Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 9. KOAaM ze dne 28.4.2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

z  9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.4. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                            5                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

9/01/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

  1.             Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

                  

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 951/125, Praha 5 zhotovitel ISCO s.r.o. v částce  2, 715.132,- Kč vč. DPH

                   Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 950/127, Praha 5 – zhotovitel OPREKO – Josef Šebesta v částce

                  2, 685.813,- Kč vč. DPH

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 949/129, Praha 5 zhotovitel SW MONT s.r.o. v částce  2,584.001,- Kč vč. DPH

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu s nátěru domu Plzeňská 948/129a, Praha 5 zhotovitel SW MONT s.r.o. v částce  2, 584.021,- Kč vč. DPH

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 947/129b, Praha 5 zhotovitel OPREKO – Josef  Šebesta v částce

                    3, 104.820,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

9/02/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1671, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                         se záměrem úplatného převodu pozemku parc. č. 1671 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemky parc. č. 887/1, 887/5 a 887/4, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele z důvodu negativního stanoviska OÚR ÚMČ Praha 5

II.                        Nesouhlasit:

1.      se záměrem pronájmu pozemku (event. jeho části) parc. č. 1671 v k.ú. Hlubočepy ve  vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních pozemku parc. č. 887/1, 887/5 a 887/4, k.ú. Hlubočepy.

5/0/0

 

 

9/03/2008

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatelů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

1.                se záměrem úplatného převodu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře o výměře cca 50 m2 nezbytné pro vjezd do garáže žadatelů a zbylou část pozemku ponechat pro uliční koridor.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 9/01/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 386/1 v k.ú. Motol občanskému sdružení OSA PANDA – PRAHA.

 

Žadatel: sdružení OSA PANDA - PRAHA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit::

    1.           záměr pronájmu části pozemku č. parc. 386/1 o výměře 3.300 m2 občanskému sdružení OSA PANDA-PRAHA, se sídlem Praha 4, Za Zelenou liškou 10, IČ 27028429 za cenu 10,- Kč/m2/rok, tj. za 33.000,- Kč/rok na dobu určitou 5 let.

5/0/0

 

 

OA 8/02/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/1 v k.ú. Smíchov spoluvlastníkům.

 

Žadatel:  spoluvlastníci pozemku

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Souhlasit:

1.               se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/1 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 84 m2 tj. 33,83 m2 za 2.000,- Kč/m2 tj. 67.660,- Kč spoluvlastníkům manželům Doležalovým, bytem Praha 5, Podbělohorská 2879/39.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 9/03/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje části pozemku č. parc. 1699 vlastníkovi přilehlého domu č.p. 983 v k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                    Souhlasit:

         se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1699 o výměře 365 m2 vlastníkovi domu čp. 983 – spol. Vejražkova 983 s.r.o., se sídlem Praha 5, Vejražkova 983/4, PSČ 150 00, IČ 26718260 za cenu 800,- Kč/m2 tj. 292.000,- Kč.

5/0/0

 

OA 9/04/2008

 

Žádost:  Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 32/1160/2007 ze dne 11.9.2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Zrušit:

  1.            usnesení RMČ   Praha 5 č. 32/1160/2007 ze dne 11.9.2007 kde bylo schváleno:

                : rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 51,18 m2 o společnost Lyngen s.r.o. jako druhého nájemce k 1.9.2007

                : udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Lyngen s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5

5/0/0

OA 9/05/2008

 

Žádost:  Nám. 14. října 3/83 – uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373.

 

Žadatel:  společnost AHOLD Czech Republic, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

  

 

OA 9/06/2008

 

Žádost:  Pod Žvahovem 5/463 – záměr pronájmu „Kubánského pavilonu“ pro firmu Danilo Česal – Restaurátorská huť Dantík, se sídlem Noutonická 527/9, Praha 5, IČ: 15315118.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.           záměr pronájmu objektu „Kubánského pavilonu“ umístěného v areálu Pod Žvahovem 5/463, k.ú. Hlubočepy pro firmu Danilo Česal – Restaurátorská huť Dantík, se sídlem Noutonická 537/9, Praha 5, IČ: 15318118.

5/0/0

 

OA 9/07/2008

 

Žádost:  Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1699 vlastníkovi přilehlého domu čp. 984 v k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  vlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.           se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1699 o výměře 486 m2 vlastníkovi domu čp. 984 – spol. Vejražkova 984/2 s.r.o., se sídlem Praha 5, Vejražkova 984/2, PSČ 150 00, IČ: 26509776 za cenu 85,- Kč/m2 tj. 41.310,- Kč ročně.

5/0/0

 

OA 9/08/2008

 

Žádost: Strakonická 1b, záměr na odkoupení id. 1/3 domu čp. 2582, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.           se záměrem na odkoupení id. 1/3 domu čp. 2582, k.ú. Smíchov, Strakonická 1b od spoluvlastnice Evy Frein za kupní cenu 1,266.000,- Kč.

4/0/0

 

 

 

OA 9/09/2008

 

Žádost: Žádost o pronájem pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov jako zařízení staveniště firmě WALCO CZ, spol. s.r.o.

 

Žadatel:  f. WALCO CZ, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            záměr pronájmu pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov o výměře 543 m2 pro zařízení staveniště stavby „Rekonstrukce Radlického sběrače“ firmě WALCO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Turnovská 492/2 IČO 25640623 na 6 měsíců s možností prodloužení za cenu 250,- Kč/m2/rok tj. 67.875,- Kč + DPH za období 6 měsíců.

4/0/0

 

NP 9/01/2008

 

Žádost:  NP – Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Tačner, nová nájemní smlouva.

 

Žadatel:  nájemce NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

 

NP 9/02/2008

 

Žádost:  NP – Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, Acer Zahradníci, s.r.o., návrh na ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Schválit:

1.                      ukončení nájmu NP Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 30.4.2008 s nájemcem firmou Acer Zahradníci, s.r.o., IČ 25978241.

II.                Pověřit:

1.                    AK JUDr. Lenku Lamprechtovou k zastupování MČ Praha 5 v insolvenčním řízení a uplatnění pohledávky MČ Praha 5 s příslušenstvím vůči Acer Zahradníci, s.r.o. u insolvenčního správce.

4/0/0

 

Na stůl:

 

 9/04/2008

 

Žádost:  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 36/0/OSS/07 o podnájmu části nemovitosti týkající se prodloužení doby podnájmu 6 parkovacích míst.

 

Žadatel:  OSS

 

Předkládá: Odbor správy služeb–  ing. Libor Kadlec

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.              Schválit:

1.           dodatek č. 1 ke smlouvě č. 36/0/OSS/07 o podnájmu části nemovitosti týkající se prodloužení doby podnájmu 6 parkovacích míst. Náklady spojené s pronájmem 6 parkovacích míst budou hrazeny z kapitoly  0912, § 6171, položky 5164 – Nájemné v celkové výši 129. 600,- Kč ročně s DPH a byly zahrnuty do rozpočtu pro rok 2008.

5/0/0

 

OA 9/10/2008

 

Žádost: Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov – uzavření  nájemní smlouvy s Mgr. Kamilou Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621 ke zřízení soukromé jazykové školky Magic Rainbow pro děti předškolního věku.

 

Žadatel:  Mgr. Kamila Benešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

 4/0/0

 

 

10. KOAaM se koná dne :  12.5.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                             Ověřil:                   V Praze dne: 29.4.2008

Jiřina Zavadilová                      ing. Petr  H O R Á K

za KOAaM                                    zástupce starosty

 

 

Přečteno: 3660x
Publikováno: 29.04.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout