Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 12. KOAaM ze dne 23.6.2008

                                                                                                                                                             

 

Z Á P I S

 

z  12.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 23.6. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             4                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 11. KOAaM bez připomínek, program na 12. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

12/01/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1671, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

  I.            Souhlasit:

1.                  se záměrem pronájmu pozemku (event. jeho části) parc. č. 1671, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních pozemků parc. č. 887/1, 887/4 a 887/5, k.ú. Hlubočepy.

4/0/0

 

12/02/2008

 

Žádost:  Prodloužení souhlasu se vstupem na pozemek parc. č. 5062, k.ú. Smíchov z vlastnictví MČ Praha 5 – zařízení staveniště.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

prodloužení souhlasu se vstupem na část pozemku parc. č. 5062, k.ú. Smíchov o výměře 86 m2 a to do 15.11.2008 dle přiložené dokumentace – zařízení staveniště.

3/0/1

 

 

12/03/2008

 

Žádost:  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci mezi MČ Praha 5 a AK Zavadil a Zlesák.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                    uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci mezi MČ Praha 5 a AK Zavadil a Zlesák.

4/0/0

 

 

12/04/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.           schválit:

  1.           Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

               

                 Oprava elektroinstalace společných prostor domu včetně bytů domu U Paliárky 5/čp. 965,   Praha 5 zhotovitel OPREKO – Josef Šebesta, v částce 1, 985.438,- Kč vč. DPH.

4/0/0

 

12/05/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji id. ½ pozemku parc. č. 4261/220, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Radilovým.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

  5/0/0

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

                 

 

12/06/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 384/7, k.ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vybudování vjezdu do víceúčelového sportovního areálu.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.           souhlasit:

  1.           s pronájmem části pozemku parc. č. 384/7, k.ú. Motol o výměře 266 m2 z vl. Obce hl. m Prahy společnosti CZECH INTERNATIONAL a.s. a po kolaudaci stavby sportovního areálu s prodejem – vybudování vjezdu do sportovního areálu.

 5/0/0              

 

12/07/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1749/1 a parc. č. 1749/2, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.           souhlasit:

  1.           se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1749/1 a parc. č. 1749/2, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy žadatelce, paní Martě Varmužové.

5/0/0 

 

12/08/2008

 

Žádost:  Dodatky č. 2, 7 a 9 k obstaravatelským smlouvám z roku 1993 mezi MČ Praha 5 a správní firmou Centra a.s.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.           schválit:

1.           Dodatek č. 2 k obstaravatelské smlouvě z roku 1993 mezi MČ Praha 5 a Centrou a.s., který v úplném znění nahrazuje původní obstaravatelskou smlouvu z roku 1993 ve znění dodatku č. 1, podle které vykonávala správu spol. ACCT s.r.o.

2.                   Dodatek č. 7 k obstaravatelské smlouvě z roku 1993 mezi MČ Praha 5 a Centrou a.s., který v úplném znění nahrazuje původní obstaravatelskou smlouvu z roku 1993 ve znění dodatků č. 1-6, podle které vykonávala správu spol. Centra a.s.

3.                          Dodatek č. 9 k obstaravatelské smlouvě z roku 1993 mezi MČ Praha 5 a Centrou a.s.,   který v úplném znění nahrazuje původní obstaravatelskou smlouvu z roku 1993 ve znění dodatků č. 1-8, podle které vykonávala správu spol. Správa budov a.s.

5/0/0

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 12/01/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,60 m2 umístěný v přízemí administrativní budovy pro společnost NetSmart s.r.o., se sídlem  Pod Strojírnami 706/5, Praha 9, IČ: 27883906 za roční nájemné ve výši 36.500,- Kč bez DPH.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.           uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,60 m2  umístěný v přízemí administrativní budovy areálu Klikatá 1238/90c se společností NetSmart s.r.o., se sídlem Pod Strojírnami 706/5, Praha 9, IČ: 27883906 za roční nájemné ve výši 36.500,- Kč bez DPH s účinností od 1.8.2008.

5/0/0

 

OA 12/02/2008

 

Žádost:  Kartouzská  6/204 – uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o., Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 62416804.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                  uzavření dodatku č. 10 se společností Medifin s.r.o. k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, který upravuje předmět nájmu a snižuje cenu nájemného o nebytové prostory umístěné v budově C a v garážích – demolice objektů s účinností od 1.5.2008.  

5/0/0

 

 

OA 12/03/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 14.11.1994 ve znění pozdějších dodatků s Marií Volfovou ZUBNÍ  LABORATOŘ na pronájem NP umístěných v budově A o celkové výměře 39,40 m2 o Petra Bezeckého, jako druhého nájemce.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

1.                                       rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 14.11.1994 ve znění pozdějších dodatků s Marií Volfovou ZUBNÍ  LABORATOŘ na pronájem NP umístěných v budově A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 39,40 m2 o Petra Bezeckého, jako druhého nájemce k 1.9.2008.

5/0/0

 

 

OA 12/04/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 6.8.1996 ve znění pozdějších dodatků s MUDr. Martinem Opočenským na pronájem NP umístěných v budově A o celkové výměře 54,03 m2 o společnost Medop s.r.o. jako druhého nájemce.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 6.8.1996 s MUDr. Martinem Opočenským ve znění pozdějších dodatků na pronájem NP umístěných v budově A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 804 o celkové výměře 54,03 m2 o společnost Medop s.r.o. jako druhého nájemce.

  2.             udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Medop s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5.     

5/0/0

 

OA 12/05/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost MUDr. Ivanky Douchové, nájemce části NP o celkové výměře 54,26 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s MUDr. Andreou Stolzovou.

 

Žadatel:  MUDr. Andrea  Stolzovou

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.           uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Ivankou Douchovou, nájemcem části NP umístěných v budově A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 54,26 m2, s MUDr. Andreou Stolzovou.

5/0/0

 

NP 12/01/2008

 

Žádost:  NP Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, Jan Blohon, nová nájemní smlouva.

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 4/10 s pronájmem NP – prodejny o velikosti 24 m2 v přízemí domu čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s Janem Blohonem, IČ 62885111.

5/0/0           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na stůl:

 

 

  12/09/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav základních, mateřských škol a jeslí v rámci schváleného plánu oprav a údržby OŠK, OSM a OSO na rok 2008.

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            Výběr zhotovitelů oprav základních a mateřských škol, jeslí v rámci schváleného plánu  oprav a údržby OŠK, OSM a OSO na rok 2008

   1. Oprava kotelny – výměna  ohřívače TÚV v ZŠ Grafická 13, Praha 5  fa.  S.V.A s.r.o., Vídeňská 100, 148 00  Praha 10 v ceně 333.300,- Kč vč. DPH

   2. Oprava žákovských a personálních soc. zařízení v ZŠ Chaplinovo nám. 1, Praha 5 fa. SW MONT, s.r.o., Jeremiášova 870, Praha 5 v ceně 6, 676.278,- Kč vč. DPH

   3.  Oprava rozvodů ÚT vč. výměny otopných těles v kulturním klubu „Poštovka“, Zahradníčkova 2, Praha 5 Fa SEKO Praha, spol. s.r.o., Boloňská 301, 109 00  Praha 10 v ceně 311.833,- Kč vč. DPH

   4. Oprava žákovských a personálních soc. zařízení ve FZŠ V Remízku 919, Praha 5 Fa ISCO, s.r.o., Střešovická 66/906, 160 00  Praha 6 v ceně 2, 930.544,- Kč vč.  DPH.

   5. Oprava žákovských a personálních soc. zařízení v ZŠ Nepomucká 139, Praha 5 fa. KERT, s.r.o., Kolovečská 1938, Praha 5 v ceně 3, 744.164,- Kč vč. DPH

   6. Oprava dětských a personálních soc. zařízení v MŠ Kudrnova 235, Praha 5 fa. SW MONT, s.r.o., Jeremiášova 870,- Praha 5 v ceně 2, 689.840,- Kč vč. DPH

   7. Oprava střechy na budově MŠ Kroupova 2775, Praha 5 fa. Opreko – Josef Šebesta, Hořejší nábřeží 9, Praha 5 v ceně 888.316,- Kč vč. DPH

   8. Likvidace a odvoz nebezpečného odpadu demolice skladu Klikatá 90c, Praha 5 fa EKOSTAR s.r.o. v ceně 752.750,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

OA 12/06/2008

 

Žádost:  1. Pražská pláž – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností RZA MEDIA s.r.o., se sídlem U Zvonařky 994/15, Praha 2, IČ: 26792061 dne 10.7.2006 ve znění dodatku č. 1.

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností RZA MEDIA s.r.o., se sídlem U Zvonařky 994/15, Praha 2, IČ: 26792061 dne 10.7.2006 ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje doba nájmu dle čl. III. Odst. 3.2. smlouvy o nájmu NP o 24 měsíců, tj. od 11.8.2008 do 10.8.2010 na pronájem 1. Pražské pláže.

4/0/1

 

 

NP 12/02/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, ak. arch. Hana Jiroutová, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  ak.arch. Hana Jiroutová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.           ukončení nájmu NP – ateliéru v suterénu nemovitosti č.p. 1211, Janáčkovo  nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov s nájemcem ak. arch. Hanou Jiroutovou dohodou ke dni 30.6.2008.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

13. KOAaM se koná dne : 7.7.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                          Ověřil:                                          V Praze dne 24.6.2008

Jiřina Zavadilová OSM             Ing. Petr  H O R Á K

                                                       Zástupce starosty                               

 

Přečteno: 3840x
Publikováno: 27.06.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout