Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 18. KOAaM dne 6.10.2008

 

 

 

Z Á P I S

 

z  18.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 6.10. 2008

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                    

Omluveno:                            1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis ze 17. KOAaM bez připomínek, program na 18. KOAaM schválen.

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

18/01/2008

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Bohumil Švanda

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Schválit:

1.        výběr zhotovitelů dle plánu oprav 2008.

-         oprava  oken, SV a TUV, kanalizace, dešťového svodu domu Lumiérů  451/20 a 452/22 zhotovitel SW MONT s.r.o., v částce  3, 290.310,69 Kč vč. DPH

-         oprava dvorní a uliční fasády včetně nátěru, výmalby schodišť, oprava nátěru oken domu Vltavská 28/277, Praha 5 zhotovitel Vladimír Karban – MTL v částce  1,736.224,- Kč vč. DPH

-         výměna plynových kotlů a rozvodů v kotelně domu Na Neklance 15/2534, Praha 5 zhotovitel BOMI GLOBAL s.r.o., v částce 298.880,- Kč vč. DPH.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2008

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 653 a 654, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci.

Žadatel:  Ing. Dubec – Bytový podnik v likvidaci

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela  Končolová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.   Schválit::

1.  společný prodej pozemku parc. č. 653 s 654, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5.

6/0/0

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

OA 18/01/2008

Žádost:  Zborovská 6, záměr prodeje id. ½ domu čp. 1200 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 247, k.ú. Smíchov.

Žadatel: spoluvlastník Petr Hořánek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAa M:

    Materiál stažen z programu.

 

OA 18/02/2008

Žádost:  Záměr prodeje stavby čp. 1144 se zastavěným pozemkem č. parc. 1040/174 a částí č. parc. 1040/175, Grussova 6 v  k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:  Pražské arcibiskupství

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.        se záměrem prodeje dočasné stavby  čp. 1144 se zastavěným pozemkem č. parc. 1040/174 o výměře 642 m2 a pozemku č. parc. 1040/175 o 1.467 m2 vše v k.ú. Hlubočepy Arcibiskupství pražskému, se sídlem Praha 1, Hradčanské náměstí 56/16 za cenu dle znaleckého posudku tj. za cenu obvyklou 5,000.000,- Kč za účelem dalšího využití výstavby nového Misijního střediska.

6/0/0       

 

OA 18/03/2008

Žádost:  Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov – Arbesovo náměstí 70/4.

Žadatel:  Pražská informační služba

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       záměr pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov  pro parkování 1 služebního vozidla za cenu 27.000,- Kč/rok + DPH pro Pražskou informační službu, Praha 5, Arbesovo náměstí 4, tj. uzavření dodatku č. 2.

6/0/0

 

 

NP 18/01/2008

Žádost:  NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu býv. krytu CO pro firmu YAO HUA CZ, s.r.o.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.        zveřejnění záměru pronájmu býv. krytu CO o velikosti 89,70 m2 v suterénu domu Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov pro firmu YAU HUA CZ. S.r.o., IČ: 26199726, za nájemné ve výši 2.000,- Kč měsíčně.

 6/0/0

 

NP 18/02/2008

Žádost:  NP –Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Alan Stonawski, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  p. Alan Stonawski

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

1.      návrh nájemce Alana Stonawskiho na ukončení nájmu NP – garáže ev. č. 911 v nemovitosti čp. 470, Plzeňská 76, Praha 5 – Košíře dohodou k datu 31.10.2008.

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 18/03/2008

Žádost:  NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, nabídkové řízení na pronájem - doplnění.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

NP 18/04/2008

Žádost:  NP Návrhy na podání výpovědí z nájmu NP, podání výstrahy na uhrazení dluhu a podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut nájemcům NP.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.     podání výpovědi z nájmu nájemcům nebytových prostor dle seznamu v příloze č. 1

 2.    zaslání výstrahy nájemcům nebytových prostor s výzvou na uhrazení dluhu dle seznamu v příloze č. 2

 3.     podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut na nájemce nebytových prostor dle seznamu v příloze č. 3 (a)

 4.    podání žalob na vyklizení nebytových prostor na nájemce dle seznamu v příloze č. 3 (b).

II.          Zmocňuje:

JUDr. Ilja Lamprecht, AK Jansta, Smetana a partneři a JUDr. Lenka Lamprechtová k podání žalob na úhradu pohledávek a sml. pokut k podání žalob na vyklizení NP a k zastupování MČ Praha 5 ve věci dle seznamu v příloze č. 3 (a,b)

4/0/2

 

NP 18/05/2008

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu nebyt. prostor pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s.r.o.

Žadatel:  f. CARPE DIEM BOHEMIA, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

 

NP 18/06/2008

Žádost:  NP Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

NP 18/07/2008

Žádost:  Návrh na úpravu Dohody o provedení změny stavby, úpravy Smlouvy o nájmu nebytových prostor – výše sml. pokuty a znění čl. X odst. 3.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Schválit:

1.                    návrh vzoru Dohod o provedení změny stavby v NP v bytových domech a garážích uzavírané ve smyslu ustanovení § 51 zák.  č. 40/1964 Sb., v platném znění

2.                    upravené znění odst. 3 čl. X. – Stavební úpravy – k používání ve schválených vzorech nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v bytových domech a garážích ve znění usn. č. 29/1052/2000 ze dne 18.12.2000.

3.                    změnu výše smluvních pokut v uzavíraných nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor v bytových domech a garážích na 0,025 % z dlužné částky denně (tj. 9,125% p.a.).

5/0/0

 

 

NP 18/08/2008

Žádost:  NP Plzeňská 174/2076, ALFA SUPER, s.r.o., žádost o vyznačení změny užívání a o změnu trvání nájmu v NS.

Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 18/04/2008

Žádost:  Poliklinika Kartouzská 6/208 – žádost o souhlas s umístěním sídla Gynekologie MUDr. Dagmar Váchová, s.r.o. v budově A.

Žadatel:  MUDr. Dagmar Váchová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Helena Michálková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.          umístění sídla společnosti Gynekologie MUDr. Dagmar Váchová, s.r.o., budoucímu podnájemci společnosti Medifin s.r.o. na adrese Kartouzská 6/208, Praha 5 v objektu polikliniky Kartouzská.

6/0/0

 

 

18/03/2008

Žádost:  Výběr zhotovitele stavebních prací dle schváleného plánu oprav domů s jiným správcem v majetku MČ Praha 5 na rok 2008.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.         Schválit:

1.         Výběr zhotovitele na generální opravu uličních  fasád školních budov Vltavská 12/980 a     Vltavská 14/585, Praha 5

1.      GO uliční fasády školní budovy Vltavská 12/980, Praha 5 firmu AZ – Profil, s.r.o., U Waltrovky 13, 158 00 Praha 5 cenou 3, 358.098,- Kč vč. DPH

2.      GO uliční fasády školní budovy Vltavská 14/585, Praha 5 firmu ISCO, s.r.o., Střešovická 66, 162 00 Praha 6 cenou 1, 698.952,- Kč vč. DPH.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 18/09/2008

Žádost:  NP Nádražní 52/761, Praha 5 – Smíchov, návrh na postup řešení kauzy ve věci nájemce Františka Skořepy – Capitan Flint.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

19. KOAaM se koná dne :  20.10.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

Za KOAaM:                                Ověřil:                                              V Praze dne: 7.10.2008

  Jiřina Zavadilová                ing. Petr   H O R Á K

                                                     zástupce starosty                                                                  

Přečteno: 6147x
Publikováno: 08.10.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout