Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

1. Zápis KOAaM dne 11.1.2010

 

 

Z Á P I S

 

z  1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného  dne : 11. 1. 2010

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               9                                                   

Omluveno:                              3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Zápis z 20. KOAaM ze 14.12.2009 a program na 1. KOAaM dne 11.1.2010 je schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

1/01/2010

Žádost:  Žádost o prodej id. 164/10000 pozemků parc. č. 298/113, 298/122 a 298/123, k.ú. Motol.

Žadatel:  manželé Kodejšovi

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.        s prodejem spoluvlastnického podílu id. 164/10000 pozemků parc. č. 298/113, 298/122 a 298/123, k.ú. Motol manželům Janě a Milanovi Kodejšových, bytem Brdlíkova 288/1E, jehož hodnota  činí 3.193,- Kč (1.100,- Kč/m2 – schváleno usnesením ZMČ P5 č. Z 8/6/2003).

 5/0/0      

 

 

 

1/02/2010

Žádost:  Odbor správy majetku MHMP žádá o stanovisko ke směně částí pozemků parc.č. 4199/67 a 4199/1, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Souhlasit:

1.     se záměrem směny části pozemku parc. č. 4199/67, k.ú. Smíchov o výměře cca 33 m2 ve  vlastnictví pana ing. Miroslava Čápa, za část pozemku parc. č. 4199/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 48 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy.

5/0/0

1/03/2010

Žádost:  Žádost  OOA MHMP  o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 467/1, k.ú. Radlice.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Nesouhlasit:

1.    se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 467/1, k.ú. Radlice panu Zdeňku Hourovi za účelem zřízení příjezdové cesty k pozemku parc. č. 565/1, k.ú. Radlice.

5/0/0

1/04/2010

Žádost:    OOA MHMP  obdržel žádost o prodej pozemku parc. č. 3456/1, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Souhlasit:

1.    se záměrem prodeje  pozemku parc. č. 3456/1, k.ú. Smíchov o výměře 164 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy paní Soně Altmanové, majitelce sousední nemovitosti č.p. 1069, Kmochova 10, za účelem scelení s pozemkem v jejím vlastnictví.

5/0/0

1/05/2010

Žádost:    OOA MHMP  žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1935/105 a 2026/3, k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Souhlasit:

1.    se záměrem prodeje  zastavěného pozemku parc. č. 1935/105, k.ú. Košíře o výměře 100 m2  a pozemku parc. č. 2026/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, společnosti PREdistribuce, a.s., majiteli trafostanic stojících na těchto pozemcích.

5/0/0

1/06/2010

Žádost:    Žádost OOA MHMP  o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1385/2, k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Souhlasit:

1.    se záměrem prodeje   pozemku parc. č. 1385/2, k.ú. Košíře o výměře 115 m2  z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Censtrální dispečink taxi, s.r.o. (vlastník stavby stojící na tomto pozemku).

5/0/0

 

1/07/2010

Žádost:    Změna nájemce pozemku parc. č. 1487/3 a části pozemku parc. č. 1487/1, k.ú. Smíchov (přístupová plocha) ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu koupě garáže na pozemku postavené.

Žadatel:  pí. Eva Mettlerová

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Schválit:

1.     pronájem pozemku parc. č. 1487/3 o výměře 26 m2 a části pozemku parc. č. 1487/1, k.ú. Smíchov o výměře 20 m2, paní Evě Mettlerové, bytem Xaveriova 2735, Praha 5 za účelem užívání garáže v jejím vlastnictví.

5/0/0

1/08/2010

Žádost:    Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1771/50 a 1771/67, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu napravení historicky nedořešeného stavu – pozemky jsou součástí funkčního drážního tělesa.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Souhlasit:

1.     se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1771/50 a 1771/67, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy Správě železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa Praha, Sokolovská 278/955, Praha 9.

5/0/0

1/09/2010

Žádost:    Žádost o stanovisko k odprodeji pozemku parc. č. 955/73, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci.

 Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku P5

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Schválit:

1.     prodej pozemku parc. č. 955/73, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5.

6/0/0

     

 

        

                         

                                                         ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA  1/01/2010

Žádost: Bieblova 4, záměr koupě id. 3/16 domu č.p. 1063 s id. 3/16 zastavěného pozemku parcel. č. 2211, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  pí. Taťána Postránecká

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Nesouhlasit:

1.    se záměrem koupě id. 3/16 domu čp. 1063 s id. 3/16 zastavěného pozemku parcel. č. 2211, k.ú. Smíchov, Bieblova 4, od spoluvlastnice Taťány Postránecké v rámci předkupního práva za kupní cenu 1,500.000,- Kč.

6/0/0

 

OA  1/02/2010

Žádost: Štěpařská č.o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č.p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, třetí osobě.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

  

 

 

 

 

 

 

OA  1/03/2010

Žádost: Uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. HJ/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 ve znění dodatků č. 1-3 se společností T-MOBIL Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681.

Žadatel:   OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Schválit:

1.   uzavření Dodatku č. 4 se společností T-Mobil Czech Republic, a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681, kterým se rozšiřuje předmět nájmu a zvyšuje nájem na části objektu č.p. 980, Vltavská 12, Praha 5, k.ú. Smíchov.

6/0/0  

 

NP 1/01/2010

Žádost:  NP  Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.

Žadatel:  Ing. Dimitrij Matula

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.         pronájem NP – kanceláře o výměře 48,7 m2 v domě č.p. 2327, Stroupežnického 28,

            Praha 5 – Smíchov – žadateli:

               Ing. Dimitrij Matula, IČ 71386106, Nad Olšinami 19, 100 00  Praha 10

               za nájemné ve výši 11.769,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

 

 

NP  1/02/2010

Žádost:  NP –  Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Zrušit:

       1.         usnesení Rady MČ Praha 5 č. 22/648/2009 ze dne 9.6.2009 – pronájem NP

                   Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov.

      II.        Schválit:

       1.       pronájem NP – kanceláře o výměře 39,08 m2 v přízemí domu č.p. 782,

                 Arbesovo náměstí 13, Praha 5 – Smíchov žadateli:

                 Petr Pícha, IČ 48557765, Kazaňská 188/9, 252 30 Praha 10

                za nájemné ve výši 10.626,- Kč měsíčně + DPH.

6/0/0

 

NP 1/03/2010

Žádost:  NP –  Na Hutmance, Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě oznámení záměru.

Žadatel:  p. Rudolf Denemark

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.          pronájem NP – garáže ev. č. 901 o výměře 16,0 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k.ú. Jinonice, Praha 5 žadateli:

                      Rudolf Denemark, U Pastoušky 3/342, 158 00  Praha 5

                      za nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH).

6/0/0

 

 

NP  1/04/2010

Žádost:  NP –  Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kříž, Dodatek k NS na prodloužení doby nájmu a úpravu výše nájemného.

Žadatel:  p. Ing. Jan Kříž

Předkládá: Odbor  obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

     1.              za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 4/10 předložený Dodatek č. 2 k NS ze dne 6.12.2004, kterým se nájemci Ing. Janu Křížovi, IČ 71629530, prodlužuje doba nájmu od 1.1.2010 do 31.12.2010 a upravuje nájemné na výši 3.000,- Kč měsíčně + zálohy na služby na výši 400,- Kč měsíčně v NP o výměře 45,2 m2 v suterénu domu čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov.

6/0/0

 

Na stůl:

 

NP  1/05/2010

Žádost:  NP –  Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Růžena Dobrovská, návrh na ukončení nájmu garáže – 1 stání dohodou.

Žadatel:  pí. Růžena Dobrovská

Předkládá: Odbor  obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

     1.              ukončení nájmu NP –  (1stání) ev. č. 902 o výměře 17,0 m2 ve dvorním traktu domu Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Růženou Dobrovskou, bytem Stroupežnického 28, Praha 5 dohodou k datu 31.1.2010 za podmínky uhrazení celého dluhu.

6/0/0

 

 

 

 

NP  1/06/2010

Žádost:  NP –  K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov, Miroslav Koutecký, žádost o pronájem garáže.

Žadatel:  p. Miroslav Koutecký

Předkládá: Odbor  obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

     1.            zvěřejnění záměru pronájmu NP – garáže ev. č. 907 o velikosti 15,00 m2, ve dvorním traktu domu v ul. K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov Miroslavu Kouteckému, bytem Radlická 112, Praha 5 za nájemné ve výši 1.300,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

Různé:  Členové komise zvolili za místopředsedu KOAaM pana Michala Šestáka.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 16,45 hod.

 

  

    

2. KOAaM se koná dne :  25.1. 2010  od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.

 

 

 

 

Za KOAaM:                                    Ověřil:                                                    V Praze dne: 12.1.2010

  Jiřina Zavadilová              ing. Petr HORÁK

                                                     zástupce starosty

Přečteno: 4267x
Publikováno: 13.01.2010, poslední změna: 13.01.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout