosti 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, k.ú. Smíchov, Štefánikova 21 za nájemné ve výši min. 2.000,- Kč/měs.  

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.        zveřejnění nabídky NP kanceláří o velikosti 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, k.ú. Smíchov, Štefánikova ul. č. 21 za nájemné ve výši min. 2.000,- Kč/m2, rok + DPH + zálohy na poskytované služby.

4/0/0

NP  7/05/2010

Žádost:     Využití NP ev. č. v suterénu nemovitosti č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5   poskytnutého od r. 2002 jako přístřeší.

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Vzít na vědomí:

      1.          ukončení nájmu NP v suterénu nemovitosti č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova ul. č. or. 51, který byl poskytnut od r. 2002 k náhradnímu užívání jako přístřeší.

      II.         Schválit:

1.       zveřejnění pronájmu NP o velikosti 42,25 m2 v suterénu nem. číslo 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5 kolaudovaného k užívání jako kosmetický salon. 

4/0/0

 

 

 

 

 

NP  7/06/2010

Žádost:    NP – Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 – k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.

Žadatel:   žadatelé o pronájem

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

      1.          pronájem NP – obchodní prostory (ev. č. 902) o výměře 67,15 m2 v přízemí domu č.p. 291, Lidická 40, Praha 5 – k.ú. Smíchov žadateli:

              1.  Martin Stibor, Prodej bižuterních komponentů.

                   za nájemné ve výši: 36.000,-Kč měsíčně

              1. náhradník: CUONG DAO XUAN, Nehtové studio.

                  za nájemné ve výši: 35.000,- Kč měsíčně

              2. náhradník: ARKO-CZ, s.r.o. , Prodejna potravin s prodlouženým provozem.

                  za nájemné ve výši: 33.575,- Kč měsíčně

4/0/0

 

NP  7/07/2010

Žádost:    NP – Zborovská  8/1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov,  nájemce Milan Ficenc, schválení poskytnutí slevy z nájemného z důvodu prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

Žadatel:   p. Milan Ficenc

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

      1.          poskytnutí slevy z nájemného za období od 11.1.2010 do 15.2.2010 nájemci Milanu   Ficencovi, IČ 16184998, tj. ve výši 24.279,- Kč za NP Zborovská 8/1188, Praha 5 – k.ú. Smíchov. 

4/0/0

 

 

NP  7/08/2010

Žádost:     NP – Vltavská 28, č.p. 277, Praha 5 – k.ú. Smíchov, Lenka Soukupová, souhlas   s podnájmem pro Martina Střelce.

Žadatel:   pí. Lenka Soukupová

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Souhlasit:

      1.          s podnájmem části NP Vltavská 28, č.p. 277 – nájemce Lenka Soukupová, IČ 15910385, o  velikosti 20 m2 pro pana Martina Střelce , IČ 68394250. 

4/0/0

 

Na stůl:

 

7/14/2010

Žádost:     OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 50/1, 50/3, 495/5, 471/1, 486/4 a části pozemků parc. č. 489/2 a 6/1, k.ú. Motol.

Žadatel:   OOA MHMP

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Nesouhlasit:

      1.          se záměrem prodeje pozemků parc. č. 50/1, 50/3, 495/5, 471/1 a 486/4, k.ú. Motol ve  vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti ITAL-AUTO s.r.o.

      II.        Souhlasit:

1.                  se záměrem prodeje pozemku parc. č. 6/9, k.ú. Motol ve vlastnictví obce hl. m Prahy společnosti ITAL-AUTO s.r.o.

7/0/0

 

 

 

 

OA  7/12/2010

Žádost:     Záměr  pronájmu objektu Záhorského 886/4, k.ú. Hlubočepy za účelem provozování kulturně vzdělávacího centra.

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – sl. Mgr. Veronika Šmerglová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

 1.         záměr pronájmu objektu č.p. 886, Záhorského 4, Praha 5, k.ú. Hlubočepy za účelem  provozování kulturně vzdělávacího centra.

           Podmínkou  zařazení zájemce do nabídkového řízení  o pronájem budovy Záhorského    886/4, k.ú. Hlubočepy  je předložení projektu na provozování  kulturně vzdělávacího centra  v tomto objektu.

2.          komisi  pro otevírání obálek na výběr  nájemce objektu Záhorského 886/4, k.ú. Hlubočepy   za účelem provozování kulturně vzdělávacího centra:

Pavel Plichta, vedoucí OOA (náhradník Mgr. V. Šmerglová)

Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty (náhradník Ing. P. Horák)

Aleš Kohout, člen rady (náhradník M. Šesták)

3.          komisi  pro hodnocení nabídek na výběr nájemce objektu Záhorského 886/4, k.ú.   Hlubočepy za účelem provozování kulturně vzdělávacího centra:

Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., zástupce starosty (náhradník Ing. P. Horák)

PhDr. Milan Kudrys, předseda bezpečnostního výboru ( náhradník M. Šesták)

Vojtěch  Zapletal, člen rady (náhradník J. Matoušková)

4/0/1

 

 

 

 

 

 

OA  7/13/2010

Žádost:   Poliklinika Barrandov – NP v přízemí budovy B, Krškova 807, Praha 5, MUDr. Budková – uzavření Dohody o provedení změny stavby. 

Žadatel:   MUDr. Budková

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

      1.          uzavření Dohody o provedení změny stavby nebytového prostoru umístěného v přízemí budovy B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, k.ú. Hlubočepy s MUDr. Věrou Budkovou, Tyrkysová 544, Praha 5, nájemcem nebytového prostoru.

4/0/0

7/15/2010

Žádost:    Žádost o souhlas k výstavbě přístupové komunikace a sítí na pozemcích parc. č. 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/5 a 1621/10, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5.

Žadatel:   Společnost Central Group a.s.

Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

      1.          souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/5 a 1621/10, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem výstavby  dočasné přístupové komunikace a uložení sítí k pozemkům parc. č. 151/2, 166/2 a parc. č. 151/5, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví společnosti Central Group a.s., Na Strži 65/1702, Praha 4.

5/1/2

Začátek zasedání KOAaM v 13,30 hod.

Konec zasedání KOAaM v 15,30 hod.

8. KOAaM se koná dne :  3.5. 2010  od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.

 

Za KOAaM:                                    Ověřil:                                               V Praze dne: 22.4.2010

Jiřina Zavadilová               ing. Petr  HORÁK

                                                 zástupce starosty

Přečteno: 3957x
Publikováno: 26.04.2010, poslední změna: 26.04.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout