Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis ze 17. KOAaM dne 22.9.2008

 

 

 

Z Á P I S

 

ze  17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 22.9. 2008

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                     

Omluveno:                             3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis ze 16. KOAaM bez připomínek, program na 17. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

17/01/2008

Žádost:  Žádost o stanovisko  k prodeji pozemku parc. č. 653, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci.

Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku v lik.

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Neschválit:

1.        prodej pozemku parc. č. 653, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p.  v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5, případný prodej podmiňuje společným prodejem s parcelou č. 654.

5/0/0

17/02/2008

Žádost:  Stanovisko k prodeji ideální poloviny pozemků parc. č. 1184/37, 1785/13, k.ú. Hlubočepy ve vl. obce hl. m. Prahy.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela  Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.   Nesouhlasit:

1.  se záměrem prodeje id. ½ pozemků parc. č. 1184/37 a 1785/13, k.ú. Hlubočepy vlastníku druhé id ½, firmě EKOSPOL a.s. Dukelských hrdinů 19, Praha 7 z důvodu plánované výstavby – prodloužení tramvajové trati sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec.

5/0/0  

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

OA 17/01/2008

Žádost:  Zborovská 6, záměr prodeje id. ½ domu čp. 1200 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 247, k.ú. Smíchov.

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Materiál odložen k doplnění o stanovisko znalce MČ Praha 5.        

 

OA 17/02/2008

Žádost:  Výpůjčka pozemku č. parc. 518, Nádražní čp. 42/82, k.ú. Smíchov pro parkování 3  vozidel držitelů ZTP – nájemců bytů v domě čp. 42.

Žadatel:  nájemníci domu čp. 82

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       záměr výpůjčky části pozemku č. parc. 518 v k.ú. Smíchov pro parkování vozidel nájemců   bytů v domě čp. 42 – Nádražní 82 a držitelů ZTP – uzavření smluv o výpůjčce s:

         Romanou Hroznou, bytem Praha 5, Nádražní 42/82

         Alenou Sedlačíkovou, bytem Praha 5, Nádražní 42/82

         Štefanem Lazárkem, bytem Praha 5, Nádražní 42/82

5/0/0

 

OA 17/03/2008

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 2111/3 v k.ú. Smíchov vlastníkovi stavby garáže.

Žadatel:  firma SAN JUAN, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2111/3 v k.ú. Smíchov o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 3045-21/2008) vlastníkovi stavby garáže firmě SAN JUAN, s.r.o., se sídlem Praha 5, Peroutkova 55/1778, IČ 27564061 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008, 5.340,- Kč/m2 tj. 154.860,- Kč.

4/0/0

 

OA 17/04/2008

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc.  2110, 2111/1 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 1228 – Bytovému družstvu  Bieblova 17

Žadatel:  Bytové družstvo Bieblova 17

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemků č. parc. 2110 – zastavěná plocha o výměře 326 m2 a č. parc. 2111/1 – zahrada o výměře 375 m2 za 20% cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. celkem 701 m2 za 1.068,- Kč/m2 tj. 748.668,- Kč.

5/0/0

 

OA 17/05/2008

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Dobiášem, Tréglova 795/2, Praha 5, IČ: 44348649 na pronájem nebytového prostoru umístěného v přízemí budovy A o celkové výměře 19,20 m2 s účinností od 1.11.2008.

Žadatel:  Poliklinika Barrandov

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Dobiášem, Tréglova 795/2, Praha 5, IČ: 44348649 na pronájem nebytového prostoru umístěného v přízemí budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 19,20 m2 za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 34.560,- Kč ročně včetně DPH s účinností od 1.11.2008.

5/0/0

 

 

OA 17/06/2008

Žádost:  Aguapark Barrandov – záměr pronájmu části objektu Aguaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení.

Žadatel:  Aguapark Barrandov

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAa M:

       Materiál odložen k doplnění o stanovisko ekonomického odboru.

 

OA 17/07/2008

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy se společností PATERSONE OIL s.r.o. se sídlem  Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 na pronájem NP č. 104 o celkové výměře 9,90 m2 umístěné v přízemí administrativní budovy.

Žadatel:  PETRSONE OIL s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností PATERSONE OIL s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 na pronájem NP č. 104 o celkové  výměře 9,90 m2 umístěné v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c s účinností od 1.10.2008

2.       udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti PATERSONE OIL s.r.o., IČ: 28185366 na  adrese Klikatá 1238/90c, Praha 5.

5/0/0

 

OA 17/08/2008

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, Velké Přílepy, IČ: 46356487 dne 1.3.2006 ve znění pozdějších dodatků.

Žadatel:  Regios, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.      uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, Velké Přílepy, IČ: 46356487 dne 1.3.2006 ve znění pozdějších dodatků na pronájem části areálu Klikatá 1238/90c, kde předmětem dodatku č. 4 je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře a zvýšení ceny nájmu s účinností od 1.10.2008.

5/0/0

 

OA 17/09/2008

Žádost:  Elišky Peškové 7/333, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  EUROSTORM s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOA a M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Neschválit:

1.       prodej nemovitosti – budovy č.p. 333, k.ú. Smíchov, na adrese Elišky Peškové 7 včetně  pozemku č. parc. 109 a příslušenství za cenu nabízenou společností EUROSTORM s.r.o. ve výši 16, 200.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 2427-70/2008 zpracovaného ing. Janem Mertenem, soudním znalcem.

5/0/0

 

 

NP 17/01/2008

Žádost:  NP Vrchlického 51/479, 49/482, 47/483, AREA TZB, a.s., žádost o změnu doby nájmu.

Žadatel:  AREA TZB, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOA a M:

 Materiál stažen z programu, vrátit k projednání do konce října 2008.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/02/2008

Žádost:  NP – Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov, Obvodní hospodářská komora v Praze 5 a Hospodáři Praha, o.s., ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  SDP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.      ukončení  nájmu společného domovního prostoru o velikosti 62,22 m2 užívaného jako    skladové prostory v suterénu nemovitosti č.p. 2213, Preslova 5, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Obvodní hospodářskou komorou v Praze 5, IČ 25127501, a obč. sdružením Hospodáři Praha, IČ 26990504, dohodou ke dni 31.10.2008.

4/0/1

 

NP 17/03/2008

Žádost:  NP Plzeňská 174/2076, ALFA SUPER, s.r.o., žádost o vyznačení změny užívání a o změnu trvání nájmu v NS.

Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

 Materiál odložen.

 

NP 17/04/2008

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, využití volných prostor.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.     využití NP po býv. Školském úřadu Praha 5 umístěných v pravé části nemovitosti č.p. 451, ul. Na Valentince 5, k.ú. Smíchov, Praha 5 v úrovni 1. a 2. nadzemního podlaží, za svůj spoluvlastnický podíl id. 3/5 nemovitosti pro umělecké nebo návrhářské ateliéry.

4/0/0

 

 

 

 

 

NP 17/05/2008

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Vladimír Kafka, žádost o pronájem.

Žadatel:  p. ak.mal. Vladimír Kafka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

NP 17/06/2008

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, Bytový podnik v Praze 5, s.p.v likvidaci, žádost o pronájem.

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

uzavření Dohody o užívání společné věci na NP v nemovitosti čp. 451, ul. Na Valentince 5, k.ú. Smíchov o velikosti 21,02 m2 situovaného v 1. nadzemním podlaží s Bytovým podnikem v Praze 5, s.p. v likvidaci, IČ: 00063603 s účinností od 1.10.2008.

4/0/0

NP 17/07/2008

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Zrušit:

1.                    nabídkové řízení na pronájem NP – keramické dílny (ateliéru) v domě čp. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov – nabídka č. 17/2008.

II.                  Schválit:

1.                    opakování nabídkového řízení na pronájem NP – keramické dílny (ateliéru) v domě čp. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov s termínem ukončení nabídek do 15.10.2008.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 17/10/2008

Žádost:   Kartouzská 6/204 – uplatnění slevy z nájmu pro MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu provádění stavebních prací – demolice budovy C v objektu Zdravotnického zařízení Smíchov.

Žadatel:  lékaři zdravotnického zařízení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

1.                    uplatnění  slevy z nájmu ve výši  20% pro nájemce Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 a to MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu zhoršení podmínek užívání NP – provádění stavebních prací – demolice budovy C /hlučné práce, prašné práce/, tj. celkem za 26 dní.

4/0/0

 

 

OA 17/11/2008

Žádost:   Štefánikova 12/68, Portheimka – záměr pronájmu nebytových prostor Galerie Portheimka o celkové výměře 175,12 m2 na úřední desku MČ Praha 5.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

1.                zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Galerie Portheimka  pro výstavní činnost v objektu Štefánikova 12/68, k.ú. Smíchov o celkové výměře 175,12 m2 .

2.                členy  komise pro otevírání obálek a hodnotící komise :

Michal Tuček, radní

Lukáš Herold, zástupce starosty

PhDr. Milan Kudrys, předseda bezpečnostního výboru

Eva Kalhousová, předsedkyně etnické komise

Jitka Matoušková, předsedkyně výboru pro životní prostředí

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 17/12/2008

Žádost:   Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy se společností Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1 o výměře 1600 m2 za účelem zřízení sběrného dvora.

Žadatel:   Pražské služby a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

      1.          uzavření nájemní smlouvy se společností Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1 o celkové výměře 1600 m2 umístěný v areálu Klikatá 1238/90c, k.ú. Košíře za účelem zřízení sběrného dvora na dobu určitou od 1.10.2008 do 30.9.2018 s možností dalšího prodloužení o 5 let a za roční nájemné ve výši 537.600,- Kč bez DPH.

4/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

18. KOAaM se koná dne :  6.10.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                  Ověřil:                                             V Praze dne: 23.9.2008

 Jiřina Zavadilová                ing. Petr  H O R Á K

                                                      zástupce starosty                                                                     

Přečteno: 6033x
Publikováno: 24.09.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout