Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis ze 16. KOAaM dne 8.9.2008

 

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze  16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 8.9. 2008

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             2                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 15. KOAaM bez připomínek, program na 16. KOAaM schválen.

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

16/01/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1475/252, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

  1.             se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1475/252, k.ú. Košíře o výměře cca 8 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy (pozemek pod trafostanicí).

5/0/0

 

16/02/2008

 

Žádost:  Žádost OSM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1023/2, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                          se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1023/2, k.ú. Košíře o výměře 159 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti AMBIA CZ, a.s. za účelem zajištění přístupu na pozemky parc. č. 1023/1 – 1027/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví jmenované firmy, z důvodu zajištění přístupu k okolním pozemkům.

5/0/0

 

 

16/03/2008

 

Žádost:  Informace o udělených souhlasech v OSM od dubna do června 2008.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Bere na vědomí:

1.                          informace dle Přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetenci.

5/0/0

 

16/04/2008

 

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  INPOS Marie Veselá

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.           smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (uložení plynovodu) vymezeného geometrickým plánem č. 2796-387/2006 ze dne 30.3.2007 a schváleného pod č.j. 1447/2007 ze dne 25.4.2007 pro společnost Kalos spol. s.r.o. se sídlem Praha 6 – Hradčany, Badeního 290/1, 160 00.

5/0/0

 

16/05/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3103/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                        se záměrem prodeje zastavené části pozemku parc. č. 3103/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 40 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, specifikovanou v ÚPn jako plocha veřejného vybavení, zastavěnou objektem čp. 1365, k.ú. Smíchov ve vlastnictví společnosti Atelier EIS s.r.o. – sjednocení majetkových vztahů

II.                      Souhlasit:

1.                      se záměrem pronájmu části pozemku parc. č.3103/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 58 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, specifikovanou v ÚPn jako  plocha krajiny a zeleně, zastavěnou objektem čp. 1365, k.ú. Smíchov ve vlastnictví společnosti Atelier EIS s.r.o.

5/0/0

 

16/06/2008

 

Žádost:  Návrh na schválení správy objektu č.p. 1253, k.ú. Košíře, správní firmou CENTRA a.s.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Jiří Brabec

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.            správu objektu č.p. 1253, k.ú. Košíře, správní firmou Centra a.s.

5/0/0

 

 

16/07/2008

 

Žádost:  Výběr odborné firmy na vypracování posouzení stávajícího  stavebně technického stavu pavilonů „A a B“ v ZZ Kartouzská 6, Praha 5

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.                        Schválit:

1.      výběr odborné firmy na vypracování posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu „A a B“ Zdravotnického zařízení Kartouzská 6, Praha 5 Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., 102 21 Praha 10, Hostivař, Pražská 16 cenou 552 042,20 Kč vč. DPH.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/08/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.                Schválit:

1.               výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

-         oprava střechy včetně krovu a stropní konstrukce domu Zborovská 8/č.p. 1188, Praha 5 zhotovitel Didaktika s.r.o., v částce 1, 152.196,- Kč vč. DPH

-         celková oprava nebytového prostoru č. 903 domu Arbesovo nám. 13/782, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o. v částce 438.594,- Kč vč. DPH

-         výměna vrat do domu Bozděchova 9/č.p. 637, Praha 5 zhotovitel DF Servis s.r.o. v částce 156.316,- Kč vč. DPH

-         výměna oken domu Brožíkova 6/č.p. 281, Praha 5 zhotovitel  MOZAIK s.r.o. v částce 1, 142.254,- Kč vč. DPH

-         statické zajištění hospodářského pavilonu, oprava oken a dveří a římsy domu Hlubočepská 2/č.p. 33, Praha 5 zhotovitel ISCO s.r.o. v částce 2, 146. 658,- Kč vč. DPH

-         oprava střechy Strakonická 1b/čp. 2582 je na návrh komise výběrové řízení zrušeno a bude vypsáno znovu

 

5/0/0

2.

- oprava dvorní a uliční fasády včetně nátěru, výmalba schodišť, oprava a nátěr oken domu Vltavská 28/čp. 277, Praha 5 zhotovitel MTL – Vladimír Karban v částce  1, 736.224,- Kč vč. DPH. – zrušeno a KOAaM doporučuje vyřadit z plánu oprav r. 2008.

4/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 16/01/2008

 

Žádost:  Plzeňská 129/948, k.ú. Košíře – uzavření nájemní smlouvy se společností Žabka, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4, IČ: 27625761 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel: Žabka s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.           uzavření nájemní smlouvy se společností Žabka, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4, IČ: 27625761 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Plzeňská 129/948 za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč plus aktuální sazba DPH.

5/0/0

 

 

OA 16/02/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost MUDr. Jany Chlupové, nájemce části NP o celkové výměře 66,41 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s Evou Bejšovcovou , DiS., IČ: 75143241.

 

 Žadatel:  MUDr. Jana Chlupová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                  uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Janou Chlupovou, nájemcem části NP umístěných v budově A objektu Polikliniky  Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 66,41 m2 s Evou Bejšovcovou, DiS., IČ: 75143241.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/01/2008

 

Žádost:  NP č.p. 189, Praha 5 Smíchov, vila Koulka, využití prostor pro potřeby OSS.

Žadatel:  OSS

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            využití NP v nemovitosti č.p. 189, k.ú. Smíchov, vila Koulka 12, Praha 5 o velikosti 90 m2 pro sklad movitého majetku, který používá odbor správy služeb ÚMČ Praha 5 od 25.4.2008

   2.           uzavření Dohody o správě nebytového prostoru užívaného vlastníkem nemovitosti se správní firmou CENTRA a.s. s výší odměny správci 128,- Kč měsíčně a s účinností od 1.5.2008.

5/0/0            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NP 16/02/2008

 

Žádost:  NP – Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, Dana Šašková, neplacení nájemného za garáž.

Žadatel:  pí. Dana Šašková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           nájemci NP – Daně Šaškové s použitím § 673 OBČZ – neplacení nájemného z důvodu nemožnosti užívání NP za období od 15.8. do 30.9.2008 v plné výši předpisu nájemného za garáž ev.č. 913 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/03/2008

 

Žádost:  NP Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, VENTURA, spol. s.r.o., rozšíření předmětu nájmu.

 

Žadatel:  VENTURA, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření Dodatku k NS č. 70/97 ze dne 11.4.1997 uzavřené s nájemcem – VENTURA,  spol. s.r.o., IČ 45795878, na NP v nemovitosti čp. 406, k.ú. Smíchov, Lidická 41, Praha 5, kterým se:

               - rozšiřuje předmět nájmu o místnost s výměrou 17,80 m2 přístupnou z plochy dvora a o   prostor skladu v suterénu o velikosti 30,40 m2 na celkovou plochu 103,20 m2

                 - od 1.10.2008 zvyšuje nájemné za užívání rozšířeného předmětu nájmu na částku 25.778,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby

                 - od 1.10.2008 se mění doba trvání nájmu na dobu určitou 10 let s právem opce na prodloužení nájmu o další 3 roky v případě řádného plnění sjednaných povinností nájemcem.

5/0/0

 

NP 16/04/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, Tomáš Martínek, pronájem 2 garáží.

 

Žadatel:  p. Tomáš Martínek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření nájemních smluv s žadatelem Tomášem Martínkem, bytem Haštalská 1/795, Praha 1, na pronájem garáží  ev č. 911 a ev. č. 914 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov za nájemné ve výši 833,- Kč měsíčně (za každou) s počátkem nájmu od 1.11.2008 na dobu neurčitou.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/05/2008

 

Žádost:  NP Vltavská 28/277, Praha 5 – Smíchov, Lenka Soukupová, souhlas s podnájmem pro Zuzanu Klánovou.

 

Žadatel:  p. Lenka Soukupová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s podnájmem části NP Vltavská 28/277 – nájemce Lenka Soukupová, IČ 15910385, o velikosti 20 m2 fyzické osobě Zuzaně Klánové, IČ 6770495.

5/0/0

Na stůl:

 

OA 16/03/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – uplatnění slevy z nájmu pro MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu provádění stavebních prací – demolice budovy C v objektu Zdravotnického zařízení Smíchov.

 

Žadatel:  MUDr. Petr Sekyra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.         uplatnění slevy z nájmu ve výši : 40% pro nájemce Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 a to MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu zhoršení podmínek užívání NP – provádění stavebních prací – demolice budovy C (hlučné práce, prašné práce), tj. celkem za 26 dní.

5/0/0

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

17. KOAaM se koná dne :  22.9.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

Za KOAaM:                                         Ověřil:                                     V Praze dne: 9.9.2008

Jiřina Zavadilová                       ing. Petr  H O R Á K

                                                         zástupce starosty

 

Přečteno: 4218x
Publikováno: 11.09.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout