Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis ze 7. KOAaM dne 31.3.2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne: 31. 3. 2008

Počet členů  KOA a M    13

Přítomno:                         10                                                                            

Omluveno:                         1                             

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

  1.             výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

                  Oprava dvora včetně hydroizolace, domu Zborovská 44/čp. 526, Praha 5 zhotovitel MTL – Karban v částce 354.126,- Kč vč. DPH.

                  Oprava elektroinstalace společných prostor domu včetně bytů domu Na Skalce 17/čp. 765, Praha 5 zhotovitel OPREKO – Josef Šebesta v částce 2, 234.282,- Kč vč. DPH.

                  Oprava elektroinstalace společných prostor domu včetně bytů domu Arbesovo náměstí 13/č.p. 782, Praha 5 zhotovitel DF servis s.r.o., v částce 2, 067.908,- Kč vč. DPH.

                  Výměna střešních oken Pod Kavalírkou 10, 12/čp. 296, 297, Praha 5 zhotovitel A-Z  PROFIL s.r.o., v částce 649. 090 vč. DPH.

                  Oprava střechy včetně komínů a komínových lávek domu Zborovská 40/čp. 512, Praha 5 – výběrové řízení zrušeno viz. Příloha.

                  Oprava uliční fasády a nátěr oken domu Švédská 35, 37/ čp. 1844, 1845, Praha 5 zhotovitel A-Z PROFIL s.r.o., v částce 989.733,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

 

 

 

7/02/2008

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěření správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 a to pozemků v katastrálním území Motol, Hlubočepy, Jinonice, Smíchov a Košíře dle usnesení.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Schválit:

1.            žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 a to pozemků:

-         parc. č. 463/1 o výměře 121 m2, parc. č. 463/4 o výměře 23 m2, parc. č. 463/11 o výměře 188 m2, parc. č. 463/12 o výměře 27 m2, parc.č. 463/13 o výměře 22 m2, parc. č. 463/14 o výměře 29 m2, parc. č. 463/15 o výměře 57 m2, parc. č. 463/16 o výměře 38 m2, část pozemku parc. č. 374/4 – vyjma plochy dětského hřiště (bude upřesněno GP), parc. č. 374/33 o výměře 26 m2, parc. č. 374/50 o výměře 2274 m2, parc. č. 374/51 o výměře 158 m2 a parc. č. 374/124 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Motol

-         podíl 3/69 u pozemků parc. č. 640/83 o výměře 206 m2, parc. č. 640/82 o výměře 70 m2, parc. č. 640/20 o výměře 123 m2, parc. č. 640/1 o výměře 409 m2 vše v k.ú. Hlubočepy

-         parc. č. 2752/1 o výměře  1235 m2 v k.ú. Jinonice

-         parc. č. 4915/22 o výměře 8 m2, parc. č. 4915/13 o výměře 93 m2, parc. č. 1318/4 o výměře 38 m2, parc. č. 5087/1 o výměře 87 m2 a parc. č. 5087/2 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Smíchov

-         parc. č. 1512/10 o výměře 221 m2, parc. č. 1512/25 o výměře 68 m2, parc. č. 1512/26 o výměře 1092 m2, parc. č. 1512/28 o výměře 3924 m2, parc. č. 1512/29 o výměře 30 m2 a parc. č. 1512/30 o výměře 141 m2 vše v k.ú. Košíře dle GP 1447-43/2007 ze dne 3.4.2007 č.j. 49/2007.

5/0/0

 

 

7/03/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Nesouhlasit:

1.            se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice o výměře 600 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví společnosti Radlická cihelna.

5/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 7/01/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje č. parc. 1333 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousední nemovitosti.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.           se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1333 o výměře 121 m2 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousedních nemovitostí Ing. Jaroslavu Martínkovi, bytem Praha 5, U Mrázovky 2612 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 6.020,- Kč/m2 celkem 728.420,- Kč.

5/0/0

 

 

 

OA 7/02/2008

 

Žádost:  Kamenictví U Smíchovského hřbitova, záměr prodeje objektu bez č.p. na pozemku parcel. č. 4910/2, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje objektu bez č.p. na pozemku parcel. č. 4910/2, k.ú. Smíchov, Kamenictví U Smíchovského hřbitova třetí osobě za minimální kupní cenu 640.000,- Kč s možností dorovnání nabídnuté kupní ceny nájemcem a uznáním vložených nákladů nájemcem ve výši 502.067,- Kč.

5/0/0

   

 

OA 7/03/2008

 

Žádost:  Krškova 807 – uzavření  dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 se společností MUDr. K. Sojáková a MUDr. P. Lacková s.r.o.

 

Žadatel:  MUDr. Sojáková a MUDr. Lacková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:     

1.      rozšíření smlouvy o nájmu nebytového prostoru dne 7.8.1996 se společností MUDr. K. Sojáková a MUDr. P. Lacková s.r.o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ: 48593532 o společnost MUDRC s.r.o. dodatkem č. 7 ke smlouvě s účinností od 1.3.2008.

2.      udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti MUDRC s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5.

7/0/0

 

 

OA 7/04/2008

 

Žádost:  Radlická 112/2070 – opětovné zveřejnění záměru pronájmu části fasády objektu k umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:   

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu části fasády objektu Radlická 112/2070 k umístění reklamního zařízení  na úřední desku MČ Praha 5.

7/0/0

 

 

OA 7/05/2008

 

Žádost:  Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na umístění reklamních zařízení na objektech : Mahenova 2/164, Nádražní 92/48, Plzeňská 76/470, Svornosti 1/1497 a U Královské louky 5/918 se společností tédwa s.r.o.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  

I.                        Schválit:

1.                        uzavření dodatků k nájemním smlouvám na umístění reklamních zařízení na těchto  

               objektech:

                Mahenova 2/164 – NS č. 83/0/OOA/07

                Nádražní 92/48 – NS č. 84/0/OOA/07

                Plzeňská 76/470 – NS č. 86/0/OOA/07

                Svornosti 1/1497 – NS č. 81/0/OOA/07

                U Královské louky 5/918 – NS č. 79/0/OOA/07

                s účinností od 1.3.2008.

 6/0/1

 

 

NP 7/01/2008

 

Žádost:  NP – Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, SEA – net, spol. s.r.o., snížení nájemného.

 

Žadatel:  SEA – net, spol. s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Neschválit:

1.                      firmě SEA – net, spol. s.r.o., IČ 41196236, snížení měsíčního nájemného za NP   

              Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov.

7/0/0

 

 

NP 7/02/2008

 

Žádost:  NP – Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře, záměr pronájmu pro HLAVÍN Jiří, s.r.o..

 

Žadatel:  HLAVÍN Jiří

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.             Schválit:  

1.            zveřejnění záměru pronájmu NP o velikosti 54,50 m2 v přízemí domu Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře pro firmu HLAVÍN Jiří, s.r.o., IČ 27913724, za nájemné ve výši 10.000,- Kč měsíčně + DPH.

7/0/0

 

 

 

NP 7/03/2008

 

Žádost:  NP – Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov, RIAL, s.r.o., návrh na ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  RIAL, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit: 

1.            ukončení nájmu NP – prodejny o velikosti 38,16 m2 v domě čp. 797, Lidická 18/797, Praha 5 –  Smíchov, nájemce RIAL, spol. s r.o., IČ 416 93 809 dohodou k 31.3.2008.                 

5/0/2                  

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 7/06/2008

 

Žádost:  Žádost o souhlas s uzavřením podnájemních smluv – Lalasa spol. s r.o.

 

Žadatel:  Lalasa spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Souhlasit:  

1.  s uzavřením podnájemních smluv mezi nájemcem sportovního areálu Nad Hliníkem 1202 spol.

     s r.o. Lalasa, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 1202/2 s:

        a) firmou Hotel Management s.r.o., se sídlem Praha 3, Chlumova 256/10 IČ 27437809 na

            provozování klubového občerstvení

        b) fyzickou osobou Martinem Dvořákem, se sídlem Praha 5, Motol, Lékařská 291/4 IČ   

            61847569 na provozování hřiště na minigolf

        c) občanským sdružením TC VŠ Praha, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 1202/2, IČ 0056584.

7/0/0

 

 

OA 7/07/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – ukončení nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/04 uzavřené dne 14.5.2004 ve znění dodatku č. 1 s Vladimírem Svobodou dohodou k 31.3.2008.

 

Žadatel:  p. Vladimír Svoboda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/04 uzavřené dne 14.5.2004 ve znění dodatku č. 1 s Vladimírem Svobodo, Hvozdíkova 2576/9, Praha 10, IČ: 15072410 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře o výměře cca 40 m2 v areálu Klikatá 1238/90c dohodou k 31.3.2008.

7/0/0

OA 7/08/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 386/1 v k.ú. Motol občanskému sdružení OSA PANDA – PRAHA.

 

Žadatel:  občanské sdružení OSA PANDA - PRAHA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen s tím, že bude došetřeno stanovení výše ceny z hlediska MF.

7/0/0

 

 

 7/04/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitele veřejné zakázky na výměnu oken v rámci stavby „Prodloužení tramvajové trati do Radlic – objekt Radlická 2070/112 – Sv. Anna a objekt ZŠ Radlická 115/140, Praha 5“

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

   1.          Výběr zhotovitele veřejné zakázky:

                „Výměnu oken v rámci stavby „Prodloužení tramvajové trati do Radlic – objekt Radlická

                2070/112 – Sv. Anna „firmu JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří  414 v ceně  

                1,470.028,- bez DPH

                „Výměna oken SO 2004 pro stavbu prodloužení tramv. Trati do Radlic – objekt ZŠ

                Radlická 115/140“ firmu JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. Štítná nad Vláří  414 v ceně 5,

                983.503,- Kč bez DPH

    

2.                  Dohodu o spolufinancování výměny oken vč. inženýrské činnosti ve výši 8% rozdílu ceny celkové a ceny ponížené o částku hrazenou Metrostavem a.s., Inženýrská činnost představuje částku 445.612,88 Kč bez DPH za obě zakázky, která bude hrazena z rezervy OSM.

6/0/1

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.00 hod.

Konec zasedání v 17.00 hod.

 

8. KOAaM se koná dne: 12.4.2008 v 16.00 hodin, 6. patro – velká zasedací místnost RMČ č.   

    614.

 

 

 

 

 

 Za KOAaM: Jiřina Zavadilová                           Ověřil:                           V Praze dne:  31.3.2008

 Za správnost zápisu:                                   Ing. Petr  H o r á k

 Lenka Holubová, OOA                                 zástupce starosty

 

Přečteno: 3853x
Publikováno: 03.04.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout