Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 5. KOAaM dne 3.3.2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

z  5.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 3.3. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              10                                                   

Omluveno:                              1                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis ze 4.KOAaM dne 18.2.2008 bez připomínek, program na 5. KOAaM schválen.

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 5/01/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 502 v k.ú. Smíchov vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 301, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  vlastníci bytových jednotek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.          se záměrem prodeje pozemku č. parc. 502 v k.ú. Smíchov o výměře 772 m2 za 20% ceny dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 1.014,- Kč/m2 celkem za 782.808,- Kč vlastníkům bytových jednotek dle LV č. 2912 pro k.ú. Smíchov.

7/0/0

 

 

OA 5/02/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemků BD K Vodojemu 211/10 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  BD K Vodojemu 211/10

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.          se záměrem prodeje pozemků Bytovému družstvu K Vodojemu 211/10, se sídlem Praha 5,   K Vodojemu 211/10, PSČ 150 00, IČ 27123961 takto:

                 - zastavěných domem čp. 211, a to č. parc. 1431/17 o výměře 108 m2 a č. parc. 1431/18 o výměře 161 m2, celkem 269 m2 za nabídnutou cenu 2.040,- Kč/m2 tj. 548.760,- Kč

                 - zastavěných pozemků č. parc. 1431/4 o výněře 21 m2, č. parc. 1431/25 o výměře 20 m2 včetně staveb garáží a č. parc. 1431/23 o výměře 11 m2 včetně přístavby 1 místnosti za cenu dle znaleckého posudku 425.000,- Kč

                - volných souvisejících pozemků č. parc. 1431/13 o výměře 1 m2, č. parc. 1431/14 o výměře 181 m2, č. parc. 1431/15 o výměře 103 m2 a č. parc. 1431/16 o výměře 45 m2, celkem 330 m2 za nabídnutou cenu 400,- Kč/m2 tj. 132.000,- Kč

               tj. za celkovou cenu zastavěných a souvisejících pozemků a staveb 1,105.760,- Kč.

II.                      Neschválit:

1.            výpověď nájemcům NP – 2 garáží stojících na pozemcích č. parc. 1431/4 a 1431/24 , k.ú. Smíchov v souvislosti s prodejem garáží BD K Vodojemu 211/10.

7/0/0

 

OA 5/03/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje č. parc. 1333 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousední nemovitosti.

 

Žadatel:  ing. Jaroslav Martínek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

   1. se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1333 o výměře 121 m2 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousedních nemovitostí ing. Jaroslavu Martínkovi, bytem Praha 5, U Mrázovky 2612 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 6.020,- Kč/m2 celkem 728.420,- Kč

7/0/0

 

OA 5/04/2008

 

Žádost:  Žádost o souhlas s parkováním vozidla invalidy – komunikace č. parc. 592/3, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  p. Štěpán Nový

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

   1.           uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku č. parc. 592/3 v k.ú. Košíře pro bezplatné parkování vozidla s vyznačením parkování pro invalidu Štěpána Nového, bytem Praha 5, Dubrovnická 1055 na dobu trvání stanovenou rozhodnutím ODŽ/8/6475/2007/Ma tj. do 31.12.2009 s možností obnovení výpůjčky v souladu s rozhodnutím ODŽ ÚMČ P5.

7/0/0

 

 

OA 5/05/2008

 

Žádost:  Malátova 12, záměr prodeje domu čp. 633, se zastavěným pozemkem parcel. č. 187, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel:  Spectrum Development, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Souhlasit:

1.                      se záměrem prodeje domu čp. 633, se zastavěným pozemkem parcel. č. 187, k.ú. Smíchov, Malátova 12, Praha 5, nájemci Spectrum Development, spol. s.r.o. za kupní cenu: 23,000.000,- Kč.

2.                      s tím, že MČ Praha 5 uznává vložené investice ve výši 13,000.000,- Kč

3.                      souhlasit s konečnou cenou ve výši: 10,000.000,- Kč

6/0/2

 

OA 5/06/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemků pro umístění reklamních zařízení – News Outdoor CR.

 

Žadatel:  f. News Outdoor CR, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                            schválit:

1.                          pronájem části pozemku č. parc. 3073/1, 676, 546/1 v k.ú. Smíchov pro reklamní zařízení pro firmu News Outdoor CR, s.r.o., se sídlem v Praze 3, K Červenému dvoru 25 a. za podmínky souhlasu stavebního odboru.

6/2/0

 

 

OA 5/07/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/10 a 4688/8 v k.ú. Smíchov vlastníkům stavby č.p. 2880 – Podbělohorská 41.

 

Žadatel:  vlastníci stavby

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                        vzdání se předkupního práva na id. 129/216 pozemku č. parc. 4688/10 (část č. parc. 4688/5) a id. 129/216 pozemku č. parc. 4688/8 v k.ú. Smíchov spoluvlastníkům ing. Boháčovi a spol.

 

 

 

II.                     Revokovat:

1.                        a doplnit usnesení RMČ č. 33/1256/2006 takto:

souhlasit se záměrem prodeje id. 87/216  části pozemku č. 4688/5 v k.ú. Smíchov – dle GP č. parc. 4688/10 o celkové výměře 155 m2 tj. 62,43 m2 za 2.000,- Kč/m2 za cenu 124.860,- Kč manž. Hahnovým, bytem Praha 3, Lobkovicovo nám. 14 – vlastníkům domu čp. 2880 v k.ú. Smíchov

2.                        se záměrem prodeje id. 87/216  pozemku č. parc. 4688/8 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 26 m2 tj. 10,48 m2 za 2.000,- Kč/m2  za cenu 20.960,- Kč manž. Hahnovým, bytem Praha 3, Lobkovicovo náměstí 14.

8/0/0

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 5/08/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 3987/4 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  p. Pavel Mika

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Souhlasit:

1.          se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3987/4 v k.ú. Smíchov o výměře 324 m2 (odděleného GP č. 2838-5/2007 z pozemků č. parc. 3986 a 3987/1 k.ú. Smíchov) za cenu dle znaleckého posudku 350.000,- Kč vlastníkovi nemovitosti čp. 3453 Pavlu Mikovi, bytem Praha 5, Podbělohorská 3153/3 a zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 4013 a 3986/3 v k.ú. Smíchov tj. právo příchodu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti č. parc. 3984 a č.p.3153 v k.ú. Smíchov za cenu dle znaleckého posudku 168.500,- tj. celkem 516.500,- Kč.

8/0/0

 

OA 5/09/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – snížení ceny nájmu pro nájemce části NP, Jaroslavu Sládkovou, Spytihněvova 162, Praha 2, IČ: 44295839.

 

Žadatel: p. Jaroslav Sládek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.             neschválit:

1.            snížení ceny nájmu z částky ve výši 3.500,- Kč/m2/rok  za pronájem NP pro komerční využití pro nájemce části NP umístěných v objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, pí. Jaroslavu Sládkovou

2.            snížení ceny nájmu z částky ve výši 836,- Kč/m2/rok  za pronájem společných prostor pro komerční využití pro nájemce části NP umístěných v objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, pí. Jaroslavu Sládkovou.

8/0/0

 

OA 5/10/2008

 

Žádost:  Nám. 14. října 3/83 – uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen

                                                                                   

OA 5/11/2008

 

Žádost:  Uzavření dohody o narovnání práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 25.10.2006 se společností FILIP Media, a.s., se sídlem  Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČ: 27157233.

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            uzavření Dohody o narovnání práv a povinností z nájemní smlouvy č. 93/0/OOA/06 uzavřené dne 25.10.2006 se společností FILIP Media a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČ: 27157233 na pronájem části fasády objektu Matoušova 18/1552 k umístění reklamního zařízení.

7/0/0

 

OA 5/12/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – výpověď nájemní smlouvy č. 207/OSM/02 uzavřené dne 19.4.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2007 uzavřený se společností RIS energo s.r.o. a Jiřím Hozdou na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            podání výpovědi nájemci části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře v areálu Klikatá 1238/90c, společnosti RIS energo s.r.o. a Jiřímu Hozdovi dle čl. V. odst. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 19.5.2002.

7/0/0

 

 

OA 5/13/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4690/1, k.ú. Smíchov vlastníkovi přilehlé nemovitosti – domu čp. 2877.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Souhlasit:

1.                    se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4690/1 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 46 m2 tj. 18,53 m2 vlastníkovi přilehlých nemovitostí ing. Jiřímu Kašparovi, bytem Praha 5, Podbělohorská 2877/35 za cenu 2.000,- Kč/m2 tj. celkem 37.060,- Kč.

5/0/1

 

 

OA 5/14/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – udělení souhlasu s umístěním sídla nájemce, společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE prof. Vondra s.r.o..

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            udělení souhlasu s umístěním sídla pro nájemce, společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE  prof. Vondra s.r.o. na adrese Kartouzská 6/204, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/01/2008

 

Žádost:  NP – Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře, Gabriela Šiktancová, souhlas s prodloužením podnájemních vztahů a s novým podnájmem.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

1.            s prodloužením podnájemních vztahů v NP, Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře na základě předložených podnájemních smluv uzavřených mezi nájemcem Gabrielou Šiktancovou a fyzickými osobami Dagmar Pustinovou, Veronikou Reichmanovou, Dagmar Vystrčilovou, Evou Kulhavou a Kristinou Chlaňovou.

2.             s podnájmem  části NP, Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře na základě předložené podnájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem Gabrielou Šiktancovou a fyzickou osobou Martinou Navrátilovou.

6/0/0

 

NP 5/02/2008

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží 37/479, Jaroslav Houf, návrh na ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Jaroslav Houf

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.           návrh nájemce Jaroslava Houfa, IČ 16880978, na ukončení nájmu NP – kanceláře o velikosti 99,51 m2 v domě čp. 479. Janáčkovo nábřeží č. 37, Praha 5 – Smíchov, dohodou k datu 31.3.2008 ( s podmínkou úhrady dluhu včetně smluvní pokuty).

6/0/0

 

NP 5/03/2008

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Erato, s.r.o., změna doby pronájmu.

 

Žadatel:  f. ERATO, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen na návrh předkladatele

6/0/0

 

 

 

Na stůl:

 

NP 5/04/2008

 

Žádost:  NP – úprava výše nájemného za NP a garáže pro rok 2008 na základě roční míry inflace pro rok 2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                Schválit:

1.               navýšení nájemného na základě roční míry inflace, která pro rok 2007 činila 2,8% a to za:

                 - nebytové prostory v bytových domech

                 - garáže

                 - NP v čp. 1200, k.ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5 za id. podíl ½ nemovitosti

a to u všech NS, jestliže byly uzavřeny před 1.9.2007.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

6. KOAaM se koná dne :  17.3.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                            Ověřil:                           V Praze dne: 4.3.2008

  Jiřina Zavadilová                            ing. Petr  HORÁK

                                                              zástupce starosty            

 

Přečteno: 3695x
Publikováno: 05.03.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout