Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 8. KOAaM ze dne 14.4.2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

z  8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne: 14.4. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             2                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

8/01/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1785, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

   1.       se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1785, k.ú. Smíchov o výměře cca 800 m2  z vlastnictví hl. m. Prahy.

5/0/0

 

 

8/02/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 434/2, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 434/2, k.ú. Motol (celková výměra 41.882 m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastníkům sousedních nemovitostí.

5/0/0

 

 

 

8/03/2008

 

Žádost:  Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku  parc. č.  1369/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví Národního bezpečnostního úřadu, za část pozemku parc. č. 1355/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

1.                        se záměrem směny části pozemku parc. č. 1369/1, k.ú. Košíře o výměře 93 m2 ve vlastnictví Národního bezpečnostního úřadu, za část pozemku parc. č.l 1355/1 o výměře 188 m2 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

5/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 8/01/2008

 

Žádost:  Strakonická 1b, záměr na odkoupení id. 1/3 domu čp. 2582, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

1.                        se záměrem na odkoupení id. 1/3 domu čp. 2582, k.ú. Smíchov, Strakonická 1b od spoluvlastnice Evy Frein za kupní cenu 1,266.000,- Kč.

Materiál odložen   

5/0/0

 

OA 8/02/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem pozemku č. parc. 386/5 a 386/6 v k.ú. Motol.

 

Žadatel:  RC Tatra Smíchov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Neschválit:

1.                        pronájem pozemku č. parc. 386/5 a 386/6 k.ú. Motol RC Tatra Smíchov, se sídlem    Praha  5, Hostinského 1076/8 pro vybudování a užívání ragbyového hřiště.  

5/0/0

NP 8/01/2008

 

Žádost:  NP – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, Viliam Kundlák, rozšíření NS v osobě                   nájemce.

 

Žadatel:  nájemce NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     schválit:

1.                      uzavření Dodatku k NS č. 279/95/56 ze dne 26.4.1995 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Viliamem Kundlákem, bytem Zborovská 44/526, Praha 5 na NP – garáž Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, kterým se od 1.5.2008 rozšíří NS v osobě nájemce o MUDr. Evu Sedlákovou, bytem Zborovská 44/526, Praha 5

2.                      změnu výše vybíraného nájemného za NP – garáž Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov od 1.5.2008 na částku -----Kč (tj. včetně DPH).

Materiál odložen – jednat s nájemcem o pronájmu NP na MUDr. Sedlákovou   

5/0/0

 

 

NP 8/02/2008

 

Žádost:  NP – Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov, Otakar Nesvadba, ak. mal., žaloba na vyklizení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Schválit:

1.                      podání žaloby na vyklizení NP Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov na Otakara Nesvadbu, ak. mal., V Kolkovně 7, Praha 1

II.                  Zmocnit:

1.                        JUDr. Lenku Lamprechtovou k podání žaloby na vyklizení NP Staropramenná 27/669, Praha 5, nájemce Otakar Nesvadba a k zastupování MČ Praha 5 ve věci.

5/0/0

 

 

NP 8/03/2008

 

Žádost:  NP – Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., změna v označení nájemce.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit:

1.                          uzavření Dodatku k NS č. 24/2000 ze dne 30.5.2000 ve znění pozdějších dodatků, kterým se provede:

-         změna v označení nájemce NP Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov ze společnosti Živnostenská banka, a.s. na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ 113 80, IČ 64948242, DIČ CZ-64948242

-         navýšení vybíraného nájemného o DPH s účinností od 1.11.2007                   

5/0/0

 

 

NP 8/04/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Erato, s.r.o., změna doby pronájmu.

 

Žadatel:  Erato, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit:

1.                        uzavření Dodatku k NS č. 12/2000 na pronájem NP restaurace, čp. 216, Štefánikova 21, Praha 5 – Smíchov ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem obchodní firmou Erato, spol. s r.o. IČ 49616609, kterým se mění doba trvání nájmu do data 31.5.2013 s právem opce na prodloužení o dalších 5 let za předpokladu řádného plnění povinností nájemcem.  

5/0/0

 

 

NP 8/05/2008

 

Žádost:  NP Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 – Smíchov, CENTRA, a.s., Dodatek k NS.

 

Žadatel:  CENTRA a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit:

1.                          uzavření Dodatku k NS č. 627/P/C/2007/986 ze dne 31.10.2007 sjednané se společností CENTRA, a.s. na NP Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 – Smíchov, kterým se rozšiřuje předmět nájmu uvedený v bodu 3. čl. I. NS o další kancelářské místnosti v sousední nemovitosti č.p. 547, k.ú. Smíchov, ul. Staropramenná č.o. 9, Praha 5 o velikosti 17,49 m2, 28,12 m2 18,55 m2, 4,32 m2 (archiv), 5,92 m2 (chodba), 2,40 m2 (kuchyňka), 9,00 m2 (předsíň), celkem 87,00 m2 s účinností od 1.4.2008 s tím, že ostatní parametry a údaje této nájemní smlouvy se nemění. 

5/0/0

 

 

NP 8/06/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce  parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Jaroslava Vlčková, návrh na ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Jaroslava Vlčková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit:

1.                        ukončení nájmu NP – garáže ev. č. 913 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 dohodou k 30.4.2008 s nájemcem Jaroslavou Vlčkovou, Nad Olšinami 25, Praha 10.

5/0/0

 

 

NP 8/07/2008

 

Žádost:  NP Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov, LK Šarm INTERNATIONAL, s.r.o., žádost o snížení smluvní pokuty.

 

Žadatel:  LK ŠARM INTERNATIONAL, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.                  snížení smluvní pokuty ve výši 47.812,- Kč na částku 2.390,- Kč, tj. 18,25% p.a. nájemci LK ŠARM INTERNATIONAL, s.r.o. za dluh vzniklý v období od 1.1.2007 do 29.2.2008 při užívání NP v nemovitosti č.p. 292, k.ú. Smíchov, ulice Lidická 38, Praha 5. 

5/0/0

.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.10 hod.

Konec zasedání v 16.50 hod.

 

 

9. KOAaM se koná dne :  28.4.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 Za KOAaM: Jiřina Zavadilová                           Ověřil:                           V Praze dne:  14.4.2008

 Za správnost zápisu:                                   Ing. Petr  H o r á k

 Lenka Holubová, OOA                                 zástupce starosty

 

 

 

Přečteno: 3398x
Publikováno: 22.04.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout