Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 15. KOAaM dne 18.8.2008

 

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

z  15.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 18.8. 2008

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              10                                                   

Omluveno:                              1                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis ze 14. KOAaM bez připomínek, program na 15 KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

15/01/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1648/1, 1648/4 a  částí pozemků parc. č. 1649 a 1653/3, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

  1.             se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1648/1 o výměře 2176 m2, 1648/4 o výměře 55 m2 a částí pozemků parc. č. 1649 a 1653/3 o výměře 934 m2, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu D. Mlýnkovi, vlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 224 a 1775/3, k.ú. Hlubočepy.

6/0/0

 

 

15/02/2008

 

Žádost:  Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1255/3, 1257/14, k.ú. Jinonice ve vlastnictví pí. J. Kubrové za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                          se záměrem směny pozemků parc. č. 1255/3, k.ú. Jinonice o výměře 100 m2 a pozemku parc. č. 1257/14, k.ú. Jinonice o výměře 1.185 m2 ve vlastnictví pí. J. Kubrové, bytem Ohradská 222/2, 158 00  Praha 5 – Jinonice za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 2.170 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

6/0/0

 

15/03/2008

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                                se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov o výměře cca 200 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rezidentní vilky.

6/0/0

 

15/04/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2665, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2665/2, k.ú. Smíchov o výměře 75 m2 (oddělen GP č. 2065-41/2003 z poz. parc. č. 2665) z vlastnictví obce hl. m. Prahy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2619, Fráni Šrámka Praha 5 – za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (pozemek připlocen k nemovitosti čp. 2619).

 

II.    Doporučit

1.         OOA MHMP prodej pozemku parc. č. 2665/1, k.ú. Smíchov o výměře 62 m2 vlastníkovi sousední nemovitosti čp. 2637 (pozemek připlocen)

7/0/0

 

 

 

 

 

15/05/2008

 

Žádost:  Výběr  zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

 

1.                        Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

Oprava vnitřní dvorní fasády, výměny oken domu Radlická 2070/112, Praha 5 zhotovitel firma Kert s.r.o. v částce 815 435,- Kč vč. DPH

Oprava  vnitřní dvorní fasády, nátěr uliční fasády, oprava schodiště a oprava oken domu Na Březince 2033/17, Praha 5 zhotovitel firma Domistav a.s. v částce 1, 099.604,- Kč vč. DPH

Oprava vnitřní dvorní fasády, nátěr uliční fasády, oprava schodiště a oprava oken domu Na Březince 1149/7, Praha 5 zhotovitel SWH STAVBY s.r.o. v částce 1, 199.502,- Kč vč. DPH

7/0/0

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 15/01/2008

 

Žádost:  Mošnova 41, záměr prodeje id. ½ domu č.p. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: p. Jiří Šperk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.           se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 a id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, spoluvlastníku Jiřímu Šperkovi za  kupní cenu 3, 500.000,- Kč.

6/0/1

 

 

 

 

 

 

OA 15/02/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – žádost nájemce, Ing. Ilony Kulíkové, o souhlas s podnájmem části nebytových prostor pro Olgu Bohdaneckou, Pod Krocínkou 8/304, Praha 9.

 

Žadatel:  Ing. Ilona Kulíková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

      podnájem části nebytových prostor č. 103 umístěné v přízemí administrativní budovy areálu Klikatá 1238/90c pro Olgu Bohdaneckou, Pod Krocínkou 8/304, Praha 9.

7/0/0

 

OA 15/03/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 132/OSM/99 uzavřené  dne 17.8.1999 ve znění dodatku č. 1 s Ing. Miloslavem Purkytem – Institut TRANSFERO PRAHA, Renoirova 16/652, Praha 5, IČ: 13143492.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                                           Schválit:

1.                uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 132/OSM/99 uzavřené dne 17.8.1999 ve znění dodatku č. 1 s ing. Miloslavem Purkytem – Institut TRANSFERO PRAHA , Renoirova 16/652, Praha 5, IČ: 13143492 na pronájem NP č. 113 umístěné v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c z důvodu zrušení registrace plátce DPH – platba ceny nájmu vč. DPH s účinností od 1.8.2008.

7/0/0

 

OA 15/04/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – pronájem NP č. 104 o celkové výměře 9,90 m2 umístěný v přízemí administrativní budovy pro společnost PATERSONE OIL s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 za roční nájemné ve výši 12.870,- Kč vč. DPH.

 

Žadatel:  spol. PATERSONE OIL s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.          záměr pronájmu NP č. 104 o celkové výměře 9,90 m2 umístěný v přízemí administrativní budovy areálu Klikatá 1238/90c se společností PATERSONE OIL s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 za roční nájemné ve výši 12.870,- Kč vč. DPH s účinností od 1.9.2008

 2.         udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti PATERSIONE OIL s.r.o., IČ: 28185366 na adrese Klikatá 1238/90c, Praha 5.

7/0/0

 

OA 15/05/2008

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 128/3, k.ú. Smíchov vlastníkům stavby garáže.

 

Žadatel:  manželé Pinďákovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Souhlasit:

1.                          1.         se záměrem prodeje pozemku č. parc. 128/3 v k.ú. Smíchov o výměře 18 m2 vlastníkům stavby MUDr. Mariánu Pinďákovi a MUDr. Zuzaně Pinďákové, bytem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 387/18 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 – 5.790,- Kč/m2 tj. celkem 104.220,- Kč.

7/0/0

 

OA 15/06/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 2210/1, k.ú. Smíchov pro parkování vozidel.

 

Žadatel:  firma 3P

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 15/01/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, o.s. PROGRESSIVE, souhlas s uváděním sídla na adrese nemovitosti.

Žadatel:  o.s. PROGRESSIVE

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s uváděním sídla občanského sdružení PROGRESSIVE, IČ 26614936, na adrese Janáčkovo nábřeží 43/476, 150 00  Praha 5 – Smíchov.

7/0/0            

--------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 15/02/2008

 

Žádost:  NP – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, David Pajer – Digital Darcroom, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  David Pajer

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           ukončení nájmu společného domovního prostoru o velikosti 49,64 m2 užívaného jako fotoateliér v suterénu nemovitosti č.p. 451, Lumiérů 20, Praha 5 – Hlubočepy s nájemcem Davidem Pajerem – Digital Darcroom, IČ 67402941, ke dni 1.10.2008.

5/1/1

NP 15/03/2008

 

Žádost:  NP Nádražní 82/42, Praha 5 – Smíchov, TRUHLÁŘ a spol. s r.o., žádost o snížení smluvní pokuty.

Žadatel:  nájemce ¨TRUHLÁŘ a spol.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            snížení smluvní pokuty ve výši 35.682,- Kč na částku 1.784,- Kč, tj. 18,25 % p.a. nájemci TRUHLAŘ a spol., v.o.s., IČ 00537284, za pozdní úhrady nájemného v období od 1.1.2007 do 30.4.2008 při užívání NP v nemovitosti č.p. 42, k.ú. Smíchov, ulice Nádražní 82, Praha 5

 2.             uzavření dodatku k NS č. 537/p/c/01/42 ze dne 28.5.2001 sjednané s nájemcem firmou TRUHLÁŘ a spol, v.o.s., IČ 00537284, na NP Nádražní 82/42, Praha 5, kterým se upravuje v čl. VI, odst. 7 výše smluvní pokuty na výši 0,5%o za každý den prodlení, tj. 18,25 % p.a.

7/0/0

 

 

 

 

NP 15/04/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Josef Navrátil a Zdeňka Navrátilová, návrh na ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            možnost ukončení nájmu NP – garáže ev. č. 911 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 dohodou k 31.10.2008 s nájemci Josefem a Zdeňkou Navrátilovou, oba bytem Křížová 1727, Praha 5.

5/0/2

                

Na stůl:

 

15/06/2008

 

Žádost:  Návrh úpravy plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 správní firmy CENTRA a.s. v roce 2008.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            Návrh úpravy plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 správní firmy CENTRA a.s. v roce 2008 dle přiložených tabulek.

7/0/0

 

16. KOAaM se koná dne :  8.9.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM  v 17,30 hod.

 

 

 

Za KOAaM:                                     Ověřil:                                               V Praze dne: 19.8.2008

Jiřina Zavadilová                      Ing. Petr HORÁK                                                                                                             

                                          zástupce starosty

Přečteno: 3931x
Publikováno: 20.08.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout