Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

2. KOAaM - zápis ze dne 25.1.2010

 
 
Z Á P I S
 
z  2. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 25. 1. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                                8                                                    
Omluveno:                               4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Zápis z 1. KOAaM ze dne 11.1.2010 a program na 2. KOAaM je schválen.
Č Á S T   MAJETKOVÁ
2/01/2010
Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2107/5, k.ú. Košíře.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku  parc. č. 2107/5, k.ú. Košíře o výměře 260 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Havlíkovým, vlastníkům sousední nemovitosti č.p. 451.
 5/0/0     
 
 
 
 
 
2/02/2010
Žádost: Informace o udělených souhlasech v OSM od září do prosince 2009.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Vzít na vědomí:
1.   informace dle Přílohy č. 1. o souhlasech dle kompetencí.
5/0/0
 
2/03/2010
Žádost: Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 –  tzv.TESCO objekt č.p. 328, na pozemku parc. č. 442/34 v k.ú. Radlice.
Žadatel: OSM
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Požádat:
1.    Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření budovy (bez č.p.) bývalé čerpací stanice spolu se stavební parcelou č. 2063/2 a souvisejícími pozemky parc. č. 2063/1, parc. č. 2066, parc. č. 2065/1 a 2065/3 vše v k.ú. Smíchov
2.   Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – tzv. TESCO objekt č.p. 328, na pozemku parc. č. 442/34 v k.ú. Radlice, za předpokladu svěření budovy bývalé čerpací stanice spolu se stavební parcelou č. 2063/2 a se souvisejícími pozemky parc. č. 2063/1, parc. č. 2066, parc. č. 2065/1 a 2065/3 vše v k.ú. Smíchov.
5/0/0
 
 
 
 
 
2/04/2010
Žádost: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 536/10, k.ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5 ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 157, k.ú. Radlice.
Žadatel: OSM
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Schválit:
1.    předkládanou smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 536/10 v k.ú. Radlice, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 157 v k.ú. Radlice (Libuše Hezinová, bytem nám. Na Farkáně 184/1, Praha 5), za cenu 50.210,- Kč.
5/0/0
 
 
 
             
                                                   ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  2/01/2010
Žádost: Záměr prodeje řadových garáží na pozemku parcel. č. 1475/94, k.ú. Košíře.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.    se záměrem prodeje řadových garáží na pozemku parcel. č. 1475/94, k.ú. Košíře, Mikšovského, Prof. Ing. Ivanu Procházkovi, DrSc. za kupní cenu : 2,250.000,- Kč.
5/0/0
 
 
 
OA  2/02/2010
Žádost: Záměr pronájmu části fasád domů k umístění reklamních zařízení pro společnost Pragoplakát, spol. s r.o., IČ 25793918.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
     1.    záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 442a, Plzeňská č.o. 209, Praha 5, k.ú. Košíře, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 12.96 m2 za roční nájemné ve výši 23.328,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o. se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918
      2.   záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 445b, Plzeňská č.o. 215, Praha 5, k.ú. Košíře, k umístění 2 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 6,48 m2 za roční nájemné ve výši 11.664,- Kč pro společnost Pragolpakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
   II.        Neschválit:
   1.     záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 250, Štefánikova č.o. 6, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 9,36 m2 za roční nájemné ve výši 16.848,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
   2.      záměr pronájmu fasády na objektu č.p. 590, Stroupežnického č.o. 22, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 1 kusu reklamního zařízení o celkové výměře 4,08 m2 za roční nájemné ve výši 7.344,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
   3.     záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 276, Lidická č.o. 36, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 4 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 4,32 m2  za roční nájemné ve výši 7.776,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.
 4.      záměr pronájmu části fasády na objektu č.p. 251, Lidická č.o. 34, Praha 5, k.ú. Smíchov, k umístění 3 kusů reklamního zařízení o celkové výměře 5,04 m2 za roční nájemné ve výši 9.072,- Kč pro společnost Pragoplakát spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3, IČ 25793918.  
2/1/2
 
 
 
 
OA  2/03/2010
Žádost: Úprava výše nájemného v roce 2010 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor, garáží a pozemků na základě roční míry inflace pro rok 2009.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Vzít na vědomí:
1.   roční míru inflace oficiálně vyhlášenou ČSÚ, která pro rok 2009 činila 1%.
II.     Schválit:
1.     navýšení nájemného na základě roční míry inflace o 1% a to za pronájem:
       - nebytových domů
      - nebytových prostor v bytových domech a garáží vč. spolupodílových domů, na kterých má MČ Praha 5 majoritní podíl
     - pozemků a ostatních pronájmů majetku MČ Praha 5
2.     snížení nájemného o 5% pro rok 2010, v případě, že je uplatňována 100% valorizace za pronájem:
      - nebytových domů
    - nebytových prostor v bytových domech a garážích vč. spolupodílových domů, na kterých má MČ Praha 5 majoritní podíl.  
2/0/3
 
OA  2/04/2010
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.8.2001 ve znění pozdějších dodatků s MUDr. Jiřím Paulim, Peškova 967/10, Praha 5, IČ 65438051.
Žadatel:   OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.   uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.8.2001 ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění název nájemce NP Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 z fyzické osoby MUDr. Jiří Pauli na právnickou osobu MUDr. Jiří Pauli, s.r.o., Peškova 967/10, Praha 5, IČ 65438051.
5/0/0
 
OA  2/05/2010
Žádost: Žádost o pronájem pozemků pro umístění a provozování reklamních panelů a rondelů – PRAGOPLAKÁT s.r.o.
Žadatel:   PRAGOPLAKÁT s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.   se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1020/252, k.ú. Hlubočepy o výměře 1,2 m2 – pro umístění a provozování neosvětleného, informačního, reklamního a propagačního zařízení – typu rondel za cenu 5.000,- Kč/rok a části č. parc. 942/97 v k.ú. Hlubočepy pro umístění a provozování neosvětleného, informačního, reklamního a propagačního zařízení na zídce Polikliniky Barrandov – typu panel o celkové ploše 3,24 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2 reklamní plochy tj. celkem 4.860,- Kč/rok firmě Pragoplakát, s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 50, IČ 25793918.
II.     Nesouhlasit:
1.   se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov a částí pozemků č. parc. 1020/252 a 942/95 v k.ú. Hlubočepy v plochách zeleně pro umístění reklamních, propagačních a inzertních zařízení firmy Pragoplakát, s.r.o., se sídlem Praha 3, Bořivojova 50.
5/0/0
 
 
 
 
 
NP 2/01/2010
Žádost: NP  Švédská 35/1844, Praha 5 – Smíchov, Nadace Umění pro zdraví, poskytnutí slevy z nájemného.
Žadatel:  Nadace Umění pro zdraví
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        poskytnutí slevy z nájemného za dobu od 26.9.2009 do 11.12.2009 nájemci Nadaci Umění pro zdraví, IČ 45246742, ve výši 11.214 Kč za NP Švédská 35/1844,Praha 5 – Smíchov.  
5/0/0  
NP  2/02/2010
Žádost: NP –  Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, žádost o schválení podnájmu pro MUDr. Zarine Chačikjanovou.
Žadatel: MUDr. Markéta Mudrová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
       1.         podnájem nebytového prostoru – zubní ordinace Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 20.1.2010 uzavřené mezi nájemcem MUDr. Markétou Mudrovou, IČ 49627058, a podnájemcem MUDr. Zarine Chačikjanovou, Na Vyhlídce č. 279, Měchenice.
5/0/0
     3. KOAaM se koná dne : 8.2. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
 
Za KOAaM:                                    Ověřil:                                                        V Praze dne: 26.1.2010
 Jiřina Zavadilová              Ing. Petr HORÁK
                                                  zástupce starosty
Přečteno: 3181x
Publikováno: 01.02.2010, poslední změna: 01.02.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout