Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 11. KOAaM ze dne 9.6.2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S  

 

z 11. zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne: 9.6. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                            1                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis z 10. zasedání KOAaM ze dne 26.5.2008 - bez připomínek.

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

11/01/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

  1.             Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

                  

                  Oprava nebytových prostor, výměna rozvodů vody a elektroinstalace včetně bytů domu Pod Kesnerkou 1/č.p. 189, Praha 5 zhotovitel RODOSTAV s.r.o., v částce 2.224.950,- Kč, vč. DPH.

                 

                  Oprava 35 ks WC dle norem EU – Poliklinika Barrandov, Praha 5 zhotovitel KERT, s.r.o., v částce 2.225.048,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

11/02/2008

 

Žádost:  Schválení firmy Statika s.r.o. k provedení kontroly říms 31 objektů v majetku MČ Praha 5, zajišťované správní firmou Centra a.s.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                          firmu Statika s.r.o. k provedení kontroly říms 31 objektů v majetku MČ Praha 5 v částce 221.340,- Kč vč. DPH, zajišťované správní firmou Centra a.s.

5/0/0

 

11/03/2008

 

Žádost: Schválení lokální opravy střechy domu určeného k prodeji Ke Kotlářce 14/č.p. 1147,                Praha 5.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                    lokální opravu střechy domu určeného k prodeji Ke Kotlářce 14/1147, Praha 5 v částce 167.960,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

 

11/04/2008

 

Žádost:  Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro parc. č. 4875/8 a 3110/22, k.ú. Smíchov ve vl. MČ Praha 5 v rámci „Optického připojení objektů na území Prahy 5“.

 

Žadatel:  p. Michaela Štěpánková

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.          schválit:

  1.       smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.ů 4875/8 a 3110/22, k.ú. Smíchov pro T-Systems Czech Republic a.s. se sídlem Korunní 2456/98, Praha 10.

5/0/0

 

 

11/05/2008

 

Žádost:  Informace o udělených souhlasech v OSM od ledna do března 2008

 

Žadatel:  

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.          vzít na vědomí:

  1.          informaci dle přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetencí.

5/0/0

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 11/01/2008

 

Žádost:  Pronájem a uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1184/3, k.ú. Smíchov vlastníkovi nemovitosti čp. 96 – BD Franty Kocourka 10, Praha 5.

 

Žadatel: BD Franty Kocourka 10

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.        záměr pronájmu pozemku č. parc. 1184/3 v k.ú. Smíchov o výměře 912 m2 Bytovému družstvu Franty Kocourka 10, se sídlem Franty Kocourka 10/96, 150 00  Praha 5 – Smíchov za cenu 85,- Kč/m2/rok tj. 77.520,- Kč/rok na dobu 7 let s využitím jako zahrada a s povinností údržby.

   II.           Souhlasit:

   1.            se záměrem budoucího prodeje pozemku č. parc. 1184/3 v k.ú. Smíchov o výměře 912 m2  vlastníkovi domu čp. 96 v k.ú. Smíchov za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2006 tj. 3.100,- Kč/m2 – Bytovému družstvu Franty Kocourka 10, se sídlem Franty Kocourka 10/96, 150 00 Praha 5 – Smíchov tj. 2, 827.200,- Kč nejpozději do 7 let od uzavření nájemní smlouvy.

5/0/0

 

 

OA 11/02/2008

 

Žádost:  Nádražní 20/289 – žádost společnosti E-lékárny, a.s., se sídlem Krčská 1079/59, Praha 4, IČ: 26438062 o odpuštění smluvní pokuty v částce ve výši 2.930,- Kč za pozdní úhradu nájemného.

 

Žadatel:  E-lékárna, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                         Neschválit:

1.                  odpuštění smluvní pokuty v částce ve výši 2.930,- Kč, která vznikla pozdní úhradou    nájemného za pronájem části fasády objektu Nádražní 20/289, k.ú. Smíchov pro společnost E-lékárny, a.s. se sídlem Krčská 1079/59, Praha 4, IČ: 26438062.

5/0/0

 

 

OA 11/03/2008

 

Žádost:  Nám 14. října 3/83 – uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

OA 11/04/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy na pronájem dočasné stavby umístěné na pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře o výměře 90 m2 s Obvodním soudem pro Prahu 5, zastoupeným Miroslavem Hourou, se sídlem Nám. Kinských 5, P5, IČ: 024422.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.        uzavření nájemní smlouvy na pronájem dočasné stavby umístěné na pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře v areálu Klikatá 1238/90c o výměře 90 m2 za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. 90,- Kč ročně s Obvodním soudem pro Prahu 5, zastoupeným Miroslavem Hourou, se sídlem Nám. Kinských 5, P5, IČ: 024422.

5/0/0    

 

OA 11/05/2008

 

Žádost:  Mošnova 41, záměr prodeje id. ½ domu č.p. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parc. č. 3952 a id. ½ zahrady parc. č. 3953, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  p. Šperk  Jiří

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Nesouhlasit:

  1.          se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parc. č. 3952 a id. ½ zahrady parc. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, za kupní cenu 1,700.000,- Kč spoluvlastníku Jiřímu Šperkovi.

2.               se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parc. č. 3952 a id. ½ zahrady parc. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, za kupní cenu 3,000.000,- Kč Ing. Jitce Vršecké.

Uložit OOA: jednat se spoluvlastníkem o společném prodeji domu

5/0/0

OA 11/06/2008

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/741 – žádost nájemce, Miluše Humplové, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300, o snížení nájemného za pronájem NP umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2.

 

Žadatel:  p. Miluše Humplová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Neschválit:

1.                    snížení nájemného za pronájem NP umístěných v přízemí a suterénu objektu Elišky Peškové  17/741 o celkové výměře 124 m2 z částky ve výši 1.550,- Kč/m2/rok

2.                    ukončení Smlouvy o nájmu NP č. 89/0/OOA/07 uzavřené dne 19.12.2007 s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300 dohodou k 30.6.2008.

Uložit OOA: žadatelku informovat o usnesení RMČ

5/0/0    

 

 

OA 11/07/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/11/OOA/07 uzavřené dne 18.11.2007 s Jaroslavem Minaříkem, K Jezeru 2331/2, Praha 10, IČ: 14904764 na pronájem NP o výměře 19,20 m2 dohodou k 31.5.2008.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.          Neschválit:

  1.     ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/11/OOA/07 uzavřené dne 18.10.2007 s Jaroslavem   Minaříkem, K Jezeru 2131/2, Praha 10, IČ: 14904764 na pronájem NP umístěných v přízemí budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 19,20 m2 dohodou k 31.5.2008.

              

Uložit OOA: žadatele informovat o usnesení RMČ

5/0/0

 

 

OA 11/08/2008

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 789/7 v k.ú. Smíchov zastavěného garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

 

Žadatel:  RMČ

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Revokovat:

  1.            usnesení RMČ č. 30/1074/2007 z 28.8.2007 takto:

            Souhlasí se záměrem prodeje pozemku č. parc. 789/7 v k.ú. Smíchov o výměře 20 m2 zastavěného garáží vlastníkovi stavby Vladimíru Machovi, bytem Praha 5, Nad Santoškou 2330/27 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 1.700,- Kč/m2 tj. 34.000,- Kč.

5/0/0

 

 

OA 11/09/2008

 

Žádost:  Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1474 v k.ú. Jinonice vlastníkovi souvisejících nemovitostí.

 

Žadatel:  Hrbáček s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Nesouhlasit:

  1.         s prodejem části pozemku č. parc. 1474, k.ú. Jinonice o výměře 42 m2 s.r.o. Hrbáček, odštěpný závod Praha, se sídlem Praha 5, Radlická 120, pozemek bude přímo dotčen stavbou Radlické radiály.

5/0/0

 

 

OA 11/10/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – uzavření dodatků k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o., Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 62416804.

Žadatel:  p. Miluše Humplová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.        uzavření dodatku č. 7 se společností Medifin s.r.o. k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, který upravuje výši nájemného – zvyšuje o inflaci z roku 2007 s účinností od 1.1.2008.

  2.         uzavření dodatků č. 8 se společností Medifin s.r.o. k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, který rozšiřuje předmět nájmu o 20,35 m2 s účinností od 1.3.2008.

  3.         uzavření dodatku č. 9 se společností Medifin s.r.o. k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, který rozšiřuje předmět nájmu o 969,45 m2 s účinností od 1.4.2008.    

5/0/0

 

 

NP 11/01/2008

 

Žádost:  NP Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Zrušit

  1.            nabídkové řízení na pronájem NP – prodejny ul. Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov  

  II.           Schválit

   1.           opětovné zveřejnění nabídky pronájmu NP – prodejny ul. Lidická 18/797, Praha 5 –

                  Smíchov za min. cenu 3.500,- Kč /m2/rok

5/0/0             

        

NP 11/02/2008

 

Žádost:  NP Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            pronájem NP – Lumierů 13/453, Praha 5, k.ú. Hlubočepy firmě:

                 Radek LEBL – CLEAN POOL , Malátova 18/645, 150 00 Praha 5

                 za nájemné ve výši 1.503,- Kč/m2/rok, tj. 12.775,- Kč měsíčně +DPH

4/0/1

 

NP 11/03/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            pronájem NP – garáže ul. Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, ev. č. 913 žadateli:

                 Dana Šašková, NA Konvářce 19, 150 00  Praha 5

                 za nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok, tj. 1.050,- Kč měsíčně

5/0/0

 

 

 

NP 11/04/2008

 

Žádost:  NP Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, Pelikán, spol. s r.o., žádost o odbydlení a změnu NS.

Žadatel: f. Pelikán, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Trvat:

  1.           na usn. čís. 28/954/2007 ze dne 11.7.2007 o neschválení snížení nájemného

  2.         na usn. čís. 3/1776/2006 ze dne 20.12.2006 o DPH s tím, že nájemce Pelikán, s.r.o. uzavře nejpozději do 31.8.2008 s MČ Praha 5 dodatek k NS o výši a způsobu úhrady nájemného za užívání NP vč. DPH

 

II.           Neschválit:

1.            návrh nájemce NP firmy Pelikán, spol. s r.o. na odbydlení nákladů za práce, které bez souhlasu pronajímatele provedl na nemovitosti čp. 531, k.ú. Malá Strana, ul. Vítězná č.o. 13, Praha 5 a v pronajatém NP lékárně na opravách a odstraňování následků běžného opotřebení

2.            nájemci NP Vítězná 13/531 firmě Pelikán, spol. s r.o.spol. s r.o. změnu doby trvání nájmu     v uzavřené  NS čísl. 14/2005 ze dne 25.11.2005 na dobu určitou.

Uložit OOA: žadatele informovat o usnesení RMČ

5/0/0

 

 

 

NP 11/05/2008

 

Žádost:  NP Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov, TWM komplex, s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu NP.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Neschválit:

  1.          uzavření splátkového kalendáře předloženého nájemcem NP firmou TWM komplex s.r.o., IČ 26690454, na dlužnou částku za užívání NP v nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov.

 

 II.           Schválit:

1.                  podání výpovědi nájemci TWM komplex s.r.o., IČ: 26690454, z NS čís. 3/2006 ze dne 20.11.2006 uzavřené na užívání NP kanceláří v přízemí nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov

2.                  použití jistiny složené nájemcem TWM komplex s.r.o. ve výši 114.222,- Kč k úhradě části pohledávky MČ Praha 5 za dlužné nájemné za NP Lesnická 8/1155, Praha 5

3.                  podání žaloby na dlužníka TWM komplex s.r.o. na úhradu dlužné částky zjištěné k datu předání NP v nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 zástupci pronajímatele

4.                  podání žaloby na vyklizení NP v nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 v případě, že nájemce TWM komplex s.r.o. nevyklidí a nepředá tento NP k datu ukončení výpovědní doby

 

III.          Zmocnit:

1.              AK JUDr. Ilju Lamprechta, Holečkova 10, Praha 5 k podání výše uvedených žalob na nájemce NP Lesnická 8/1155, Praha 5 firmu TWM komplex s.r.o. a k zastupování MČ Praha 5 ve věci.

5/0/0

 

 

NP 11/06/2008

 

Žádost:  NP  Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, podání žaloby na vyklizení na firmu SWIFT Production, s.r.o. a podání žaloby na úhradu pohledávky na firmu BUDD INVEST, s.r.o.

 

 Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

    Materiál stažen z programu.

       

 

 

NP 11/07/2008

 

Žádost:  NP  Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou.

 

 Žadatel:  JUDr. Iveta Krůtová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Neschválit:

  1.           ukončení nájmu NP – kanceláře v přízemí nemovitosti č.p. 669, Staropramenná 27, Praha 5 – Smíchov s nájemcem JUDr. Ivetou Krůtovou, IČ: 66247454, dohodou ke dni 30.06.2008.

5/0/0

 

 

NP 11/08/2008

 

Žádost:  NP  Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov, návrh na ukončení nájmu výpovědí z NS Mgr. Věře Pivoňkové.

 

 Žadatel:  OOA

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 5/98 ze dne 28.1.1998 uzavřené s nájemcem Mgr. Věrou Pivoňkovou, Janáčkovo nábřeží 29, Praha 5 na užívání NP – garáže v nemovitosti č.p. 836, k.ú. Smíchov, ul. Holečkova č. 69, Praha 5.

5/0/0

 

 

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.05 hod.

Konec zasedání v 17.25 hod.

 

 

 

12. KOAaM se koná dne: 23.6.2008 v 16 hodin, 6. patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                                     Ověřil:                                      V Praze dne 9.6.2008

Jiřina Zavadilová, OSM                        Ing. Petr  H o r á k      

Za správnost zápisu:                               zástupce starosty

Lenka Holubová, OOA                                

 

 

 

Přečteno: 4022x
Publikováno: 16.06.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout