Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 13. KOAaM dne 7.7.2008

 

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze  13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne : 7.7. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              6                                                   

Omluveno:                            6                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 12. KOAaM schválen bez připomínek a program na 13. KOAaM  také schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

13/01/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1662/6 a 1662/5, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

  1.             se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1662/6, k.ú. Hlubočepy o výměře 52 m2 a pozemku parc. č. 1662/5, k.ú. Hlubočepy o výměře 381 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních nemovitostí čp. 1121 a 1132, k.ú. Hlubočepy za podmínky, že bude s ing. Carhou v rámci prodeje, příp. směny pozemku projednán převod části pozemku č. parc. 1018/3 zastavené chodníkem ulice Slivenecká ve prospěch Hl.m.Prahy.

4/0/0.

 

13/02/2008

 

Žádost:  Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 484/3, k.ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem výstavby „Víceúčelového sportovního areálu“.

 

Žadatel:  Ing. Petr Klas

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                          souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 484/3, k.ú. Motol za účelem stavby části běžecké dráhy a obvodové zdi „Víceúčelového sportovního areálu“ dle článku VI. odst. 12 nájemní smlouvy č. 56/0/00A /2006 ze dne 30.6.2006.

4/0/0

 

13/03/2008

 

Žádost:  Firma Telefonica 02 Czech Republic, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření  Smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 298/2 a 298/4, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                    uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 298/4 a 298/2, k.ú. Motol (uložení telekomunikační sítě) pro firmu Telefónica 02 Czech Rebublic, a.s. na základě zákona 458/2.

4/0/0

 

 

13/04/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji id. ½ pozemku parc. č. 4261/220, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Radilovým.

 

Žadatel:  manželé Radilovi

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

    1.         se záměrem prodeje id. ½ pozemku parc. č. 4261/220, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl.   m. Prahy vlastníkům druhé id. ½ pozemku, manželům Radilovým.

3/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 13/01/2008

 

Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 90, k.ú. Smíchov – letní restaurační zahrádka u Restaurace U sv. Filipa a Jakuba.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.           záměr pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov o výměře 12 m2 před Restaurací U sv. Filipa a Jakuba pro zřízení a provozování letní restaurační zahrádky za cenu 6.000,- Kč + DPH v platné výši v období 1.6 – 30.9. toho kterého roku firmě FaJ, s.r.o., se sídlem Josefův Důl 356, IČ: 27344550.

4/0/0

 

 

OA 13/02/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře ke zřízení sběrného dvora pro společnost Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                  záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře umístěného v areálu Klikatá 1238/90c o výměře 1.600 m2 za účelem zřízení sběrného dvora pro občany  společnosti  Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120 za nájemné ve výši 28,- Kč/m2/měsíc, tj. 537.600,- Kč ročně bez DPH.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 13/01/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            pronájem NP – garáže ul. Na Konvářce č. 789/3, k.ú. Smíchov, ev. č. 907 žadateli:

                 Zdeňka Navrátilová, Křížová 1727, 150 00  Praha 5

                 za nájemné ve výši 700,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH).  

4/0/0         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 13/02/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.            pronájem NP – garáže ul. Na Konvářce č. 789/3, k.ú. Smíchov, ev. č. 919 žadateli:

                 Ing. Vlasta Vlachová, Mrázkova 1107/1, 150 00  Praha 5

                 za nájemné ve výši 700,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH)

2/0/2

 

NP 13/03/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Oslovit:

  1.            všechny žadatele (mimo dlužníky) k podání dodatečné informace týkající se případné rekonstrukce, odhadu výše potřebných nákladů a z toho vyplývajících případných požadavků na odbydlení a doby nájmu.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

13/05/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí..

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

                  Oprava obvodového pláště a výměna otvorových prvků domu Svornosti 1/1497, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o., v částce 3, 301.431,- Kč vč. DPH

                 Oprava fasády, výměna vstupních dveří a oprava maleb domu Na Neklance 30, Praha 5 zhotovitel a-z Profil s.r.o., v částce 494.046,- Kč vč. DPH.

                 Oprava střechy garáží Na Konvářce 9, Praha 5 zhotovitel Domistav CZ a..s., v částce 459.918,- Kč vč. DPH

                Celková oprava nebytových prostor Mahenova 4, Praha 5 v částce 1, 194. 833,- Kč vč. DPH, zhotovitel MOZAIK s.r.o.

4/0/0

 

14. KOAaM se koná dne :  28.7.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec  zasedání v 17,15 hod.

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                       Ověřil:                          V Praze dne: 8.7.2008

Jiřina Zavadilová                         ing. Petr H O R Á K

                                                         zástupce starosty               

 

Přečteno: 3594x
Publikováno: 09.07.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout