Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 20. KOAaM dne 3.11.2008

 

 

 

Z Á P I S

 

z  20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 3.11. 2008

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                    

Omluveno:                             3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

20/01/2008

Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba osmi parkovacích míst.

Žadatel:  OSM  MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen

 

 

20/02/2008

Žádost:  OSM MČ Praha 5 žádá o schválení uzavírání dodatků k nájemním smlouvám (pronájem pozemků – parkovací stání, pozemky pod garážemi) se změnou splatnosti pohledávek MČ Praha 5 ze čtvrtletních plateb na roční.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Schválit:

1.        uzavření dodatků k nájemním smlouvám (parkovací stání a pozemky pod garážemi), kterými se mění platby ze čtvrtletních na roční a to vždy k prvnímu dni šestého měsíce v roce.

4/0/0

 

 

 

 

20/03/2008

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

Žadatel:  OAM

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Bohumil Švanda

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Schválit:

1.        výběr zhotovitelů dle plánu oprav 2008 s tím, že níže uvedené opravy budou prováděny v roce 2009 podle klimatických podmínek

            Školy

            - generální oprava uliční fasády školní budovy Vltavská 14/585, Praha 5 – zhotovitel ISCO, s.r.o., Střešovická 66, 162 00 Praha 6 v částce 1, 698. 952,- Kč vč. DPH

      Opravy správní firmy Centra a.s.

       - oprava oken, SV a TUV, kanalizace, dešťového svodu domu Lumiérů 451/20 a 452/22 zhotovitel SW MONT s.r.o., v částce 3, 290. 310,69 Kč vč. DPH.

     - oprava dvorní a uliční fasády včetně nátěru, výmalby schodišť, oprava nátěru Vltavská 28/277, Praha 5 zhotovitel Vladimír Karban – MTL v částce 1, 736.224,- Kč vč. DPH

     - oprava střešního pláště a terasy objektu Strakonická 1/2582, Praha 5, zhotovitel SW – MONT s.r.o., v částce 504.289,- Kč vč. DPH.

4/0/0

 

20/04/2008

Žádost:  Žádost  o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1693/1, k.ú. Hostivař ve vlastnictví žadatelky a částí pozemků parc. č. 1862, 1863/5 a 1863/6, k.ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

Žadatel:  p. Antonie Černá

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Souhlasit:

1.        – se záměrem směny pozemku parc. č. 1693/1, k.ú. Hostivař ve vlastnictví žadatelky, paní Antonie Černé, za části pozemků parc. č. 1862, 1863/5 a 1863/6, k.ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

4/0/0

 

 

 

 

 

20/05/2008

Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Nesouhlasit:

1.         se záměrem úplatného převodu části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice o výměře cca 2.200 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, pozemek je součástí území dotčeného stavební uzávěrou související se stavbou Radlické radiály.

4/0/0

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

OA 20/01/2008

Žádost:  Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.       prodloužení nájemní smlouvy č. 3/0/OOA/07 na 20 parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov o další rok tj. rok 2009 za paušální poplatek 200.000,- Kč + DPH, poplatek bude hrazen z rozpočtové kapitoly 0912, § 6171, pol. 5164 odboru správy služeb

2.      uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 1 parkovací místo v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy se sídlem Praha 1, Rytířská 12 za cenu 10.500,- Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši

3.       uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 2 parkovací místa v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 za cenu 10.500,- Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 20/02/2008

Žádost:  Záměr pronájmu nebo prodeje pozemku č. parc. 589 vlastníkovi domu čp. 660 v k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

4/0/0

 

OA 20/03/2008

Žádost:  Návrh vyhlášky o aktualizaci  cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2009.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Vzít na vědomí:

1.       návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2009 bez připomínek.

4/0/0

 

OA 20/04/2008

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 930/9 a 930/12 v k.ú. Smíchov vlastníkům domu čp. 67, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 930/12 zastavěného domem čp. 67 o výměře 82 m2 a pozemku č. parc. 930/9 o výměře 329 m2 tj. celkem 411 m2 za dohodnutou cenu 140,- Kč/m2 tj. 57.540,- Kč manželům Vrtílkovým, bytem Praha 5, K Závěrce 67/3a.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 20/05/2008

Žádost:  Krškova 807 – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu upravení smluvní strany nájemce s účinností od 1.1.2009.

Žadatel:  MUDr. Hana Řípová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 6.8.1996 s MUDr. Hanou Řípovou ve znění pozdějších dodatků na pronájem NP umístěných v budově A o celkové výměře 39,19 m2 z důvodu upravení smluvní strany nájemce (zúžení) s účinností od 1.1.2009.

4/0/0

 

 

NP 20/01/2008

Žádost:  NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Klub přátel starého Smíchova, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného, úroku z prodlení a smluvní pokuty.

Žadatel:  Klub přátel starého Smíchova

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.          ukončení nájmu NP – kanceláře a spol. přísluš. o celk. ploše 66,11 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 – Smíchov s nájemcem – Klub přátel starého Smíchova, IČ 27000362, dohodou ke dni 31.10.2008.

II.                  Neschválit:

1.                    nájemci NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov Klubu přátel starého Smíchova:

-         prominutí nájemného za NP za období od 1.7.2008 do 31.10.2008 ve výši 12.719,- Kč

III.               Schválit:

1.          prominutí smluvního penále za období od 1.9.2007 do 31.10.2008 ve výši 76.891,- Kč

IV.                Neschválit:

1.                  nájemci NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov Klubu  přátel starého Smíchova prominutí úroků z prodlení za období od 1.9.2007 do 31.10.2008 ve výši 2.226,- Kč.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 20/02/2008

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen za účelem dalšího jednání se svazem skautů a skautek ČR - Junák

4/0/0

 

 

NP 20/03/2008

Žádost:  NP Stroupežnického 28/2327, AVIS Praha, s.r.o., žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  AVIS Praha, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

      ukončení nájmu NP – kanceláře o ploše 48,70 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 2327,   Stroupežnického 28, Praha 5 – Smíchov s nájemcem – AVIS Praha s.r.o., IČ 61054313, dohodou ke dni 31.10.2008.

4/0/0

 

 

NP 20/04/2008

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Vladimír Kafka, žádost o pronájem.

Žadatel:  ak.mal. Vladimír Kafka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

4/0/0

                         

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/05/2008

Žádost:  NP Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu garáže.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.         zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže o velikosti 17 m2 v přízemí domu Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov žadateli Pavlu Vorlíčkovi, bytem Holečkova 20/935, Praha 5 za nájemné ve výši 1.500,- Kč měsíčně.

4/0/0

 

NP 20/06/2008

Žádost:  Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov, RNDr. Zdenko Vaněk, žádost o ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  RNDr. Zdenko Vaněk

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       ukončení nájmu NP – garáže o ploše 18,15 m2 ve dvoře nemovitosti č.p. 64, Na Bělidle 3, Praha 5 – Smíchov s nájemcem RNDr. Zdenko Vaňkem, bytem Janáčkovo nábřeží 13, Praha 5 dohodou ke dni 31.10.2008.

4/0/0

NP 20/07/2008

Žádost:  NP Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, VM PUB, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

Žadatel:  VM PUB, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Neschválit:

1.       uzavření Dodatku k NS č. 22/2002 ze dne 8.7.2002, kterým se nájemci firmě VM PUB, s.r.o. IČ 28235142, snižuje měsíční nájemné za pronájem NP Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov o ......%.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

21. KOAaM se koná dne :  24.11.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

Za KOAaM:                                Ověřil:                                                V Praze dne: 4.11.2008

  Jiřina Zavadilová                  ing. Petr  H O R Á K

                                                    zástupce starosty                                                                  

Přečteno: 5538x
Publikováno: 05.11.2008, poslední změna: 13.02.2009
Vytisknout