Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

4. KOAaM - zápis ze dne 22.2.2010

 
Z Á P I S
ze  4. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 22. 2. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               9                                                  
Omluveno:                             3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Zápis ze 3. KOAaM a program na 4. KOAaM schválen.
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
4/01/2010
Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1637/1, k.ú. Hlubočepy.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.       se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1637/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 65 m2 z  vlastnictví  obce hl. m. Prahy panu Ing. Miloši Ptáčkovi,  spoluvlastníkovi  sousedních pozemků  parc. č. 681, 682, 683 a 680/9, vše v k.ú. Hlubočepy.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
4/02/2010
Žádost: Souhlas  se vstupem na pozemky parc. č. 401/1, 402, 386/1, 387/1, 64/1, k.ú. Motol a pozemek parc. č. 2063, k.ú. Jinonice vše ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem „Stavebních úprav VTL plynovodu č. 145 ul. Bucharova – FN Motol“.
Žadatel: RWE, Plynoprojekt s.r.o.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.       souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 401/1, 402, 386/1, 387/1, 64/1, k.ú. Motol a pozemek parc. č. 2063, k.ú. Jinonice  za účelem „Stavebních úprav VTL plynovodu č. trasy 145 ul. Bucharova – FN Motol“ dle přiložené Celkové situace v katastrální mapě č. BZ300-21F133 z ledna 2010, číslo výkresu PNP-x2-59095 za podmínky zohlednění provozu golfového hřiště.
6/0/0
 
4/03/2010
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4963/1, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4963/6 o výměře 34 m2, pozemku parc. č. 4963/3 o výměře 17 m2, pozemku parc. č. 4963/5 o výměře 24 m2 a části pozemku parc. č. 4963/1 o výměře cca 120 m2, vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Picton service s.r.o. z důvodů scelení s pozemky v jejím vlastnictví za podmínky zachování chodníku podél pozemku a zachování schodiště propojující ulici Kováků a Na Zatlance.
6/0/0
 
 
 
4/04/2010
Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 4261/182, 4261/241, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – dořešení majetkoprávních vztahů.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4261/182 a 4261/241, k.ú. Smíchov na základě zaměřeného skutečného stavu dle GP 2863-77/2007 ze dne 31.1.2008 č. 13/2008 a GP 2659-60/2005 ze dne 23.3.2006 č. 41/2006 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních rodinných domků.
6/0/0
 
4/05/2010
Žádost: Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 4749, 4751/1, 4751/2 a 4752/2, vše v k.ú. Smíchov.
Žadatel: OSM
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Požádat:
1.       Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 4749, 4751/1, 4751/2 a 4752/2, vše v k.ú. Smíchov.
5/0/0
 
                        
 
 
 
 
 
     
                                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
OA  4/01/2010
Žádost: Tédwa s.r.o., IČ 27254089 – uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 82/0/OOA/07, ve znění pozdějších dodatků, ze dne 30.11.2007, kterým se prodlužuje doba nájmu.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1. uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 82/0/OOA/07  ve znění pozdějších dodatků ze dne 30.11.2007 uzavřené se společností Tédwa s.r.o., Na Folimance 2154/17, Praha 2, IČ 27254089, na pronájem části fasády objektu č.p. 29, Nádražní 21, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění reklamního zařízení, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.3.2011 s účinností od 1.4. 2010.
5/0/0
OA  4/02/2010
Žádost: Ukončení pronájmu části pozemku č. parc. 2648/2, k.ú. Smíchov – nájemní smlouva č. 23/0/OOA/08.
Žadatel:  p. Anna Roubíková
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
OA  4/03/2010
Žádost:  Záměr pronájmu části  pozemku č. parc. 608, k.ú. Smíchov.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.   se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 608 v k.ú. Smíchov o výměře 4 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok tj. celkem 2.000,- Kč Vladimíru Marušovi, bytem Praha 5, Machatého 682/8 pro provozovnu Maruš elektro, se sídlem Praha 5, Nádražní 761/52.
6/0/0
 
 
 
OA  4/04/2010
Žádost: Záměr prodeje pozemků BD K Vodojemu 12/212 v k.ú. Smíchov.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Revokovat:
1.   usnesení č. 1/22/2008 takto:
      souhlasí se záměrem prodeje pozemků v k.ú. Smíchov Bytovému družstvu K Vodojemu 12/212 se sídlem Praha 5, K Vodojemu 12/212, IČ 26729814 takto:
-          zastavěných domem č.p. 212, a to pozemků č. parc. 1430/13 o výměře 261 m2 a č. parc. 1430/14 o výměře 31 m2, celkem 292 m2 za nabídnutou cenu 2.040,- Kč/m2, celkem ve výši 595.680,- Kč
-          zastavěných pozemků č. parc. 1431/22 o výměře 11 m2 včetně přístavby 1 místnosti, č. parc. 1431/10 o výměře 22 m2 a č. parc. 1431/24 o výměře 22 m2 včetně staveb garáží, a to vše za cenu dle znaleckého posudku ve výši 425.000,- Kč
-          volných souvisejících pozemků č. parc. 1431/11 o výměře 235 m2, č. parc. 1431/12 o výměře 45 m2, č. parc. 1431/21 o výměře 82 m2, celkem 362 m2 za nabídnutou cenu 400,- Kč/m2 tj. 144.800,- Kč.
II.    Souhlasit:
1.        s uzavřením budoucí kupní smlouvy na pozemky č. parc. 1431/22, 1431/10, 1431/24 včetně staveb vše k.ú. Smíchov z důvodu váznoucího zástavního práva na pozemku č. parc. 1431/24 k.ú. Smíchov.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  4/05/2010
Žádost: Strakonická 1b, záměr prodeje domu č.p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k.ú. Smíchov.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Revokovat:
1.   usnesení RMČ Praha 5 č. 31/968/2009 ze dne 15.9.2009 takto:
      souhlasí se záměrem prodeje domu č.p. 2582, s pozemkem parc. č. 676, k.ú. Smíchov , Strakonická 1 b, dle Statutu … třetí osobě za minimální kupní cenu: 5,310.000,- Kč.
6/0/0
 
OA  4/06/2010
Žádost: Č.p. 980, Vltavská 12 – uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 7.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s., Estonská 500, Praha 10, IČ 26138077.
Žadatel:   Vysoká škola finanční a správní o.p.s.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
Materiál odložen.
6/0/0
 
OA  4/07/2010
Žádost: Tomáš Kocourek – záměr pronájmu části fasády objektu č.p. 297, Na Bělidle 36, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění reklamních zařízení.
Žadatel:   p. Tomáš Kocourek
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit:
1.   záměr pronájmu části fasády objektu č.p. 297, Na Bělidle 36, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění 2 kusů reklamních zařízení – nabídkové tabule o velikosti 1,2 x 0,8 m a osvětlené reklamní výstrče o velikosti 0,8 x 0,8 m pro Tomáše Kocourka, bytem Šeříkova 477, Jeseníce, IČ 66899575, nájemce NP v objektu č.p. 297, Na Bělidle 36, Praha 5, za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč.
6/0/0
 
OA  4/08/2010
Žádost: Záměr prodeje pozemků BD K  Vodojemu 211/10, k.ú. Smíchov.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.   se záměrem prodeje pozemků a staveb v k.ú. Smíchov Bytovému družstvu K Vodojemu 211/10, se sídlem Praha 5, K Vodojemu 211/10, PSČ 150 00, IČ 27123961 takto:
      - zastavěných pozemků č. parc. 1431/4 o výměře 21 m2, 1431/25 o výměře 20 m2, 1431/23 o výměře 11 m2 včetně staveb garáží a místnosti za cenu dle znaleckého posudku ve výši 425.000,- Kč
     - zastavěných pozemků č. parc. 1431/17 o výměře 108 m2 a č. parc. 1431/18 o výměře 162 m2, celkem 270 m2 za nabídnutou cenu 2.040,- Kč/m2 tj. celkem 550.800,- Kč.
II.    Souhlasit:
1.    s uzavřením budoucí kupní smlouvy na pozemky č. parc. 1431/17 a 1431/18 a č. parc. 1431/4, 1431/25, 1431/23 cč. staveb vše v k.ú. Smíchov z důvodu váznoucího zástavního práva na pozemky.
6/0/0
 
 
 
 
 
OA  4/09/2010
Žádost: Ludvík Bystřický – PROFIMAX – žádost o umístění prodejního pultu ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.
Žadatel:   PROFIMAX
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit:
1.   umístění prodejního pultu k prodeji lůžkovin s maximální plochou záboru 2 m2, každé úterý , za nájemné ve výši 500,- Kč/prodejní den, s účinností od 1.3.2010, ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro společnost Ludvík Bystřický – PROFIMAX, se sídlem Sídliště 1089/29, Praha 5, IČ 13825968, s tím, že prodejní pult bude umístěn na viditelném místě tak, aby nedošlo k narušení provozu polikliniky a omezení pohybu osob v objektu.
5/0/1
OA  4/10/2010
Žádost: Žádost Via Lucis o.p.s., Záhorského 886/4, Praha 5, o zrušení výpovědi a uzavření splátkového kalendáře.
Žadatel:   Via Lucis o.p.s.
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.   Trvat:
1.   na usnesení RMČ Prahy 5 ze dne 12.1.2010 č. usn. 2/21/2010, kterým schválila odstoupení od nájemní smlouvy č. 47/0/OOA/08 ze dne 12.6.2008 na pronájem objektu č.p. 886, záhorského 4, Praha 5, uzavřené se společností Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 886/4, Praha 5, IČ 28385462
II. Neschválit:
1.   uzavření  splátkového kalendáře na dlužné nájemné za užívání objektu Záhorského 886/4, Praha 5, pro společnost Via Lucis o.p.s., Záhorského 886/4, Praha 5, IČ 28385462, které k 31.1.2010 činí 215.285,- Kč.
III. Schválit:
podání žaloby na společnost Via Lucis o.p.s., Záhorského 886/4, Praha 5, IČ 28385462, na úhradu dlužné částky zjištěné ke dni ukončení nájemního poměru v případě, že dlužná částka nebude uhrazena do 10.3.2010, a na vyklizení v případě, že objekt nebude vyklizen a předán MČ Praha 5 do 10.3.2010.
IV. Zmocnit:
AK Janstová, Smetana a Partneři, Římská 104/14, Praha 2 k podání výše uvedených žalob na nájemce objektu Záhorského 886/4, Praha 5, společnost Via Lucis o.p.s., Záhorského 886/4, Praha 5, IČ 28385462 a k zastupování MČ Praha 5 ve věci.
5/0/0
 
NP  4/01/2010
Žádost: NP  Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, návrh na podání žalob vůči bývalému nájemci Janu Surmajovi.
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        vůči býv. nájemci Janu Surmajovi podání žaloby na vyklizení NP, žaloby na úhradu dlužné částky včetně příslušenství a smluvní pokuty ve snížené výši 0,025 % z dlužné částky denně a žaloby na vydání neoprávnéného obohacení, které vzniklo za období od 1.5.2009 do 31.1.2010 za užívání NP v nemovitosti č.p. 479, k.ú. Smíchov, Praha 5, Janáčkovo nábřeží č.o. 37 bez právního důvodu.
II.       Zmocnit:
    advokátní kancelář JUDr. Ilja Lamprecht, sídlem Holečkova 10, Praha 5 zaps. v seznamu ČAK pod. č. 1319, k podání výše uvedených žalob, k zastupování MČ Praha 5 jako žalobce ve sporu s býv. nájemcem NP Janem Surmajem a k veškerým právním úkonům souvisejících s těmito žalobami.
6/0/0
 
NP  4/02/2010
Žádost: NP Na Konvářce, parc. č. 789/9, k.ú. Smíchov, Praha 5, Jana Walterová, žádost o převod nájmu NP – garáže.
Žadatel:  p. Jana Walterová
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže ev. č. 917 o velikosti 14,50 m2, v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 789/9, k.ú. Smíchov, ul. Na Konvářce, Praha 5 Janě Walterové, bytem Tenisová 847, Praha 10 za nájemné ve výši Kč 580,- měsíčně.  
5/0/0  
NP  4/03/2010
Žádost: NP Na Konvářce, parc. č. 789/9, k.ú. Smíchov, Praha 5, Marcela Maturová, změna příjmení.
Žadatel:  pí. Marcela Maturová
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        vystavení Dodatku k NS č. 233/F/C/95/192/V ze dne 24.11.1995, ve znění pozdějších dodatků, kterým bude provedena změna příjmení nájemce NP – garáže, ev. č. 915, v ul. Na Konvářce parc. č. 789/9, k.ú. Smíchov, Praha 5 z Marcela Žerebná na Maturová.
2.        vystavení Dodatku k NS č. 635/P/C/2009/192 ze dne 21.7.2009 ve znění pozdějších dodatků, kterým bude provedena změna příjmení nájemce NP – garáže, ev. č. 914, v ul. Na Konvářce parc. č.789/9, k.ú. Smíchov, Praha 5 z Marcela Žerebná na Maturová.  
5/0/0       
 
NP  4/04/2010
Žádost: NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Lubomír Kotal, Jaroslava Kotalová, žádost o provedení změny v označení nájemce.
Žadatel:  manž. Kotalovi
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.                    Vzít na vědomí:
 smlouvu o prodeji podniku ze dne 1.2.2010 uzavřenou mezi Kamalem Charifem, IČ 74338021, na straně jedné a Lubomírem Koralem, IČ 40470750, a Jaroslavou Kotalovou, IČ 44341369, na straně druhé.
II.                   Schválit:
 uzavření Dodatku k NS č. 11/2005 ze dne 16.11.2005 sjednanou ve znění Dodatku č. 1/2007 ze dne 2.10.2007, kterým se provede změna v označení nájemce NP – pizzeria o výměře 52,6 m2 v  přízemí nemovitosti č.p. 2326, Stroupežnického 24, Praha 5 – Smíchov z fyzické  osoby Kamila Charifa, IČ 74338021, na fyzické osoby Lubomíra Kotala, IČ40470750 a Jaroslavu Kotalovou, IČ 44341369, s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS se nemění.
5/0/0
 
NP  4/05/2010
Žádost: NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Český helsinský výbor, žádost o souhlas s uváděním sídla o.s. Z§vůle práva na adrese NP.
Žadatel:  Český helsinský výbor
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.        s uváděním sídla firmy občanského sdružení Z§vůle práva, IČ 27044599, na adrese Štefánikova 21/216, 150 00 Praha 5 – Smíchov.  
5/0/0 
 Na stůl:
OA  4/011/2010
Žádost: Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 445/3, k.ú. Smíchov pro parkování – dvůr domu Vltavská 277/28.
Žadatel:   p. Pavel Palo
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.   se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 445/3, k.ú. Smíchov pro parkování 1 osobního vozidla za cenu 4.500,- Kč/rok Pavlu Palovi, bytem Praha 5, Vltavská 277/28.
5/0/0
 
NP  4/06/2010
Žádost: Uzavření Dohody o narovnání se spol. MAXIMA, spol. s r.o. za účasti spol. Žabka. a.s., zveřejnění záměru pronájmů NP spol. MAXIMA, spol s.r.o. v č.p. 1844 a č.p. 1845 v k.ú. Smíchov a zveřejnění záměru NP v č.p. 107, k.ú. Smíchov, spol. Žabka, a.s.
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        uzavření Dohody o narovnání se společností MAXIMA, spol. s r.o. s převzetím závazku Městské části Praha 5 vyplývajícího z narovnání společnosti Žabka, a.s. k vypořádání vzájemných právních vztahů a vzájemných pohledávek mezi společností MAXIMA, spol. s r.o. a Městskou částí Praha 5 po ukončení nájemního vztahu.
2.         zveřejnění záměrů pronájmů nebytových prostor v budově č.p. 1844 a budově č.p. 1845 v k.ú. Smíchov společnosti MAXIMA, spol. s r.o. za podmínek a v souladu s dohodou o narovnání uzavřenou mezi  Městskoui částí Praha 5 a společností MAXIMA, spol. s r.o. za účasti společnosti Žabka, a.s..
3.         zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 107 v k.ú. Smíchov společnosti Žabka, a.s., za podmínek a v souladu s dohodou o narovnání uzavřenou mezi Městskou částí Praha 5 a společností MAXIMA, spol. s r.o. za účasti společnosti Žabka, a.s.    
5/0/0
     
5. KOAaM se koná dne : 8.3.2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
 
 
 
Za KOAaM:                                   Ověřil:                                           V Praze dne: 23.2.2010
 Jiřina Zavadilová           ing. Petr HORÁK
                                              zástupce starosty
Přečteno: 4041x
Publikováno: 25.02.2010, poslední změna: 25.02.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout