Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

5. KOAaM - zápis ze dne 8.3.2010

 
Z Á P I S
z  5. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 8. 3. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                                8                                                  
Omluveno:                               4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Zápis ze 4. KOAaM a program na 5. KOAaM schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
5/01/2010
Žádost:  Smlouva o výpůjčce pozemků  parc. č. 792/1, 1456, 1509, k.ú. Jinonice pro MHMP v rámci akce  stavba č. 9812 „Na Pomezí.“
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.       smlouvu o výpůjčce mezi  MČ Praha 5 a Hlavním městem Prahou  zastoupené Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem OMI MHMP a to na pozemky parc. č. 792/1, 1456, 1509, k.ú. Jinonice pro stavbu  č. 9812 „Na Pomezí“.
4/0/0
 
 
 
 
 
 
5/02/2010
Žádost: Stanovisko  k  úplatnému převodu pozemků parc. č. 519 a parc. č. 359 v k.ú. Radlice         z vlastnictví  obce hl. m. Prahy – vybudování příjezdové komunikace.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.       se záměrem úplatného převodu pozemků parc. č. 519 parc. č. 359, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem vybudování příjezdové komunikace  z důvodu, že uvedené pozemky slouží jako rezerva budoucí dopravní obslužnosti a není vhodné,  aby komunikace byla  v  soukromém vlastnictví.
5/0/0
 
5/03/2010
Žádost: Stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4875/11, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemkem  žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4875/11, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti  NEARFOCUS a.s.  za účelem  scelení  s pozemky v jejich vlastnictví.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  5/01/2010
Žádost: Medifin a.s., poliklinika Kartouzská – schválení uzavření dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě ze dne 9.4.2008 na podnájem nebytových prostor budovy A polikliniky Kartouzská.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Žadatel:  Medifin, a.s.
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.  uzavření Dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě ze dne 9.4.2008 uzavřené mezi společností Medifin a.s., Plaňanská 1, Praha 10, IČ 62416804 a společností Chirurgie Kartouzská s.r.o., se sídlem Kartouzská 204/6, Praha 5, IČ 27161838 z důvodu rozšíření spoluužívání podnajatých prostor o společnost  MEDICOM B.K., s.r.o., se sídlem Legerova 389/56, Praha 2, IČ 25057065.
4/0/1
 
OA  5/02/2010
Žádost: Medifin, a.s. – studie Pavilonu Sever a realizace půdních nástaveb v Pavilonu B Polikliniky, Kartouzská, Praha 5.
Žadatel:  Medifin, a.s.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.                    Schválit:
1.        realizaci půdních nástaveb ze strany společnosti Medifin, a.s. v Pavilonu B Polikliniky Kartouzská, Praha 5, dle stavebního povolení vydaného Odborem výstavby ÚMČ Praha 5, č.j. Výs. Sm. 204-2980/09 De-R ze dne 7.9.2009.
II. Vzít na vědomí:
     1.   studii Pavilonu polikliniky Kartouzská předloženou společností Medifin, a.s., včetně návrhu charakteristiky stavby.
    4/0/1  
 
OA  5/03/2010
Žádost:  Záměr pronájmu části  pozemku č. parc. 792/11 v k.ú. Jinonice – rondel firmy Pragoplakát, s.r.o.
Žadatel:   Pragoplakát, s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.   se záměrem pronájmu části pozemku  o výměře 1,4 m2 č. parc. 972/11 v k.ú. Jinonice pro umístění a provozování neosvětleného, informačního, reklamního a propagačního zařízení typu rondel za cenu 5.000,- Kč/rok firmě Pragoplakát, s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 50, IČ 25793918.
5/0/0
 
OA  5/04/2010
Žádost: ISCO spol. s.r.o., Střešovická 906/66, Praha 5, IČ 64946126 – správce areálu Klikatá 90c/1238, Praha 5 – souhlas s umístěním sídla nově vznikající dceřinné společnosti ISCO servis, s.r.o. na adrese Klikatá 90c/1238, Praha 5.
Žadatel:   ISCO spol. s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.   s umístěním sídla nově vznikající společnosti ISCO servis, s.r.o., zastoupené jednatelkou společnosti Irenou Merdovou na adrese Klikatá 90c/1238, Praha 5, k.ú. Košíře.
5/0/0
 
 
 
 
 
OA  5/05/2010
Žádost: Klikatá 90c/1238 – pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,6 m2 umístěného v přízemí administrativní budovy pro společnost ISCO spol. s.r.o., Střešovická 906/66, Praha 6, IČ 64946126 za roční nájemné ve výši 28.160,- Kč bez DPH.
Žadatel:   ISCO spol. s r.o.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit:
1.   záměr pronájmu NP č. 121 o celkové výměře 25,6 m2 umístěného v přízemí administrativní budovy areálu Klikatá 90c/1238, Praha 5 pro společnost ISCO spol. s r.o., Střešovická 906/66, Praha 6, IČ 64946126, za roční nájemné ve výši 28.160,- Kč bez DPH s účinností od 1.4.2010.
 5/0/0  
OA  5/06/2010
Žádost: Č.p. 980, Vltavská 12 – uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 7.10.2002 s  Vysokou školou finanční a správní o.p.s., Estonská 500, Praha 10, IČ 26138077.
Žadatel:   Vysoká  škola finanční a správní o.p. s.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen.
4/0/1
NP  5/01/2010
Žádost: NP  Na Hutmance, Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel:  Jan Halíř
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        pronájem NP – garáže ev. č. 910 o výměře 16 m2  v objektu řadových garáží v ulici Na Hutmance,   k.ú. Jinonice, Praha 5, žadateli:
            Jan Halíř, Porubská 6/826, 708 00 Ostrava
            za nájemné ve výši : 500,- Kč měsíčně (tj. včetně DPH).
5/0/0
NP  5/02/2010
Žádost: NP Stroupežnického 24, č.p. 2326, Praha 5 – Smíchov,  pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel:  p. Jaroslav Kolanda
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        pronájem NP – 1 stání ve společné garáži (ev. č. 902) o výměře 17 m2 ve dvorním objektu - ulice Stroupežnického 24, č.p. 2326, Praha 5, žadateli:
              Jaroslav Kolanda , Španielova 9/1265, 163 00 Praha 6
             za nájemné ve výši 1.300,- Kč měsíčně ( tj. včetně DPH).
5/0/0
NP  5/03/2010
Žádost: NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, Etappa, s. r.o., žádost o úpravu předpisu nájemného za měsíc 10/2009.
Žadatel:  firma Etappa, s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        firmě Etappa, IČ 27873374, zahájení předpisu nájemného až od 20.10.2009 za NP Štefánikova 30/249, Praha 5 s tím, že účinnost NS se nemění.
5/0/0
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
6. KOAaM se koná dne : 22. 3. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
Za KOAaM:                               Ověřil:                                               V Praze dne: 9.3.2010
         Jiřina Zavadilová             ing. Petr HORÁK
                                                          zástupce starosty
Přečteno: 3725x
Publikováno: 12.03.2010, poslední změna: 12.03.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout