2. KOAaM - zápis ze dne 25.1.2010

 
 
Z Á P I S
 
z  2. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 25. 1. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                                8                                                    
Omluveno:                               4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Zápis z 1. KOAaM ze dne 11.1.2010 a program na 2. KOAaM je schválen.
Č Á S T   MAJETKOVÁ
2/01/2010
Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2107/5, k.ú. Košíře.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku  parc. č. 2107/5, k.ú. Košíře o výměře 260 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Havlíkovým, vlastníkům sousední nemovitosti č.p. 451.
 5/0/0     
 
 
 
 
 
2/02/2010
Žádost: Informace o udělených souhlasech v OSM od září do prosince 2009.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Vzít na vědomí:
1.   informace dle Přílohy č. 1. o souhlasech dle kompetencí.
5/0/0
 
2/03/2010
Žádost: Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 –  tzv.TESCO objekt č.p. 328, na pozemku parc. č. 442/34 v k.ú. Radlice.
Žadatel: OSM
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Požádat:
1.    Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření budovy (bez č.p.) bývalé čerpací stanice spolu se stavební parcelou č. 2063/2 a souvisejícími pozemky parc. č. 2063/1, parc. č. 2066, parc. č. 2065/1 a 2065/3 vše v k.ú. Smíchov
2.   Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – tzv. TESCO objekt č.p. 328, na pozemku parc. č. 442/34 v k.ú. Radlice, za předpokladu svěření budovy bývalé čerpací stanice spolu se stavební parcelou č. 2063/2 a se souvisejícími pozemky parc. č. 2063/1, parc. č. 2066, parc. č. 2065/1 a 2065/3 vše v k.ú. Smíchov.
5/0/0
 
 
 
 
 
2/04/2010
Žádost: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 536/10, k.ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 157, k.ú. Radlice.
Žadatel: OSM
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Schválit:
1.    předkládanou smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 536/10 v k.ú. Radlice, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 157 v k.ú. Radlice (Libuše Hezinová, bytem nám. Na Farkáně 184/1, Praha 5), za cenu 50.210,- Kč.
5/0/0
 
 
 
             
                                                   ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  2/01/2010
Žádost: Záměr prodeje řadových garáží na pozemku parcel. č. 1475/94, k.ú. Košíře.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.    se záměrem prodeje řadových garáží na pozemku parcel. č. 1475/94, k.ú. Košíře, Mikšovského, Prof. Ing. Ivanu Procházkovi, DrSc. za kupní cenu : 2,250.000,- Kč.
5/0/0
 
 
 
OA  2/02/2010
Žádost: Záměr pronájmu části fasád domů k umístění reklamních zařízení pro společnost Pragoplakát, spol. s r.o., IČ 25793918.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
     1.    záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 442a, Plzeňská č.o. 209, Praha 5, k.ú. Košíře, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 12.96 m2 za roční nájemné ve výši 23.328,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o. se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918
      2.   záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 445b, Plzeňská č.o. 215, Praha 5, k.ú. Košíře, k umístění 2 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 6,48 m2 za roční nájemné ve výši 11.664,- Kč pro společnost Pragolpakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
   II.        Neschválit:
   1.     záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 250, Štefánikova č.o. 6, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 9,36 m2 za roční nájemné ve výši 16.848,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
   2.      záměr pronájmu fasády na objektu č.p. 590, Stroupežnického č.o. 22, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 1 kusu reklamního zařízení o celkové výměře 4,08 m2 za roční nájemné ve výši 7.344,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
   3.     záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 276, Lidická č.o. 36, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 4 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 4,32 m2  za roční nájemné ve výši 7.776,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
 4.      záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 251, Lidická č.o. 34, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 5,04 m2 za roční nájemné ve výši 9.072,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.  
2/1/2
 
 
 
 
OA  2/03/2010
Žádost: Úprava výše nájemného v roce 2010 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor, garáží a pozemků na základě roční míry inflace pro rok 2009.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Vzít na vědomí:
1.   roční míru inflace oficiálně vyhlášenou ČSÚ, která pro rok 2009 činila 1%.
II.     Schválit:
1.     navýšení nájemného na základě roční míry inflace o 1% a to za pronájem:
       - nebytových domů
      - nebytových prostor v bytových domech a garáží vč. spolupodílových domů, na kterých má MČ Praha 5 majoritní podíl
     - pozemků a ostatních pronájmů majetku MČ Praha 5
2.     snížení nájemného o 5% pro rok 2010, v případě, že je uplatňována 100% valorizace za pronájem:
      - nebytových domů
    - nebytových prostor v bytových domech a garážích vč. spolupodílových domů, na kterých má MČ Praha 5 majoritní podíl.  
2/0/3
 
OA  2/04/2010
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.8.2001 ve znění pozdějších dodatků s MUDr. Jiřím Paulim, Peškova 967/10, Praha 5, IČ 65438051.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.   uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.8.2001 ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění název nájemce NP Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 z fyzické osoby MUDr. Jiří Pauli na právnickou osobu MUDr. Jiří Pauli, s.r.o., Peškova 967/10, Praha 5, IČ 65438051.
5/0/0
 
OA  2/05/2010
Žádost: Žádost o pronájem pozemků pro umístění a provozování reklamních panelů a rondelů – PRAGOPLAKÁT s.r.o.
Žadatel:   PRAGOPLAKÁT s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.   se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1020/252, k.ú. Hlubočepy o výměře 1,2 m2 – pro umístění a provozování neosvětleného, informačního, reklamního a propagačního zařízení – typu rondel za cenu 5.000,- Kč/rok a části č. parc. 942/97 v k.ú. Hlubočepy pro umístění a provozování neosvětleného, informačního, reklamního a propagačního zařízení na zídce Polikliniky Barrandov – typu panel o celkové ploše 3,24 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 4.860,- Kč/rok firmě Pragoplakát, s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 50, IČ 25793918.
II.     Nesouhlasit:
1.   se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov a částí pozemků č. parc. 1020/252 a 942/95 v k.ú. Hlubočepy v plochách zeleně pro umístění reklamních, propagačních a inzertních zařízení firmy Pragoplakát, s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 50.
5/0/0
 
 
 
 
 
NP 2/01/2010
Žádost: NP  Švédská 35/1844, Praha 5 – Smíchov, Nadace Umění pro zdraví, poskytnutí slevy z nájemného.
Žadatel:  Nadace Umění pro zdraví
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        poskytnutí slevy z nájemného za dobu od 26.9.2009 do 11.12.2009 nájemci Nadaci Umění pro zdraví, IČ 45246742, ve výši 11.214 Kč za NP Švédská 35/1844,Praha 5 – Smíchov.  
5/0/0  
NP  2/02/2010
Žádost: NP –  Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, žádost o schválení podnájmu pro MUDr. Zarine Chačikjanovou.
Žadatel: MUDr. Markéta Mudrová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.         podnájem nebytového prostoru – zubní ordinace Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 20.1.2010 uzavřené mezi nájemcem MUDr. Markétou Mudrovou, IČ 49627058, a podnájemcem MUDr. Zarine Chačikjanovou, Na Vyhlídce č. 279, Měchenice.
5/0/0
     3. KOAaM se koná dne : 8.2. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
 
Za KOAaM:                                    Ověřil:                                                        V Praze dne: 26.1.2010
 Jiřina Zavadilová              Ing. Petr HORÁK
                                                  zástupce starosty
Přečteno: 3141x
Publikováno: 01.02.2010, poslední změna: 01.02.2010
Autor: Odbor správy majetku