Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 21. KOAaM dne 24.11.2008

 
 
 
 
Z Á P I S
 
 
z  21. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 24.11. 2008
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              8                                                    
Omluveno:                            4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
Zápis z 20. KOAaM  a program na 21. jednání KOAaM schválen.
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
21/01/2008
Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1662/1 a 1019/1, k.ú. Hlubočepy.
Žadatel:  OOA MHMP 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1662/1 a 1019/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 2.978 m2 (vyjma té části pozemku parc. č. 1662/1, která zasahuje do komunikace Slivenecká) z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních nemovitostí čp. 1121 a 1132, k.ú. Hlubočepy.
 5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/02/2008
Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 533/1 a 624/2, k.ú. Radlice.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Nesouhlasit:
1.      –se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 624/2 a pozemku parc. č. 533/1, k.ú. Radlice o výměře cca 626 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
 
21/03/2008
Žádost: OOA MHMP obdržel žádost firmy David Franc Auto s.r.o. o pronájem pozemku parc. č. 1385/2 a části pozemku parc. č. 1385/1, k.ú. Košíře.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.       – se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1385/2 a části pozemku parc. č. 1385/1, k.ú. Košíře o celkové výměře cca 550 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy firmě David Franc Auto s.r.o., z důvodů zajištění přístupu k budově stojící na pozemku parc. č. 1385/2, k.ú. Košíře a k parkování vozidel.
5/0/0
 
21/04/2008
Žádost: Žádost  OOA MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu popř. prodeji části pozemku parc. č. 1838/1, k.ú. Košíře.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.        – se záměrem dlouhodobého pronájmu popř. prodeje části pozemku parc. č. 1838/31, k.ú. Košíře o výměře cca 500 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby zahradní restaurace (drobné kavárny, cukrárny).
5/0/0
 
 
 
 
21/05/2008
Žádost: Žádost firmy SUPRAPHON MUSIC a.s. o prodloužení trvání dočasné stavby umístěné na pozemku parc. č. 1376, k.ú. Smíchov, ul. Pechlátova.
Žadatel: F. SUPRAPHON MUSIC a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Schválit::
1.         prodloužení doby trvání dočasné stavby ve vlastnictví firmy SUPRAPHON MUSIC a.s. umístěné na pozemku parc. č. 1376, k.ú. Smíchov, ul. Pechlátova – do 31.12.2010.
5/0/0
 
 
21/06/2008
Žádost: Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1255/3, 1257/14, 1249/7, 1253/8, 1253/11, 12, 17, 18, 1254/1,3,4 a 1254/5, k.ú. Jinonice ve vlastnictví paní Kubrové za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem směny pozemků parc. č. 1255/3, k.ú. Jinonice o výměře 100 m2 a pozemku parc. č. 1257/14, k.ú. Jinonice o výměře 1.185 m2 ve vlastnictví paní J. Kubrové, bytem Ohradská 222/2, 158 00 Praha 5 – za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 2.170 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
II.          Nesouhlasit:
 1.          se záměrem směny pozemků parc. č. 1249/7 o výměře 6.219 m2 parc. č. 1253/8 o výměře 429 m2, 1253/11 o výměře 429 m2, parc. č. 1253/12 o výměře 355 m2, parc č. 1253/17 o výměře 211 m2, parc. č. 1253/18 o výměře 1.681 m2, parc. č. 1254/1 o výměře 4.150 m2, parc. č. 1254/3 o výměře 797 m2, parc. č. 1254/4 o výměře 152 m2 a parc. č. 1254/5 o výměře 2.002 m2 ve vlastnictví paní J. Kubrové, bytem Ohradská 222/2, 158 00 Praha 5 – za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 20.500 m2.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/07/2008
Žádost: OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1295, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 1271/7 a pozemek parc. č. 1271/8, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem směny pozemku parc. č. 1295, k.ú. Hlubočepy o výměře 944 m2 ve vlastnictví žadatele, pana Jiřího Hurdálka za část pozemku parc. č. 1271/7, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 1010 m2 a pozemku parc. č. 1271/8, k.ú. Hlubočepy o výměře 85 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
 
 
21/08/2008
Žádost: OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 265/14, k.ú. Jinonice za část pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem směny pozemku parc. č. 265/14, k.ú. Jinonice o výměře cca 35 m2 z vlastnictví paní Markéty Hegarové za část pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice o výměře cca 45 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem rozšíření předzahrádky patřící k bytové jednotce č. 216 ve vlastnictví žadatelky.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/09/2008
Žádost: Instalace nádob na separovaný odpad u domů v majetku MČ Praha 5 od roku 2009 vč. zanášky do domů a klíčů k uzamčení.
Žadatel: OSM 
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        instalaci nádob na separovaný odpad u domů v majetku MČ Praha 5 od roku 2009 vč. zanášky do domů a klíčů k uzamčení. V počátku zavedení separace bude rozdíl dotován Pražskými službami a.s. do doby získání dotace z EU. Po přiznání dotace budou tyto prostředky poskytnuty Pražskými službami a.s.
5/0/0
 
21/10/2008
Žádost: Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 809/4, k.ú. Jinonice v vlastnictví obce hl. m. Prahy – obsluha objektu v rámci oprav a údržby.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 809/4, k.ú. Jinonice dle GP č. 1169-01411/2008 označeného jako „a“ o výměře 2 m2 a díl „j“ o výměře 33 m2 manželům Hermanovým.
5/0/0
 
21/11/2008
Žádost: Stanovisko k dlouhodobému pronájmu event. prodeji pozemku parc. č. 942/24, k.ú. Hlubočepy a částí pozemků parc. č. 942/25, 942/135, 960/9 a 2043/23 vše v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem pronájmu či prodeje pozemku parc. č. 942/24, zastavěného objektem ve vl. žadatele, části pozemku parc. č. 942/135, k.ú. Hlubočepy o výměře 655 m2, části pozemku parc. č. 942/25, k.ú. Hlubočepy o výměře 16 m2 vše ve vl. obce hl. m. Prahy.
II.        Nesouhlasit:
1.                se záměrem pronájmu či prodeje části pozemku parc. č. 2043/23 o výměře 9 m2 užívané jako obslužná plocha z důvodu, že se jedná o sběrnou komunikaci místního významu
III.             Nesouhlasit:
1.                  s pronájmem či prodejem části pozemku parc. č. 960/9, k.ú. Hlubočepy o výměře 444 m2 a doporučuje uvedenou plochu upravit jako náhradní parkoviště pro obyvatele této lokality Barrandova za parkoviště, které bude zrušené výstavbou Prodejního pavilonu Škoda navrženého na pozemku parc. č. 942/25, k.ú. Hlubočepy.
5/0/0
 
21/12/2008
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 445, k.ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy – přisloučení k pozemku ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         s úplatným převodem části pozemku parc. č. 445, k.ú. Motol o výměře 64 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Ing. Jiřímu Štěpánovi, vlastníku sousedních nemovitosti parc. č. 257 a 258, k.ú. Motol za účelem přisloučení a využití při výstavbě rodinného domu za podmínky, že požadovaná část pozemku bude umenšena a odprodána bez plochy stávajícího chodníku.
5/0/0
 
21/13/2008
Žádost: V Bokách II, č.p. 246/21, Praha 5 na č. parcelním 989/8 – nutné opravy domu.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Neschválit:
1.         nutné opravy domu V Bokách II, 246/21, Praha 5 na parc. č. 989/8 k.ú. Hlubočepy, v částce 2, 317.182,- Kč (viz přílohy) a doporučuje prodej. 
5/0/0
 
 
21/14/2008
Žádost: Schválení provedených stavebních prací nad rámec SOD plánu oprav a údržby v jeslích, základních a mateřských školách v roce 2008
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál stažen z programu
 
 
21/15/2008
Žádost: Změna plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 pro rok 2008 správní firmy Centra a.s.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Zrušit:
1.         opravu elektroinstalace společných prostor domu včetně bytů objektu U Paliárky 5/956, Praha 5 z plánu oprav roku 2008 správní firmy Centra a.s. z důvodu privatizace objektu.
5/0/0
 
 
 
ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
OA 21/01/2008
Žádost: Prodej pozemku č. parc. 4261/32, k.ú. Smíchov zastavěný domem č.p. 3009, k.ú. Smíchov
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku č. parc. 4261/32 v k.ú. Smíchov o výměře 113 m2 za 2.000,- Kč/m2 tj. celkem 226.000,- Kč panu Janu Tirpákovi, bytem Praha 5, Zdíkovská 3009/19.
5/0/0
 
 
 
OA 21/02/2008
Žádost: Elišky Peškové 17/741 – uzavření splátkové dohody mezi věřitelem a dlužníkem, Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300.
 
Žadatel: p. Miluše Humplová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       s uzavřením splátkové dohody s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300 – bývalý nájemce NP umístěného v objektu Elišky Peškové 17/741 o celkové výměře 124 m2 na celkovou částku ve výši 203.696,- Kč (dlužné nájemné 141.780,-Kč + poplatek z prodlení 61.896,- Kč) s dobou splácení 24 měsíců.  
5/0/0    
 
 
NP 21/01/2008
Žádost: NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, nabídkové řízení na pronájem - doplnění
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
1.          uzavření smlouvy o provedení stavebních změn v nemovitosti Štefánikova 40/278, Praha 5 od 1.1. 2009 v trvání nejdéle do 31.12.2009 a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s obchodní firmou Pavel Kalina, Nevarova 21/1053, Praha 6 na užívání NP v nemovitosti Štefánikova 40/278, Praha 5 za nájemné ve výši .95.996,-Kč. měsíčně + zálohy na poskytované služby + alt. DPH se zahájením od pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním, ale nejpozději od 1.1.2010, na dobu určitou 10 let + opci na prodloužení nájmu o 5 let
5/0/0           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 21/02/2008
Žádost: NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Stanislava Polomíková, žádost o ukončení nájmu dohodou.
Žadatel: p. Stanislava Polomíková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.            Neschválit:
1.        ukončení nájmu NP – prodejny potravin o ploše 59,57 m2 v nemovitosti č.p. 249, Štefánikova 28, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Stanislavou Polomíkovou, IČ 15108236, dohodou ke dni 31.12.2008.
5/0/0
 
NP 21/03/2008
Žádost: NP Vltavská 26/350, Praha 5 – Smíchov, Jan Rýdl, žádost o ukončení nájmu dohodou .
Žadatel: p. Jan Rýdl
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.                   Neschválit:
    ukončení nájmu NP – garáže o ploše 13 m2 ve dvoře nemovitosti č.p. 350, Vltavská 26, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Janem Rýdlem, bytem Michnova 1620, Praha 4 dohodou ke dni 31.12.2008.
5/0/0
 
 
NP 21/04/2008
Žádost: NP Štěpařská 10/970, Praha 5 – Hlubočepy, ukončení nájmu dohodou s nájemcem Jiřím Radou.
Žadatel: p. Jiří Rada
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
1.         ukončení nájmu NP – garáže o ploše 17,85 m2 v nemovitosti č.p. 970, Štěpařská 10, Praha 5 – Hlubočepy s nájemcem Jiřím Radou, bytem Strážovská 145, P-5 dohodou zpětně ke dni 30.9.2008 z titulu ukončení nájmu b.j.
 5/0/0                        
 
 
 
 
NP 21/05/2008
Žádost: NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Kamal Charif, sleva z nájemného po dobu provádění stavebních úprav.
Žadatel: Kamal Charifa
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.         žádost nájemce Kamala Charifa, IČ 74338021, o poskytnutí slevy z nájemného za NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov
 5/0/0
 
 
NP 21/06/2008
Žádost: NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SWIFT Production, s.r.o., návrh nájemce na uzavření splátkové dohody
Žadatel: SWIFT Production, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.         s uzavřením splátkové dohody s dlužníkem obch. Firmou SWIFT Production, s.r.o., IČ 27381960, na dlužnou částku 335.434,- Kč za NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov k uhrazení v pravidelných splátkách ve výši 22.363,- Kč po dobu 15ti měsíců.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
OA  21/03/2008
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 22.704,50 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci sociálních zařízení v objektu Polikliniky Barrandov.
Žadatel: MUDr. Zobanová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu
 
 
 
 
Začátek KOAaM 16 hod.
Konec KOAaM 17,30 hod.
 
 
22. KOAaM se koná dne : 8.12.2008 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
Za KOAaM:                         Ověřil:                                                V Praze dne: 25.11. 2008
 Jiřina Zavadilová            ing. Petr H O R Á K   
                                                zástupce  starosty                                                             
Přečteno: 5232x
Publikováno: 02.12.2008, poslední změna: 13.02.2009
Vytisknout