Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 22. KOAaM dne 8.12.2008

 
 
Z Á P I S
 
z  22. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 8.12. 2008
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               8                                                  
Omluveno:                             4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
Zápis z 21. KOAaM a program na 22. KOAaM schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
22/01/2008
Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č.3088, 3092 a 3094, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemky žadatele.
Žadatel:  OOA MHMP 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 3088, 3092 a 3094, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem jejich využití jako zahrádek.
5/0/0
 
22/02/2008
Žádost: Stanovisko k návrhu na umístění reklamních poutačů v areálu MČ Klikatá 90c/1238, Praha 5 – Jinonice.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Souhlasit:
1.       s předloženým návrhem na umístění reklamních poutačů v areálu MČ Klikatá 90c/1238, Praha 5 Jinonice – č. 3a.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
22/03/2008
Žádost: Stanovisko k prodeji  pozemku  parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – prodej pozemku bude dle ÚPnHMP.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál stažen z programu:
5/0/0
 
 
22/04/2008
Žádost: Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 942/56, 942/51 a 942/118, k.ú. Hlubočepy.
Žadatel: pí. Dana Hanzlíková
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Schválit:
1.        souhlas  se na pozemky parc. č. 942/56, 942/51 a 942/118, k.ú. Hlubočepy za účelem přeložky a přípojky kVN a kNN v ulici Hogerova a Štěpařská pro PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
OA 22/01/2008
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost Pavla Dobiáše, nájemce NP, o snížení ceny nájmu za pronájem NP umístěného v přízemí budovy A o celkové výměře 19,20 m2.
Žadatel: p. Pavel Dobiáš
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.      snížení nájemného za pronájem NP umístěného v přízemí budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 19,20 m2 z částky ve výši 1.800,- Kč/m2/rok na částku ve výši 900,- Kč/m2/rok.
5/0/0
 
 
OA 22/02/2008
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 22.704,50 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci sociálních zařízení v objektu Polikliniky Barrandov.
 
Žadatel: p. MUDr. Zobanová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       úhradu nákladů vynaložených na zprovoznění NP o celkové výměře 160,50 Kč umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 v částce ve výši 6.925,- Kč formou odpuštění nájemného.
5/0/0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 22/03/2008
Žádost: Tichá 3, záměr prodeje id. ½ domu čp. 1224 s id. ½ zastav. pozemku parcel. č. 3297 a id. ½ zahrady parcel. č. 3298, k.ú. Smíchov.
 
Žadatel: JUDr. Karel Muzikář
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 1224 s id. ½ zastavěného pozemku parcelní číslo 3297 a id. ½ zahrad parc. č. 3298, k.ú. Smíchov, Tichá 3, Praha 5 spoluvlastníku JUDr. Karlu Muzikářovi za kupní cenu : 13,000.000,- Kč
5/0/0
 
 
OA 22/04/2008
Žádost: Záměr prodeje volného stavebního pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov o výměře 543 m2 minimálně za cenu 6, 516.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 2657/118 ze dne 20.11.2008 formou výběrového řízení.
4/1/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 22/01/2008
Žádost: NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SWIFT Production, s.r.o., návrh nájemce na uzavření splátkové dohody, prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty.
Žadatel: SWIFT Production, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Souhlasit:
1.          s uzavřením splátkové dohody s dlužníkem obch. firmou SWIFT Production, s.r.o., IČ 27381960, na dlužnou částku 335.434,- Kč za NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov k uhrazení v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 22.363,- Kč po dobu 15ti měsíců s tím, že první splátka ve výši 22.363,- Kč bude dlužníkem uhrazena nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém bude podepsána splátková dohoda zástupcem věřitele, tj. po schválení v ZMČ Praha 5
 2.           s prominutím úroku z prodlení vyčísleného z výše dlužné částky 11.252,- Kč k datu 27.10.2008, tj. k datu podpisu dohody o uznání dluhu.
 3.         s prominutím smluvní pokuty ve výši 19.103,- Kč jako samostatného majetkového    nároku pronajímatele vyčísleného k datu 27.10.2008, tj. k datu podpisu dohody o uznání dluhu.
5/0/0
 
 
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 17,30 hod.
 
 
 
1. KOAaM se koná dne : 12.1.2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
Za KOAaM:                               Ověřil:                                          V Praze dne: 9.12. 2008
 Jiřina Zavadilová                ing. Petr HORÁK
                                                  zástupce starosty                                                                       
Přečteno: 5650x
Publikováno: 15.12.2008, poslední změna: 13.02.2009
Vytisknout